RICHARD KOCH NGUYÏN LYÁ © Richard Koch 1997. Taác phêím “The 80/20 Principle: The Secret

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:217

0
95
lượt xem
38
download

RICHARD KOCH NGUYÏN LYÁ © Richard Koch 1997. Taác phêím “The 80/20 Principle: The Secret

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

RICHARD KOCH NGUYÏN LYÁ © Richard Koch 1997. Taác phêím “The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More With Less” xuêët baãn lêìn àêìu búãi Nicholas Brealey Publishing, London, 1997. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuêån vúái Nicholas Brealey Publishing. NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ 2 3 Muåc luåc Phêìn 1 MÚÃ ÀÊÌU 1. 2. Dêîn nhêåp vïì Nguyïn lyá 80/20 Tû duy theo Nguyïn lyá 80/20 nhû thïë naâo? 11 40 Phêìn 2 THAÂNH CÖNG TRONG KINH DOANH KHÖNG NHÊËT THIÏËT LAÂ MÖÅT ÀIÏÌU HUYÏÌN BÑ 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ngêëm ngêìm möåt laân soáng Taåi sao chiïën lûúåc cuãa baån sai lêìm? Àún giaãn laâ töët àeåp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RICHARD KOCH NGUYÏN LYÁ © Richard Koch 1997. Taác phêím “The 80/20 Principle: The Secret

Đồng bộ tài khoản