Sắc lệnh số 18 về thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 18 về thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 18 về việc đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 18 về thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG CH HOÀ SỐ 18 NGÀY 31 THÁNG 1 NĂM 1946 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Xét rằng việc tàng trữ văn hoá phNm là một việc cần thiết cho quốc gia về phương diện văn hoá; Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục; RA SẮC LỆNH: Chương thứ 1: CÁCH TỔ CHỨC VIỆC LƯU CHIỂU VĂN HOÁ PHẨM Điều thứ 1: Trong toàn quốc Việt N am, những văn hoá phNm kê sau đây, hoặc phát không, hoặc bán, hoặc cho thuê đều phải nộp theo luật lệ "lưu chiểu văn hoá phNm": 1- Tác phNm ấn loát: sách, báo, tạp chí, tranh ảnh in, ấn hoá, khắc hoạ, thiếp thư có in ảnh, địa đồ, v.v... 2- Tác phNm về âm nhạc (bản đàn, bản hát); 3- N hững bức ảnh chụp; 4- Phim chiếu bóng; 5- Đĩa hát. Điều thứ 2: N hững ấn loát phNm sau này không phải theo luật nói trong Điều thứ nhất: 1- Giấy thường dùng của tư gia như giấy viết thư có tiêu đề và địa chỉ, danh thiếp, thiếp mời, phong bì có tiêu đề, v.v...; 2- Giấy thường dùng của nhà buôn; bản kế giá hàng, đơn hàng, biên lai, nhãn hiệu, giấy quảng cáo, mẫu sổ sách, giấy viết thư và phòng bì có in tên hiệu buôn; 3- Giấy thường dùng trong các sở công và tư: Sổ sách, giấy viết thư và phong bì in, in tên hiệu buôn; 4- Phiếu bầu, ngân phiếu, v.v... Điều thứ 3: Trong nước Việt N am đặt một sở Lưu chiểu văn hoá phNm toàn quốc, có những nhiệm vụ sau này: 1- Thu nạp các văn hoá phNm kể trong điều thứ nhất;
  2. 2- Tàng trữ các phNm vật ấy dùng để làm tài liệu cho nền văn hoá quốc gia. Chương thứ 2: LƯU CHIỂU VĂN HOÁ PHẨM Điều thứ 4: N hững người sau này phải tuân theo luật lệ "Lưu chiểu văn hoá phNm": 1- N hà in hay nhà sản xuất phải nộp 2 bản văn hoá phNm của mình đứng in hay sản xuất; 2- N hà xuất bản phải nộp 8 bản văn hoá phNm của mình xuất bản. N hà in hay nhà sản xuất và nhà xuất bản nào cũng phải có một quyền sổ trong đó ghi các văn hoá phNm do mình in, sản xuất hay xuất bản, theo số thứ tự có chứa ngày tháng ở bên cạnh. Điều thứ 5: Trên từng bản văn hoá phNm đem nộp tại Sở lưu chiểu văn hoá phNm phải ghi: 1- Tên người in hay người sản xuất; 2- Chỗ ở của người in hay người sản xuất; 3- In, sản xuất hay xuất bản ngày tháng nào; 4- Dấu hiệu "Lưu chiểu văn hoá" bên cạnh có đề ngày nộp; 5- Số thứ tự ở quyền sổ nói ở đoạn thứ 3 trong Điều thứ 4. N gười nào đứng xuất bản lấy tác phNm của mình, không phải khai số thứ tự nói trên, nhưng phải đề thêm: "do tác giả xuất bản lấy". Mỗi khi một văn hoá phNm tái bản thì trên những bằng đem nộp, ngoài những điều khai kể trên, phải ghi thêm ngày tháng đem nộp lần đầu. N hững ảnh chụp, bất cứ loại nào, in ra để phát không, để bán hoặc cho thuê để chụp lại đều phải ghi tên hay dấu hiệu của tác giả và ngày phát hành. Các bản nộp ở Sở lưu chiểu văn hoá phNm phải giống hệt bản chính. N hững bản phim chiếu bóng nộp ở Sơ lưu chiểu văn hoá phNm phải giống hệt những bản chiếu cho công chúng. Chương thứ 3: THỂ LỆ NHÀ IN HAY NHÀ SẢN XUẤT PHẢI TUÂN THEO Điều thứ 6: N hà in hay nhà sản xuất phải nộp văn hoá phNm ngay sau khi hoàn thành. Có thể tự mình mang đến Sở lưu chiểu văn hoá phNm nộp hoặc có thể gửi nhà Bưu điện theo lối bảo đảm mà không mất tiền tem.
