RIÊNG CHUNG

Chia sẻ: Tiến Lê đa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
113
lượt xem
28
download

RIÊNG CHUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: RIÊNG CHUNG

 1. RIÏNG CHUNG 1 9 RIÏNG CHUNG (In theo baãn cuãa NXB Vùn Hoåc 1960)
 2. 2 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 3. RIÏNG CHUNG 3 NHÛÄNG VÊÌN XÊY DÛÅNG NGOÁI MÚÁI Khùæp núi, trïn nhûäng àûúâng töi ài, Töi àaä nghe xao xuyïën, rêìm rò Ngoái múái, Trïn nhûäng àûúâng töi daåo, töi qua Töi àaä nghe nhiïìu, nhûäng khuác ca Ngoái múái. Duâ ài nhanh, duâ àûáng laåi nhòn, Trong loâng töi sùæc haäy coân in Ngoái múái. Trong buöíi chiïìu höìng, trong mai xanh. Mùæt töi giúã nhûäng trang töët laânh Ngoái múái. Giûäa khu phöë cuä, hoùåc ven höì. Trïn nhûäng vûúân hoang, trïn ngoaåi ö: Ngoái múái. Cêët lïn trïn ruöång, chaåy bùng àöìng, Chen vúái luâm cêy, soi xuöëng söng: Ngoái múái.
 4. 4 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Öi ngaân vaån ngoái, noái xön xao Nhû àêët ta vui böîng voåt traâo Ngoái múái! Öi ngaân muön sûác lûåc Traãi ra thaânh röång, dûång thaânh cao! Quïn sao àûúåc luáa thò con gaái Xanh thêîm, daây, chen, gúån àïën trúâi, Böîng núã nhû hoa vûâng ngoái àoã, Luáa toan vûúåt ngoái, ngoái caâng tûúi. Maái nhaâ maáy múái, maái nhaâ thûúng, Maái chúå xum xuï, laåi maái trûúâng; Ngoái múái trùm núi cuâng cûãa söí Xêy lïn khöng khñ nhûäng toâa gûúng. Töi ài trïn àêët nûúác thên yïu, Khöng biïët bao nhiïu, chó biïët nhiïìu Ngoái múái. Muöën truâm haånh phuác dûúái trúâi xanh, Coá leä loâng töi cuäng hoáa thaânh Ngoái múái. 9-1959
 5. RIÏNG CHUNG 5 CAO Cao, lïn cao xêy dûång, Tûâng bûúác ta lïn cao. Lïn bùçng thên möîi viïn gaåch àoã, Lïn bùçng vöi, bùçng vûäa tröån nhaâo; Lïn bùçng höì coá khi pha mêåt Cho caát, cho soãi gùæn vaâo nhau; Lïn bùçng xûúng sùæt bï töng dûång, Cúâ vêîy ta lïn, trúâi àoã lûång; Lïn bùçng tre giaá bùæc cheo leo, Lûng chûâng khöng khñ nhûäng cêìu treo! Cao, lïn cao xêy dûång, Tûâng bûúác ta lïn cao. Àûúâng lïn túái maái ài trön öëc, Khöng phaãi maái xûa öm lêëy àêët, Nùång àeâ àúâi cuä maái than van, Maâ maái ngaây nay mêy gioá traân! Xûúãng múái cuäng nhû ngûúâi múái vêåy Ngêíng àêìu nhòn ngaåo nghïî khöng gian. Àûúâng lïn maái múái em hùng gaánh, Anh trúã chiïëc bay tay oáng aánh.
 6. 6 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Cao, lïn cao xêy dûång, Tûâng bûúác ta lïn cao. Àaão troân xêy öëng khoái, Giaá vuát tûåa tïn lao. ÖÌ, traái tim ta vûäng! Nhòn xuöëng mùæt khöng chao. Böën mûúi thûúác coân tiïën, Gioá bïn tai raâo raâo. Choån tûâng viïn gaåch möåt Àùåt ngang têìm moåc sao. Cao, lïn cao xêy dûång, Ta xêy dûång lïn cao. Nhûäng ngûúâi tuöíi treã maáu àang àoã Thñch lïn thêåt cao, nhòn thêåt toã! Trûúác treâo àeâo nuái diïåt xêm lùng, Nay thêëy khöng gian, say muöën bùng! Moáng àaâo dûúái àêët àaä kiïn cöë, Gaåch xêy lïn trúâi khöng súå nhaâo. Ta cao thêåt àêëy - muön tinh tuá Trong voâm baân tay ta ûúác ao! 10-1959
 7. RIÏNG CHUNG 7 TRÛÚÁC CÖÍNG NHAÂ MAÁY XAY Böën têìng aánh saáng, böën têìng gûúng; Tiïëng maáy àïìu àïìu ïm àïm trûúâng; Cùæt thùèng lïn trúâi àûúâng vaách dûång, Sao quanh nhaâ maáy moåc nhû sûúng. Thoaãi maái, goån gaâng, nhaâ maáy saåch; Thoác ra thaânh gaåo chaãy nhû nguöìn. Nhûäng quên cûúáp giêåt ta xua hïët, Gaåo túái muön nhaâ haåt trùæng ngon. Cöíng àoáng, töi tûåa cöíng - àûáng chúi, Nhòn vaâo nhaâ maáy vúái nhòn trúâi. Thêëy mònh chùæc daå, nghe no àuã Nhû caã Nhaâ Xay: gaåo cuãa töi. Nam Àõnh 10-1959
 8. 8 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NHÛÄNG KYÃ NIÏÅM LÚÁN GAÁNH Khöng phaãi chuyïån àúâi xûa, maâ chuyïån àúâi nay, Coá möåt ngûúâi chêët vaån gaánh trïn vai, Vaån gaánh àêìy traân, gaánh to, gaánh nhoã, Gaánh nhû nuái, gaánh döìn nhû thaác àöí Trïn àöi vai. Ngûúâi êëy gaánh, vaâ ài! Bao nhiïu mùåt trêån röìi? Bao nhiïu tiïìn tuyïën? Ba mûúi nùm! hïët chuyïën röìi laåi chuyïën! Tûúãng laâ àêy, núi nghó mïåt, lêëy húi, Tûúãng möåt phuát naây quaåt maát, ngöìi chúi, Nhûng maâ khöng! múái lau möì höi traán Àaä laåi bûúác, àùång daânh trúâi aánh saáng! Vûâa sinh ra trong nûúác mùæt, möì höi, Nhöí tre pheo àaánh cho àõch túi búâi! Lúán lïn trong tuâ, chên coâng xñch sùæt, Maâ tay trùæng thaânh ngoån dao, àaä chùåt! Múái vûún vai, mûâng àaåp àêët àöåi trúâi, Àaä êìm êìm lûãa khoái luä tanh höi, Àaä laåi trûúâng chinh doåc daâi theo biïín, Lêëy daäy Trûúâng Sún laâm àoân gaánh, Lêëy hai mûúi triïåu laâm möåt ngûúâi,
 9. RIÏNG CHUNG 9 Lêëy böën nghòn nùm laâm thïë dûåa, Nhû möåt ngûúâi gaánh nùång àûúâng trún Mûúâi ngoán chên xoâe baám sêu xuöëng àêët, Bùåm möi bûúác, gaánh nùång nïì cuäng nhêëc! Trêån naây chûa phaãi trêån cuöëi cuâng: Àau khöí nùm nùm, mùåt trêån daânh thöëng nhêët, Thaâ nghiïën thõt bêìm xûúng Hún laâ àûát gan àûát ruöåt! Con ngûúâi mang muön gaánh úã trïn vai Nhòn mùåt trúâi moåc àoã, bûúác khoan thai, Chên cûáng àaá mïìm, - vaâ àang coân mùåt trêån Daâi àïën vö cuâng Tïn goåi laâ: Xêy dûång! Trùm dêu àöí àêìu tùçm, Trùm traách nhiïåm àöí vaâo ngûúâi traách nhiïåm. Baân ghïë úã àêu xöåc xïåch: ngûúâi êëy phaãi lo. Àûúâng saá úã àêu buåi bùåm: ngûúâi êëy phaãi lo. Treã con buång coân dun laäi: ngûúâi êëy phaãi lo. Haâng xoám bûåc mònh chûãi àöíng: ngûúâi êëy phaãi lo. Möåt laá rau, haåt muöëi: cuäng cú àöì; Möåt têëm aáo cuäng to nhû biïín caã; Möåt ngûúâi khoác, phaãi giaãi sêìu, nêng àúä; Trïn nuái coân run: löîi àoá taåi mònh! Gaánh mûa vûâa caån. Gaánh haån àaä sang; Àï múái àùæp. Baäo rêåp rònh muöën túái. Chöëng muâ chûä. Chöëng chûä muâ trúã laåi, Lo tröìng cêy. Vò lo thiïëu cöåt nhaâ. Chuyïån têm höìn, lo khuác haát, baâi ca. Lo tiïëng noái, àùång noái ra khuác chiïët.
 10. 10 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Vuä truå àoá, mau phoâng vaâo xa tñt! Khöëi oác luön luön khúãi nhûäng cöng trònh. Öi ngûúâi yïu, yïu hún caã aái tònh, Ngûúâi rêët mûåc xa xanh vaâ àoã thùæm, Ngûúâi gêìn guäi vaâ bao la vaån dùåm, Ngûúâi möåt ngûúâi vaâ ûác triïåu con ngûúâi, Ba mûúi nùm, vaâ sau, trûúác: muön àúâi. Ngûúâi gaánh gaánh cuãa chuáng töi: laâ Àaãng. Ngûúâi gaánh gaánh vúái chuáng ta: laâ Àaãng. Ngûúâi gaánh ta, ta gaánh Ngûúâi: laâ Àaãng. Ngûúâi gaánh àêët, Ngûúâi gaánh trúâi: laâ Àaãng. Öi ngúâi ngúâi Àaãng Cöång saãn Àöng Dûúng, Àaãng Lao àöång Viïåt Nam, laâ möåt àoá; Kim tûå thaáp diïåu kyâ trong vuä truå, Höì Chñ Minh laâ àónh saáng: ngöi sao, Vaâ thên mònh daám ngaåo caã trúâi cao Laâ vai gùæn cuãa biïët bao àöìng chñ. Vaâ nïìn taãng vûäng vaâng hún chiïën luäy Laâ nhên dên, laâ dên töåc quêåt cûúâng. Khöng phaãi chuyïån àúâi xûa, maâ chuyïån àúâi nay, Chuyïån àúâi nay múái cao daây àïën thïë; Chuyïån cuãa Àaãng, lúán lao vaâ têåp thïí. Gaánh luác àêìu coân àoân gaánh thuã cöng, Gaánh höm nay àaä reân theáp, àuác àöìng, Gaánh ngaây mai coá thïí laâ àoân bêíy Sûác nguyïn tûã trong tay quêìn chuáng dêåy, Gaánh to, gaánh nhoã, nhiïåm vuå thêåt àêìy, Àaãng cuâng ta phaá, Àaãng cuâng ta xêy! 11-1959
 11. RIÏNG CHUNG 11 ÀÊËU TRANH Diïåu kyâ! chó hai tiïëng maâ thöi, Àaãng àaä vïì dûång laåi àúâi töi. Àaãng àaä daåy cho töi hai tiïëng Àêëu tranh laâ leä söëng trïn àúâi. Trong àúâi cuä traái tim ngoaâi ngûåc, Töi thoi thoát àïm ngaây àau nhûác, Caái gò nuöi, caái gò quêåt höë chön, Àaãng daåy cho töi phên biïåt tûâ nguöìn. Àaãng cho töi xûúng söëng cuãa têm höìn, Möåt rïî xêu caác tïë baâo rúâi raä; Möåt tiïëng goåi cuãa biïín ngûúâi sêu caã Àaä vaâo laâm cöët loäi cuãa tim töi.
 12. 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Tûâ àoá, nhaâ tûåa vaâo cöåt caái. Khi gioá baäo tûúãng vêåt mònh, beã gaäy, Khi muön sûúng àeâ trïn möåt bêëc àeân, Töi laåi tûâ dûúái vûåc àêëu tranh lïn; Chó coân hai tiïëng: àêëu tranh! tranh àêëu! Töi chiïëm laåi tûâng öëng xûúng, maåch maáu, Giaânh vúái êm u tûâng möîi tïë baâo, Giêåt vúái öëm àau tûâng gioåt maáu àaâo. Töi biïët töi ngûúâi lñnh trong haâng trêån, Khöng phaãi gêåy toâe àêìu, maâ muäi tïn voát nhoån, Khöng phaãi soãi lùn loác, maâ viïn gaåch xêy nhaâ; Trïn vai coá gaánh, múái vûäng àûúâng xa. Àêëu tranh laâ nhên trong loâng chiïëc baánh, Laâ lûãa àöët lïn, chim cêët caánh. Àaãng àaä cho töi àûáng thùèng laâm ngûúâi, Àûúâng Àaãng töi ài, röång maäi chên trúâi. 11-1959
 13. RIÏNG CHUNG 13 LYÁ TÛÚÃNG Coá möåt nguöìn trong hún thuãy tinh Soi mònh laåi thêëy caã muön mònh. Núi êëy, Àaãng cuâng ta ài túái. Coá möåt trúâi ai cuäng thêëy xanh, Böën xuên no êëm maäi hoâa bònh. Núi êëy, Àaãng cuâng ta ài túái. Möåt lêu àaâi cûãa söí mïnh möng Àeåp thïm hoaâi, xêy chùèng luác xong. Möåt àûúâng caái àaåp qua buân maáu Vêîn chiïëu ra baãy sùæc cêìu vöìng.
 14. 14 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Möåt chêët ngoåc maâ nhû xaå thúm Rùæn hún theáp, hiïìn nhû haåt cúm. Möåt ngoån lûãa muön loâng àïìu thùæp; Möåt raáng höìng tûúi caã chiïìu höm. Núi êëy, Àaãng cuâng ta ài túái, Duâ àaä saáng hay coân àïm töëi, Duâ mònh ta möåt nûãa coân àau, Duâ thúâi gian núi chêåm, núi mau. Núi êëy, Àaãng cuâng ta ài túái, Caã traái àêët laâ ngöi nhaâ múái Cúm traân trïì, baánh chñn phêy phêy, Nöìi Thaåch Sanh ùn maäi coân àêìy. 12-1959
 15. RIÏNG CHUNG 15 TAÅC THEO HÒNH AÃNH CUÅ HÖÌ Anh böå àöåi àûáng gaác trong àïm khuya, Laá vöng àöìng ruång quanh anh têìm taä; Gioá bêëc thöíi tûâng höìi nhû cùæt daå, Anh böå àöåi àûáng gaác trong àïm khuya, Cöíng mïnh mang, àûúâng vùæng chùèng ai vïì... Khuya rêët khuya. Caã böën bïì lùång ngùæt. Khöng ai thûác, ngoaâi anh chong àöi mùæt. Thaânh phöë im nhû khöng möåt cûãa nhaâ. Chiïëc muä sao anh àöåi thêëm sûúng sa. Àïm úã quanh vai, reát daâi theo gioá. Àêìu vêîn thùèng, anh möåt mònh àûáng àoá Canh giûä, laâm troân nhiïåm vuå vö danh. Reát lay mònh thûác giêëc giûäa nùm canh, Töi nhòn thêëy àùçng xa, anh böå àöåi Vêîn àûáng tûå bao giúâ trong àïm vúâi vúåi, Mùæt toã, tai nghe tiïëng àöång böën bïì, Nhû mònh anh phuå traách caã àïm khuya, Anh phuå traách caã nuái söng, trúâi àêët.
 16. 16 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Töi böîng nghô: anh böå àöåi lùång yïn, trêìm tônh Àaä taåc theo hònh aãnh cuãa Cuå Höì, Àaä taåc theo hònh aãnh Baác vö tû, Höì Chñ Minh kiïn trinh, ngûúâi lônh cuä. Töi laåi nghô: trong loâng ta Baác núã, Chuáng ta mang Höì chuã tõch trong mònh, Baác àaä cho ta khuön mêîu boáng hònh Àïí taåc maäi suöët àúâi theo aãnh Baác. Àoá laâ gûúng saáng trong vùçng vùåc. Àoá laâ hònh àeåp nhêët cuãa ta. Nguyïån hi sinh phêën àêëu xöng pha Taåc theo Höì Chñ Minh vô àaåi.
 17. RIÏNG CHUNG 17 LÏÅ Tùång Caách maång thaáng Taám vaâ Caách maång thaáng Mûúâi I Tûâng tuön gioåt lïå mêëy muön nùm Lêëp caã con ngûúâi búãi buåi lêìm! Àûång naát laâ gan, rúi thêëm àaá, Vaåch trúâi, tûâng àaä xeá húân cùm! Ngheån ngaâo lïn cöí, mùæt múâ hoa Tan vúä trïn möi möåt tiïëng oâa. Nïëm maäi võ buöìn ghï mùån, chaát, Ngûúâi öi! laånh àoái gúä khöng ra. Nhûäng àöi trai gaái trûúác yïu àûúng Biïët mêëy chia duyïn laåi caách àûúâng! Cha meå noái oan, quan noái hiïëp, Mûåc maâi nûúác mùæt gûãi ngûúâi thûúng. Thêìm khöng tiïëc nêëc nöîi cö dêu, Nöîi gaái buön mònh, nöîi vúå hêìu. AÁo chõ nûä tò lau chùèng raáo; Göëi ngûúâi sûúng phuå thêëm canh thêu.
 18. 18 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Coá khi lai laáng huyïët ra toâng Nûúác mêët nhaâ tan hêån chùèng cuâng! Coá luác traãi nhiïìu oan nghiïåt quaá, Mùæt khö, lïå gaån chaãy vaâo trong... Trùm ngaân kiïëp lïå cuöën theo söng, Biïín chûáa long lanh soáng vaån truâng! Traái àêët - ba phêìn tû nûúác mùæt Ài nhû gioåt lïå giûäa khöng trung. II Trong khoaãng àúâi àau khöí êëy, töi sinh. Töi lúán lïn, cay àùæng nhûäng têm tònh. Dên nö lïå úã trong voâng lûúái sùæt, Möîi cûã àöång, töi thêëy àïìu vûúáng mùæc; Ài trong àúâi nhû möåt keã löåt da, Raách àau thûúng úã giûäa boån gian taâ. Nhòn dên chuáng khöí vò àêu, chùèng biïët! Vuä truå tûúãng taân, thïë gian tûúãng hïët, Khöng àêëu tranh maâ chó coá thûúng têm, Töi thaãm möåt mònh, quêín thaáng quanh nùm. Thuúã àau êëy, sao dïî daâng tï taái! Möåt boáng trùng ài, möåt laân gioá túái, Ruång laá trïn cêy, nhaåt nùæng trong chiïìu, Khoác coâi taâu àem khuêët mêët ngûúâi yïu, Khoác vúái nhaåc sêìu biïåt ngûúâi chñn suöëi, Tòm can àaãm trong vö cuâng yïëu àuöëi,
 19. RIÏNG CHUNG 19 Vêîy muâi soa àûa tiïîn caã thúâi gian, Gùæng ûúm hoa trïn nhûäng àöëng tro taân! Sa maåc àúâi tó tï doâng suöëi khoác, Kho cuãa caãi chó coân haâng lïå ngoåc! Khoác laâ ngön ngûä àïí toã yïu àûúng, Khoác thêëy ïm àïìm, lïå coá muâi hûúng! Khoác maâ khoác, chùèng vò sao nûäa caã... Nhû àoaân kïët nhûäng nöîi buöìn thiïn haå, Nhû goáp thu gioåt lïå cuãa muön àúâi! * - Maáu cuãa linh höìn laâ nûúác mùæt Coân rúi biïët àïën luác naâo thöi? III Àïën bêy giúâ Caách maång tuöíi mûúâi hai, Àaä böën mûúi nùm Caách maång thaáng Mûúâi, Vui Khúãi nghôa, gian khöí cuâng Khaáng chiïën, Chia vúái nhên dên cay àùæng ngoåt buâi, Nhû göî thuyïìn ùn chõu cuâng muöëi biïín, Caách maång dêìn dêìn thay àöíi höìn töi. Töi haäy coân nhûäng khi rúi lïå cuä, Nhûng cuäng laå! giûäa mûa ngaân thaác luä, Böën bïì cêy, sao chùèng thêëy bú vú? Chên rúám maáu, möì höi nhiïìu coá àöí, Sao mùæt töi khöng thêëy lïå hoen múâ.
 20. 20 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Töi àaä traãi nhûäng àau loâng töåt àöå, Cùm uêët àöët àöi thaái dûúng muöën nöí, Giùåc giïët baån töi, giùåc bùæn ruåi nhaâ, Nhòn thoác chaáy khi àöìng baâo àoái khöí, Lïå töi daân; röìi àûáng laåi, khöng sa. Töi ñt khoác, hay khoác thò cuäng ngùæn. Maåch sêìu thaãm nhû dûâng dûâng caån caån, Mêy buöìn thûúng nhû laãng laãng xa xa, Mùæt trong toã... - nhûng laå luâng vö haån! Böîng möåt nguöìn lïå múái laåi tuön ra. Möåt nguöìn lïå tûâ bao la vô àaåi, Tûâ nghôa lúán cuãa nhên quêìn, söng nuái, Tûâ tûúng lai, tûâ phúi phúái trïn cao, AÂo aåt túái nhû muâa xuên àöí suöëi, Sûúng súám mai trïn mùåt thùæm hoa àaâo. Noái sao àêy vúái ún nghôa àöìng baâo; Nhûäng lúáp múã trong nhûäng laâng, nhûäng baãn, Möåt boá cheâ tûúi, möåt röí khoai lang, Caác meå àïën thùm vúái caã loâng vaâng, Trúâi nùæng noã, ài mûúâi lùm cêy söë, Mùåt nhùn nhñu nhû göëc giaâ cöí thuå, Cûúâi thûúng yïu nhû mêìm biïëc. Töi vui Hai tay nhêån quaâ, böîng úã trong töi Lïå uân àïën - may nûãa chûâng ngûâng laåi, Cay söëng muäi nhû laâ ùn rau caãi! ÊËm thay tònh àöìng chñ giûäa àïm àöng; Hoåp chi böå röìi, àeân doåc vêîn chong, Chuáng ta kïí nhûäng mêíu àúâi trûúác cuä;
Đồng bộ tài khoản