Quyết định số 998/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 998/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 998/QĐ-TCTDTT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành Quy chế làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 998/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HOÁ, TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO --------- ------- S : 998/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A V H P TÁC QU C T T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 520/Q -TCTDTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V H p tác qu c t ; Căn c Quy t nh s 249/Q -TCTDTT ngày 06 tháng 03 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao ban hành Quy ch làm vi c c a T ng c c Th d c th thao; Xét ngh c a V trư ng V H p tác qu c t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch làm vi c c a V H p tác qu c t ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các cán b , công ch c thu c V H p tác qu c t và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TL.T NG C C TRƯ NG Q.V TRƯ NG V H P TÁC QU C T Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o T ng c c ( b/c); - Các v , ơn v thu c T ng c c; - Lưu: VT, HTQT, Vân (30) Hoàng Qu c Vinh QUY CH LÀM VI C
  2. C A V H P TÁC QU C T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 998/Q -TCTDTT ngày 20 tháng 07 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c Th c th thao) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh nguyên t c làm vi c, ch , quan h công tác, trình t gi i quy t công vi c c a V H p tác qu c t . 2. V trư ng, Phó V trư ng, công ch c thu c V H p tác qu c t và các t ch c, cá nhân có quan h công tác v i V H p tác qu c t ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. Th c hi n ch th trư ng, quán tri t nguyên t c t p trung dân ch , tuân th các quy nh c a pháp lu t, s lãnh o c a t ch c ng và s ch o i u hành c a Lãnh o T ng c c Th d c th thao (sau ây g i t t là Lãnh o T ng c c). 2. Gi i quy t các công vi c trong pham vi ch c năng, nhi m v , thNm quy n và trách nhi m ư c giao trên cơ s chương trình, k ho ch ã ư c Lãnh o T ng c c phê duy t. 3. M i dcông vi c c th ch phân công cho m t chuyên viên ph trách, ch u trách nhi m chính; các chuyên viên khác liên quan có trách nhi m ph i h p th c hi n. 4. Tuân th quy trình, th t c, m b o ti n , hi u qu công vi c theo quy nh c a pháp lu t. 5. M i quy t nh gi i quy t và i u hành công vi c ph i th hi n b ng văn b n ho c thông qua m ng máy tính c a T ng c c Th d c th thao (sau ây g i t t là T ng c c). 6. Tăng cư ng c i cách hành chính, th c hi n công khai dân ch . Chương II TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C C A LÃNH O VÀ CÔNG CH C TRONG V H P TÁC QU C T i u 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng 1. V trư ng, V H p tác qu c t qu n lý, i u hành công vi c theo ch th trư ng, ch u trách nhi m tr c ti p trư c T ng c c trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a V và vi c thi hành nhi m v , công v c a công ch c thu c quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 2. Nhi m v , quy n h n c a V trư ng: a) Xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a V và ch o, t ch c th c hi n sau khi ư c T ng c c trư ng phê duy t; b) Ph trách chung, ng th i tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác chuyên môn; tô rch c phân công, giao nhi m v cho các Phó V trư ng và công ch c trong V ; qu n lý, ch o, ki m tra, ánh giá nh n xét vi c th c hi n nhi m v c a các cán b , công ch c trong V ; c) V trư ng ký t t trình lãnh o T ng c c ho c ký ban hành các văn b n thu c ch c năng, nhi m v c a Tài chính theo phân c p c u T ng c c trư ng; u quy n cho các Phó V trư ng ký t t ho c ký ban hành m t s lo i văn b n thu c lĩnh v c công tác wocj phân công ph trách; d) Gi i quy t công vi c t xu t theo s phân công c a T ng c c trư ng; khi i v ng, V trư ng u quy n cho m t Phó V trư ng gi i quy t, i u hành công vi c c a V và báo cáo Lãnh o T ng c c; ) V trư ng có trách nhi m thông báo cho các cán b , công ch c c a V nh ng ch trương, chính sách, các quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng c a ngành và c a V ư c giao ph trách; e) Tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng; t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n x lý hành vi tham nhũng trong n i b cơ quang, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng khi x y ra sai ph m, tham nhũng trong cơ quan; g) ngh khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c trong V theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó V trư ng 1. Giúp V trư ng trong công tác lãnh o V , ư c V trư ng phjân công ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác c a V và ch u trách nhi m trư c V trư ng v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phân công, ki m tra, ôn c, t ch c th c hi n các quy t nh ch o c a Lãnh o T ng c c và c a V trư ng; gi i quy t các công vi c thư ng xuyên trong ph m vi trách nhi m ư c phân công. 3. Tham gia ý ki n v i V trư ng trong vi c ch o các m t công tác, chương trình, k ho ch công tác c a V ; ph i h p v i các Phó V trư ng khác trong vi c th c hi n công vi c có liên quan. 4. Theo u quy n c a V trư ng ư c ký t t, ký thay ban hành m t s văn b n liên quan n công vi c ư c phân công, ng th i ch u trách nhi m trư c V trư ng v n i dung và th th c các văn b n này.
  4. 5. Khi V trư ng i v ng, m t Phó V trư ng ư c u nhi m i u hành công vi c c a V . Phó V trư ng ư c phân công i u hành ư c ký m t s văn b n khNn thu c thNm quy n ký c a V trư ng áp ng yêu c u công vi c, nhưng sau ó báo cáo l i V trư ng áp ng yêu c u công vi c, nhưng sau ó báo cáo l i V trư ng nh ng vi c ã gi i quy t; trong trư ng h p Phó V trư ng khác i v ng, Phó V trư ng ư c phân công i u hành s ký thay các văn b n thu c lĩnh v c công vi c c a Phó V trư ng i v ng, sau ó thông báo l i v i Phó V trư ng ph trách m ng công vi c ó bi t theo dõi. 6. Thư ng xuyên báo cáo V trư ng v tình hình và k t qu th c hi n công vi c ư c phân công. i u 5. Nhi m v và quy n h n c a công ch c 1. Th c hi n các nhi m v ư c phân công và ch u trách nhi m k t qu th c hi n các công vi c ó trư c V trư ng và Phó V trư ng ph trách. 2. Theo s phân công c a lãnh o V , công ch c có trách nhi m hư ng d n ki m tra vi c th c hi n k ho ch, quy nh và các v n khác v quan h , h p tác và h i nh p qu c t các a phương, các ngành trong ph m vi nhi m v ư c giao. Báo cáo y , trung th c, k p th i vi c th c thi nhi m v , công v khi ư c phân công làm vi c v i các t ch c, cá nhân có liên quan. 3. Trong ph m vi công vi c ư c phân công, công ch c trong V ph i ch ng tri n khai công vi c; trao i, ph i h p khi có công vi c liên quan n ph m vi công tác c a công ch c khác; cung c p thông tin, s li u cho công ch c t ng h p c a V xây d ng d li u thông tin và l p báo cáo tu n, tháng, quý, năm c a V ; 4. Trong khi thi hành công v , công ch c có quy n xu t, b o lưu ý ki n và báo cáp c p trên theo quy nh, nhưng ph i ch p hành quy t nh c a c p trên. 5. Tham gia óng góp ý ki n vào vi c xây d ng k ho ch, chương trình, án công tác c a V và xu t các bi n pháp th c hi n nhi m v ư c giao. 6. Ph i h p, h tr nhau trong công tác hoàn thành nhi m v c a V . Gi gìn oàn k t n i b ; u tranh ch ng tiêu c c, t do, vô k lu t, thi u tinh th n trách nhi m v i công v ư c giao; th c hành ti t ki m ch ng lãng phí trong công tác và trong sinh ho t. 7. B o qu n, lưu tr các h sơ, tài li u; b o v , qu n lý và s d ng hi u qu , ti t ki m tài s n nhà nư c ư c giao. 8. Thư ng xuyên h c t p nâng cao trình chuyên môn, chính tr , ngo i ng và k năng th c hành công v . 9. Công ch c hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao s ư c xét khen thư ng. Trư ng h p sai ph m ph i ch u x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và các quy nh có liên quan. Chương III
  5. CH LÀM VI C VÀ QUAN H GI I QUY T CÔNG VI C C A CÁN B , CÔNG CH C i u 6. Quy nh v phân công và th c hi n nhi m v 1. V trư ng là ngư i i di n cho V trong quan h v i các t ch c, cá nhân có liên quan. V trư ng i u hành tr c ti p i v i cán b , công ch c trong V . 2. Các Phó v trư ng ư c V trư ng phân công thay m t V trư ng gi i quy t công vi c theo nguyên t c: - M i Phó v trư ng ư c phân công ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác. - Phó V trư ng ư c s d ng quy n c a V trư ng khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng. N u công vi c gi i quy t liên quan n lĩnh v c khác thì tr c ti p ph i h p v i Phó V trư ng ph trách công vi c liên quan gi i quy t. Khi có v n m i phát sinh thu c lĩnh v c ph trách, Phó V trư ng ph i xin ý ki n V trư ng trư c khi quy t nh, trong trư ng h p c bi t ho c có tính khNn c p thì Phó V trư ng có quy n quy t nh, nhưng sau ó ph i báo cáo v i V trư ng v k t qu gi i quy t. 3. Khi ti n hành gi i quy t các công vi c c a V , các Phó V trư ng có quy n tham gia ý ki n, xu t các bi n pháp, nhưng V trư ng là ngư i quy t nh cu i cùng. Trư ng h p Phó V trư ng có ý ki n khác v i ý ki n c a V trư ng thì v n ph i ch p hành quy t nh c a V trư ng song có quy n b o lưu ý ki n và báo cáo lên c p trên n u th y c n thi t. 4. Công ch c ph i ch p hành quy t nh c a Lãnh o V . Khi có căn c cho r ng quy t nh ó trái pháp lu t thì ph i k p th i báo cáo b ng văn b n v i ngư i ra quy t nh; trư ng h p v n ph i ch p hành quy t nh thì ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u trách nhi m v k t qu c a vi c thi hành quy t nh ó. i u 7. Giao ban và h p V 1. V H p tác qu c t th c hi n ch giao ban m i tu n m t l n. Thành ph n h p là toàn th công ch c trong V . 2. V trư ng ho c Phó V trư ng (trong trư ng h p ư c u quy n) ch trì các cu c h p giao ban nghe báo cáo, ánh giá các công vi c ã th c hi n trong tu n, ch o th c hi n công tác trong tu n t i c a cán b , công ch c trong V . 3. Công ch c trong V ph i báo cáo k p th i cho V trư ng (ho c ngư i ư c V trư ng u quy n) các công vi c ã th c hi n trong tu n và xu t, ki n ngh các gi i pháp th c hi n k ho ch công tác, nhi m v ư c phân công. 4. nh kỳ sáu tháng, m t năm, V trư ng t ch c h i ngh sơ k t, t ng k t ánh giá vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác và phương hư ng nhi m v công tác c aV .
  6. 5. Hàng tháng, V trư ng ph i h p v i Chi u xem xét, ánh giá vi c th c hi n công tác ng, th c hi n ngh quy t c a ng, ngh quy t c a chi b và ng u T ng c c Th d c th thao. 6. Hàng năm, V trư ng ch o vi c t ki m i m c a cán b , công ch c và ph i h p Chi u , Ban ch p hành Công oàn ti n hành ánh giá cán b , công ch c trong V theo quy nh c a Lu t cán b , công ch c; ch o vi c bình b u thi ua khen thư ng hàng năm, xem xét, ngh khen thư ng i v i cán b , công ch c trong V theo quy nh c a Lu t Thi ua, khen thư ng. 7. V trư ng có quy n tri u t p h p V t xu t gi i quy t các công vi c khi c n thi t. i u 8. Th t c trình, ký văn b n, nh n và g i văn b n gi i quy t công vi c. 1. Các văn b n c a V trình Lãnh o T ng c c ph i do V trư ng ký. Trư ng h p u quy n cho Phó V trư ng ký thì V trư ng ph i ch u trách nhi m v n i dung công vi c trình ký. 2. Ti p nh n và gi i quy t văn b n n và i th c hi n theo nguyên t c sau: a) Hàng ngày, công ch c qu n lý văn thư c a V ti p nh n các văn b n n, báo cáo V trư ng x lý; công ch c qu n lý văn thư c a V có trách nhi m chuy n tr c ti p n ngư i ã ư c V trư ng giao x lý văn b n. b) Công ch c ư c giao nhi m v x lý văn b n có trách nhi m nghiên c u, l p h sơ và xu t phương án gi i quy t b ng văn b n v i Lãnh o V . i v i nh ng vi c có liên quan n nhi m v c a công ch c khác trong V thì công ch c ư c giao nhi m v có trách nhi m ch ng ph i h p v i công ch c ó x lý. Nh ng vi c có liên quan n ch c năng c a các cơ quan, t ch c khác trong T ng c c thì công ch c ư c giao nhi m v ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a V trư ng ho c Phó V trư ng ph trách, sau ó ph i h p x lý. c) D th o văn b n trình V trư ng ký và g i h sơ n Phòng T ng h p, Văn phòng T ng c c trình Lãnh o T ng c c xem xét, quy t nh. i u 9. Báo cáo, thông tin: 1. V trư ng có trách nhi m thông báo cho cán b , công ch c trong V các ch trương, chính sách, các quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng c a ngành và V th c hi n. 2. V trư ng ph i tri n khai th c hi n các quy nh trong “ Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan”; nghiên c u, gi i quy t k p th i các ý ki n óng góp, yêu c u, ki n ngh c a c p dư i. Khi c p dư i có yêu c u thì ph i b trí ti p và làm vi c.
  7. 3. Phó V trư ng ph i thư ng xuyên báo cáo V trư ng v tình hình và k t qu th c hi n các công vi c ư c phân công. 4. Công ch c trong V ph i thương xuyên báo cáo Phó V trư ng ph trách v tình hình và k t qu th c hi n các công vi c ư c phân công. i u 10. Ch i công tác 1. V trư ng i công tác t 02 ngày tr lên ph i báo cáo T ng c c trư ng ho c Phó T ng c c trư ng ph trách. 2. Phó V trư ng i công tác t 01 ngày tr lên ph i ư c s ng ý c a V trư ng và ph i báo cáo k t qu khi k t thúc chương trình công tác. 3. Công ch c i công tác t 01 ngày tr lên ph i ư c s ng ý c a V trư ng ho c Phó V trư ng ph trách và ph i báo cáo k t qu khi k t thúc chương trình công tác. i u 11. Ti p khách Khách n liên h công tác v i V , n u thu c lĩnh v c công tác c a công ch c nào thì chông ch c ó ti p; n u vư t quá thNm quy n thì ngh Lãnh o V ti p; trong trư ng h p quá thNm quy n c a V thì ngh Lãnh o T ng c c ti p. i u 12. Quan h c a Lãnh o V v i Chi b , Công oàn, oàn thanh niên 1. Lãnh o V ch p hành Ngh quy t c a Chi b ng; t o i u ki n Chi u ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và i u l ng. 2. V trư ng gi m i liên h thư ng xuyên v i t ch c Công oàn; ph i h p v i Ban ch p hành Công oàn t ch c các phong trào thi ua, tuyên truy n, ng viên công oàn hoàn thành nhi m v chuyên môn, chăm lo i s ng v t ch t và tinh th n cho cán b công ch c; gi i quy t khi u n i, t cáo c a cán b , công ch c theo thNm quy n; t o i u ki n Ban ch p hành Công oàn, oàn thanh niên ho t ng theo i ul . 3. V trư ng m i Chi u , i di n Ban ch p hành Công oàn tham gia các cu c h p có liên quan; nh kỳ V trư ng thông báo k t qu ho t ng c a V v i Chi u , Ban ch p hành Công oàn. Chương IV QUAN H CÔNG TÁC C A V V I CƠ QUAN C P TRÊN, CÙNG C P VÀ T CH C, ƠN VN TRONG NGOÀI NGÀNH i u 13. Quan h công tác v i Lãnh o T ng c c Th d c th thao 1. V trư ng, Phó V trư ng và công ch c trong V H p tác qu c t ph i ch p hành s lãnh o, ch o, quy t nh c a T ng c c trư ng. Khi có căn c cho r ng quy t nh c a T ng c c trư ng trái pháp lu t ph i báo cáo b ng văn b n v i T ng c c
