Sắc lệnh số 163

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 163

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 163 về việc tổ chức Toà án binh lâm thời đặt ở Hà Nội do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 163

  1. S C L NH V VI C T CH C TÒA ÁN BINH LÂM TH I T HÀ N I C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 163 NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 34 ngày 25-3-1946 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 71 ngày 22-5-1946 n nh quy t c L c quân Vi t Nam; Xét tình th hi n th i; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng và sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th 1: Trong khi ch i S c l nh t ch c các Toà án binh chính th c ư c ban hành, nay l p m t Toà án binh lâm th i tr s t Hà N i. i u th 2: Toà án binh lâm th i có thNm quy n xét x : - Các quân nhân ph m pháp, b t c v t i gì, tr nh ng t i vi c nh thu c thNm quy n các Toà án Tư pháp và nh ng "Thư ng t i" nh i u th 49, S c l nh s 71 ngày 22-5-1946 thu c quy n ngh ph t c a các c p ch huy quân i; - Nh ng nhân viên các ngành chuyên môn trong quân i, nh ng ngư i là vi c cho quân i như công nhân, ch th u khi ph m pháp có liên can n quân i; - Nh ng ngư i thu c b t c h ng nào mà ph m pháp trong các n tr i, Quân y vi n, nhà lao binh ho c m t cơ quan nào c a quân i, ho c ph m pháp làm thi t h i n quân i. i u th 3: N u m t ngư i ngoài quân i ng th i ph i truy t trư c Toà án binh lâm th i vì m t t i thu c thNm quy n Toà án y và trư c m t Toà án Tư pháp ho c Quân s vì m t t i thu c thNm quy n c a các Toà án y, thì ph i do Toà án binh lâm th i xét x trư c. Tr nh ng trư ng h p Toà án tư pháp tuyên án ph t ti n ho c ph t b i thư ng, n u b can ph i c hai toà cùng ph t thì h n ch ph i ch u hình ph t n ng nh t mà thôi. i u th 4: G p trư ng h p nhi u ngư i cùng b can v m t t i mà trong ó c quân nhân c thư ng dân, thì vi c ó s do Toà án binh lâm th i xét x . i u th 5: Toà án binh lâm th i g m có: - M t Chánh án và hai H i thNm ng i x ;
  2. - M t u viên Chính ph ng bu c t i (viên này kiêm công vi c d thNm) - M t L c sư ng i chép các i u tranh lu n, gi án t và gi y má. Chánh án là m t quân nhân thu c c p ch huy ho c m t nhân viên cao c p B Qu c phòng do Ngh nh B trư ng B Qu c phòng b nhi m. B trư ng B Qu c phòng cũng có th tho hi p v i B trư ng B Tư pháp B này c thêm ThNm phán cao c p sung ch c Chánh án. H i thNm th nh t là m t quân nhân thu c c p ch huy, do ngh nh B trư ng B Qu c phòng b nhi m. H i thNm th hai là m t thNm phán ng ch tư pháp, do ngh nh B trư ng B Tư pháp b nhi m sau khi ã y hi p v i B trư ng B Qu c phòng. U viên Chính ph là m t quân nhân ho c m t nhân viên B Qu c phòng, do ngh nh B trư ng B Qu c phòng ch nh theo ngh c a Quân Pháp C c trư ng. L c s cũng do ngh nh B trư ng B Qu c phòng ch nh, trong các quân nhân thu c c p ch huy. M i khi ký ngh nh b nhi m m t ThNm phán Toà án binh lâm th i, B trư ng B Qu c phòng ho c B trư ng B Tư pháp s c m t ngư i chính th c và m t ngư i d khuy t. i u th 6: Toà án binh lâm th i có quy n x nh ng t i thu c v ti u hình và i hình nh trong lu t hình chung, theo nh ng hình ph t nh trong y, n u b can thu c m t h ng ngư i k i u th 2, 4 trên ây. i u th 7: Ngoài ra, riêng v các t i ph m có tính cách nhà binh, Toà án binh lâm th i có quy n x nh ng t i sau này nh i u th 50 S c l nh s 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946: a) Vì cNu th trong công v mà x y ra s gì thi t h i n nhân dân ho c b i: T 1 tháng n 3 năm tù; b) ánh m t súng n giao cho ho c bán qu n áo súng n: T 1 tháng n 3 năm tù; c) C b c, hút thu c phi n: T m t tháng n 3 năm tù; d) Kháng l nh, hành hung c p trên: T 1 tháng n 3 năm tù; e) ào ngũ:
  3. - T 6 tháng n 5 năm tù n u ào ngũ không mang theo võ khí, hay v t gì quan tr ng c a nhà binh giao cho; - T 2 năm n 10 năm tù n u ào ngũ mà l i em theo võ khí hay v t gì quan tr ng c a nhà binh giao cho, ho c n u r nhau ào ngũ t 2 ngư i tr lên; - T 5 năm n 10 năm kh sai n u r nhau ào ngũ t 2 ngư i tr lên mà l i em theo võ khí hay v t gì quan tr ng c a nhà binh giao cho, ho c r nhau ào ngũ t 2 ngư i tr lên khi có quân ch ng trư c; f) u hàng quân ch: - T 5 năm n 20 năm kh sai n u là b c binh; - T hình n u là m t nhân viên thu c c p ch huy; g) T ý rút lui trư c quân ch không có c chính áng: - B c binh: T 1 năm n 10 năm tù; - B c sĩ: T 5 năm n 10 năm kh sai; - B c uý, tá, tư ng: T hình. h) T ý phá hu cơ quan ho c võ khí không có ch th c a c p trên ho c không ph i trong trư ng h p b t c dĩ: T 5 năm n 15 năm kh sai; i) L m quy n uy hi p các cơ quan ho c nhân viên trong các ngành khác c a Chính ph : T 1 tháng n 3 năm tù; j) Tuyên truy n chia r b i: T 1 tháng n 3 năm tù; k) Phá ho i vi c qu c phòng: T 10 năm n 20 năm kh sai; l) Thông v i quân ch: Có th ph t n t hình. Ngoài ra Toà có th truy n t ch thu m t ph n hay t t c tài s n c a ph m nhân. i u th 8: Khi có m t s ph m pháp x y ra các c p ch huy quân i ph i c p t c i u tra s lư c thu th p tài li u, r i g i h sơ và báo cáo lên Quân pháp c c Quân pháp C c trư ng quy t nh có nên truy t hay không.
  4. N u Quân pháp C c trư ng ra m nh l nh mi n t thì vi c n ó là h t, b can n u b t m gi s ư c l p t c th ra. N u Quân pháp C c trư ng ra m nh l nh truy t thì m nh l nh ó cùng h sơ n u có s chuy n giao cho U viên Chính ph . U viên Chính ph s tuỳ theo trư ng h p mà g i ngay h sơ sang cho Chánh án mang ra x ho c m cu c i u tra k lư ng trư c khi ưa b can ra toà. i u th 9: Khi có m t vi c ph m pháp ho c m t vi c x b t công các c p dư i, thì dù không có ngư i kh i t , Quân pháp C c trư ng có quy n b t ưa h t h sơ và quy t nh có nên ưa ra toà truy t ho c xét x l i không. i u th 10: Toà án binh lâm th i x công khai và có th h p ngoài tr s . M tb i danh d g m ít nh t là m t ti u i có binh khí, s ư cc n tăng v oai nghiêm c a phiên toà. N u có duyên c c bi t, Toà có th quy t nh x kín ư c nhưng tuyên án v n ph i tuyên trư c công chúng. B can có th t bênh v c l y, hay nh m t lu t sư ho c m t ngư i khác bào ch a cho. i v i nh ng t i có th ph t trên 5 năm tù mà b can không có lu t sư bào ch a thì Toà s yêu c u H i ng lu t sư ch nh m t lu t sư bào ch a cho h n. i u th 11: Khi ph t tù Toà có th cho t i nhân hư ng án treo n u có lý do áng khoan h ng. B n án x treo s t m ình ch chưa thi hành: n u trong h n 5 năm b t u t ngày tuyên án t i nhân không b m t Toà án binh ph t m t l n n a v m t vi c m i, b n án ã tuyên s coi như không có; n u trong 5 năm y t i nhân b k t án m t l n n a trư c m t Toà án binh thì b n án treo s mang thi hành. i u th 12: Nh ng án c a Toà án binh lâm th i s mang thi hành ngay, không ai có quy n kháng cáo tr trư ng h p sau này: N u Toà tuyên án x t thì t i nhân có quy n ơn lên Ch t ch Chính ph xin ân gi m. B n án s t m hoãn thi hành ch quy t nh c a Ch t ch Chính ph . M i khi tuyên án t hình, Chánh án b t bu c ph i báo cho t i nhân bi t r ng h n có quy n xin ân gi m và h i h n có mu n ơn xin không. Câu h i y và câu tr l i c a t i nhân ph i ghi vào b n án, n u không b n án s không th em thi hành ư c. i u th 13: N u c n, B trư ng B Qu c phòng có th ra ngh nh n nh thêm chi ti t thi hành. i u th 14: S c l nh này có hi u l c i v i c nh ng vi c x y ra trư c ngày ban b , mà chưa kh i t trư c m t Toà án binh nào, ho c chưa thành án h n.
  5. i u th 15: S c l nh này s t nhiên bãi b sau khi S c l nh t ch c các Toà án binh chính th c ư c ban hành. i u th 16: S c l nh này s thi hành theo th t c c p t c, nh i u th 14, S c l nh ngày 10 tháng 10 năm 1945. i u th 17: B trư ng B Qu c phòng và B trư ng B Tư pháp chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản