intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG (phần 1)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

136
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu đề cập đến:VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH, CÁC LOẠI VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH, HỆ THỐNG MỤC TIÊU, HỆ THỐNG TÌM RA VẤN ĐỀ, QUYẾT ĐỊNH HỢP LÝ, THỦ TỤC RA QUYẾT ĐỊNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG (phần 1)

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17 Niên khóa 2005-2006 RA QUYEÁT ÑÒNH THAØNH COÂNG 1 NOÄI DUNG VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH CAÙC LOAÏI VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH HEÄ THOÁNG MUÏC TIEÂU HEÄ THOÁNG TÌM RA VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH HÔÏP LYÙ THUÛ TUÏC RA QUYEÁT ÑÒNH 2 1 Cao Hào Thi
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17 Niên khóa 2005-2006 VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH Coù söï caùch bieät giöõa tình traïng hieän taïi vaø tình traïng muïc tieâu Coù ít nhaát hai phöông aùn haønh ñoäng ñeå ñaït ñeán muïc tieâu 3 CAÙCH THÖÙC GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH Tröïc quan Nhöõng thuû tuïc trong quaù khöù Chuyeân gia Giaûi phaùp ngaãu nhieân Thuû tuïc hôïp lyù, coù tính heä thoáng 4 2 Cao Hào Thi
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17 Niên khóa 2005-2006 CAÙCH THÖÙC GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH Lôgic Các quyết định nguồn khác Lý thuyết về Lý thuyết về quyết định quyết định Có tính mô tả Có tính qui tắc 5 CAÙC LOAÏI VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH Thoâng soá Caùc giaù trò Möùc ñoä khoù khaên Ñôn giaûn Phöùc taïp Caáu truùc vaán ñeà Toát Keùm Ñaëc tröng vaán ñeà I Choïn löïa Thieát keá Ñaëc tröng vaán ñeà II Ñe doïa Cô hoäi Lieân keát vôùi caùc Vaán ñeà khaùc Ñoäc laäp Phuï thuoäc 6 3 Cao Hào Thi
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17 Niên khóa 2005-2006 CAÙC LOAÏI VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH Thoâng soá Caùc giaù trò Möùc ñoä vaán ñeà Goác Sieâu-vaán ñeà Loaïi taùc nhaân Caù nhaân Taäp theå Soá muïc tieâu Moät (Ñôn) Nhieàu (Ña) Khaû naêng tieân Khoâng ñoaùn keát quaû Chaéc chaén Ruûi ro chaéc chaén 7 CAÙC LOAÏI VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH Các vấn đề quyết định Đơn giản Thường là Luôn luôn là Các vấn đề Các vấn đề được cấu trúc Chọn lựa Tốt 8 4 Cao Hào Thi
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17 Niên khóa 2005-2006 CAÙC LOAÏI VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH Các vấn đề quyết định Phức tạp Luôn luôn là Hầu như là Các vấn đề Các vấn đề được cấu trúc Thiết kế Kém 9 5 Cao Hào Thi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2