intTypePromotion=1

Quyết định về việc điều chỉnh phụ thu xăng dầu nhập khẩu

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
18
download

Quyết định về việc điều chỉnh phụ thu xăng dầu nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc điều chỉnh phụ thu xăng dầu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc điều chỉnh phụ thu xăng dầu nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña Trën g  ba n   a n  V Ët gi¸ h Ý n h   h ñ   è  33/1999/Q§/BV G C P  n g µ y   B  C p S 19  th¸ng 5 n¨ m  1999 v Ò   viÖc ®i Ò u  c h Ø n h  p h ô  thu  x¨ng d Ç u  n h Ë p   h È u   k Trëng ban B a n   Ët   C h Ý n h  phñ  V gi¸ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   01/CP  sè  ngµy 05/01/1993 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ; Thùc hiÖn  kiÕn  ý  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ V¨n  i b¶n  503/CP­ KTTH   sè    ngµy  18/5/1999 vÒ    viÖc  phô    thu x¨ng dÇu    nhËp  khÈu; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Nay  ®iÒu  chØnh  gi¶m    phô          Æt   tûlÖ  thu ®èi víi m c¸c hµng: 1.X¨ng    . . ............... 0%   «t« .. . ................ 2. Naphtha, refomate vµ  chÕ  phÈm  kh¸c ®Ó  pha  chÕ  x¨ng  «t«.. . ...... . . ..... 0% 3.NhiªnliÖu ®iªden  . . ...... 0%       .. . ....... 4.DÇu     ho¶  d©n  dông,nhiªnliÖu bay        (TC1,ZA1)..   .0% 5.NhiªnliÖu ®èt          lß(ma  dót). . .................. 0% . . .................. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      ®èi víinh÷ng    l«x¨ng  dÇu    vÒ ®Õn  c¸c cöa  khÈu ViÖt Nam   0  tõ  giê  ngµy 20/5/1999  ® îc H¶i vµ      quan ®ãng dÊu     îckhaihµng    lªntê l     ho¸ cña    tµu.Mäi  quyÕt ®Þnh  íc®©y    tr   tr¸i víi  QuyÕt ®Þnh nµy  ®Òu  kh«ng  hiÖu      cã  lùcthi hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2