  3. N ếu một văn hoá phNm phải cần đến nhiều nhà in hay nhiều nhà sản xuất góp sức vào, thì người phụ trách việc đem nộp Sở lưu chiểu văn hoá phNm là người làm xong sau cùng, trước khi giao cho nhà xuất bản. Điều thứ 7: N hững bản của nhà in và nhà sản xuất nộp sẽ do Sở lưu chiểu văn hoá phNm toàn quốc ở Hà N ội nhận và tàng trữ mà thôi. Điều thứ 8: N hững văn hoá phNm tái bản, những bản mỹ lệ, những ấn hoạ và khắc hoạ, in hoặc sản xuất không quá 300 bản thì nhà in hay nhà sản xuất chỉ phải nộp 1 bản. N hững đĩa hát, phim chiếu bóng và những bản âm nhạc cũng chỉ phải nộp bản 1 bản. Điều thứ 9: N hà in hay nhà sản xuất mỗi khi nộp một văn hoá phNm phải kèm theo một tờ khai như sau (mẫu thư): 1- Tên người in hay người sản xuất; 2- Đầu đề của văn hoá phNm đem nộp; 3- Số bản phát hành; 4- Tên và họ tác giả, nếu có tên hiệu hay muốn dấu tên thì phải chưa rõ; 5- Tên, chỗ ở và nghề nghiệp của người thuê in; 6- N gày in xong văn hoá phNm; 7- Số thứ tự ở quyền sổ của nhà in hay nhà sản xuất đã nói ở điều thứ tư. N ếu nộp ở Sở lưu chiểu văn hoá phNm toàn quốc thì tờ khai làm 2 bản, một bản có ký nhận sẽ trả cho người nộp giữ làm biên lai. N ếu nộp ở Sở lưu chiểu văn hoá phNm Trung bộ hay N am bộ thì tờ khai làm 3 bản, 1 bản giữ lại ở Sở địa phương, một bản giữ cho Sở toàn quốc và một bản trả cho người đem nộp. N gười in báo hay tạp chí có thể nộp kèm với số cuối năm một tờ khai kê gồm cả những số đã nộp trong năm vừa qua. N hững nhà điêu khắc và những nhà nhiếp ảnh in dần dần tác phNm để bán hoặc cho thuê, thì trên tờ khai phải nói rằng số phát hành không nhất định. Chương thứ 4: THỂ LỆ NHÀ XUẤT BẢN PHẢI TUÂN THEO Điều thứ 10: N hững người, hội, liên đoàn, công ty thương mại hay kỹ nghệ, sở công hay tư, đại lý chính của các hàng sách ngoại quốc, đứng bán, phát không hay cho thuê những văn hoá phNm đều coi là nhà xuất bản.
