Sắc lệnh số 12/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 12/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 12/SL về việc ấn định chế độ kiểm duyệt báo chí và các ấn loát phẩm do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 12/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 12 NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 1 ngày 20-12-1946 t ch c các u ban b o v , Chi u S c l nh s 41 ngày 29-3-1946 n nh ch báo chí, Chi u S c l nh s 159 ngày 20-8-1946 n nh ch n loát phNm, Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th 1 Các báo chí và sách ch ư c in và phát hành sau khi ư c S Ki m duy t Kỳ cho phép. Song i v i các báo chí S Ki m duy t Kỳ s c các t nh nơi phát hành, nhân viên ph trách vi c ki m duy t. i u th 2 Các n loát phNm khác theo nh nghĩa c a S c l nh s 159 ngày 20 tháng 8 năm 1946 k trên, s do U ban kháng chi n khu ki m duy t. U ban kháng chi n khu s c nhân viên ph trách vi c ki m duy t các t nh nơi phát hành. i u th 3 Nh ng n loát phNm ã ư c U ban kháng chi n khu cho phép in, có th lưu hành các khu khác. i u th 4 N u U ban kháng chi n khu không cho phép in, tác gi ho c ngư i in có th ơn kháng cáo lên S Ki m duy t Kỳ. S Ki m duy t Kỳ s quy t nh chung thNm. i u th 5 U ban kháng chi n khu có quy n ra l nh t ch thu các n loát phNm phát hành tuy không ư c phép. i u th 6
  2. Các i u kho n trái v i S c l nh này u t m hoãn thi hành. i u th 7 B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản