Quyết định số 26/1998/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 26/1998/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/1998/QĐ-UB về việc công nhận 3 khu vực Miền núi, vùng cao do Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/1998/QĐ-UB

 1. U BAN DÂN T C VÀ MI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NÚI NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/1998/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 1998 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N 3 KHU V C MI N NÚI, VÙNG CAO B TRƯ NG - CH NHI M U BAN DÂN T C VÀ MI N NÚI Căn c Ngh nh s 11/CP ngày 20/2/1993 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Dân t c và Mi n núi; Th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 7189/ P1 ngày 14/12/1995 v vi c giao cho U ban Dân t c và Mi n núi công b tiêu chí, t ch c xét duy t và quy t nh công nh n 3 khu v c mi n núi, vùng cao theo trình phát tri n c a các t nh; Theo ngh c a UBND các t nh mi n núi, vùng cao và các t nh có mi n núi; Căn c k t qu xét duy t c a U ban Dân t c và Mi n núi và các B , các ngành liên quan v 3 khu v c mi n núi, vùng cao; QUY T NNH i u 1.- Công nh n ( t II) 3 khu v c mi n núi, vùng cao theo trình phát tri n c a các t nh (có danh m c kèm theo). i u 2.- Ba khu v c mi n núi vùng cao là căn c u tư phát tri n và th c hi n các chính sách kinh t - xã h i phù h p v i trình phát tri n c a t ng khu v c. i u 3.- B trư ng các B , cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh mi n núi, vùng cao và các t nh có mi n núi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Hoàng c Nghi ( ã ký) DANH M C BA KHU V C MI N NÚI, VÙNG CAO
 2. HÀ N I, 1998 T NH HÀ GIANG Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. B c Quang 01. Xã Tân Thành 02. Xã Thư ng Bình 2. Yên Minh 01. Xã Du Ti n 02. Xã M u Long Toàn t nh 4 xã T NH KON TUM Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. ăk Glei 01. Th tr n 01. Xã ăk Man ăk Glei 2. Ng c H i 01. Xã ăk D c 3. ăk Hà 01. Xã Ng c Wang 4. Kon Plong 01. Th tr n 01. Xã P Ê Kon Plong 5. Th xã Kon Tum 01. Xã ăk Rơ Wa Toàn t nh 2 th tr n 3 xã 2 xã T NH THÁI NGUYÊN Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Ph Yên 01. Xã V n Phái 2. Phú Bình 01. Xã Tân c 02. Xã ng Liên Toàn t nh 3 xã T NH PHÚ TH Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III
 3. (1) (2) (3) (4) 1. oan Hùng 01. Xã Sóc ăng 01. Xã Phương Trung 02. Th tr n oan Hùng 02. Xã Phong Phú 03. Xã Hùng Quan 2. Tam Thanh 01. Xã Hương N n 01. Xã Thư ng Nông 02. Xã C Ti t 02. Xã Hi n Quan 03. Xã Hoàng Xá 03. Xã T M 04. Th tr n Hưng Hoá 04. Xã Trung Th nh 05. Xã Th ch ng 06. Xã Thanh Uyên 07. Xã Hùng ô 08. Xã Phương Th nh 09. Xã Văn Lương 10. Xã Hương Nha 11. Xã D u Dương 3. Phong Châu 01. Xã Chu Hoá 01. Xã Phú Nham 02. Xã Hy Cương 02. Xã Trung Giáp 03. Xã Tiên Phú 03. Xã H Giáp 04. Xã Phú L c 04. Xã Tr Qu n 05. Xã Hà Th ch 05. Xã B o Thanh 06. Xã Tiên Kiên 06. Xã Gia Thanh 07. Xã Xuân Lũng 07. Xã Phù Ninh 08. Xã Kim c 08. Xã An o 09. Th tr n Phú H 09. Xã Thanh ình 10. Th tr n Phong Châu 10. Xã Tiên Du 4. Thanh Ba 01. Xã ng Xuân 01. Xã Hanh Cù
 4. 02. Xã ông Thành 02. Xã Yên Khê 03. Xã Chí Tiên 03. Xã Phương Lĩnh 04. Xã Ninh Dân 04. Xã Hoàng Cương 05. Th tr n Thanh Ba 05. Xã Sơn Cương 06. Xã Thanh Xá 07. Xã M n L n 08. Xã Yên N i 5. H Hoà 01. Xã ông Lâm 01. Xã Liên Phương 02. Xã an Phư ng 02. Xã Mai Tùng 03. Xã Minh H c 03. Xã Chính Công 04. Xã Lang Sơn 05. Xã Vĩnh Chân 6. Sông Thao 01. Th tr n Sông Thao 01. Xã Yên T p 02. Xã Tuy L c 03. Xã Thanh Nga 04. Xã Phú Khê 05. Xã Phú L c 06. Xã Tình Cương Toàn t nh 20 xã 43 xã 5 th tr n T NH VĨNH PHÚC Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. L p Th ch 01. Xã Xuân L i 02. Xã ng Th nh
 5. 03. Xã T Du 04. Xã Bàn Gi n 05. Xã Yên Th ch 06. Th tr n L p Th ch Toàn t nh 5 xã 1 th tr n T NH B C GIANG Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1.L ng Giang 01. Xã Dĩnh Trì 01. Xã Nghĩa Hưng 02. Xã M Hà 02. Xã Dương c 03. Xã Thanh Tân 03. Xã i Lâm 04. Xã Thái ào 04. Xã Xương Lâm 05. Xã Nghĩa Hoà 05. Xã Xuân Hương 06. Xã M Thái 06. Xã Tiên L c 07. Xã Tân Hưng 08. Xã Tân Dĩnh Thôn, B n 09. Xã Tân Th nh Xã Dĩnh Trì 10. Xã An Hà 01. Thôn Trung Thành 11. Xã ào M 02. Thôn C u 12. Xã Yên M 03. Thôn Thuy n 13. Xã Phi Mô 04. Thôn Nghè 05. Thôn Mo 06. Thôn N i 07. Thôn R ng Trong Xã M Hà 08. Thôn n 09. Thôn Nhu n
 6. 10. Thôn Sàn 11. Thôn Ngoài 12. Thôn Dinh 13. Thôn Gi a Xã Tân Thanh 14. Thôn ông 15. Thôn Tu n M 16. Thôn H i H 17. Thôn Tê 18. Thôn Chung 19. Thôn Thu n 20. Thôn Tu n Th nh 21. Thôn Sân 22. Thôn Chùa Xã Thái ào 23. Thôn D 24. Thôn M 25. Thôn G m 26. Thôn C ng 27. Thôn Ghép 28. Thôn V c Xã Nghĩa Hoà 29. Thôn Tân L p 30. Thôn Gi a 31. Thôn CNu 32. Thôn H Thanh 33. Thôn Vàng Xã M Thái 34. Thôn Thư ng 35. Thôn Cò
 7. 36. Thôn C u (trong, ngoài) Xã Tân Hưng 37. Thôn Nư c Gi i 38. Thôn H V u 39. Thôn Bãi Sim 2. Yên Dũng 01. Xã Nôi Hoàng 01. Xã Lão H 02. Xã Ti n Phong 02. Xã Tân Li u 03. Xã Nham Sơn 03. Xã Yên Lư 04. Xã ng Sơn 04. Xã Trí Yên 05. Xã ng Vi t 06. Xã Lãng Sơn Thôn, B n 07. Xã ng Phúc Xã Nôi Hoàng 08. Xã Quỳnh Sơn 01. Thôn Tiên Phong 09. Xã Tân An 02. Thôn Xi 10. Xã Hương Gián 03. Thôn Giá 11. Xã Xuân Phú 12. Th tr n Neo Xã Ti n Phong 04. Thôn Bình An 05. Thôn An Th nh 06. Thôn Liên Sơn Xã Nhan Sơn 07. Thôn Kem 08. Thôn Minh Phư ng Xã ng Sơn 09. Thôn Ph n Sơn 10. Thôn S Xã ng Vi t 11. Thôn Nam 12. Thôn B c
 8. 13. Thôn B n 14. Thôn Bè Xã L ng Sơn 15. Thôn Tam Sơn 16. Thôn H ng Sơn 17. Thôn M Tư ng Xã ng Phúc 18. Thôn Hoàng Phúc 19. Thôn Vi t Th ng 20. Thôn B c Sơn 21. Thôn H Núi 22. Thôn H Làng 23. Thôn Nam Sơn Xã Quỳnh Sơn 24. Thôn Quỳnh Sơn Th tr n Neo 25. Ti u khu I 26. Ti u khu II 27. Ti u khu V 28. Ti u khu VI Xã Tân An 29. Xã Tân L p 3. Tân Yên 01. Xã i Hoá 01. Xã Liêm Chung 02. Xã Vi t Ng c 02. Xã H p c 03. Xã Ng c Văn 03. Xã Vi t L p 04. Xã Ng c Châu 04. Xã Lam C t 05. Xã Nhã Nam 06. Xã Cao Xá Thôn, B n Xã i Hoá 01. Thôn Phú Thành
 9. 02. Thôn i Thông 03. Thôn Tân Chính 04. Thôn Chúc 05. Thôn Ch Cũ 06. Thôn i Giàng 07. Thôn Ngò 08. Thôn Chè 09. Thôn 2 Xã Vi t Ng c 10. Thôn Phú Th 1 11. Thôn Phú Th 2 12. Thôn An L c 1 13. Thôn An L c 2 14. Thôn m Lác 15. Thôn Vi t Hùng 1 16. Thôn Tr i H 17. Thôn Tân An 18. Thôn Tr i Tán 19. Thôn Hàng Gia 20. Thôn Vi t Hùng 2 Xã Ng c Vân 21. Thôn Su i Dài 22. Thôn H p Ti n 23. Thôn ng Sung 24. Thôn Lương Tân 25. Thôn Núi Tính 26. Thôn ng Trong 27. Thôn C u á 28. Thôn Làng Th 29. Thôn ng C
 10. 30. Thôn H i Phú 31. Thôn Nghè N i Xã Ng c Châu 32. Thôn B ng C c 33. Thôn B ng An 34. Thôn Tân Trung 1 35. Thôn Tân Trung 2 36. Thôn Tr i M i 37. Thôn Trung ng Xã Nhã Nam 38. Thôn Ti n i u 39. Thôn Nam Cư ng 40. Thôn ng Th nh 41. Thôn oàn K t 1 42. Thôn oàn K t 2 43. Thôn Ti n Phan 1 44. Thôn Chùa Ngu n 45. Thôn Ti n Tr i Xã Cao Xá 46. Thôn Yên 47. Thôn Hà Am 48. Thôn Yên Soài 49. Thôn Tr i 4. Hi p Hoà 01. Xã Thanh Vân 01. Xã ng Tân 02. Xã Hoàng An 02. Xã Hoà Sơn 03. Xã Hùng Sơn 03. Xã Thái Sơn 04. Xã Hoàng Thanh 04. Xã Hoàng Vân 05. Xã Lương Phong 06. Xã Thư ng Th ng Thôn, B n 07. Xã Ng c Sơn Xã Thanh Vân
 11. 01. Thôn Hoàng L i 02. Thôn Thanh Vân Xã Hoàng An 03. Thôn B o An 04. Thôn An C p Xã Hùng Sơn 05. Thôn Hoà Ti n 06. Thôn Tân Sơn 5. Vi t Yên 01. Xã Tiên Sơn 01. Xã Thư ng Lan 02. Xã Trung Sơn 03. Xã Minh c 04. Xã Nghĩa Trung 6. L c Nam 01. Xã Lan M u 02. Xã Tiên Hưng 03. Xã Khám L ng 04. Xã B c Lũng 05. Xã Yên Sơn 06. Th tr n i Ngôi 7. Yên Th 01. Xã B H Toàn t nh 47 xã 20 xã 2 th tr n 123 thôn THÀNH PH H I PHÒNG Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Thu Nguyên 01. Xã Kỳ Sơn 01. Xã An Sơn 02. Xã Lưu Ki m 02. Xã L i Xuân 03. Xã Minh Tâm 03. Xã Liên Khê Toàn thành ph 3 xã 3 xã T NH THANH HOÁ
 12. Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Yên nh 01. Xã Yên Lâm 2. Vĩnh L c 01. Xã Vĩnh Quang 02. Xã Vĩnh Long 3. Th Xuân 01. Xã Xuân Châu 02. Xã Th Lâm 4. Hà Trung 01. Xã Hà Tân Toàn t nh 6 xã T NH NGH AN Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Thanh Chương 01. Xã Thanh Lĩnh 2. ô Lương 01. Xã Nam Sơn 02. Xã Lam Sơn 03. Xã Bái Sơn 04. Xã H ng Sơn 05. Xã Ng c Sơn 3. Yên Thành 01. Xã Lý Thành 02. Xã Phúc Thành 03. Xã c Thành 4. Nam àn 01. Xã Nam Hưng 02. Xã Nam Thái 03. Xã Nam Tân 04. Xã Nam L c 05. Xã Nam Thư ng 5. Nghĩa àn 01. Xã Nghĩa Quang 6. Di n Châu 01. Xã Di n Lâm 7. Quỳnh Lưu 01. Xã Quỳnh Châu 01. Xã Tân Sơn 02. Xã Quỳnh Tam
 13. 03. Xã Quỳnh Tân 04. Xã Quỳnh Trang 05. Xã Quỳnh Hoa 06. Xã Ng c Sơn 8. Nghi L c 01. Xã Nghi Văn 02. Xã Nghi Ki u 03. Xã Nghi Công 04. Xã Nghi Lâm 05. Xã Nghi Hưng 06. Xã Nghi Yên 9. Quỳ H p 01. Xã Minh H p Toàn t nh 28 xã 2 xã T NH HÀ TĨNH Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Hương Sơn 01. Xã Sơn B ng 02. Xã Sơn Ph 03. Th tr n Ph Châu 2. Kỳ Anh 01. Xã Kỳ Khang 01. Xã Kỳ Nam 02. Xã Kỳ ng 02. Xã Kỳ Th nh 03. Xã Kỳ Phương 04. Xã Kỳ Xuân 3. Nghi Xuân 01. Xã C m 02. Xã Xuân Viên Toàn t nh 4 xã 6 xã 1 th tr n T NH QU NG TRN Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) 4)
 14. 1. Cam L 01. Xã Cam Thành 2. Gio Linh 01. Xã H i Thái Toàn t nh 1 xã 1 xã T NH QU NG NAM Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Tiên Phư c 01. Xã Tiên M 02. Xã Tiên Phong 2. Hi p c 01. Xã Bình Lâm Toàn t nh 3 xã T NH BÌNH NNH Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Phú M 01. Xã M Châu 2. Hoài Âm 01. Xã Ân Hào 3. Phù Cát 01. Xã Cát H i Toàn t nh 2 xã 1 xã T NH PHÚ YÊN Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. ng Xuân 01. Xã Xuân Phư c 02. Xã Xuân Sơn Nam 2. Tuy Hoà 01. Xã Hoà M Tân 02. Xã Hoà Th nh 3. Sông C u 01. Xã Xuân H i Toàn t nh 5 xã T NH KHÁNH HOÀ Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III
 15. (1) (2) (3) (4) 1. Cam Ranh 01. Xã Cam Hi p c 02. Xã Cam Phư c Tây 03. Xã Cam Thành Nam 04. Xã Cam An Nam 2. Di n Khánh 01. Xã Su i Tân 01. Xã Su i Cát 02. Xã Su i Tiên 3. V n Ninh 01. Xã V n Th 01. Xã Xuân Sơn 02. Xã V n Phư c 03. Xã V n Long 04. Xã V n Phúc 05. Xã V n Lương 06. Xã V n Khánh 07. Xã V n Bình Toàn t nh 12 xã 3 xã T NH BÌNH THU N Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Hàm Thu n Nam 01. Xã Hàm Minh 01. Xã Thu n Quí Thôn, Xóm 02. Xã Tân L p Xã Tân L p 03. Xã Tân Thu n Thôn, Xóm 01. Thôn Tà Mon Xã Tân L p 01. Thôn L p c 02. Thôn L p Vinh Xã Tân Thu n 03. Thôn Hi p Tân 04. Thôn Hi p Hoà 05. Thôn Thanh Phong 2. Hàm Tân 01. Xã Tân Xuân
 16. Toàn t nh 3 xã 2 xã 1 thôn 5 thôn T NH BÌNH PHƯ C Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Bù ăng 01. Xã c Li u 2. Bình Long 01. Xã Thanh An 02. Xã An Khương 03. Xã L i Hưng 04. Xã Phư c An 05. Xã Thanh Lương 3. Phư c Long 01. Xã Sơn Giang 02. Xã Bình Phư c 03. Xã Long Tân Toàn t nh 9 xã T NH NG NAI Huy n, th xã Khu v c I Khu v c II Khu v c III (1) (2) (3) (4) 1. Tân Phú 01. Xã Thanh Sơn Toàn t nh 1 xã
Đồng bộ tài khoản