Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh tiểu học

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
426
lượt xem
84
download

Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và các bậc phụ huynh có con lứa tuổi tiểu học - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh tiểu học

 1. 1 ! " # $%
 2. 2 I. PH N M U 1/.Lý do ch n tài: a/.C s lý lu n: Trong nh ng n m g n ây, song song v i s phát tri n không ng ng c a ngành khoa h c k thu t, công ngh thông tin, công nghi p du l ch ... vi c h c ngo i ng ã tr thành m t nhu c u b c xúc v i t t c c ng ng. V i c ch m c a, quan i m “h i nh p” ngo i ng ã tr thành ph ng ti n t i u chúng ta ti p c n v i th gi i v n minh, trao i v n hoá và n i vòng tay h u ngh toàn c u. Xu t phát t m c tiêu ó, vi c d y và h c ngo i ng trong các tr ng THCS ã có chuy n bi n rõ r t. Ngo i ng ã tr thành m t trong ba môn thi b t bu c trong các k thi t t nghi p THCS và PTTH. Ti ng Anh ã c ph kín các tr ng kh p n i k c vùng sâu, vùng xa. Th m chí m t s tr ng ti u h c c!ng ã a môn ngo i ng vào các em s m c làm quen v i môn h c và t o i"u ki n thu n l i cho vi c h c t p sau này c a các em. M#i k ngh$ hè, S Giáo d c ã k t h p v i phòng GDDT t ch c các l p hu n luy n nh%m nâng cao trình chuyên môn và không ng ng i m i ph ng pháp d y h c nh%m nâng cao ch t l ng b môn. Trong t t c các tr ng h c tài li u và các thi t b d y h c c a vào ngày càng hoàn thi n h n, giúp cho gi h c t hi u qu t t h n và h c sinh c!ng h ng thú h n v i môn h c này. Tuy nhiên, bên c nh nh ng thu n l i trên thì th y vai trò trong các tr ng THCS c!ng còn g&p không ít nh ng khó kh n. M&c dù thi t b d y h c ã c hoàn thi n h n nh ng ch a ph i là y , ch t l ng b ng làm nh h ng n k n ng nghe c a h c sinh, trình h c sinh thì không ng "u. Là h c sinh l p 8, n m h c u tiên th c hi n theo ch ng trình i m i c a B Giáo d c. N i dung ki n th c có nh ng thay i m i l . &c bi t các em c chú tr ng rèn luy n các k n ng v i m c ích th c hành và giao ti p thì k n ng nói c n ph i c quan tâm h n c . Do môi tr ng h c ngo i ng các em ít có d p ti p xúc v i ng i n c ngoài ho&c ng i nói ti ng Anh ngoài nh ng gi h c trên l p. Nên vi c phát tri n k n ng nói cho thành th o các em còn nhi"u khó kh n. b/. C s th c ti n: Là m t giáo viên tr c ti p gi ng d y b môn ti ng Anh tr ng THCS trong nhi"u n m, tôi ã tìm tòi, h c th y, h c b n, c các tài li u tham kh o và qua các ph ng ti n thông tin i chúng, tôi ã rút ra cho mình m t s kinh nghi m trong ph ng pháp gi ng d y làm cho gi d y c a mình t hi u qu cao h n. D y ngo i ng th c ra là m t quá trình ho t ng rèn luy n k n ng l i nói d i d ng nhe - nói - c - vi t. Hai k n ng nghe – nói s' h# tr cho 2 k
 3. 3 n ng c - vi t. Nghe - nói òi h(i ph i có thi t b nghe nhìn y . Trong i"u ki n hi n nay thi t b d y h c ã c quan tâm và ang d n c hoàn thi n h n. Tuy nhiên t hi u qu h n trong h c ngo i ng c n ph i có môi tr ng th c ti)n. Trong " tài này tôi mu n a ra m t s ph ng pháp rèn luy n k n ng nói cho h c sinh l p 8 nh%m giúp cho các em t k t qu cao trong h c t p và v n d ng c các ki n th c ã h c vào cu c s ng th c t . 2/. Nhi m v nghiên c u: * i v i h c sinh l p 8, l n u tiên ch ng trình sách giáo khoa a vi c rèn luy n k n ng nói vào riêng m t gi h c. Trong nh ng n m l p 6, 7 k n ng nói h u nh ch$ c rèn luy n ph n “Post” trong các gi d y k n ng. Có thu n l i là c theo các em t nh ng n m l p 6, 7, tôi nh n th y ch ng trình sách giáo khoa m i có r t nhi"u thu n l i cho vi c d y k n ng này. M#i ch i m bài h c " r t sát v i th c t hàng ngày, i"u ó giúp cho các em d) dàng liên h và v n d ng. Tuy nhiên v+n còn có khó kh n t h c sinh, l a tu i này các em có xu h ng ng i nói, ng i phát bi u vì s sai. N u nh l p 6, 7 các em nói r t vô t không c n cô ph i ch$ nh thì l p 8 các em ch a th t t giác và nói còn r t h n ch . Tôi ã &t cho mình m t nhi m v là ph i tìm cách t i u nh t v i kh n ng c a mình nâng cao k n ng nói cho h c sinh. B%ng các d ng bài t p phù h p, lý thú s' làm cho h c sinh hào h ng h n trong gi h c và phát huy c tính tích c c ch ng c a h c sinh, sau m#i bài h c các em có th d a vào ch " v a h c phát tri n thành ý t ng c a mình và v n d ng vào các tình hình c th .Tôi ã v n d ng ph ng pháp phù h p cho t ng bài, t ng i t ng h c sinh qua các ch i m bài h c c a sách Ti ng Anh 8 3/. it ng nghiên c u: H c sinh l p 8 4/. Ph ng pháp nghiên c u Th c hành phân tích T ng h p – rút kinh nghi m 5/ K ho ch và th i gian nghiên c u: *" tài c áp d ng trong các gi nói “Speak” trong c n m h c.
 4. 4 II. PH N N I DUNG 1/. Kh o sát tình hình h c sinh B c vào n m h c l p 8 các em b t u b c l rõ kh n ng c a mình trong t ng môn h c và nh h ng môn h c yêu thích c a mình. Tôi ã tích c c tìm hi u và quan sát n m c kh n ng c a các em. Sau tu n h c th 3 tôi ti n hành ki m tra kh o sát u n m phân lo i i t ng h c sinh t ó có bi n pháp c th . Nhìn chung tr ng tôi, các em "u ngoan, ý th c h c t p t t, nh n th c nhanh, nhi"u em có kh n ng và yêu thích môn ti ng anh. *ó là i m thu n l i cho tôi khi ti n hành " tài c a mình. Tuy nhiên v+n còn m t s em l i h c ho&c do kh n ng có h n, không có n ng khi u môn h c, nên ti p thu ch m, phát âm r t khó kh n và k t qu c a các em không cao. K t qu kh o sát u n m L p Gi i Khá Trung bình D i trung bình 8A: (44) 18 = 40,9% 22 = 50% 4 = 9,1% 0 8B: (46) 19 = 41,3% 22 = 47,8% 5 = 10,9% 0 8C: (45) 19 = 42,2% 20 = 44,4% 6 = 15,4% 0 2/. N i dung - ph ng pháp a/.M c ích yêu c u K n ng nói là m t k n ng quan tr ng trong vi c h c ti ng Anh th c hành và ti ng Anh giao ti p, nó giúp các em v n d ng c ki n th c ã h c trong sách v và giao ti p hàng ngày. “Nói” - là k t qu c a k n ng nghe - c - vi t k t h p v i ki n th c ng pháp. Vi c rèn luy n k n ng này ph i ph i h p ch&t ch' v i k n ng khác và ph i c ti n hành t ng b c v i nh ng ho t ng phù h p sau m#i gi h c các em có th v n d ng c vào các tình hu ng giao ti p c th . Mu n v y các em ph i ghi nh và h c thu c các m+u câu, tránh tình tr ng h c sinh ph i nhìn vào sách m i nói c m t câu hoàn ch$nh. Vi c k t h p v i sách giáo khoa và m+u câu là c n thi t nh ng ó ch$ là c s ban u. Nhi m v c a các em là ph i bi n nó thành ki n th c c a mình có th v n d ng b t k âu và b t k khi nào. Mu n v y thì ng i th y ph i óng vai trò quan tr ng trong vi c d+n d t h c sinh t k t qu cao. b/. Cách ti n hành c th : Vi c rèn luy n k n ng nói ti n hành th ng xuyên qua các gi h c nh ng t p trung ch y u nh t là trong gi nói “Sperak”. * d y m t gi luy n nói t k t qu cao, c!ng gi ng nh các gi d y k n ng khác, giáo viên ph i ti n hành theo 3 giai o n:
 5. 5 1. Pre-speaking. 2. While-speaking. 3. Post-speaking.. M#i giai o n có nhi m v và m c ích khác nhau tu thu c vào n i dung và &c thù c a m#i bài mà t ng giai o n tôi v n d ng các ph ng pháp khác nhau. (1). Giai o n 1: Pre-speaking. */ M c ích yêu c u: , giai o n này tôi ph i chu-n b cho h c sinh th y rõ m c ích yêu c u c a gi h c. H c sinh ph i c bi t các em s' ph i nói v" ch " gì, s d ng c u trúc ng pháp nào. M&c dù ây không ph i là giai o n chính c a gi h c, nh ng nó l i óng vai trò r t quan tr ng trong vi c th c hi n c m c ích c a gi h c. Nó giúp cho h c sinh hình thành c ý t ng và n i dung nh ng i"u mà các em s' nói. * g i m và tái t o nh ng ki n th c ã h c ph c v cho ho t ng nói, tôi yêu c u các em luy n t p theo nhóm li t kê các ý có liên quan n ch " ang th o lu n r i t ng h p các ý ó lên b ng (Brainstorming). Bài t p 1 : Brainstorming Unit 4. Lesson 2: Speak. “Now you are going to talk about the differences between life in the past and life at present. I want you to work in the 2 groups to make list of the verbs about the differences. The two pictures can help you”. Sau khi giao nhi m v cho m#i nhóm, tôi cho các em làm vi c r i sau ó các nhóm c i di n lên trình bày ý t ng c a mình. Pictures 1 (Group 1) Pictures 2 (Group 2) - live in the small houses - live in big houses - walk to travel - have time to relax - work hard all the time - go to school - stay at home - travel by car or motorbike - no electricity -electricity everywhere. - many shops anh stores Tôi yêu c u h c sinh vi t vài ví d làm m+u làm n i b t c u trúc câu c n s d ng. Ví d : People used to live in small houses They didn’t use to have time to relax
 6. 6 Bài t p 2: Rub out and rememuer dialogue Unit 10: Lesson 2: Speak Sau khi s d ng tranh v' gi i thi u tình hu ng và gi i thích yêu c u luy n t p. Tôi s d ng h i tho i trong sách giáo khoa làm m+u cho h c sinh. * giúp cho các em d) dàng thay th t o h i tho i m i theo ý t ng c a mình giai o n sau, tôi cho các em luy n h i tho i theo hình th c R0and R dialogue: S1: Which group do Clothes belong to? S2: I put them in fabric S1: What can we do with these clothes? S2: We can recycle them anh make into paper. S1: That’s right. Nh v y các em có th thu c ngay h i tho i và bi t ph n nào có th thay th c t o h i tho i m i theo ý t ng m i c a mình. (2) Giai o n 2: While-speaking */ M c ích yêu c u: , giai o n này ph i th c hi n c nhi m v chính c a gi h c. Vì v y h c sinh ph i di)n t c nh ng i"u ã c h ng d+n và g i m t giai o n tr c. Tu thu c vào n i dung và hình th c bài h c mà giáo viên v n d ng ph ng pháp cho linh ho t và phù h p v i t ng i t ng h c sinh t t c các em "u có c h i luy n t p, em khá h n có th giúp . các em y u h n, tôi th ng cho các em làm vi c theo nhóm ho&c theo c&p. Bài t p 1: Survey Unit 5 - Lesson 2: Speak Sau khi ã làm m+u vài ví d câu h(i và câu tr l i v" thói quen trong h c t p c a b n mình. Tôi cho h c sinh làm vi c theo nhóm h(i nhau các câu h(i g i ý theo sách (P 48), h c sinh có th h(i thêm v i câu h(i “How often”. Khi b n tr l i các em ph i ghi l i sau ó ph i báo cáo tr c l p v" ng i b n mà mình ã h(i. Ví d : Name When/do Who/help/ How much How often/ What/do/ homework homework time/ have English improve spend/English English Mai after brother 2 hous Three times Practise dinner a week speaking more Feedback: Mai often does her homework after dinner. Her brother often helps her with her homework...
 7. 7 Nh v y h c sinh có th th c hi n vi c báo cáo c a mình m t cách d) dàng d a theo thông tin mà mình ã i"u tra c. V i các em khác tôi khuy n khích các em s d ng cách nói gián ti p (M t hi n t ng ng pháp m i c làm quen gi tr c) Ví d : Mai said that She did her homework after dinner and her brother helped her with ... Bài t p 2: Mapped dialogue: */ M c ích c a bài t p này giúp h c sinh luy n t p nói d i d ng h i tho i d a theo n i dung ch i m g i ý. Unit 7: Lesson 2: Speak Mapped dialogue: Clerk You Can I ...? I want to send ...to... Do you want to... airmai or ...? Surface mail please. How much...? I ll weigh it. It s... That , ... dong Here ... Thank you You are welcome Example exchange S1: Can I help you? S2: Iwant to send this letter to Kontum. S1: Do you want to send it airmail or surface mail? S2: Surface mail please. How much is it?. S1: I’ll weigh it. It’ s 20 grams. That’ s 800 dong. S2: Here you are. S1: Thank you S2: You are welcome.
 8. 8 * * luy n nói d i d ng h i tho i, giáo viên có th s d ng hình th c luy n t p thay th . Bài t p 3: Substitution drill Unit 6. Lesson 2: Speak Sau khi ã cho h c sinh luy n t p bài h i tho i theo m+u, giáo viên g ch chân ph n thay th và a tình hu ng giao ti p m i h c sinh thay th h i tho i m i. * Model dialogue: Mrs Nga: Could you do me a favor? Hoa: Sure. What can I do for you? Mrs Nga: Can you help me carry my bags? I’ve hurt my arm Hoa: Certainly. I’ll help you. Mrs Nga: Thank you very much. Situation: Who What Why friend need help fixing her bike has a flat tire * Example exchange: S1: Can you help me, please? S2: sure, What can I do For you? S1: Can you help me to fix my bike. It has a flat tire? S2: Certainly. I’ll help you. S1: Thank you very much (3) Giai o n 3: Post-speaking (Further practice) */ M c ích yêu c u: , giai o n này c n m r ng ho t ng hoàn ch$nh k n ng nói cho h c sinh, các em c n ph i v n d ng c nh ng i"u ã h c vào giao ti p trong cu c s ng hàng ngày. Vì v y òi h(i m c nói ph i t c trôi ch y, v n d ng tình hu ng ph i nhanh, linh ho t. * áp ng c òi h(i này, tôi th ng a vào các d ng bài t p sau ây: Bài t p 1: Chain game: M c ích bài t p này giúp cho các em ph i nh c ngay thông tin mình v a ti p nh n truy"n t l i: S d ng cùng m t c u trúc câu giúp cho các em có th nói c nhanh, l u loát.
 9. 9 Unit 4. Lesson 4: Speak. Sau khi ã luy n t p nói v i c u trúc “used to” tôi chia thành các nhóm luy n t p g m 5 ho&c 6 em. Nh v y t t c các em "u có c h i c nói. Ví d : S1: Nam used to get up early S2: Nam used to get up early and do morning exercise S3: Nam used to get up early, do morning exercis and go to school on time S4:.................................................................................................................................... Trong trò ch i này t o i"u ki n cho nh ng em khá h n có i"u ki n phát huy và nh ng em y u c!ng không b lúng túng khi nói, tôi th ng x p các em y u h n v trí 1 và 2. Bài t p 2: Role play. M c ích bài t p này giúp các em v n d ng c các m+u câu giao ti p trong các tình hu ng khác nhau. Unit 11. Lesson 4: Speak Sau khi h c sinh ã luy n t p nói v i ch " “making request and suggestions” Set the scene: There is a tourist, who comes to Q.Ninh for the first time. he wants to see a famous place in Q.Ninh. You work in pairs, one of you is the tourist and the other is a student in Q.Ninh. Possible dialogue: S1: (Student) can I help you? S2: (Tourist) That’ s great. I want to visit a famous place in Q.Ninh. Would you mind sussgesting one? S1: No, of course not, I suggest going to HaLong Bay S2: That sounds interesting. How can I get there? S1: You can take a boat. S2: Thank you very much. S1: You are welcome. III. K T QU TH C HI N: Qua vi c áp d ng t u n m h c cho h c sinh h c n nay, tôi th y k n ng nói c a các em ti n b rõ r t. So v i k t qu kh o sát u n m thì s l ng h c sinh khá gi(i ã t ng lên trên 70%, m#i l p ch$ còn l i 2 ho&c 3 em t trung bình. T ch# các em h u nh ch a bi t di)n t ý c a mình thì nhi"u em bây gi ã có th h i tho i v i nhau theo ch " ã h c mà không c n nhìn sách giáo khoa. *i"u ó ch ng t( các em ã n m c các m+u câu giao
 10. 10 ti p và v n d ng khá thành th o. * ánh giá s ti n b c a h c sinh tôi ã ki m tra các em b%ng các tình hu ng c th ( các gi ki m tra u gi ‘Revision” K t qu nh sau: L p *i m 9-10 *i m 7-8 *i m 5-6 *i m d i trung bình 8A: 25 = 56,8% 19 = 43,2% 0 0 (44) 8B: 24 = 52,1% 22 = 47,9% 0 0 (46) 8C: 25 = 55,6% 20 = 44,4% 0 0 (45) IV. K T LU!N: “Nói” là m t k n ng quan tr ng trong giao ti p b%ng ti ng Anh. Nó là m c ích chính c a ng i h c ngo i ng thông qua các gi luy n nói kh n ng giao ti p c a các em ã ti n b rõ r t. Các em ã có ph n x nhanh khi nghe h(i và tr l i c ngay. K n ng này c n c rèn luy n th ng xuyên t ít n nhi"u, t n gi n n ph c t p và v i nhi"u hình th c luy n t p khác nhau. * rèn luy n k n ng này m t cách có hi u qu , ng i th y ph i u t thích h p cho gi d y, chu-n b bài chu áo, v n d ng ph ng pháp phù h p linh ho t m#i bài sao cho h c sinh không c m th y nhàm chán thì gi h c m i th t s có hi u qu . T k n ng nói các em có th chuy n sang k n ng vi t. Vi c rèn luy n k n ng này có th áp d ng r ng rãi các tr ng và vói m i i t ng h c sinh. V. " NGH#: V it c phát tri n thông tin nhanh chóng, các ph ng pháp d y h c c!ng không ng ng i m i cho phù h p. Là m t giáo viên gi ng d y ã nhi"u n m tôi th y mình luôn b thi u h t nh ng thông tin m i c p nh t. *&c bi t là nh ng tài li u b i d .ng h c sinh gi(i. Tôi r t mong c tham gia m t d p t p hu n v" b i d .ng h c sinh gi(i. Tôi " ngh c p trên ti p t c quan tâm n b môn ngo i ng , trang b cho chúng tôi nh ng thi t b c n thi t và tài li u phù h p b i d .ng cho i tuy n.
 11. 11 VI. TÀI LI U THAM KH O: Trong quá trình gi ng d y và th c hi n " tài tôi ã s d ng các tài li u sau: 1.Sách h ng d+n gi ng d y Ti ng anh 6, 7, 8, 9. 2. B sách bài t p th c hành Ti ng anh 6, 7, 8, 9. 3. Sách bài t p th c hành Ti ng anh l p 8. 4. Các tài li u qua các l p t p hu n hè. & $ ' (
 12. 12 M$C L$C Trang I.PH N M U 1 1. Lý do ch n tài 2. Nhi m v nghiên c u 3. i t ng nghiên c u 4. Ph ng pháp nghiên c u 5. k ho ch và th i gian nghiên c u II. PH N N I DUNG 1. Kh o sát tình hình th c hi n 2. N i dung – ph ng pháp III. K T QU TH C HI N IV. K T LU N V. NGH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản