intTypePromotion=3

Quyết định số 997/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 997/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 997/QĐ-BTP về việc ban hành “Kế hoạch rà soát văn bản QPPL liên quan đến đầu tư xây dựng” do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 997/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 997/Q -BTP Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH “K HO CH RÀ SOÁT VĂN B N QPPL LIÊN QUAN N U TƯ XÂY D NG” B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh quy t s 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp x lý nh ng vư ng m c trong ho t ng u tư xây d ng và c i cách m t s th t c hành chính i v i doanh nghi p; Xét ngh c a C c trư ng C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “K ho ch rà soát văn b n QPPL liên quan n u tư xây d ng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các ơn v thu c B Tư pháp có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - B trư ng ( báo cáo); - Lưu: VT, C c KTrVB. inh Trung T ng K HO CH RÀ SOÁT VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T LIÊN QUAN N U TƯ XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 997/Q -BTP ngày 30/05/2008 c a B trư ng B Tư pháp) I. M C ÍCH, YÊU C U RÀ SOÁT - ánh giá m t cách toàn di n h th ng văn b n QPPL liên quan n u tư, xây d ng thu c ph m vi rà soát; - L p và công b các danh m c: văn b n QPPL ã h t hi u l c thi hành; văn b n QPPL ang còn hi u l c thi hành; ki n ngh s a i, b sung, thay th , bãi b , ban hành m i ho c s a i, b sung, thay th , bãi b , ban hành m i theo thNm quy n các văn b n QPPL không còn phù h p v i văn b n có hi u l c cao hơn, không còn phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i hi n nay. II. I TƯ NG, PH M VI RÀ SOÁT. 1. i tư ng rà soát Toàn b văn b n QPPL do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương ban hành, bao g m: - Lu t;
  2. - Ngh quy t c a Qu c h i, UBTV Qu c h i; - L nh, quy t nh c a Ch t ch nư c; - Ngh nh, ngh quy t c a Chính ph ; - Quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ; - Quy t nh, ch th c a T ng Ki m toán nhà nư c; - Quy t nh, ch th , thông tư, thông tư liên t ch c a B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B ; - Văn b n liên t ch gi a các B , cơ quan ngang B , gi a các B , cơ quan ngang B v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, cơ quan Trung ương c a các T ch c chính tr xã h i. 2. Ph m vi rà soát Ph m vi rà soát là các văn b n QPPL liên quan n u tư xây d ng bao g m: - Các văn b n QPPL liên quan n t ai, thăm dò, khai thác khoáng s n như: i u ki n giao t, cho thuê t i v i các d án u tư; c p phép trong ho t ng thăm dò, khai thác khoáng s n; - Các văn b n QPPL liên quan n th t c u tư, qu n lý d án u tư xây d ng công trình như: vi c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; th t c v phòng cháy, ch a cháy; v n i dung, th t c thNm nh thi t k cơ s ; c p gi y ch ng nh n u tư i v i các d án u tư trong nư c; - Các văn b n QPPL liên quan n ch nh th u; - Các văn b n QPPL liên quan n qu n lý chi phí xây d ng công trình. II. TRÁCH NHI M C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH . tri n khai ra soát văn b n QPPL liên quan n u tư xây d ng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m: 1. Xây d ng k ho ch th c hi n nhi m v rà soát Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m xây d ng k ho ch th c hi n nhi m v rà soát: K ho ch th c hi n nhi m v rà soát bao g m các n i dung chính sau: i tư ng, ph m vi rà soát, trách nhi m c a ơn v ch trì, c a ơn v ph i h p trong khi rà soát, ngu n l c, kinh phí, ti n th c hi n… 2. T p h p, phân lo i văn b n Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph t p h p toàn b văn b n QPPL liên quan n u tư, xây d ng thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a cơ quan mình (bao g m c văn b n do c p trên ban hành); phân lo i theo hình th c văn b n, s p x p theo th t th i gian ban hành; 3. i chi u, so sánh văn b n i chi u, so sánh các quy nh trong các văn b n ã ư c t p h p v i các văn b n có hi u l c pháp lý cao hơn ang có hi u l c t i th i i m rà soát; ánh giá s phù h p c a văn b n v i i u ki n kinh t - xã h i, qua ó ki n ngh (ho c th c hi n theo thNm quy n) ình ch vi c thi hành, s a i, b sung, thay th , h y b , bãi b , ban hành m i văn b n. 4. L p các Danh m c văn b n - Danh m c chung (bao g m toàn b các văn b n ư c rà soát, ư c s p x p theo nh ng tiêu chí nh t nh như hình th c văn b n, th i gian ban hành, th b c hi u l c …); - Danh m c văn b n còn hi u l c toàn b ho c m t ph n; - Danh m c văn b n h t hi u l c m t ph n ho c toàn b (thông qua rà soát xác nh ư c h t hi u l c, trong ó nêu rõ th i i m h t hi u l c, lý do h t hi u l c); - Danh m c văn b n ngh ình ch vi c thi hành, s a i, b sung, thay th , h y b , bãi b (trong ó c n nêu rõ i u, kho n nào c n ình ch vi c thi hành, s a i, b sung, thay th , h y b ho c bãi b toàn b văn b n và nêu rõ lý do);
  3. - Danh m c văn b n c n ban hành m i (nh ng v n c n i u ch nh nhưng chưa có văn b n quy ph m pháp lu t nào i u ch nh). 5. Th i h n g i báo cáo Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph s m t ch c rà soát và g i báo cáo v B Tư pháp (qua C c Ki m tra văn b n QPPL) trư c ngày 30/6/2008. Hình th c g i báo cáo b ng b n gi y, ng th i g i theo b n file (b n file xin chuy n qua a ch Email: thangvt@moj.gov.vn. Báo cáo bao g m k t qu rà soát, các danh m c kèm theo và nh ng ki n ngh , xu t (n u có). 6. Tích h p k t qu rà soát, t ch c h i th o ánh giá k t qu rà soát và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu rà soát Trên cơ s k t qu rà soát c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph g i v , B Tư pháp có trách nhi m t ng h p, t ch c h i th o ánh giá k t qu rà soát và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu rà soát, c th : - C c Ki m tra văn b n QPPL ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B có liên quan t ch c rà soát các văn b n thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B liên quan n u tư, xây d ng. - C c Ki m tra văn b n ch u trách nhi m t ng h p chung k t qu rà soát; ch trì t ch c th o lu n ánh giá k t qu rà soát c a các B , ngành và a phương; chuNn b báo cáo k t qu rà soát trình B trư ng xem xét ký g i Th tư ng Chính ph (D ki n th i gian trình B trư ng trư c ngày 25/7/2008). IV. T CH C TH C HI N 1. Kinh phí th c hi n rà soát văn b n liên quan n u tư, xây d ng do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph t b trí theo quy nh c a pháp lu t. 2. C c Ki m tra văn b n QPPL giúp B trư ng B Tư pháp ph i h p, thư ng xuyên ôn c các B , cơ quan ngang B và các ơn v liên quan thu c B Tư pháp hoàn thành báo cáo úng th i h n ã quy nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG inh Trung T ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản