Sắc lệnh số 136/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 136/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 136/SL về việc ấn dịnh thể lệ bầu và kiện toàn các HĐND thị xã và thành phố do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 136/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 136-SL NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1949 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 77 ngày 21.12.1945 và các S c l nh, quy l ti p sau thành l p và t ch c b máy chính quy n nhân dân t i các th xã và thành ph ; Chi u S c l nh s 254-SL ngày 19.11.1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; b khuy t do S c l nh s 20 - SL ngày 25.4.1949; Chi u S c l nh s 255-SL ngày 19.11.1948 t ch c chính quy n nhân dân trong vùng t m th i b ch ki m soát ho c uy hi p; Chi u S c l nh s 37-SL ngày 11.5.1949 t UBKCHC Hà N i tr c thu c chính ph Trung ương; Chi u ngh c a B trư ng B N i v ; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban Thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH i u1 Trong th i kỳ kháng chi n, i v i H i ng nhân dân th xã và H i ng nhân dân thành ph , nh ng i u kho n trong S c l nh s 77-SL ngày 21.12.45 và các S c l nh và quy l ti p sau v n thi hành, tr nh ng s a i sau ây. i u2 Cho n khi có l nh m i, t m hoãn vi c b u c vào H ND th xã và H ND thành ph . N u s h i viên trong H ND th xã thi u, UBKCHC Liên khu có th theo ngh c a UBKCHC t nh, ch nh thêm m t s h i viên. N u s h i viên trong H ND thành ph thi u, B trư ng B N i v có th , theo ngh c a UBKCHC liên khu, ho c UBKCHC Hà N i, ch nh thêm m t s h i viên. Nhưng t ng s h i viên H ND th xã hay thành ph c và ch nh không ư c quá t ng s ã nh trong S c l nh s 77 ngày 21.12.1945 và các S c l nh quy l ti p sau. i u3 N u có i u ki n thu n ti n cho vi c t ch c b u c :
  2. 1- UBKCHC liên khu có th , theo ngh c a UBKCHC t nh, cho phép b u l i toàn th H ND th xã. 2- B trư ng B N i v có th , theo ngh c a UBKCHC liên khu hay UBKCHC Hà N i, cho phép b u l i toàn th H ND thành ph . Trong trư ng h p này, vi c b u H ND th xã và thành ph v n theo th l cũ như ã nh trong S c l nh s 77 ngày 21.12.1945. Khi b u h i viên H ND th xã và thành ph không c n b u thêm h i viên d khuy t. i u4 Sau khi ư c ch nh, nh ng u viên UBKCHC th xã hay thành ph mà trư c ây không có chân trong H ND u coi như h i viên H ND c p tương ương. i u5 Ch th nào có m t quá n a s h i viên (k c s h i viên ư c ch nh) thì H ND th xã hay thành ph m i có th th o lu n và bi u quy t ư c. N ul nh p u không có m t quá n a s h i viên thì ph i tri u t p l n th hai. Trong kỳ h p l n th hai này ch khi nào có m t ít nh t là 1/3 s h i viên thì H ND th xã hay thành ph m i có th th o lu n và bi u quy t ư c. N u l n th hai không có m t ít nh t là 1/3 s h i viên thì: - i v i H ND th xã, UBKCHC t nh ph i trình lên UBKCHC liên khu. - i v i H ND thành ph , UBKCHC liên khu ph i trình lên B trư ng B i N i v . - i v i H ND thành ph Hà N i, UBKCHC Hà N i ph i trình lên B N i v . i u6 Thư ký H ND th xã hay thành ph là m t u viên trong UBKCHC c p tương ương do u ban y b u ra. i u7 H n 15 ngày nói trong i u 15 S c l nh s 77 ngày 21.12.1945 v vi c duy t các ngh quy t c a H ND thành ph có th do B trư ng B N i v t m th i tăng lên theo ngh c a UBKCHC liên khu hay UBKCHC Hà N i. i u8 Nh ng nhi m v và quy n h n c a UBKCHC t nh, kỳ i v i H ND th xã, thành ph , n nh trong S c l nh s 77 ngày 21. 12. 1945 và các S c l nh quy l ti p thì nay là nhi m v , quy n h n c a UBKCHC t nh, liên khu.
  3. i u9 Trong nh ng vùng t m th i b ch ki m soát ho c uy hi p, khi s h i viên H ND th xã hay thành ph còn l i quá 1/3 s ã nh thì H ND ó v n thNm quy n làm vi c. N u s h i viên H ND còn l i không quá 1/3 s ã nh thì có th ch nh thêm h i viên ti p t c làm vi c theo th t c sau ây: - Th xã: Nh ng h i viên H ND còn l i (k c nh ng h i viên là u viên trong UBKCHC th xã) ngh lên UBKCHC t nh, UBKCHC t nh ngh lên UBKCHC liên khu quy t nh. - Thành ph : Nh ng h i viên H ND còn l i (k c nh ng h i viên là u viên trong UBKCHC thành ph ) ngh lên UBKCHC liên khu, UBKCHC liên khu lên B trư ng B N i v quy t nh. i u 10 N u nh ng nơi t m th i b ch ki m soát ho c uy hi p, chưa có H ND th xã hay thành ph thì có th ch nh ra m t H ND lâm th i, theo th t c sau ây: - Th xã: H ND lâm th i do UBKCHC th xã ngh qua UBKCHC t nh lên UBKCHC Liên khu quy t nh. - Thành ph : H ND lâm th i do UBKCHC thành ph ngh lên B trư ng B N i v qua UBKCHC Liên khu. B trư ng B N i v trình Ch t ch Chính ph r i quy t nh. - Hà N i: H ND lâm th i do UBKCHC Hà N i ngh lên B N i v . B trư ng B N i v trình lên Ch t ch Chính ph r i quy t nh. i u 11 S h i viên H ND lâm th i th xã g m t 7 n 15 ngư i, s h i viên H ND lâm th i thành ph g m t 10 n 20 ngư i. S h i viên H ND lâm th i m i c p s do c p có quy n ch nh n nh. i u 12 B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản