Quyết định số 998/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 998/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thành phố Hồ Chí Minh (đội 1) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 998/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 998/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA – XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỘI 1) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; Căn cứ Nghị định số 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống một số tệ nạn xã hội; Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 08 năm 1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động; Căn cứ Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại; Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Căn cứ Nghị định số 45/CP ngày 06 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Căn cứ Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Căn cứ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa-thông tin; Căn cứ Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường; Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thông tin – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và Phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  2. tại Tờ trình số 553/SVHTT-TCCB ngày 01 tháng 03 năm 2007 về thành lập Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa-Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (Đội 1), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (Đội 1), gồm các thành viên có tên sau đây: 1. Ông Hồ Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra Liên ngành 814/TTg Sở Văn hóa và Thông tin, Đội Trưởng; 2- Ông Nguyễn Minh Tiến, Đại úy Phòng PC13 Công an thành phố, Phó Đội Trưởng; 3. Ông Nguyễn Văn Lợi, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường 5A– Chi Cục Quản lý thị trường thành phố, Phó Đội Trưởng; 4. Bà Phan Thị Thu Thủy, Thanh tra viên Thanh tra Sở Văn hóa và Thông tin, thành viên; 5. Ông Phạm Văn Dũng, Thanh tra viên Thanh tra Sở Văn hóa và Thông tin, thành viên; 6. Ông Cao Huỳnh Long, Chuyên viên Phòng Kiểm tra Liên ngành 814/TTg Sở Văn hóa và Thông tin, thành viên; 7. Ông Lưu Quang Trung, Chuyên viên Phòng Kiểm tra Liên ngành 814/TTg Sở Văn hóa và Thông tin, thành viên; 8. Ông Nguyễn Văn Hai, Chuyên viên Phòng Kiểm tra Liên ngành 814/TTg Sở Văn hóa và Thông tin, thành viên; 9. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Nhân viên Phòng Kiểm tra Liên ngành 814/TTg Sở Văn hóa và Thông tin, thành viên; 10. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Nhân viên Phòng Kiểm tra Liên ngành 814/TTg Sở Văn hóa và Thông tin, thành viên; 11. Ông Nguyễn Tấn Trung, Nhân viên Phòng Kiểm tra Liên ngành 814/TTg Sở Văn hóa và Thông tin, thành viên; 12. Ông Đỗ Văn Khánh, Trung tá Phòng PC13 Công an thành phố, thành viên; 13. Ông Nguyễn Trung Trực, Đại úy Phòng PC13 Công an thành phố, thành viên; 14. Ông Bùi Hữu Thức, Trung úy Phòng PC13 Công an thành phố, thành viên; 15. Ông Nguyễn Hữu Vinh, Thượng sĩ Phòng PC13 Công an thành phố, thành viên;
  3. 16. Ông Trần Hòa Thanh, Thượng sĩ Phòng PC13 Công an thành phố, thành viên. Điều 2. 1. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (Đội 1) có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật Nhà nước trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống, cơ sở lưu trú, cơ sở xoa bóp, các cơ sở hoạt động dịch vụ Internet, các cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố; tập trung kiểm tra các hoạt động có liên quan đến tệ nạn xã hội đặc biệt là ma tuý, mại dâm và tàng trữ, phổ biến các loại văn hóa phẩm có nội dung độc hại; kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, lao động và điều kiện hoạt động kinh doanh của cơ sở thuộc các lĩnh vực kinh doanh nói trên. 2. Ủy ban nhân dân quận- huyện và lực lượng Công an tại địa bàn được kiểm tra có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa- Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (Đội 1) thi hành nhiệm vụ khi có yêu cầu của Đội Kiểm tra. 3. Các cơ sở, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hoạt động về lĩnh vực thuộc nhiệm vụ kiểm tra của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (Đội 1) có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Đội Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời gian 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Đội kiểm tra liên ngành 814/TTg thành phố Hồ Chí Minh (Đội 1). Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Du lịch, Chi Cục Trưởng Chi Cục Quản lý thị trường thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, các thành viên Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (Đội 1) có tên tại Điều 1 và các đối tượng được kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nơi nhận : - Như điều 4; - TTUB : CT, PCT/TT; - Viện Kiểm sát nhân dân TP; - Thanh tra thành phố; - Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; - Công an TP (PA 25, PC13, PC13B, PC14, PC15); Nguyễn Thành Tài - Chi cục PCTNXH thành phố; - Thanh tra Sở Văn hóa và Thông tin; - Phòng KTLN 814/TTg Sở VHTT; - VPHĐ-UB : PVP/VX; - Tổ VX, PC; - Lưu : VT, (VX/T) MH.
Đồng bộ tài khoản