intTypePromotion=1

Quyết định về định mức chi phí trong bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ Quốc gia của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
118
lượt xem
8
download

Quyết định về định mức chi phí trong bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ Quốc gia của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về định mức chi phí trong bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ Quốc gia của Bộ Quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về định mức chi phí trong bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ Quốc gia của Bộ Quốc phòng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é   Õ  h o¹ch  ë k vµ ® Ç u  t sè 428/Q§­B K H   n g µ y 14 th¸ng 8 n¨ m  2001 V Ò  ® Þ n h  m ø c   hi p h Ý   c trong  ¶ o  q u ¶ n   Ët t  b v kü  thu Ët d ù  tr÷ q u èc gia c ña B é  Q u è c   h ß n g p bé tr ëng bé k Õ  ho¹ch vµ  Ç u  t ® C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  201/CP,ngµy  th¸ng5  sè    26    n¨m  1981  cña    Héi ®ång  ChÝnh  phñ (nay lµ ChÝnh      phñ) vÒ:    “Qu¶n    lý®Þnh  møc  kinh tÕ    thuËt”,   ­ kü    vµ QuyÕt  ®Þnh  404/CT, ngµy  th¸ng 12  sè    04    n¨m  1984  cña Chñ  tÞch  Héi  ®ång  tr Bé  ëng  (nay    lµ Thñ íng  t ChÝnh  phñ)    vÒ viÖc: “Uû    quyÒn  cho Chñ   nhiÖm   ban  ho¹hc Nhµ    Uû  kÕ    níc(nay lµBé  ëng  KÕ       tr Bé  ho¹ch vµ    §Çu ) xÐt  t  duyÖt vµ    ban  hµnh    c¸c®Þnh  møc kinh tÕ   thuËtcÊp    ­kü    Nhµ  níc”. Theo    ®Ò nghÞ cña  Quèc  Bé  phßng  i t¹ C«ng    1893/BQP    v¨n sè  ngµy  04  th¸ng7    n¨m 2001. XÐt    ®Ò nghÞ  cña  Thêng      trùcHéi ®ång    xÐt duyÖt ®Þnh møc  cÊp  Nhµ   níc. quy Õt  Þ nh ® §iÒu  Nay  1:  ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy    c¸c ®Þnh  møc    chi phÝ  trong b¶o    qu¶n     thuËtdù    vËt tkü    tr÷Quèc    gia cña  Quèc  Bé  phßng (phô  lôckÌm    theo). §iÒu 2: C¸c ®Þnh møc  nµy  îc lµm  ®   c¨n  x©y  cø  dùng    kÕ ho¹ch    tõ n¨m 2001 ®Õn  n¨m 2005 cña  Quèc  Bé  phßng  chiphÝ  vÒ    b¶o qu¶n     vËt t kü  thuËtdù      tr÷Quèc    gia.§¬n    gi¸tÝnh theo gi¸Quý  I     II n¨m    2001. §iÒu    ®Þnh  3: C¸c  møc    chiphÝ  b¶o  qu¶n    trªnkh«ng  tÝnh  phÇn x©y  dùng nhµ    ®Ó m¸y, gi¸kª          ®ì, chi phÝ  tiÒn ¬ng, chi phÝ     l     vËt t thay thÕ ban  ®Çu.  C¸c kho¶n    chiphÝ  nµy  îctÝnh  ®   riªngtrongtõng n¨m  ho¹ch.       kÕ  §iÒu 4: Bé  Quèc phßng  c¨n  vµo    cø  c¸c ®Þnh møc  b×nh qu©n    t¹i QuyÕt  ®Þnh  nµy    ®Ó ban hµnh    c¸c ®Þnh  møc   thÓ  cô  cho    c¸c ®¬n  trùc vÞ    thuéc ® îcgiao nhiÖm  b¶o        vô  qu¶n     thuËtdù    vËttkü    tr÷Quèc  gia.
  2. ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  b ¶ o  q u ¶ n  v Ët t, thiÕt b Þ   d ù  tr÷ q u è c gia c ñ a b é  q u è c p h ß n g (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  428/Q§­ sè  BKH   ngµy  th¸ng8  14    n¨m  2001) TT Tªn  thiÕtbÞ   §¬n vÞ  §Þnh kú  §Þnh  møc  b¶o quan  Ghi chó   tÝnh b¶o  qu¶n (1000 ®ång) Niªm    Niªm    iThêng  cÊt cÊtl¹ xuyªn     lÇn ®Çu (1 n¨m)   1 M¸y ®µo  hµo ∏ZM ChiÕc 3  n¨m 3.059,0 251,7 2 Bé x©y dùng cÇu  VSM Bé " 4.606,5 317,7 3 Phµ    tùhµnh  GSP ChiÕc " 5.132,1 345,5 4 §Çu kÐo MAZ   vµ  537  KMAZ   1122 " " 707,5 236,1 5 PLATFOOC " " 356,3 108,9 6 Bé x©y    dùng cÇu KMS­E Bé " 1.935,0 309,1 7 Bé cÇu cøng  M­3 TM " " 4.143,1 304,1 8 Bé cÇu BELL¢Y " " 28.911,7 1.473,0 9 Tr¹m nguån ®iÖn  5E65 Tr¹m " 2.077,9 1.275,9 158,9 10 Tr¹m nguån ®iÖn  ­30 A§   " " 1.235,6 815,7 115,0 11 Tr¹m nguån ®iÖn  AB­16 " " 1.013,6 559,3 94,7 12 Tr¹m nguån ®iÖn  5E96A " " 3.980,0 2.509,0 256,7 13 Tr¹m nguån ®iÖn  A§10 " "     972,8 868,1 178,5 14 Tr¹m nguån ®iÖn  A§50  " " 1.450,7 999,7 193,0 15 Tr¹m nguån ®iÖn  KPY " " 1.331,4 933,4 121,0 16 §éng  m¸y  c¬  bay ChiÕc 1,5 n¨m   1.170,0 1.170,0 1.288,0 17 M¸y    thu chuyªn dông   " 3  n¨m 379,0 85,9
  3. 18 M¸y ph©n  tÝch  W4100 " " 379,0 85,9 19 èng nhßm   nh×n  ®ªm " " 197,3 85,9 20 M¸y    thu sãng  ng¾n  E1800&E  2000  " " 397,0 85.9 21 Tæng    JCX­4A ®µi 20  T/®µi 1  n¨m 50,1 22 M¸y      thu ph¸tPRC   25 M¸y "     100,0 45,7 10,0 23 M¸y ®iÖn  tho¹i 57   TA    "    "         8,8 8,8 24 Tæ      189 hîp H ­ T/hîp "         7,7 7,7 25 Tr¹m   u  ®èi l P410 Tr¹m 3  n¨m 19.107,25 4.477,67 26 Tr¹m    P234 t¶iba  " “ 4.744,4 2.684,95 27 Ph¬ng  híng bµn    ∏A ChiÕc 1  n¨m 304,6 28 Kinh  ®o  vÜ  ®¹c  5K∏ 3T­ " " 351,5 29 M¸y  xa  ®o  LAZE  A∏P­1 " “ 460,3 30 §éng  xe    c¬  t¨ngB­54,B­55   ChiÕc 3  n¨m 1.445,2 75,8 31 §éng  xe  c¬  thiÕtgi¸pYT§­20     " " 1.282,6 71,6 32 Xe YAZ  31512 " " 685,28 680,3 140,0 33 Xe ΓAZ  66 " " 1.058,0 1.081,9 163,25 34 Xe    ZIL 131 " " 1.274,5 1.355,0 158,0 35 Xe YPAL  4320 " " 1.410,5 1.334,0 253,5 36 Xe c«ng  tr×nh " " 3.002,0 3.002,00 634,19 37 Xe  inhs¸tphãng    tr     x¹YAZ469PX " " 1.661,7 686,5 38 Xe bäc thÐp  inhs¸tho¸ häc  tr       PR§M­2 " " 3.091,0 925,3 39 Xe ph©n  tÝch   ho¸ nghiÖm   chÊt ®éc    AL­    Bé " 3.988,8 1.342,2 4M 40 Tr¹m  ph©n  tÝch tÝnh to¸n ho¸ häc  " " 6.482,0 1.381,5 PACT­1 41 Xe      tiªutÈy chÊt®éc      ho¸ häc  PACT­14     Xe   " 2.668,0 627,5
  4. 42 Tr¹m      tiªutÈy chÊt®éc    AGV  3M ­ Bé " 9.673,16 2.524,82 43 Xe t¾m  khö  trïng§§A     ­66 Xe " 2.632,7 631,6 44 Xe c«ng  tr×nh söa    ch÷a Ho¸ häc PRXM   Bé " 4.361,8 1.313,10 ­1M   45 Xe c«ng  tr×nh söa    ch÷a Ho¸ häc PRXM   " " 10.625,5 3.043,4 ­3M   46 Bé cÇu  PMP " " 114.910,0 92.210,0 16.400,0 47 Thuèc    næ TNT  b¸nh TÊn 5  n¨m 1.445,0 575,0 20,3 48 Thuèc    næ TNT  cèm " 3  n¨m 605,0 605,0 28,2 49 D©y næ,  d©y  ch¸ychËm   " 2  n¨m 650,0 650,0 20,3 50 Thuèc  phãng  1  n¨m 22,3 51 KÝp ®iÖn  8sè  Tr.kÝ 3  n¨m 13.690,0 13.690,0 320,0 52 KÝp    êng  8 næ th sè  " " 2.270,0 2.270,0 64,0 53 X¨m    ThiÕtgi¸p1300 18 lèpxe      ­ Bé 3  n¨m 89,1 8,6 54 X¨m    lèpm¸y  bay " " 97,0 97,0 7,0 55 X¨m    lèpsóng  ph¸o 650 20   ­ " " 56,0 57,0 8,6 56 X¨m    lèp1300x530   ­530  " " 106,0 106,0 11,2 57 X¨m    lèp1500x600   ­630 " " 129,0 129,0 11,2 58 X¨m    lèp1200   ­20 Bé " 83,7 83,7 11,2 59 Nhµ    b¹ttrung®éi     Bé 2  n¨m 126,0 70,1 60 Nhµ    b¹tchØ  huy " " 71,7 39,3 61 ThÐp    trßnΦ  50mm   hîp kim   
  5. 66 ThÐp    l¸dµy    m 1,2 m " " 421,7 30,0 67 ThÐp    l¸dµy    m 1,5 m " " 337,9 30,0 68 ThÐp    l¸dµy  m m 2  " " 289,7 25,0 69 ThÐp    l¸dµy     m m 2,5 ­3  " " 258,8 20,0 70 ThÐp calipΦ       m   5,7 ­6,3 m " " 513,6 45,0 71 ThÐp    c¸clo¹ lßxo    i   " " 525,6 45,0 72 Ch×  Φ    d©y  6,3 m m " " 915,0 915,0 30,0 73 ThÐp    trßnΦ>50 hîp kim    " " 275,3 296,8 24,9 74 §ång  l¸b  2   m m ®á    =  ­3  " " 1.308,0 1.308,0 37,6 75 §ång  l¸b  4   m m ®á    =  ­5  " 5  n¨m 876,1 876,1 37,6 76 §ång  l¸b  6   m m ®á    =  ­7  " " 642,5 642,5 37,6 77 §ång  l¸b  8  m ®á    >  m " " 408,8 408,8 37,6 78 Nh«m   , l¸  nh«m  b¨ng  " 3  n¨m 1.108,4 1.108,4 30,0 79 ThÐp ghÐp  ®ång    91  m 3,2 x  m " " 1.494,0 1.305,3 40,0Niªm cÊt  ilÇn  trë l¹  3    ®i 80 ThÐp  ghÐp  ®ång  87  m 1x  m " "     1.700,0 1.359,0 50,0Niªm cÊt  ilÇn  trë l¹  3    ®i 81 Nh«m   c©y,nh«m     èng  Φ  ÷ 
  6. vµ  Mãoc  kÐo khÝ    tµiqu©n sù 90 Mãoc  kÐo  m¸y    ph¸tES§30­ 50Kw " " 529,0 395,0 120,0 91 §éng  ΓAZ­49 c¬  " " 386,5 386,5 97,2 92 Xe c«ng  tr×nh MTO­80   " " 4.821,3 4.821,3 624,2 93 Xe c«ng  tr×nh MP M­M1   " " 4.728,8 4.728,8     624,2 94 Xe c«ng  tr×nh CPZA­M1   " " 4.722,8 4.722,8 594,3 95 M¸y thuû CATERPILLARKTA­3412   " " 6.027,6 6.027,6 488,2 96 Ca  cao    n«  tècST­750 " 1  n¨m 1.215,2 97 Xuång  cao    tèccao    tècST­ 660 " " 858,7 98 Xuång  cao    tèccao    tècST­ 450 " " 529,6 99 Nhãm  m¸y  thuû M­500,504     " 3  n¨m 12.094,0 12.094,0 691,2 100 Nhãm  M¸y nÐn  khÝ  ES  2­ 150 &  M¸y  " " 1.899,8 1899,8 177,8 b¬m  TF­60 101 M¸y thuû 6L­   350 " " 18.038,0 18.038,0 587,0 102 M¸y thuû 8NVD­36­   1 " " 10.838,0 10.838,0 397,0 103 M¸y thuû 6    NVD­36­ 1U " " 10.292,0 10.292,0 256,0 104 M¸y thuû 4135,2105     " " 2.794,0 2.794,0 144,0 105 Nhãm  m¸y  thuû 4­   135,6­   135 " " 4.103,0 4.103,0 328,0 106 Nhãm  m¸y  7§6, 7§12, 3§12, 6135,   " " 4.861,0 4.861,0 346,8 6§12/14   107 §ång  v¹n n¨ng  hå    U4353 " 1  n¨m 234,5 234,5 108 §ång  ®o  hå  ®iÖn  gamÐt  Mª  CD720E    " " 261,5 261,5 109 Khèinguån  PH   ®o  " " 254,7 254,7 110 M¸y  tÇn  U3­66  U3­64 ®o  sè  vµ  " " 1.041,2 1.041,2 111 M¸y hiÖn  sãng C1­114 " " 851,3 851,3 112 M¸y  c«ng  ®o  suÊtM3­56   " " 850,0 850,0 113 M¸y    thö ®Ìn A3­3 " " 341,2 341,2
  7. 114 M¸y    ph¸tcao  Γ4­ tÇn  108 " " 1.250,0 1.250,0 115 ThiÕtbÞ  ®é    ®o  cao  YKAM   YB§ vµ  " " 2.001,0 2.001,0 116 ThiÕt bÞ      ®o tæng  hîp Centine &     CMS­ " " 3.417,0 3.417,0 52 117 ThiÕtbÞ    ®Çu   ®ång  ΠCO   315  4­ " " 1.967,0 1.967,0 118 ThiÕtbÞ  nhiÖt®é      ®o    RS 212540 " " 231,0 231,0 119 ThiÕtbÞ      hótÈm,      hótbôiM­350    " " 178,0 178,0 120 ¾ c  quy  th«ng    HKP­24M tin2  B×nh " 4,0 4,0 121 C¸p ®ång    ®«i trôc50  Km " 35,0 35,0 122 Xe ®iÖn  APA    ­5§ Xe 3  n¨m 2.415,0 2.091,0 405,3 123 Xe    xy  n¹p «  AKZ­75M " " 2.446,0 2.086,0 405,9 124 Xe    n¹p khÝ nÐn  BZ20/230 " " 1.705,0 1.344,0 152,0 125 Xe    ¸p suÊtthuû lùcUPG         250 " " 4.697,0 4.336,0 810,0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2