Sắc lệnh số 131

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 131

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 131 về việc tổ chức Tư pháp Công an do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 131

  1. S C L NH V T CH C TƯ PHÁP CÔNG AN C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 131 NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 13 ngày 24-1-46 t ch c các Toà án và ng ch ThNm phán; Chi u S c l nh s 51 ngày 17-4-46 n nh thNm quy n các Toà án và s phân công gi a các nhân viên trong toà án; Chi u S c l nh s 23 ngày 21-2-46 thành l p Vi t Nam C ng an v ; Sau khi ã h i ý ki n c a Ban Thư ng tr c Qu c h i và sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u th 1 Cách t ch c Tư pháp công an n nh như sau này: i u th 2 Tư pháp công an có nhi m v truy t m t t c các s ph m pháp ( i hình, ti u hình ho c vi c nh), sưu t p các tang ch ng, b t giao ngư i ph m pháp cho các Toà án xét x trong ph m vi lu t pháp n nh. i u th 3 Tư pháp công an g m có nh ng ph trách Tư pháp công an và nh ng U viên Tư pháp công an. Ph trách tư pháp công an là D thNm, Bi n lý và Phó Bi n lý. U viên Tư pháp công an là: a) V bên Toà án: ThNm phán sơ c p b) V bên Công an: Ch s và Phó ch s phòng Chính tr và phòng tư pháp: Trư ng ban chính tr và ban tư pháp cùng qu n trư ng các qu n Công an Hà N i, Hai Phòng, Hu , Sài Gòn Ch L n; Trư ng Ty Công an t nh, hay nh ng t nh nhi u vi c do B Trư ng B N i v ch nh, m t Trư ng ban trong ty Công an s thay Trư ng Ty công an. c) Ki m soát viên Ki m lâm, Ho xã, Thương chính và t t c các viên ch c mà pháp lu t giao phó cho nhi m v tư pháp công an i v i nh ng vi c ph m pháp riêng cho t ng ngành.
  2. i u th 4 trong i h t làng thì ban tư pháp xã ph i thi hành nh ng m nh l nh c a các ThNm phán theo như i u 3 - o n 3, S c l nh s 13 ngày 24 tháng giêng năm 1946 và ư c khám xét nhà các tư nhân theo như i u th 6 S c l nh s 13 k trên. i u th 5 T t c các ph trách Tư pháp công an và U viên Tư pháp công an v phương di n tư pháp công an u t dư i quy n ki m soát tr c ti p c a Chư ng lý Toà Thư ng phNm. Trong qu n h t m t t nh, nh ng u viên tư pháp công an v phương di n Tư pháp công an u t dư i quy n ki m soát tr c ti p c a bi n lý hay ThNm phán viên nào gi ch c Bi n lý nh ng t nh không có Bi n lý. Bi n lý có quy n ra ch th và ki m soát công vi c c a t t c các U viên Tư pháp công an. i u th 6 Ph trách Tư pháp công an và U viên Tư pháp công an ch có quy n i u tra trong qu n h t c a mình mà thôi. N u mu n i u tra v m t vi c gì ngoài qu n h t c a mình thì ph i g i phái u tr ng. N u u viên tư pháp công an lưu ng hay ngư i ư c m nh l nh vi t c a u viên tư pháp công an lưu ng i i u tra, thì 24 gi sau khi i u tra m t nơi nào ph i g i b n sao khám xét nhà và t ch thu tang v t cho Bi n lý t nh mà mình v a i i u tra biêt. Ngư i ư c u i i u tra bên Công an ph i là c p khu trư ng ho c ti u i trư ng gi lên. i u th 7 Mu n khám nhà ngoài trư ng h p ph pháp qu tang thì ph i khám sau 6 gi sáng và trư c 6 gi chi u. N u ã b t u khám trư c 6 gi chi u thì v n có quy n ti p t c vi c khám nhà n khi xong. Trong các nhà m cho công chúng t do xu t nh p, thí d cao, hàng cà phê, nhà hay gá c b c vân vân, thì gi có th khám nhà lùi n lúc khách hàng ho c ngư i làm vi c ph m pháp ra v h t. Ng i ra ph i g p m t trong ba trư ng h p c bi t sau này, ư c vào nhà tư nhân ban êm: cháy nhà, l t ho c có ti ng c u c u trong nhà phát ra. i u th 8 Biên b n khám nhà s có hi u l c n u:
  3. a) D thNm i cùng v i l c s ; Bi n lý ho c Phó bi n lý i cùng v i m t viên ch c trong công t viên. b) U viên tư pháp công an i cùng v i hai ngư i công dân. Hai ngư i này nên ch n trong các ngư i thân thích v i ngư i b khám nhà hay ngư i lân lân bang thì hơn; c) Các khu trư ng ho c ti u i trư ng gi lên ph i i cùng v i m t u viên trong uy ban khu ph hay th xã và hai ngư i công dân ch n trong các ngư i thân thích ngư i mà nhà b khám hay ngư i hàng xóm; d) i v i các ngành như Ki m lâm, Thương chính, vân vân, thì u viên tư pháp công an v n theo lu t hi n hành cho t ng ngành. e) Ban tư pháp xã i khám nhà ph i có ba ngư i như ã nh trong i u th 2 S c l nh s 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946. i u th 9 Sau khi khám nhà, n u b t ư c hay không b t ư c tang v t, u ph i có biên b n. Biên b n này ph i kê rõ ã t ch thu nh ng tang v t gì, niêm phong như th nào, giao cho ai. Ch nhà b khám s ký vào biên b n; ch nhà v ng m t thì thân nhân ký thay. N u ch nhà ho c thân nhân không ch u ký, không bi t ký ho c không th ký ư c thì nói rõ trong biên b n. i u th 10 Bao nhiêu ơn khi u n i, t cáo, sau khi ã l p xong biên b n, u ph i g i sang ông Bi n lý. Ch có ông Bi n lý m i có quy n t m ình c u m t vi c hay ưa vi c ph m pháp ra phiên toà. D thNm có quy n nh n ơn c a ngư i b thi t h i ng dân s nguyên cáo v ti u hình và i hình; ThNm phán sơ c p có quy n nh n ơn c a ngư i b thi t h i ng dân s nguyên cáo v vi c nh. i u th 11 Trư c khi nhân vi c, U viên Tư pháp công an ph i tuyên th trư c Toà án. i u th 12 thi hành nhi m v c a mình, các ph trách tư pháp công an và các U viên Tư pháp công an có quy n trưng c u binh l c trong nh ng trư ng h p và theo nh ng th t c do lu t pháp n nh. i u th 13
  4. Vi c b sung, thăng thư ng và tr ng ph t hành chính nh ng U viên Tư pháp công an không ph i là ThNm phán viên làm sau khi h i ý ki n c a Bi n lý và Chư ng lý. i u th 14 Các lu t l nào trái v i S c l nh này u bãi b . i u th 15 Các ông B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản