intTypePromotion=1

Quyết định về cơ chế thưởng do thực hiện vượt dự toán thu thuế giá trị gia tăng năm 1999

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định về cơ chế thưởng do thực hiện vượt dự toán thu thuế giá trị gia tăng năm 1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về cơ chế thưởng do thực hiện vượt dự toán thu thuế giá trị gia tăng năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về cơ chế thưởng do thực hiện vượt dự toán thu thuế giá trị gia tăng năm 1999

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 60/Q§­T T g  n g µ y 17  th¸ng 01 n¨ m  2000  Ò  c¬ ch Õ  thë n g  d o  thùc hi Ö n  vît ù  to¸n v  d thu thu Õ    trÞ gia t¨ng n¨ m  1999 gi¸ Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; Theo    ®Ò nghÞ cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ C«ng    6589  v¨n sè  TC/NSNN  ngµy  29  th¸ng12    n¨m 1999, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1.Quy  ®Þnh  møc   ëng  chÕ    dông  th vµ  ®é sö  tiÒn  ëng    th vîtdù  to¸nthu ng©n      s¸ch nhµ      níc (phÇn nép    ng©n  vîtvÒ  s¸ch trung    ¬ng) vÒ    thuÕ  gi¸trÞgiat¨ngn¨m          1999  sau: nh  1. C¸c    tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  sè  cã  thu    to¸n ® îc vîtdù      giao tõ 10        tû ®ång    trëxuèng  îcth ®   ëng  100%   thu vît  vîtthu trªn10    sè    , sè        tû ®ång  îcth ®   ëng  thªm  50%   vît sè    thªm. 2. Riªng c¸c tØnh        miÒn Trung  ¶nh  bÞ  hëng        tØnh  lòlôtlínvµ  §¾c L¾c,  ® îcth   ëng 100%   thu vît to¸n® îcgiao. sè      dù      3. ViÖc  dông  sö  tiÒn  ëng  îc thùc  th ®   hiÖn theo quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  737/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 7  28    n¨m  1999 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ,   ®Ó   ®Çu      tc¸cc«ng tr×nh c¬  h¹ tÇng    së    kinh tÕ          ­ x∙héicña  ®Þa  ph¬ng,kh¾c    phôc hËu  qu¶    . lòlôt 4. Kho¶n    tiÒn  ëng    îch¹ch    quyÕt    th trªn®   to¸nvµ  to¸nvµo      niªn®é ng©n  s¸ch n¨m    2000. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu  3. Bé   ëng  Tµi  tr Bé  chÝnh, Chñ    tÞch    Uû ban nh©n d©n     c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2