Sắc lệnh số 140/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 140/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 140/SL về việc thành lập Cục tiếp tế vận tải trong bộ Kinh tế do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 140/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 140 NGÀY 29 THÁNG 2 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u Ngh quy t ngày 15-11-1946 t ch c B Kinh t , Chi u Ngh nh ngày 9-6-47 t ch c B Kinh t (Khu, T nh), Chi u S c l nh s 104-SL ngày 1-1-1948 qui nh các nguyên t c căn b n ch doanh nghi p qu c gia, Chi u ngh c a B trư ng B Kinh t , Sau khi H i ng Chính ph và Ban Thư ng tr c Qu c h i ã tho hi p, RA S C L NH: i u th 1 Nay thành l p C c Ti p t V n t i trong B Kinh t và bãi b Nha Ti p t thành l p do Ngh nh ngày 15-11-1946, i u th 2 C c Ti p t V n t i s t ch c theo ch m t doanh nghi p qu c gia, có tính cách doanh nghi p hoàn toàn mà i u l căn b n ã qui nh trong S c l nh s 104-SL ngày 1-1-1948 v các doanh nghi p qu c gia. i u th 3 C c Ti p t V n t i do m t C c trư ng i u khi n, C c trư ng có m t Phó C c trư ng giúp vi c. C c trư ng do S c l nh b nhi m. B trư ng B Kinh t và B trư ng B Tài chính có th c nh ng thanh tra ki m sát công vi c và s sách. i u th 4 C c Ti p t V n t i s có m t i u l qui nh cách th c và i u ki n ho t ng, i u l s do B trư ng B Kinh t n nh. i u th 5 C c Ti p t V n t i s ư c c p m t s ti n, l n u tiên là ba tri u ng. i u th 6
  2. Tài s n Nha Ti p t s thanh toán và giao cho Ti p t V n t i qu n tr . Các nhân viên Nha Ti p t , tr các nhân viên i u khi n, s xung vào các ng ch C c Ti p t V n t i. i u th 7 Các ông B trư ng B Kinh t , B trư ng B Tài chính và Chánh Văn phòng Ch t ch Chính ph chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản