Quyết định số 995/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
7
download

Quyết định số 995/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 995/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc có thời hạn tại Liên bang Nga và công dân Liên bang Nga làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 995/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 995/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH LIÊN BANG NGA V VI C CÔNG DÂN NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LÀM VI C CÓ TH I H N T I LIÊN BANG NGA VÀ CÔNG DÂN LIÊN BANG NGA LÀM VI C CÓ TH I H N T I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 35/TTr-L TBXH ngày 17 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Liên bang Nga v vi c công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam làm vi c có th i h n t i Liên bang Nga và công dân Liên bang Nga làm vi c có th i h n t i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký ngày 27 tháng 10 năm 2008 t i Matxcơva, Liên bang Nga. i u 2. Hi p nh ư c áp d ng toàn b n i dung trong th i gian th c hi n. i u 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Hi p nh. i u 4. B Ngo i giao hoàn thành th t c i ngo i theo quy nh và thông báo cho các cơ quan liên quan c a ta bi t ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh nêu trên./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - B Ngo i giao; - B Tư pháp; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : PL, KGVX, TH; Ph m Gia Khiêm
  2. - Lưu VT, QHQT (3).
Đồng bộ tài khoản