intTypePromotion=1

Quyết định về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
199
lượt xem
19
download

Quyết định về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  190/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y  29  T th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  ® i Ò u   h Ø n h  l∙i u Ê t t¸i Ê p  v è n c ñ a N g © n  h µ n g   5  c  s  c N h µ  n íc ® è i víi  c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víi     n       Tæ chøc  Ýn  ông  µ0,85%/th¸ng. c¸c td l  §i Ò u    è    îvay    Êp  èn  n   èingµy  2: S d n   t¸ic v ®Õ cu   31/5/1999 cña        c¸cTæ chøc  Ýn  ông  åm  d  îcña  ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcchØ  nh  td (g c¶  n   Ng h th m    ®Þ cho    vay thu mua  óat¹m  ÷n¨m    l   tr   1999)t¹ Ng ©n  µng  µ   íc® îc¸p dông    i h Nh n       møc    Êt l∙su   i quy  nh  ¹ §iÒu  trªn®©y  Ó   õngµy  ®Þ t  i 1    k t  01/6/1999. §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  3:  ®Þ n c hi l     k t  01/6/1999  vµ  thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  41/1999/Q§­NHNN1  ngµy 01/02/1999 cña  Thèng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu  ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh    Êt t¸  Êp  èn  ña  l∙su   i i cvc Ng ©n  hµng Nhµ  níc ®èi víi c¸c Tæ  chøc tÝn dông vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  69/1999/Q§­ NHNN1   µy  ng 27/02/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   vÒ     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  µ   íc®èi víiNg ©n   µng  ¬ng  ¹i l∙ su   i i c v c Ng h Nh n       h th m  ®Ó  cho  vay  mua  óat¹m  ÷xuÊtkhÈu  l   tr     n¨m 1999. §i Ò u 4:  Ch¸nh V¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    n   Ng h Nh n   tr c¸c ®¬ vÞ  éc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt nam,  thu   h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi ®ång      ph   t h  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸cTæ       chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2