Quyết định về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
131
lượt xem
17
download

Quyết định về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay bằng đô lâ Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 718/2001/Q§­N H N N  n g µ y  29 th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò   Ö c  vi thay ® æ i  c ¬  ch Õ   i Ò u  h µ n h  l∙i Ê t c h o  vay b » n g   ®  su §«la M ü  c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997. ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho  td Ê ®Þ l∙ su   i vay b»ng  «la  ü   ùa    ® M d trªn c¬  ë    Êt thÞ  êng  èc  Õ  µ  s l∙su   i tr qu t v cung    Çu  èn  Ýn  ông  ­c vtd b»ng  ¹itÖ    ngo   ë trongníc.   2.B∙ibá        c¸cquy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  è  ®Þ t i 1  3  ®Þ s 241/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 02/08/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi thay   ® æi  ¬  Õ   iÒu  µnh    Êt cho  c ch ® h l∙ su   i vay  ña  chøc  Ýn  ông  i  íikh¸ch  c tæ  td ®è v   hµng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 243/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 02/08/2000  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   ícvÒ   Ng h Nh n   c«ng  è        Êt ®«la  ü   µm  ¬  ë    b biªn®é l∙su   i M l c s cho tæ chøc  Ýn  ông  n  nh    Êtcho  td Ê ®Þ l∙su   i vay  i víi ®è     kh¸ch hµng.   §i Ò u 2.  1. T¹ithêi®iÓ m        Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh, ®èi víisè  ù  î ®Þ n c hi l           d n  ®∙  cho  vay  µ    îp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý  Õt  ng  a    ©n  Õt  v c¸ch   td ® k k nh ch gi¶i ng h hoÆc   cha    ©n,  ×  îc tiÕp  ôc thùc  Ön  gi¶ing th ®   t  hi theo  møc     Êt  ∙      îp  l∙ su ® ghi trªnh i ®ång  Ýn  ông. ViÖc  iÒu  td   ® chØnh    Êt cho  l∙ su   i vay  i  íic¸c hîp  ng  Ýn  ®è v     ®å t dông  µy  tæ  n do  chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    xem  Ðt tho¶ thuËn. x    2. L∙isuÊt nî qu¸  ¹n  îc tho¶  Ën        h®  thu trong hîp  ng  Ýn  ông  ÷a      ®å td gi tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng,nhng      kh«ng  îtqu¸ 150%     Êtcho  v    l∙su   i vay b»ng  ®«la M ü       îp ®ång  Ýn  ông.   ghitrªnh   td §i Ò u 3. 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng06    ®Þ n c hi l   t   01    n¨m  2001.
  2. 2 2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è; Héi ®ång  h Nh n     ph     qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản