Sắc lệnh số 132

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 132

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 132 về việc đặt ra Hội đồng sách giáo khoa và ấn định thủ tục kiểm duyệt và thẩm định các sách giáo khoa do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 132

  1. S C L NH V T RA H I NG SÁCH GIÁO KHOA VÀ N NNH TH T C KI M DUY T VÀ TH M NNH SÁCH GIÁO KHOA C A CH TNCH CHÍNH PH S 132 NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo th l hi n hành v vi c xu t b n; Chi u theo S c l nh ngày 10 tháng 10 năm 1945 thi t l p H i ng C v n H c chính; Chi u theo quy t ngh c a H i ng c v n H c chính; Chi u theo l i ngh c a B N i v và B Qu c phòng Giáo d c; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: M C TH I H I NG SÁCH GIÁO KHOA i u th 1 Nay tm tH i ng sách giáo khoa g m có: a/ M t v i di n ông b trư ng b Qu c gia Giáo d c Ch t ch b/ M t v i di n ông b trư ng b N i v H i viên c/ M t s Giáo viên thu c các b c i h c, Trung h c, ti u h c và - các trư ng tư th c d/ Nh ng nhà chuyên môn (Ngh sĩ, k sư, v.v) - e/ M t i bi u c a h i ph huynh h c sinh - g/ M t viên ch c c a b Qu c gia Giáo d c Thư ký Các h i viên c a H i ng sách Giáo khoa u do ông b trư ng B Qu c gia, giáo d c ra ngh nh c , tr v i di n b N i v do ông B trư ng B N i v c và v i bi u c a H i ph huynh h c sinh do h i y c . i u th 2 H i ng y có nh ng nhi m v này:
  2. 1- ngh lên ông B trư ng nguyên t c và phương pháp chung v vi c so n các sách giáo khoa. 2- ngh lên ông B trư ng các sách giáo khoa c n ph i so n. 3- c các v ph trách v vi c so n sách. 4- Duy t y nh ng b n d th o các sách giáo khoa do các v ph trách nói trên ã so n. 5- Ki m duy t các tác phNm có m c ích giáo khoa theo th l nh m c th hai o S c l nh này. 6- ngh s thNm nh và c m dùng trong các trư ng các xu t b n phNm có m c ích giáo khoa theo th l nh m c th ba và th tư o s c l nh này. M C TH II VI C KI M DUY T CÁC SÁCH GIÁO KHOA i u th 3 Trong th i kỳ các th l v vi c ki m duy t các xu t b n phNm (sách, báo chí,.v.v.) còn thi hành, H i ng sách giáo khoa - trong y có m t v i di n b N i v d vào - s thay cho ty ki m duy t gi nhi m v ki m duy t các tác phNm có m c ích giáo khoa, dùng trong các b c h c. i u th 4 H i ng sách Giáo khoa s quy t ngh duy t y hay không. N u duy t y thì B trư ng b Qu c gia Giáo d c s chi u quy t ngh c a H i ng mà ra ngh nh cho phép xu t b n. M C TH III VI C TH M NNH CÁC SÁCH KHOA i u th 5 M t xu t b n phNm (sách, báo, t p chí, a , b n , v.v) mu n ư c chuNn nh n cho dùng trong các trư ng công ph i ư c b Qu c gia Giáo d c thNm nh. M t tác phNm ã ư c H i ng sách giáo khoa duy t y, theo i u th hai, o n th tư nói trên, ư c coi như là B Qu c gia Giáo d c ã thNm nh. i u th 6 M t tác gi , m t nhà xu t b n, m t giáo viên mu n xin thNm nh m t tác phNm nào, ph i làm ơn g i lên ông B trư ng B Qu c gia Giao d c và g i kèm 5 b n tác phNm y.
  3. i u th 7 Ông B trư ng B Qu c gia Giáo d c tác phNm y cho H i ng sách giáo khoa xét và quy t ngh vi c nên thNm nh hay không. Tác gi quy n sách em ra xét không ư c d vào H i ng y. i u th 8 Ông B trư ng B Giáo d c chi u theo i u quy t ngh c a H i ng, s ra ngh nh thNm nh tác phNm y. Nh ng sách ã ư c duy t y và nh ng sách ã ư c thNm nh ph i in rõ ngoài bìa s và ngày ngh nh thNm nh là sách giao khoa. i u th 9 Khi m t tác phNm không ư c thNm nh, tác gi ho c ngư i xu t b n có th khi u n i lên H i ng C v n H c chính, H sơ v vi c xét tác phNm y (các b n ã g i n, t báo cáo c a v ph trách vi c xét tác phNm y, biên b n bu i h p c a H i ng sách Giáo khoa ã xét v vi c thNm nh tác phNm y) s chuy n giao cho H i ng C v n H c chính xét l i và quy t nh. M C TH IV VI C C M DÙNG M T TÁC PH M TRONG CÁC TRƯ NG i u th 10 N u xét ra m t tác phNm có phương h i cho n n giáo d c c a thanh niên, tác phNm y có th b c m dùng ??? i u th 11 Ông B trư ng B Giáo d c, khi nh n ư c s - kh i c m dùng m t quy n sách, giao cho "H i ng sách giáo khoa" xét và quy t ngh nên c m hay không. Tác gi quy n sách em ra xét không ư c d H i ng này. i u th 12 Ông B trư ng B Giáo d c, chi u theo quy t ngh c a H i ng s ra ngh nh c m và thông tư cho nhà xu t b n và các hi u trư ng các trư ng. i u th 13 Khi m t tác phNm b c m, tác gi ho c nhà xu t b n có th khi u n i lên H i ng C v n H c chính theo th t c nh i u th 9. M C TH V VI C XÉT CÁC SÁCH TÁI B N
  4. i u th 14 M i l n tái b n m t tác phNm ã ư c thNm nh, tác gi ho c nhà xu t b n ph i g i n B Giáo d c hai b n tác phNm y. i u th 15 N u xét ra c n, ông B trư ng b Giáo d c có th ưa tác phNm tái b n y cho "H i ng sách Giáo khoa" xét l i. H i ng có th bãi b s thNm nh trư c, nhưng ph i làm t báo cáo nói rõ lý do s quy t nh y. Sau khi nh n ư c b n thông tri s quy t nh y, tác gi ho c nhà xu t b n có th khi u n i lên H i ng C v n H c chính theo th t c nh i u th 9. i u th 16 Khi tái b n m t tác phNm ã b c m dùng trong các trư ng, tác gi ho c ngư i xu t b n có th xin bãi b s c m y. Mu n th , ph i làm ơn g i lên ông B trư ng B Giáo d c và g i kèm 5 b n tác phNm tái b n, ông B trư ng giao tác phNm y cho H i ng sách giáo khoa xét và quy t nh. Sau khi nh n ư c t thông tri v s quy t nh y, tác gi ho c nhà xu t b n có th khi u n i lên H i ng c v n h c chính theo th t c nh i u th 9. i u th 17 Vào cu i m i niên h c, ông B trư ng s cho làm m t b n li t kê các tác phNm ã ư c thNm nh ho c b c m dùng trong các trư ng, s ăng vào Vi t Nam công báo và thông t i các trư ng. i u th 18 Các ông B trư ng B N i v và B Qu c gia giáo d c, chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản