Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 103/2007/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C MÃ S CHƯƠNG TRÌNH, M C TIÊU VÀ D ÁN QU C GIA GIAI O N 2006 – 2010 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10/01/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006-2010; Thông tư liên t ch s 676/2006/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 c a Liên y ban Dân t c – B K ho ch và u tư – B Tài chính – B Xây d ng – B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v hư ng d n th c hi n chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006- 2010; Căn c Quy t nh s 20/2007/Q -TTg ngày 05/02/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo giai o n 2006 – 2010; Thông tư liên t ch s 102/2007/TTLT-BTC-BL TBXH ngày 20/8/2007 c a Liên B Tài chính – B Lao ng – Thương binh và Xã h i v hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i m t s d án c a Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo. Căn c Quy t nh s 101/2007/Q -TTg ngày 06/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia v Vi c làm n năm 2010; Căn c Quy t nh s 108/1007/Q -TTg ngày 17/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010; Căn c Quy t nh s 125/2007/Q -TTg ngày 31/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia v Văn hóa giai o n 2006-2010; Căn c Quy t nh s 149/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn th c ph m giai o n 2006- 2010; Căn c Quy t nh s 156/2007/Q -TTg ngày 25/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng ma túy n năm 2010; Căn c Quy t nh s 170/2007/Q -TTg ngày 08/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình giai o n 2006-2010; Xét ngh c a V trư ng V Ngân sách nhà nư c. QUY T NNH:
  2. i u 1. Ban hành danh m c mã s Chương trình, m c tiêu và d án qu c gia giai o n 2006-2010 theo Ph l c s 01 ính kèm Quy t nh này và áp d ng t năm ngân sách 2008. Các kho n thu,chi ngân sách (g m c chi u tư phát tri n và chi thư ng xuyên) thu c các chương trình, m c tiêu và d án qu c gia giai o n 2006-2010 th c hi n h ch toán theo mã s chương trình, m c tiêu, d án qu c gia theo Ph l c s 01 ính kèm Quy t nh này và theo quy nh c a M c l c Ngân sách nhà nư c; riêng v h ch toán theo Lo i, Kho n th c hi n hư ng d n t i Ph l c s 2 ính kèm Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các mã s chương trình, m c tiêu, d án qu c gia và hư ng d n h ch toán Lo i, Kho n ư c ban hành t i Quy t nh s 25/2006/Q -BTC ngày 11/4/2006 c a B Tài chính trái v i quy nh t i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương các oàn th và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ch o, tri n khai và hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n Quy t nh này. i u 4. V trư ng V Ngân sách nhà nư c, Chánh văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính ch u trách nhi m, hư ng d n và t ch c thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - Tòa án NDTC, Vi n Ki m sát NDTC; - Cơ quan TW c a các oàn th ; Hoàng Anh Tu n - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B , - Lưu: VT, V NSNN. PH L C S 01 DANH M C MÃ S CHƯƠNG TRÌNH, M C TIÊU VÀ D ÁN QU C GIA (Kèm theo Quy t nh s 103/2007/Q -BTC ngày 18/12/2007 c a B trư ng B Tài chính) C p Mã s Mã s Tên chương trình, m c tiêu và d án qu c gia quy t chương m c
  3. nh trình, tiêu d m c án tiêu, d thu c án qu c chương gia trình m c tiêu, d án qu c gia 1 2 3 4 1 0001 Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo 1 0001 02 D án nhân r ng mô hình gi m nghèo 1 0001 08 D án khuy n nông, lâm, ngư và h tr phát tri n s n xu t, phát tri n ngành ngh 1 0001 11 D án d y ngh cho ngư i nghèo 1 0001 12 D án nâng cao năng l c gi m nghèo 1 0001 13 Chính sách tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo 1 0001 14 Ho t ng giám sát, ánh giá 1 0001 15 D án h tr phát tri n cơ s h t ng thi t y u các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o 1 0002 Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình 1 0002 01 D án truyên truy n, giáo d c chuy n i hành vi 1 0002 02 D án nâng cao ch t lư ng d ch v k ho ch hóa gia ình 1 0002 08 D án b o m h u c u và Ny m nh ti p th xã h i các phương ti n tránh thai 1 0002 09 D án nâng cao năng l c qu n lý, i u hành và t ch c th c hi n Chương trình 1 0002 10 D án nâng cao ch t lư ng thông tin qu n lý chuyên ngành dân s và k ho ch hóa gia ình 1 0002 11 D án th nghi m, m r ng m t s mô hình, gi i pháp can thi p, góp ph n nâng cao ch t lư ng dân s Vi t Nam 1 0003 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS 1 0003 01 D án phòng, ch ng b nh s t rét 1 0003 02 D án phòng, ch ng b nh lao 1 0003 03 D án phòng, ch ng b nh phong 1 0003 05 D án phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em 1 0003 06 D án tiêm ch ng m r ng
  4. 1 0003 07 D án b o v s c kh e tâm th n c ng ng 1 0003 09 D án phòng, ch ng HIV/AIDS 1 0003 11 D án k t h p quân – dân y 1 0003 12 D án phòng, ch ng b nh ung thư 1 0003 13 D án chăm sóc s c kh e sinh s n 1 0005 Chương trình m c tiêu qu c gia V văn hóa 1 0005 01 D án ch ng xu ng c p và tôn t o di tích 1 0005 02 D án i u tra, nghiên c u, b o t n m t s làng, b n tiêu bi u và l h i truy n th ng c s c c a dân t c ít ngư i 1 0005 03 D án sưu t m, b o t n và phát huy giá tr các di s n văn hóa phi v t th c a các dân t c VN 1 0005 04 D án tăng cư ng u tư xây d ng, phát tri n thi t ch văn hóa thông tin cơ s vùng sâu, vùng xa 1 0005 05 D án xây d ng xã i n hình tri n khai hi u qu phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa 1 0005 07 D án c p trang thi t b và s n phNm văn hóa thông tin cho ng bào các dân t c thi u s , tuy n biên gi i và h i o 1 0005 10 D án làng, b n, buôn có hoàn c nh c bi t 1 0005 12 D án c ng c và phát tri n h th ng thư vi n công c ng 1 0005 13 D án nâng cao năng l c ph bi n phim; ào t o nâng cao trình s d ng công ngh hi n i trong s n xu t và ph bi n phim vùng sâu vùng xa 1 0008 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng ma túy 1 0008 02 án tuyên truy n phòng, ch ng ma túy 0008 03 án tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy 0008 04 án nâng cao hi u qu công tác cai nghi n ma túy, qu n lý sau cai nghi n và nghiên c u, thNm nh, tri n khai ng d ng, ánh giá các lo i thu c, phương pháp y h c trong i u tr , ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy 0008 05 án phòng, ch ng ma túy trong trư ng h c 0008 06 án tăng cư ng qu n lý và ki m soát ti n ch t 0008 07 án xây d ng xã, phư ng, th tr n, khu dân cư không có t n n ma túy 0008 08 án xóa b vi c tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy 0008 09 án thu th p, qu n lý h th ng d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy trong công tác phòng, ch ng ma túy
  5. 0008 10 án tăng cư ng h p tác qu c t v phòng, ch ng ma túy 1 0009 Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn th c ph m 1 0009 01 D án nâng cao năng l c qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm Vi t Nam 1 0009 02 D án thông tin giáo d c truy n thông m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm 1 0009 03 D án tăng cư ng năng l c ki m nghi m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; xây d ng h th ng giám sát ng c th c phNm, các b nh truy n qua th c phNm và phân tích nguy cơ ô nhi m th c phNm 1 0009 04 D án m b o an toàn v sinh thưc phNm trong s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n th c phNm 1 0009 05 D án m b o an toàn d ch b nh, an toàn môi trư ng và an toàn th c phNm i v i s n phNm th y s n có ngu n g c t nuôi tr ng 1 0009 06 D án b o v sinh an toàn th c phNm th c ăn ư ng ph 1 0012 Chương trình m c tiêu qu c gia V vi c làm 1 0012 01 D án vay v n t o vi c làm 1 0012 02 D án h tr phát tri n th trư ng lao ng 1 0012 03 Ho t ng giám sát, ánh giá 1 0012 04 Ho t ng nâng cao năng l c qu n lý lao ng, vi c làm 1 0020 Chương trình 135 1 0020 01 Nhi m v h tr phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao trình s n xu t c a ng bào các dân t c 1 0020 02 Nhi m v phát tri n cơ s h t ng thi t y u các xã, thôn, b n c bi t khó khăn 1 0020 03 Nhi m v ào t o, b i dư ng cán b cơ s , nâng cao trình qu n lý hành chính và kinh t ; ào t o nâng cao năng l c c ng ng 1 0020 04 Nhi m v h tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t 1 0020 05 H tr kinh phí Ban ch o Chương trình 135 các t nh khó khăn KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  6. Hoàng Anh Tu n PH L C S 02 HƯ NG D N H CH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH, M C TIÊU VÀ D ÁN QU C GIA (Kèm theo Quy t nh s 103/2007/Q -BTC ngày 18/12/2007 c a B trư ng B Tài chính) Mã s m c Mã s tiêu d chương án H ch toán C p trình, thu c Lo i, Kho n quy t m c chương Tên chương trình, m c tiêu và d án qu c gia (căn c vào nh tiêu, d trình tính ch t án qu c m c ho t ng) gia tiêu, d án qu c gia 1 2 3 4 5 1 0001 Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo 1 0001 02 D án nhân r ng mô hình gi m nghèo Lo i, Kho n tương ng 1 0001 08 D án khuy n nông, lâm, ngư và h tr phát Lo i, Kho n tri n s n xu t, phát tri n ngành ngh tương ng 1 0001 11 D án d y ngh cho ngư i nghèo Lo i 14, Kho n 07 1 0001 12 D án nâng cao năng l c gi m nghèo Lo i 14, Kho n 12 1 0001 13 Chính sách tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo Lo i, Kho n tương ng 1 0001 14 Ho t ng giám sát, ánh giá Lo i 13, Kho n 02 1 0001 15 D án h tr phát tri n cơ s h t ng thi t y u Lo i, Kho n các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven tương ng bi n và h i o 1 0002 Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình 1 0002 01 D án tuyên truy n, giáo d c chuy n i hành Lo i 15,
  7. vi Kho n 10 1 0002 02 D án nâng cao ch t lư ng d ch v k ho ch Lo i 15, hóa gia ình Kho n 10 1 0002 08 D án b o m h u c n và Ny m nh ti p th xã Lo i 15, h i các phương ti n tránh thai Kho n 10 1 0002 09 D án nâng cao năng l c qu n lý, i u hành và Lo i 15, t ch c th c hi n Chương trình Kho n 10 1 0002 10 D án nâng cao ch t lư ng thông tin qu n lý Lo i 15, chuyên ngành dân s và k ho ch hóa gia ình Kho n 10 1 0002 11 D án th nghi m, m r ng m t s mô hình, Lo i 15, gi i pháp can thi p, góp ph n nâng cao ch t Kho n 10 lư ng dân s Vi t Nam 1 0003 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS 1 0003 01 D án phòng, ch ng b nh s t rét Lo i 15, Kho n tương ng 1 0003 02 D án phòng ch ng b nh lao Lo i 15, Kho n tương ng 1 0003 03 D án phòng, ch ng b nh phong Lo i 15, Kho n tương ng 1 0003 05 D án phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em Lo i 15, Kho n tương ng 1 0003 06 D án tiêm ch ng m r ng Lo i 15, Kho n 03 1 0003 07 D án b o v s c kh e tâm th n c ng ng Lo i 15, Kho n tương ng 1 0003 09 D án phòng, ch ng HIV/AIDS Lo i 15, Kho n tương ng 1 0003 11 D án k t h p quân – dân y Lo i 15, Kho n tương ng 1 0003 12 D án phòng, ch ng b nh ung thư Lo i 15, Kho n tương ng 1 0003 13 D án chăm sóc s c kh e sinh s n Lo i 15,
  8. Kho n tương ng 1 0005 Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hóa 1 0005 01 D án ch ng xu ng c p và tôn t o di tích Lo i 16 Kho n 09 1 0005 02 D án i u tra, nghiên c u, b o t n m t s làng, Lo i 16 b n tiêu bi u và l h i truy n th ng c s c c a Kho n 09 dân t c ít ngư i 1 0005 03 D án sưu t m, b o t n và phát huy giá tr các di Lo i 16 s n văn hóa phi v t th c a các dân t c VN Kho n 09 1 0005 04 D án tăng cư ng u tư xây d ng, phát tri n h Lo i 16 th ng thi t ch văn hóa thông tin cơ s vùng sâu Kho n 06 vùng xa 1 0005 05 D án xây d ng xã i n hình tri n khai hi u qu Lo i 16 phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng Kho n 06 văn hóa 1 0005 07 D án c p trang thi t b và s n phNm văn hóa Lo i 16 thông tin cho ng bào các dân t c thi u s , Kho n 06 tuy n biên gi i và h i o 1 0005 10 D án làng, b n, buôn có hoàn c nh c bi t Lo i 16 Kho n 06 1 0005 12 D án c ng c và phát tri n h th ng thư vi n Lo i 16 công c ng Kho n 08 1 0005 13 D án nâng cao năng l c ph bi n phim; ào Lo i 14 t o nâng cao trình s d ng công ngh hi n Kho n 12 i trong s n xu t và ph bi n phim vùng sâu vùng xa 1 0008 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng ma túy 1 0008 02 án tuyên truy n phòng, ch ng ma túy Lo i 16, Kho n tương ng 0008 03 án tăng cư ng năng l c u tranh phòng, Lo i 13 ch ng t i ph m v ma túy Kho n 07 0008 04 án nâng cao hi u qu công tác cai nghi n ma Lo i 15, túy, qu n lý sau cai nghi n và nghiên c u, thNm Kho n 09 nh, tri n khai ng d ng, ánh giá các lo i thu c, phương pháp y h c trong i u tr , ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy 0008 05 án phòng, ch ng ma túy trong trư ng h c Lo i 14, Kho n tương ng
  9. 0008 06 án tăng cư ng qu n lý và ki m soát ti n ch t Lo i 13 Kho n 01 0008 07 án xây d ng xã, phư ng, th tr n, khu dân cư Lo i 13 không có t n n ma túy Kho n tương ng 0008 08 án xóa b vi c tr ng và tái tr ng cây có ch t Lo i 13 ma túy Kho n 01 0008 09 án thu th p, qu n lý h th ng d li u và x Lo i 13 lý thông tin v tình hình ma túy trong công tác Kho n 07 phòng, ch ng ma túy 0008 10 án tăng cư ng h p tác qu c t v phòng, Lo i 13 ch ng ma túy Kho n 07 1 0009 Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn th c ph m 1 0009 01 D án nâng cao năng l c qu n lý ch t lư ng v Lo i 13 sinh an toàn th c phNm Vi t Nam Kho n 01 1 0009 02 D án thông tin giáo d c truy n thông mb o Lo i 16 ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm Kho n tương ng 1 0009 03 D án tăng cư ng năng l c ki m nghi m ch t Lo i, Kho n lư ng v sinh an toàn th c phNm; xây d ng h tương ng th ng giám sát ng c th c phNm, các b nh truy n qua th c phNm và phân tích nguy cơ ô nhi m th c phNm 1 0009 04 D án m b o an toàn v sinh thưc phNm trong Lo i 01 s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n Kho n 04 th c phNm 1 0009 05 D án m b o an toàn d ch b nh, an toàn môi Lo i 02 trư ng và an toàn th c phNm i v i s n phNm Kho n 02 th y s n có ngu n g c t nuôi tr ng 1 0009 06 D án m b o v sinh an toán th c phNm th c Lo i 15 ăn ư ng ph Kho n 03 1 0012 Chương trình m c tiêu qu c gia V vi c làm 1 0012 01 D án vay v n vi c làm Lo i 10 Kho n 03 1 0012 03 D án h tr phát tri n th trư ng lao ng Lo i 12 Kho n 13 1 0012 04 Ho t ng giám sát, ánh giá Lo i 13 Kho n 01 1 0012 05 Ho t ng nâng cao năng l c qu n lý lao ng, Lo i 14 vi c làm Kho n 12
  10. 1 0020 Chương trình 135 1 0020 01 Nhi m v h tr phát tri n s n xu t và chuy n Lo i, Kho n d ch cơ c u kinh t , nâng cao trình s n xu t tương ng c a ng bào các dân t c 1 0020 02 Nhi m v phát tri n cơ s h t ng thi t y u Lo i, Kho n các xã, thôn, b n c bi t khó khăn tương ng 1 0020 03 Nhi m v ào t o, b i dư ng cán b cơ s , nâng Lo i 14 cao trình qu n lý hành chính và kinh t ; ào Kho n 12 t o nâng cao năng l c c ng ng 1 0020 04 Nhi m v h tr các d ch v , c i thi n và nâng Lo i, Kho n cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng tương ng cao nh n th c pháp lu t 1 0020 05 H tr kinh phí Ban ch o Chương trình 135 Lo i 13 các t nh khó khăn Kho n 01 KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Hoàng Anh Tu n
Đồng bộ tài khoản