  8. trư ng, trong trư ng h p v n ph i ch p hành thì không ph i ch u trách nhi m v h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó. 2. V trư ng ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V ; i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n ư c giao ho c các công vi c t xu t ph i k p th i báo cáo xin ý ki n ch o c a T ng c c trư ng; không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a V lên Lãnh o T ng c c. 3. Các văn b n, báo cáo, án, t trình, trình Lãnh o T ng c c ph i do lãnh o V ký, có y h sơ kèm theo và theo úng quy trình ã ư c T ng c c Th d c th thao quy nh trong Quy ch làm vi c c a T ng c c Th d c th thao. 4. Khi T ng c c trư ng yêu c u lãnh o, công ch c c a V báo cáo ho c làm vi c tr c ti p thì ph i ch p hành nghiêm túc. 5. V trư ng, Phó V trư ng, công ch c trong V ph i tham gia y các cu c h p do Lãnh o T ng c c tri u t p. i u 14. Quan h công tác v i Văn phòng T ng c c, các V , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao 1. V trư ng V H p tác qu c t ph i h p v i Th trư ng các V , ơn v tr c thu c T ng c c khi gi i quy t công vi c có liên quan n ch c năng, nhi m v c a V , ơn v ó. 2. Tôn tr ng vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , ơn v khác; ch u s hư ng d , ki m tra c a các V ch c năng thu c T ng c c i v i các ho t ng c a V . Tham gia gi i quy t các công vi c chung c a T ng c c, ph i h p, tham gia ý ki n v i V trư ng, th trư ng ơn v khác x lý các v n thu c ch c năng, nhi m v c a V ho c ơn v ó nhưng có liên quan n ch c năng, nhi m v c a V . i v i nh ng v n liên quan còn có nh ng ý ki n khác nhau thì báo cáo Lãnh o T ng c c quy t nh. 3. V trư ng, Phó V trư ng. công ch c c a V có trách nhi m ti p thu, nghiên c u tr l i các ý ki n ph n ánh, ki n ngh c a các V , ơn v thu c T ng c c v các vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a V . i u 15. Quan h v i các ngành, a phương 1. Hư ng d n các a phương, ngành xây d ng và ki m tra th c hi n k ho ch h p tác qu c t v th d c th thao theo s ch o c a T ng c c Th d c th thao. 2. Khi gi i quy t các nhi m v chuyên môn có liên quan n a phương, ngành c n báo cáo v i Lãnh o T ng c c và trao i v i a phương, ngành sau ó m i ti n hành công vi c theo ch c năng c a V . 3. V H p tác qu c t thư ng xuyên trao i, ph i h p công tác v i C c H p tác qu c t , B Văn hoá, Th thao và Du l ch, B Ngo i giao và các cơ quan khác, ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a các cơ quan ch c năng ó.
  9. i u 16. Quan h công tác v i các t ch c xã h i v th d c th thao V H p tác qu c t hư ng d n, ch o, ki m tra, giám sát các t ch c xã h i v th d c th thao i v i vi c ch p hành pháp lu t v h p tác qu c t trong lĩnh v c th d c th thao. Hư ng d n các t ch c xã h i v th d c th thao th c hi n Quy ch ho t ng i ngo i c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 17. Quan h v i công dân, cơ quan, t ch c khác Vi c gi i quy t quan h công vi c v i công dân, cơ quan, t ch c khác ư c th c hi n theo các i u 20, i u 21, i u 22, i u 23 thu c Chương III c a “Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a T ng c c Th d c th thao”. Chương V T CH C TH C HI N i u 18. Trách nhi m th c hi n 1. Cán b , công ch c c a V H p tác qu c t có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy ch này. 2. Quá trình th c hi n n u có n i dung c n s a i, b sung, cán b , công ch c báo cáo V trư ng xem xét, i u ch nh cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản