Quyết định về việc uỷ quyền Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
157
lượt xem
4
download

Quyết định về việc uỷ quyền Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc uỷ quyền Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng của công trình Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc uỷ quyền Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  87/2000/Q§­T T g   n g µ y  31 th¸ng 7 n¨ m  2000 V Ò   Ö c ñ y  q u y Ò n   é   © y  d ù n g   vi BX p hª d u y Ö t  i Ò u  c h Ø n h   u y  h o ¹ ch c h u n g  v µ  q u y  h o ¹ ch  ® q chi ti Õt  c¸c kh u  ch øc  n¨ng c ñ a c«n g  tr× nh  Lµng   V¨n  o¸ ­ D u  l Þ ch c¸c  © n   é c Vi Ö t N a m h d t thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 667/TTg  µy  th¸ng8  ng 21    n¨m  1997  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  µng  ph v vi x d L V¨n     lÞch c¸cd©n  écViÖtNam; ho¸ ­Du     t    X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B V¨n  Th«ng    ¹C«ng    è  ho¸­ tin(t   i v¨n s 2483/ VHTT­LVH   µy  th¸ng 6  ng 27    n¨m  2000) vµ  é  ëng  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   ¹   B tr B K ho   § t(t i   C«ng    è  v¨n s 3343/BKH­VPT§  µy  th¸ng6  ng 02    n¨m 2000), quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Giao  é   ëng  é   ©y  ùng  B tr BX d xem   Ðt,phª  Öt  '®iÒu  x  duy ' chØnh  quy  ¹ch  ho chung'' µ  'quyho¹ch    Õtc¸c Khu   '  v chiti     chøc n¨ng'  ña  ù   x©y  'c D ¸n  dùng  µng  L V¨n     lÞch c¸cd©n  écViÖtNam. ho¸ ­Du     t    §iÒu    2. Giao  é   ©y  ùng  ñ  ×,phèihîp víiBé   èc  BX d ch tr         Qu phßng, Bé      V¨n ho¸ ­ Th«ng       tin, Tæng  ôc  Þa  Ýnh,ñy  c § ch   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ©y  µ    HT v c¸c c¬ quan  ªnquan  èng  Êt  ¬ng  ®iÒu  li   th nh ph ¸n  chØnh  Ön  Ých  di t khu  ùc  öa  vc vµo  ña  µng  cL V¨n  ho¸      Þch    ©n  éc ViÖt Nam   ¶m   ­ Du l c¸c d t    ® b¶o  ã  Òu  c chi ngang  µ 400  Ðt  l  m theo  ng    Õn  Õt  Ën  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹ ®ó ý ki k lu c Th t Ch ph t  i Th«ng    è  b¸o s 183/TB­ VPCP   µy  th¸ng9  ng 21    n¨m  1999  ña  c V¨n phßng  Ýnh  Ch phñ. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l     k t  k Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬  tr c¸c B   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ªnquan  Þu  ¬ c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản