Rạn san hô

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
108
lượt xem
45
download

Rạn san hô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rạn san hô được hình thành từ vỏ của một loài động vật sống ở biển được gọi là coral polyps. Khi coral polyps sông thành từng nhóm gọi là tập đoàn. Khi con này chết thì con kia lại mọc lên trên đầu theo thời gian gọi là rạn san hô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rạn san hô

  1. Download» Agriviet.com CORAL REEF Coral: san hoâ Reef: ñaù ngaàm, vóa, raïn Raïn san hoâ ñöôïc hình thaønh töø voõ cuûa moät loaøi ñoäng vaät nhoû soáng ôû bieån, ñöôïc goïi laø coral polyps. Khi coral polyps soáng thaønh nhoùm, thì goïi laø taäp ñoaøn (coral colony).Khi polyps cheát, con môùi seõ moäc treân ñænh cuûa caùc voõ troáng cuõ. Theo thôùi gian, taäp hoïp cuûa moät nhoùm caùc voõ cuõ vaø môùi cuûa taäp ñoaøn san hoâ taïo thaønh moät caáu truùc gioáng nhö ñaù goïi laø raïn san hoâ (coral reef). Maëc duø raïn san hoâ gioáng nhö moät khoái ñaù lôùn, nhöng treân beà maët chuùng vaãn laø taäp ñoaøn san hoâ ñang coøn soáng Raïn san hoâ coù theå phaùt trieån thaønh moät caáu truùc raát lôùn. Phaàn lôùn raïn san hoâ thöïc söï laø moät daõi cuûa nhieàu raïn khaùc nhau vaø daøi ñeán 1 - 2 km hay 10 - 20 km. Raïn san hoâ daøi nhaát theá giôùi ôû Australia: Great Barrier Reef, 2.000 km. Coral polyps xaây döïng raïn san hoâ raát chaäm. Ñieàu naøy tuøy thuoäc vaøo loaøi coral polyps vaø vò trí chuùng ñang soáng, tính trung bình khoaõng 250 naêm ñeå coral polyp xaây döïng ñöôïc 1m raïn. Nhö vaäy raïn san hoâ lôùn nhaát theá giôùi baét ñaàu xaây döïng töø 40 trieäu naêm tröôùc ñaây. Noù laø heä sinh thaùi xöa nhaát cuûa traùi ñaát. Coral polyps chæ coù theå phaùt trieån trong vuøng bieån caïn, saïch vaø aám. Vaøi quoác gia coù ñieàu kieän thích hôïp cho san hoâ phaùt trieån laø: Australia, Japan, the United States, the Philippines, Indonesia, the Red Sea, the Caribbean, Thailand, Malaysia and the South Pacific and Micronesian countries. Coral reefs ôû caùc nôi ñoù chieám moät dieän tích 600.000 km2. Chæ rieâng Philippines, coral reefs chieám 44.000 km2. Coù raát nhieàu loaøi coral polyps khaùc nhau treân theá giôùi. Taïi Philippines ñaõ xaùc ñònh coù treân 488 loaøi. Moãi loaøi coral polyp hình thaønh caùc daïng coral colony khaùc nhau. Keát quaû cuûa nhieàu loaïi coral polyp soáng gaàn nhau taïo raïn laøm ta nhìn thaáy raïn nhö laø moät khoái hoån ñoän cuûa nhieàu hình daùng khaùc nhau: khe, loå, oáng, vóa, theàm... Nhieàu loaøi ñoäng vaät khaùc nhau: caù, nhuyeãn theå, giaùp xaùc … nhanh choùng tìm ñöôïc choå soáng thích hôïp trong raïn san hoâ. Nhieàu loaïi thöïc vaät khaùc nhau cuõng phaùt trieån treân ñoù. Nhö vaäy, raïn san hoâ trôû neân moät coäng ñoàng cuûa raát nhieàu loaøi ñoäng thöïc vaät khaùc nhau vaø ta goïi ñoù laø heä sinh thaùi raïn san hoâ (coral reef ecosystem) • Daïng caønh (branch) • Daïng baøn (tabulate) • Daïng phuû (encrusing) • Daïng khoái (massive) • Daïng gaàn khoái (semi massive) • Daïng laù (Folliosa) • Daïng naám (Mushroom)
  2. Download» Agriviet.com Trong moät phaàn nhoû cuûa raïn san hoâ, chuùng ta thaáy coù raát nhieàu loaøi sinh vaät khaùc nhau toàn taïi trong ñoù, ta goïi nôi ñoù coù tính ña daïng sinh hoïc raát cao (high diversity). Ña daïng sinh hoïc laø moät töø coù tính töông ñoái, noù moâ taû coù nhieàu loaøi sinh vaät soáng treân moät dieän tích nhaát ñònh. Raïn san hoâ cuõng coù söùc saûn xuaát raát cao. Neáu khoâng coù söï can thieäp, gaây thöông toån… raïn san hoâ laø heä sinh thaùi coù söùc saûn xuaát cao nhaát treân traùi ñaát. Ngöôøi ta öôùc tính 1 km2 raïn san hoâ coù theå hoå trôï cho 30 taán caù moåi naêm, ñuû caù cho 600 ngöôøi. Heä sinh thaùi raïn san hoâ raát ña daïng vaø coù naêng suaát cao vì chuùng coù nhieàu loaøi sinh vaät cuøng toàn taïi treân ñoù, chuùng phuï thuoäc vaø coù moái quan heä töông taùc vôùi caùc loaøi khaùc. Neáu baát kyø moái quan heä naøo trong ñoù bò ñöùt gaõy, söï ña daïng vaø söùc saûn xuaát cuûa heä sinh thaùi seõ bò ñoå vôõ. Vì vaäy, ngöôøi ta goïi heä sinh thaùi raïn san hoâ raát moõng manh Imagine a very busy car factory with many employees all working on making different parts…. The coral reef ecosystem is like a fish and marinelife-factory….. Khi raïn san hoâ phaùt trieån, chuùng hình thaønh 3 daïng khaùc nhau. Ñoù laø: ñöôøng vieàn (fringing reefs), raøo chaén (barrier reefs) raïn san hoâ voøng (atolls). Söï khaùc bieät chuû yeáu cuûa moãi daïng laø khoaõng caùch giöõa raïn san hoâ vaø ñöôøng bôø bieån. Fringing reefs phaùt trieån raát gaàn ñöôøng bôø. Khoaõng caùch giöõa raïn vaø ñöôøng bôø goïi laø baõi raïn (reefflat). Luùc trieàu leân, baõi raïn thöôøng ngaäp nöôùc, luùc trieàu xuoáng, baõi raïn thöôøng baøy khoâ. San hoâ phaùt trieån toát hôn ôû maët ngoaøi cuûa raïn, nôi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ñaïi döông. Maët naøy goïi laø maët tröôùc raïn (reef front).
  3. Download» Agriviet.com Barrier reefs phaùt trieån hôi xa ñöôøng bôø. Khoaõng nöôùc giöõa ñöôøng bôø vaø raøo chaén ñöôïc baûo veä bôûi raïn. Noù thöôøng caïn vaø yeân tænh,… gioáng nhö trong moät ao nöôùc tænh, ñöôïc goïi laø lagoon. San hoâ coù theå phaùt trieån ôû maët tröôùc raïn cuõng nhö trong lagoon. Raïn raøo chaén hoaït ñoäng nhö moät böùc töôøng baûo veä lagoon beân trong. Lagoon coù theå laø nôi taøu thuyeàn naèm traùnh soùng. San hoâ voøng (Atolls) phaùt trieån daïng hình troøn. Beân trong ñöôøng troøn ñoù laø lagoon. Thoâng thöôøng san hoâ voøng phaùt trieån raát xa caùc ñaûo lôùn vaø theàm luïc ñòa, chuùng cuõng thöôøng coù baõi caùt heïp vaø caùc caây coï moïc treân ñoù. San hoâ coù theå phaùt trieån beân ngoaøi vaø beân trong raïn san hoâ voøng. TAÀM QUAN TROÏNG Raïn san hoâ cung caáp cho sinh vaät bieån nôi ôû, moâi tröôøng soáng, vaø söï baûo veä Raïn san hoâ cung caáp cho con ngöôøi thöïc phaåm, moâi tröôøng kieám soáng, tieàn baïc vaø baûo veä khoûi soùng bieån, du lòch, nghieân cöùu….. Taïi Philippines, raïn san hoâ cung caáp protein cho 30 trieäu ngöôøi daân ven bieån (1/2 daân soá) Caùc heä sinh thaùi Heä sinh thaùi raïn san hoâ coù moái quan heä quan troïng (gaàn guõi) vôùi caùc heä sinh thaùi gaàn chuùng: baõi bieån, röøng ngaäp maën, coû bieån, rong bieån…. Caùc heä sinh thaùi naøy cuøng hoaït ñoäng ñeå duy trì söï ña daïng, söùc saûn xuaát vaø caân baèng sinh thaùi rong toaøn khu vöïc. Neáu moät heä sinh thaùi bò xaùo troän, phaù huûy thì caùc moái quan heä bò phaù vôû, caùc heä sinh thaùi coøn laïi coù theå bò phaù huûy.
  4. Download» Agriviet.com Caùc moái töông taùc Baõi caùt ven bieån vôùi thöïc vaät phaùt trieån treân ñoù giöõ nhieäïm vuï baûo veä cho raïn san hoâ: 1) loïc nhöõng chaát laéng tuï (sediment) 2) baûo veä söï xoùi lôõ bôø bieån. Röøng ngaäp maën 1) baûo veä söï xoùi ôõ bôø bieån; 2) nôi soáng cho caùc sinh vaät bieån coøn non 3) cung caáp thöïc phaåm cho ñoäng vaät bieån (laù). 4) Nguoàn muoái dinh döôõng 5) Loïc chaát oâ nhieãm. Coû bieån, rong bieån… 1/ Baét giöõ chaát oâ nhieãm vaø laéng tuï. 2/ Cung caáp thöùc aên 3/ Nôi soáng cuûa ñoäng vaät non Coral Polyp Coral polyp laø nhoùm sinh vaät nhoû thuoäc nhoùm Cnidaria. Cnidaria laø nhoùm sinh vaät coù caùc gai ñoäc (cnidae) trong cô theå. Nhoùm naøy coøn goàm coù caùc nhoùm khaùc: söùa (Jellyfish), haûi quì (sea anemones) vaø thuûy töùc (hydroids) Khi coral polyp phaùt trieån, tuøy theo loaøi maø chuùng taïo thaønh caùc daïng khaùc nhau. Moät soá taäp ñoaøn taïo thaønh caáu truùc cöùng goïi laø san hoâ ñaù (stony coral), moät soá khaùc taïo daïng meàm goïi laø san hoâ meàm (soft coral). Tuøy theo hình daïng, caáu truùc cuûa taäp ñoaøn maø ngöôøi ta ñaët teân cho chuùng (common name). Rieâng caùc nhaø khoa hoïc thì gaén cho chuùng caùc teân khoa hoïc raát rieâng bieät, nhöng raát khoù phoå bieán. Trong moät quaù trình goïi laø Calcid hoùa (calcification), taûo zoaxanthellae ñang soáng trong cô theå coral polyp coù theå bieán Carbonate calci hoaø tan trôû thaønh daïng khoâng hoøa tan. Luùc naøy, polyp seõ laáy lôùp Carbonate Calci khoâng hoøa tan ñoù ñeå xaây döïng boä khung cho mình. Söï hình thaønh ñaù voâi?
  5. Download» Agriviet.com Phylum Cnidaria Nhoùm cnidarians ñöôïc goïi laø dipoblastic. Nghóa laø chuùng chæ hình thaønh bôûi 2 lôùp teá baøo. Lôùp ngoaøi (outer layer) laø lôùp thöôïng bì, vaø lôùp trong laø lôùp haï bì (endoderm) hay lôùp tieâu hoùa? (gastrodermis) Nhöõng lôùp teà baøo naøy chöùa maïng löôùi thaàn kinh ñeå ñieàu khieån heä cô vaø caùc chöùc naêng caõm giaùc khaùc cuûa sinh vaät. Giöõa nhöõng lôùp naøy laø vaät chaát keo ñöôïc goïi laø (mesoglea), roõ nhaát laø trong nhoùm true jellyfish. Caùc nhoùm khaùc, lôùp vaät chaát naøy gaàn nhö vaéng maët. Taát caû Cnidaria ñeàu coù moät loå môû ñôn giaûn, chuùng hoaït ñoäng mang caû hai chöùc naêng laø mieäng vaø haäu moân. ÔÛ haàu heát caùc loaøi, quanh mieäng coù moät daõi caùc tieâm mao (tentacles) ñeå baét thöùc aên. Cnidarians coù chu kyø ñôøi soáng khaù phöùc taïp, tuøy theo loaøi maø coù söï khaùc bieät cuûa 2 daïng soáng naøy. Daïng thöù nhaát ñöôïc bieát laø polyp (khoâng coù cuoáng – sessile). Polyp thöôøng coù hình oáng, coù mieäng vôùi raát nhieàu tua baùm. Cô theâ coù moät boä khung (xöông) coù theå beân ngoaøi hoaëc beân trong caùc moâ (endoskeleton-exoskeleton). Boä khung naøy coù theå ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc loaïi muoái khoaùng nhö calcium carbonate, vaø hoaëc caùc vaät chaát höõu cô nhö chitin. Polyps cuõng coù boä khung thuûy löïc (hydrostatic skeleton- tentacle). Moät vaøi loaøi thuoäc Cnidarians, nhö laø true coral vaø sea anemone soáng hoaøn toaøn ôû giai ñoaïn polyp stage vaø khoâng bieán thaùi thaønh daïng tieáp theo, medusa.
  6. Download» Agriviet.com
  7. Download» Agriviet.com GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com
Đồng bộ tài khoản