Sắc lệnh số 150/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 150/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 150/SL về việc định thêm quyền hạn của Bộ trưởng Bộ nội vụ đối với Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 150/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 150-SL NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-1945, s 77 ngày 21-12-1945 và các S c l nh ti p sau t ch c và thành l p chính quy n nhân dân a phương; Chi u S c l nh s 91- SL ngày 1-10-1947 h p nh t U ban kháng chi n và U ban hành chính các c p; Chi u S c l nh s 151 - SL ngày 25-3-1948 n nh thành ph n và th t c công nh n, ch nh các thành viên UBKCHC; Chi u S c l nh s 254 - SL ngày 19-11-1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; Chi u S c l nh s 255 - SL ngày 19-11-1948 n nh t ch c và cách làm vi c c a H ND và các UBKCHC trong vùng b t m chi m hay uy hi p; Chi u s c l nh s 37- SL ngày 11-5-1949 t UBKCHC Hà N i tr c thu c Chính ph Trung ương; Chi u ngh c a H i ng Qu c phòng T i cao và c a B trư ng B N i v ; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban Thư ng tr c Qu c H i tho thu n; RA S C L NH i u1 i v i UBKCHC các c p, ngoài nh ng nhi m v và quy n h n ã quy nh trong lu t l hi n hành, t nay B trư ng B N i v còn có nh ng nhi m v và quy n h n sau này: 1- ngh lên Ch t ch nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà ra S c l nh ch nh các u viên cùng ch t ch và phó ch t ch UBKCHC liên khu và UBKCHC Thành ph Hà N i. 2 - Ch nh ho c công nh n các u viên, công nh n ch t ch và phó ch t ch UBKCHC t nh hay thành ph (tr Hà N i) theo ngh c a UBKCHC liên khu, sau khi trình Ch t ch Chính ph . 3 - Quy t nh v ơn xin t ch c c a u viên UBKCHC t nh hay thành ph (tr Hà N i) và ngh lên Chính ph quy t nh v ơn xin t ch c c a u viên UBKCHC liên khu và UBKCHC thành ph Hà N i.
  2. 4 - Huy n ch c, bãi ch c hay cách ch c các u viên UBKCHC t nh hay thành ph (tr Hà N i) ph m l i, sau khi trình Ch t ch Chính ph . i u2 Nh ng i u kho n trái v i S c l nh này u bãi b . i u3 H i ng Qu c phòng T i cao và B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản