Quyết đụnh 139/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
30
lượt xem
1
download

Quyết đụnh 139/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết đụnh số 139/2004/QĐ-UB về việc: Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đại Kim - quận Hoàng Mai, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết đụnh 139/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 139/2004/Q -UB Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C: BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I I KIM - QU N HOÀNG MAI, HÀ N I, T L 1/2000. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17-8-1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 138/2004/Q -UB ngày 25 tháng 8 năm 2004 c a U ban Nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i i Kim - qu n Hoàng Mai, Hà N i, t l 1/2000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu ô th m i i Kim - qu n Hoàng Mai, Hà N i, t l 1/2000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính; Ch t ch UBND qu n Hoàng Mai; Ch t ch UBND phư ng i Kim; T ng giám c T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i; Giám c Công ty u tư xây d ng s 2 Hà N i; Th trư ng các s , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I I KIM - QU N HOÀNG MAI, T L 1/2000 (Ban hành kèm theo quy t nh s 139/2004/Q -UB, ngày 25 tháng 8 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t Khu ô th m i i Kim - qu n Hoàng Mai, t l 1/2000 ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng Khu ô th m i i Kim còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND qu n Hoàng Mai, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu ô th m i i Kim theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, Ph m vi và Quy mô: V trí : Khu ô th m i i Kim thu c phư ng i Kim- qu n Hoàng Mai- Hà N i. Ranh gi i : + Phía ông B c giáp tuy n ư ng Kim Giang. + Phía Tây Nam giáp ư ng vành ai 3. + Phía Tây B c giáp ư ng quy ho ch có m t c t r ng 30m.
  3. + Phía ông Nam giáp ư ng quy ho ch có m t c t r ng 30m. Quy mô: - Di n tích t : 55,1495 Ha - Dân s : 13420 ngư i i u 6: Khu ô th m i i Kim ư c quy ho ch theo các khu ch c năng như sau: (Xem b n v QH-05) B NG T NG H P S LI U S D NG T DI N TÍCH STT CH C NĂNG S D NG T L (%) (M2) I T CƠ QUAN, TRƯ NG ÀO T O 21687 II T QU C PHÒNG 5242 III T DI TÍCH 13478 IV T CÔNG C NG KHU 14268 V T Ư NG PHÂN KHU V C 38173 VI T ƠN VN 458647 100% A T CÔNG C NG ƠN VI 6456 1.41% T TRƯ NG TI U H C, THCS VÀ NHÀ TR B M U GIÁO 35970 7.84% C T CÂY XANH ƠN VN 14222 3.10% D T PHÁT TRI N M I 122274 26.66% 1 t nhà chung cư cao t ng 74807 2 t nhà th p t ng ( nhà vư n và nhà bi t th ) 47467 E T DÂN CƯ, LÀNG XÓM 226287 49.34% F T Ư NG NHÁNH VÀ BÃI XE 53438 11.65% T NG C NG 551495 T NG DI N TÍCH T PHÁT TRI N M I 122274 100% T NHÀ CHUNG CƯ CAO T NG 74807 61% T NHÀ TH P T NG ( NHÀ VƯ N VÀ NHÀ BI T TH ) 47467 39%
  4. i u 7: T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch: 55,1495 Ha, g m các khu ch c năng, v i nh ng quy nh như sau:: 1- t xây d ng công trình công c ng thành ph (có ch c năng h n h p): Ký hi u: (CCTP), t ng di n tích: 14268 m2. V trí, ch c năng s d ng t, t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t tuân th theo quy ho ch t l 1/ 2000 ã kh ng ch . Hình th c ki n trúc công trình ph i p, phù h p v i tính ch t s d ng, tr ng cây xanh và sân vư n trong khuôn viên công trình. Công trình c n xây d ng cao t ng tăng hi u q a s d ng t và t o i m nh n v không gian Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. Khi l p d án u tư xây d ng ph i tuân th úng ch gi i ư ng và kho ng lùi theo quy nh. 2- t cơ quan, trư ng ào t o: Ký hi u: (CQ), t ng di n tích 21687 m2. G m 2 ô ký hi u t CQ1 n CQ2. 3- t qu c phòng: Ký hi u: (QP), t ng di n tích 5242 m2. G m 2 ô ký hi u t QP1 n QP2. 4- t di tích l ch s , công trình tín ngư ng: Ký hi u: (DT), t ng di n tích: 13478 m2. G m 6 ô ký hi u t DT1 n DT6. - Các công trình di tích l ch s và tôn giáo tín ngư ng ư c b o t n tôn t o ho c m r ng theo các quy nh c a Nhà nư c v b o t n các di tích, di s n văn hoá và ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5- t công c ng ơn v : Ký hi u: (CC), t ng di n tích 6456 m2. G m 4 ô ký hi u t CC1 n CC4 Các công trình này có tính ch t văn hoá thương m i, qu n lý hành chính, b trí trung tâm ơn v m b o bán kính ph c v công trình c p 1. 6- t nhà tr , m u giáo: Ký hi u: (NT), t ng di n tích 11429 m2. G m 4 ô ký hi u t NT1 n NT4 Công trình thi t k c n tuân th các quy chuNn xây d ng chuyên ngành. Trong khuôn viên các công trình c n tr ng cây xanh sân vư n và b trí sân chơi cho tr em. 7- t trư ng ti u h c, THCS: Ký hi u: (TH), t ng di n tích 24541 m2. G m 4 ô ký hi u t TH1 n TH4 Công trình thi t k c n tuân th các quy chuNn xây d ng chuyên ngành. Trong khuôn viên các công trình c n tr ng cây xanh sân vư n và b trí sân chơi cho h c sinh. 8- t nhà cao t ng: Ký hi u: (CT), t ng di n tích 74807 m2. G m 5 ô ký hi u t CT1 n CT5.
  5. V trí, ch c năng s d ng t, t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t tuân th theo quy ho ch t l 1/ 2000 ã kh ng ch . C n b trí bãi xe nhu c u ph c v . T ng 1-3 c a công trình s d ng làm d ch v công c ng, các t ng trên b trí nhà . Hình th c công trình p phù h p v i không gian khu v c. 9- t nhà th p t ng (Nhà vư n, bi t th ): Ký hi u: (TT), t ng di n tích 47467 m2. G m 6 ô ký hi u t TT1 n TT6 V trí, ch c năng s d ng t, t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t tuân th theo quy ho ch t l 1/ 2000 ã kh ng ch . Các công trình ư c b trí giáp khu v c làng xóm, g n khu cây xanh và các tuy n ư ng nh t o ư c c nh quan p. Công trình thi t k p a d ng, t ch c sân vư n h p lý. 10- t dân cư, làng xóm c i t o ch nh trang: Ký hi u: (DC), t ng di n tích 226287 m2. G m 4 ô ký hi u t DC1 n DC4 Khu nhà làng xóm cũ ư c gi l i c i t o xây d ng theo quy ho ch c n tuân th : T l di n tích sân vư n cao m b o ư c i u ki n v sinh môi trư ng c nh quan t t. M r ng ư ng làng ngõ xóm, xây d ng thêm các tr c ư ng m i m b o giao thông, v n chuy n c p c u, thu gom rác, b trí các công trình h t ng k thu t ô th vào t ng nhà. Cao san n n và h th ng thoát nư c ư c thi t k phù h p cao kh ng ch , không gây úng ng p c c b và ô nhi m môi trư ng cho khu v c dân cư làng xóm cũ. 11- t cây xanh: Ký hi u: (CX), t ng di n tích 14222 m2. G m 4 ô ký hi u t CX1 n CX4 i v i khu xây d ng m i b trí khu v c trung tâm g n các công trình h t ng xã h i khác. i v i khu làng xóm có th b trí phân tán t n d ng nh ng ao h t tr ng t ch c thành các vư n hoa, cây xanh, th thao c i thi n môi trư ng vi khí h u. Trong khu cây xanh có th b trí kiot nh m t xây d ng không quá 5%. 12- t bãi xe: Ký hi u: ( X), t ng di n tích 2122 m2. Bãi xe b trí các v trí thu n l i, an toàn giao thông và nơi có nhu c u giao thông tĩnh l n như các khu nhà cao t ng, trung tâm công c ng l n. * Các ch tiêu v t ai và xây d ng yêu c u c th cho t ng ô t ư c quy nh trên b n v quy ho ch s d ng t QH - 05. i u 8: Các quy nh chung: Ngoài các yêu c u v Qui ho ch- Ki n trúc cho các khu t ch c năng theo yêu c u c a qui ho ch ư c duy t, m t s yêu c u chung v qu n lý xây d ng như sau:
  6. - i v i các khu t xây d ng m i s ư c th c hi n theo d án riêng, song c n tuân th các yêu c u v quy ho ch và ch tiêu k thu t như: ch c năng s d ng t, m t xây d ng, h s s d ng t, ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng. Các công trình xây d ng t i các i m c nh nút giao c t các tr c giao thông chính ho c n m trên các tr c ph chính có th xây d ng công trình cao t ng hơn quy nh nhưng c n ư c xem xét theo t ng d án c th và ư c cơ quan qu n lý ch p thu n. - i v i các công trình h t ng k thu t khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang cách ly theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. i u 9: H th ng giao thông. - ư ng chính thành ph ư ng vành ai 3: N m phía Tây Nam khu ô th m i i Kim có m t c t ngang r ng 68 m. - ư ng phân khu v c có m t c t ngang ư ng r ng 30m n m phía Tây B c và phía ông Nam khu ô th m i. ây là các tuy n ư ng giao thông chính n i v i khu ô th m i v i các khu lân c n. - Các c p ư ng nhánh có m t c t ngang r ng 13,5, 17,5 và 21,5m, i v i các ư ng vào nhà ư c thi t k c th quy ho ch chi ti t t l 1/500. - i v i khu làng xóm hi n có, các ư ng thôn xóm s c i t o nâng c p m r ng t i a v i m t c t ư ng hi n có. Tuy n ư ng liên xã hi n nay ư c nâng c p v i m t c t ngang r ng 17,5m. - m b o phòng cháy ch a cháy, t i v trí các ngõ xóm này u n i v i các tuy n ư ng ư c xây d ng m i theo quy ho ch u ph i b trí các h ng c u ho . - Nơi xe: Bãi xe t p trung ư c b trí sát tuy n ư ng nhánh phía nam khu ô th m i. Ch tiêu 50xe/1000 dân. i m xe nên xây gara cao t ng ti t ki m t. T ng di n tích bãi xe kho ng 2122m2 Các ch xe trong khu nhà cao t ng, b trí trong t ng h m ho c t ng 1 c a công trình cao t ng. Các ch xe này không tính trong ch tiêu t giao thông. i u 10: San n n, thoát nư c mưa. a- San n n: - Thi t k san n n theo phương pháp ư ng ng m c thi t k , v i chênh cao gi a 2 ư ng ng m c DH=0.1m. - N n ư c thi t k v i d c kho ng i ³ 0,004 , hư ng d c t phía Tây sang ông và t B c xu ng Nam, thoát ra các tuy n thoát nư c chính c a khu v c và c a thành ph . Cao san n n th p nh t + 5,70m
  7. Cao san n n cao nh t + 6,30m Khu v c làng xóm ư c gi nguyên cao n n hi n nay. Xây d ng các tuy n c ng bao (rãnh xây y n p an và ư c thoát vào h th ng c ng nư c mưa bên ngoài) m b o thoát nư c cho khu v c dân cư làng xóm cũ. b- Thoát nư c mưa: Khu v c làng xóm cũ d ki n xây d ng hai tuy n c ng Æ = 1500mm ch y d c tr c ư ng c i t o phía B c và tr c ư ng m i m phía Nam và ư c thoát vào sông Tô L ch. - T i tr c ư ng 30m phía B c và phía Nam ư c thi t k các tuy n c ng Æ800m - Æ1500mm ư c thoát theo hai hư ng: - Thoát ra tuy n c ng xây d ng Æ 1500 mm trên ư ng vành ai 3. - Thoát tr c ti p ra sông Tô L ch. C ng ư c xây d ng là c ng tròn bê tông c t thép ch u l c ư c t dư i lòng ư ng. Chi u sâu chôn c ng t i thi u 0,7m. i u 11: Quy ho ch c p nư c : C p nư c cho khu ô th m i i Kim ư c l y t các tuy n ng truy n d n này thông qua các tuy n ng phân ph i chính ư ng kính tuy n ng f160 mm, f150 mm, f110 mm và f100mm. T các tuy n ng phân ph i chính xây d ng tuy n ng d ch v nh hơn như: f 63mm, f50mm... cung c p nư c n chân công trình. C p nư c cho các nhà cao t ng s d ng các tr m bơm, b ch a: Khu v c ư ng làng ngõ xóm ư c ch nh trang và c i t o theo quy t nh s 69/Q - UB ngày 18 tháng 8 năm 1999 c a U Ban nhân dân Thành Ph Hà N i. Trên các con ư ng này s b trí các tuy n ng c p nư c c p nư c cho các h tiêu th trong khu v c dân cư, làng xóm cũ. C p nư c ch a cháy: C p nư c ch a cháy cho khu ô th m i i Kim ph i tuân th và phù h p v i quy chuNn xây d ng Vi t Nam . i u 12: Quy ho ch c p i n và thông tin bưu i n : - C p i n: C p i n cho khu ô th ư c l y t tr m 110KV Thư ng ình thông qua tuy n cáp tr c 22KV i d c theo sông Tô L ch. - Lư i h th :
  8. - Lư i h th có c p i n áp 380/220V - T các tr m bi n th có các l h th 0,4KV n c p i n cho công trình,( các l cáp tr c có ti t di n t XLPE-95 tr lên) và chi u sáng dư ng ph , ư ng làng ngõ xóm Thông tin bưu i n: Xây d ng t ng ài v tinh 4.000 s phía ông nam ô th , t ô t có ch c năng công c ng thành ph (ký hi u CCTP), thông qua 5 t cáp d ki n xây d ng. M ng lư i bưu i n trong khu v c nghiên c u ư c thi t k i b ng cáp ng m. i u 13: Quy ho ch thoát nư c b n và v sinh môi trư ng : M ng ư ng c ng thoát nư c bNn trong khu v c phư ng i Kim là h th ng c ng riêng bi t v i h th ng thoát nư c mưa. - M ng lư i c ng thoát nư c bNn chính ư c b trí d c theo ư ng quy ho ch d n nư c bNn v tr m bơm khu v c sau ó ư c bơm vào các ư ng c ng áp l c r i ưa v tr m x lý c a thành ph . - Khi c i t o các ư ng làng ph i b trí h th ng thoát nư c bNn gi i quy t thoát nư c cho khu v c dân cư làng xóm. V sinh môi trư ng: - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng rác ư c thu gom t t ng t ng xu ng b rác c a t ng ơn nguyên, xe ch rác s thu rác tr c ti p t b rác ch v nơi quy nh c a Thành ph . - i v i khu v c trư ng h c và d ch v công c ng c n có b rác ho c thùng rác có n p y kín và h p ng thu gom rác v i Công ty Môi trư ng ô th . - i v i khu v c xây d ng nhà bi t th và nhà vư n thùng rác ư c t t i v trí thu n ti n cho xe ch rác n thu gom theo gi c nh. - i v i khu v c làng xóm t ch c các i thu gom rác theo t ng khu v c vào gi c nh, rác sau khi thu gom ư c t p trung theo t ng khu v c, sau ó v n chuy n t i nơi quy nh c a thành ph . - Trên các tr c ư ng chính có b trí công trình công c ng c n t các thùng rác nh , kho ng cách gi a các thùng rác t 60m - 80m/ thùng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 14: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  9. i u 15: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 16: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 17: án quy ho ch chi ti t Khu ô th m i i Kim - qu n Hoàng Mai và i u l này ư c lưu gi t i các nơi dư i ây nhân dân bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i - S Xây d ng - S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t - S Quy ho ch Ki n trúc - UBND qu n Hoàng Mai
Đồng bộ tài khoản