intTypePromotion=1

Quyết định về giá bán điện

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
99
lượt xem
5
download

Quyết định về giá bán điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về giá bán điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về giá bán điện

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  B A N  V Ë T  GI¸ C H Ý N H  P H ñ  S è  12/V G C P­T L S X  N G µ Y  22 T H¸ N G   3 N¨ M  1996 V Ò   GI¸ B¸ N  ®I Ö N TR ëNG   BAN   BAN   VËT     GI¸CHÝNH   PHñ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   01/CP  sè  ngµy 05/01/1993 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ. C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  137/H§BT  sè  ngµy 27/4/1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng  (nay lµChÝnh      phñ)vÒ    qu¶n    lýgi¸. C¨n cø  QuyÕt ®Þnh  cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ  trong v¨n b¶n sè  1255/KTTH  ngµy 20/3/1996 vÒ        gi¸b¸n ®iÖn trongn¨m    1996. Sau      æi  khitrao® thèng  nhÊt víi C«ng      Bé  nghiÖp. QUYÕT   ®ÞNH §iÒu  ­ Nay  1.   quy ®Þnh    gi¸b¸n ®iÖn thèng nhÊt trong c¶        níc cho    c¸c ®èi t   dông   îng sö  ®iÖn  b¶n  nh  phô    lôckÌm theo quyÕt ®Þnh      nµy. §iÒu  ­ Møc    2.   gi¸®iÖn quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  lµ gi¸b¸n  i 1      t¹ c«ng    t¬ ®iÖn  cña    sö  c¸ché  dông  ®iÖn  hîp ®ång  ký    mua    b¸n ®iÖn    trùctiÕp víi     ngµnh ®iÖn. §iÒu  3.­ QuyÕt ®Þnh  nµy thihµnh tõ ngµy 01/4/1996. C¸c quyÕt      ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy ®Òu     b∙ibá. §iÒu 4.­ C¨n  vµo  cø  quyÕt ®Þnh  nµy  Th«ng   li   sè  vµ  t ªnBé  01/TT  ngµy 22/3/1996  híng  vÒ  dÉn thùc hiÖn      gi¸b¸n ®iÖn  cña Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ    C«ng  ­ Bé  nghiÖp, Së      Tµi chÝnh   ­ VËt      gi¸c¸c tØnh, thµnh    phè  Ban  vµ  VËt    gi¸thµnh phè    Hå ChÝ  Minh phèi hîp      ®iÖn      víic¸c Së  lùc th«ng b¸o kÞp  thêigi¸b¸n      ®iÖn    míi®Õn     sö  c¸c hé  dông  ®iÖn, tæ    chøc  kiÓm     traviÖc thùc  hiÖn,®¶m     b¶o        ¸p gi¸, tiÒn ®óng   îng trong QuyÕt  thu   ®èi t     ®Þnh  nµy.
  2. 2 P H ô  L ô C BI Ó U  GI¸  N  ®I Ö N B¸ KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh   sè:12/VGCP­TLSX  ngµy  th¸ng3  22    n¨m  1996 cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ §èit  îng  gi¸ §¬n  vÞ Møc   gi¸ I­Gi¸b¸n      ®iÖn  cho s¶n xuÊt,c¬    quan,®¬n  hµnh    vÞ  chÝnh  nghiÖp sù  Gi¸b¸n ®iÖn      theo cÊp    ®iÖn  ¸p 1­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      ë  ¸p tõ110  trëlªn KV    * Gi¸®iÖn      n¨ng  ®/KWh   +  Giê  b×nh  êng th 600 +  Giê  thÊp  ®iÓm   410 +  Giê  cao  ®iÓm     880 2­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ20  ®Õn     díi110  KV * Gi¸®iÖn      n¨ng  ®/KWh   +  Giê  b×nh  êng th 620 +  Giê  thÊp  ®iÓm   450 +  Giê  cao  ®iÓm     900 3­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ6  ®Õn     KV díi20  * Gi¸®iÖn      n¨ng  ®/KWh +  Giê  b×nh  êng th 680 +  Giê  thÊp  ®iÓm   480 +  Giê  cao  ®iÓm 1000 4­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  * Gi¸®iÖn      n¨ng  ®/KWh   +  Giê  b×nh  êng th 740 +  Giê  thÊp  ®iÓm 510 +  Giê  cao  ®iÓm 1100 II­     ®iÖn  Gi¸ cho  b¬m    íi tiªuphôc  s¶n  níct     , vô  xuÊt lóa     vµ  mµu rau  1­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ6  trëlªn ®/KWh   +  Giê  thÊp  ®iÓm 220 +  C¸c    giêcßn  i l¹ 550 2­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  +  Giê  thÊp  ®iÓm 240
  3. 3 +  C¸c    giêcßn  i l¹ 580 II       IGi¸b¸n ®iÖn  ­ cho  chiÕu  s¸ng c«ng    céng ®/KWh   600 IV­Gi¸b¸n ®iÖn        cho  s¶n  xuÊtnícs¹ch     1­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ6  trëlªn ®/KWh 550 2­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  600 V­        Gi¸b¸n lήiÖn  sinh ho¹tbËc      thang ®/KWh * Cho    100  KWh   ®Çu   tiªn 450 * Cho  KWh     50  tiÕp theo   600 * Cho    100  KWh   tiÕp theo   800 * Cho      trªn250  KWh 1000 VI­Gi¸b¸n bu«n       ®/KWh 1­ Gi¸b¸n bu«n        ®iÖn  cho  n«ng  th«n a) Gi¸b¸n ®iÖn        phôc  sinhho¹t vô    360 b) Gi¸b¸n ®iÖn        cho    c¸cmôc  ®Ých  dông  sö  kh¸c 550 2­ Gi¸b¸n ®iÖn        cho  khu    T.T,côm  d©n  c a) Gi¸b¸n ®iÖn        phôc  sinhho¹t vô    +  C«ng    t¬tæng  sau  T.B.A cña    kh¸ch hµng   440 +  C«ng    t¬tæng  sau  T.B.A cña    ngµnh  ®iÖn 460 b) Gi¸b¸n ®iÖn        cho    c¸cmôc  ®Ých  dông  sö  kh¸c 600 VII­   ®iÖn    b¸n  Gi¸ kinhdoanh   1­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ6  trëlªn ®/KWh +  Giê  b×nh  êng th 1100 +  Giê  thÊp  ®iÓm 750 +  Giê  cao  ®iÓm 1600 2­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  ®/KWh +  Giê  b×nh  êng th 1150 +  Giê  thÊp  ®iÓm 770 +  Giê  cao  ®iÓm 1700 VIII­     ®iÖn  Gi¸ quy  ®Þnh  b»ng  ngo¹itÖ   USD/KWh 1­ Gi¸b¸n ®iÖn        s¶n  xuÊt USD/KWh   a) B¸n    ®iÖn  ®iÖn    ë  ¸p 110  trëlªn KV    * Gi¸®iÖn      n¨ng +  Giê  b×nh  êng th 0.075 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.050
  4. 4 +  Giê  cao  ®iÓm 0.120 b) B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ20  ®Õn     díi110  KV * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.080 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.055 +  Giê  cao  ®iÓm 0.125 c)B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ6  ®Õn     KV díi20  * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.085 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.060 +  Giê  cao  ®iÓm 0.130 d) B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.090 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.065 +  Giê  cao  ®iÓm 0.135 2­ Gi¸b¸n ®iÖn        kinhdoanh   USD/KWh a) B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ20  trëlªn * Gi¸®iÖn      n¨ng +  Giê  b×nh  êng th 0.100 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.075 +  Giê  cao  ®iÓm 0.155 b) B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ6  ®Õn     KV díi20  * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.110 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.080 +  Giê  cao  ®iÓm 0.160 c)B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.120 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.090 +  Giê  cao  ®iÓm 0.165 3­ B¸n    ®iÖn  cho    tiªudïng sinh ho¹t     USD/KWh
  5. 5 * Mua    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ20  trëlªn 0.09 * Mua    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ6  ®Õn     KV díi20  0.10 * Mua    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  0.11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2