Sắc lệnh số 138B-SL/QD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 138B-SL/QD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 138B-SL/QD về việc thành lập Ban Thanh tra Chính phủ thuộc Thủ tướng phủ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành, để bãi bỏ Sắc lệnh số 64 ngày 23-11-1945 thành lập ban thanh tra đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 138B-SL/QD

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 138B- SL/QDNGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1949 BÃI B S C L NH S 64 NGÀY 23-11- 1945 THÀNH L P BAN THANH TRA C BI T - THÀNH L P BAN THANH TRA TR C THU C TH TƯ NG PH CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 64 ngày 23-11-1945 l p Ban Thanh tra c bi t; Chi u S c l nh s 9- SL ngày 29-1-1947 n nh th t c b t b , giam c m và truy t các nhân viên c a Chính ph và các i bi u Qu c h i l p; Chi u ngh c a Phó Th tư ng; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH i u1 Nay bãi b S c l nh s 64 ngày 23 tháng 11 năm 1945 thành l p Ban Thanh tra c bi t. i u2 Nay t m t Ban Thanh tra Chính ph tr c thu c Th tư ng Ph g m có: M t T ng Thanh tra, M t T ng Thanh tra phó, Ba Thanh tra. Các v T ng Thanh tra, T ng Thanh tra phó, và Thanh tra u do S c l nh ch nh. i u3 Giúp vi c Ban Thanh tra có m t văn phòng và m t s phái viên thanh tra do Ngh nh c a Th tư ng Chính ph b nhi m. i u4 Ban Thanh tra c a Chính ph có nhi m v : a/ Xem xét s thi hành chính sách, ch trương c a Chính ph . b/ Thanh tra các u viên UBKCHC và viên ch c v phương di n liêm khi t.
  2. c/ Thanh tra các s khi u n i c a nhân dân. i u5 th c hi n nhi n v trên, Ban Thanh tra c a Chính ph có quy n h n như sau: a/ Ph m vi thanh tra: các cơ quan c a Chính ph . b/ Ch t v n các u viên UBKCHC và viên ch c, òi h i tài li u và s sách c n thi t cho công vi c thanh tra. c/ Trong trư ng h p c bi t và khNn cáp, t m huy n ch c nh ng u viên và viên ch c ph m l i: - i v i nh ng u viên UBKCHC thì t c p t nh tr xu ng. Khi ó thanh tra s báo ngay cho cơ quan có quy n ch nh ho c công nh n nh o t v vi c thay th ; - i v i nh ng viên ch c t c p liên khu tr xu ng. Khi ó thanh tra s báo ngay UBKCHC tr c ti p i u khi n ch nh ngư i t m thay trong khi ch i s quy t nh c a cơ quan có quy n b d ng. i u6 c quy n tài phán nh trong S c l nh s 9-SL ngày 29 tháng 11 năm 1947 cho các v B trư ng và Th trư ng, nay áp d ng i v i các v trong Ban Thanh tra Chính ph . i u7 Th tư ng Chính ph chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản