intTypePromotion=1

Quyết định về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
140
lượt xem
15
download

Quyết định về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  103/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y 31  ® n th¸ng  n¨ m  2000 v Ò  ® i Ò u   h Ø n h  l∙i u Ê t t¸i Ê p   3  c  s  c v è n  ñ a N g © n  h µ n g  N h µ   íc ® è i víi c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g c n   Th è ng  ® è c   © n  h µ ng N h µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n   ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víi     n       Tæ chøc  Ýn  ông  µ0,45%/th¸ng. c¸c td l  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 4  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  5    n¨m 2000  µ  v thay  Õ  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 382/1999/Q§­ NHNN1   µy  th¸ng ng 22    10 n¨m  1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh    l∙i suÊtt¸ cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông.   i v c Ng h Nh n       tæ c¸c td §i Ò u    è     î vay  i Êp  èn  ña      3. S d n   t¸  c v c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  ¹  ©n   td ti Ng hµng  µ   íc®Õ n   èingµy  th¸ng 4  Nh n   cu   4    n¨m 2000  îc®iÒu  ®  chØnh  theo  møc   l∙suÊtquy  nh  ¹ §iÒu  trªn®©y.   i   ®Þ t i 1    §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  V¨n  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸cTæ       chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2