  4. Định nghĩa như thế thì tất nhiên những nhà văn hoá tự xuất bản lấy tác phNm của mình cũng coi là nhà xuất bản. N hững người hay cơ quan nói trên phải nộp 8 bản những văn hoá phNm do mình xuất bản, có thể đem nộp thẳng cho Sở lưu chiểu văn hoá phNm hay gửi N ha bưu điện theo lối bảo đảm mà không mất tiền tem. Việc nộp đó phải làm trước khi bán, phát không hay cho thuê. Các bản đàn có thể nộp trong một hạn 3 tháng. N hững văn hoá phNm tái bản, những bản mỹ kê, những ấn hoạ và khắc họa, xuất bản không quá 300 bản chỉ phải nộp 3 bản. Đĩa hát phải nộp 3 bản. Phim chiếu bóng phải nộp 2 bản. N hững bản đàn phát hành dưới 10 bản phải nộp 1 bản. Điều thứ 11: N hà xuất bản, mỗi khi nộp một văn hoá phNm phải kèm theo một tờ khai như sau (Mẫu thứ II): 1- Đầu đề của văn hoá phNm đem nộp; 2- Tên tác giả, tên người in hay người sản xuất và tên người xuất bản; 3- N gày đem bán, phát không hay cho thuê; 4- Giá tiền; 5- Số phát hành; 6- Khổ văn hoá phNm tính bằng phân, mét; 7- Số trang và tranh phụ bản; 8- N gày in xong; 9- Số thứ tự ở trong sổ của nhà xuất bản đã nói ở Điều thứ 4. Cách thức làm tờ khai phải theo như Điều thứ 9. N gười xuất bản báo hay tạp chí, có thể nộp kèm với số cuối năm một tờ khai kê gồm cả những số đã nộp trong năm vừa qua, những mỗi khi báo hay tạp chí mới ra đời thì khi nộp số đầu phải nộp tờ khai ngay. Mỗi khi báo hay tạp chí thay đổi gì trong hình thể (khổ, địa chỉ, nhà in, kỳ hạn, chủ nhiệm, quản lý, v.v... ), cũng phải khai ngay. Điều thứ 12: N hững bản của nhà xuất bản nộp sẽ phân phát như sau này: 2 bản tàng trữ ở N hà lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc;
  5. 2 bản tàng trữ ở Sở lưu trữ công văn và thư viện Trung bộ; 2 bản tàng trữ ở Sở lưu trữ công văn và thư viện N am bộ; 2 bản dùng trong việc trao đổi văn hoá với ngoại quốc do N hà lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc phụ trách. N hững văn hoá phNm tái bản, những bản mỹ lệ, những đĩa hát và những phim chiếu bóng, chỉ tàng trữ tại Sở lưu trữ chiểu văn hoá phNm toàn quốc mà thôi. Chương thứ 5: HÌNH PHẠT Điều thứ 13: N ếu nhà in, nhà sản xuất hay nhà xuất bản nào không nộp tác phNm của mình, hoặc không nộp đủ số bản đã định trong Điều thứ 4, 8 và 10, Sở lưu chiểu văn hoá phNm, sau khi đã viết thư bảo đảm đòi mà thấy vô hiệu, thì một tháng sau, có quyền mua sổ văn hoá phNm hay không nộp hay nộp thiếu, phí tổn nhà in, nhà sản xuất hay nhà xuất bản phải chịu. Sau khi mua và nhận rồi, Sở lưu chiểu văn hoá phNm gửi đơn hàng cho các nhà in, nhà sản xuất hay nhà xuất bản để trả tiền. N ếu họ không chịu trả thì giao cho Toà án đòi theo pháp luật. Luật lệ trên chỉ có giá trị trong một hạn 10 năm kể từ ngày phát hành văn hoá phNm. Trong hạn đó, nếu có thư đòi bằng cách bảo đảm (?) thư bảo đảm. N ếu vì một lẽ gì mà việc đòi tiền các nhà in, nhà sản xuất hay nhà xuất bản không có kết quả, thì số tiền mua nhà văn hoá phNm không nộp hay nộp thiếu sẽ do các cơ quan nói Điều thứ 12 chịu, tuỳ theo số bản đã nhận được. Điều thứ 14: N hững người nào cố ý không nộp những văn hoá phNm do mình in, sản xuất hay xuất bản thì phải chịu phạt từ 100 đến 500 đồng. N ếu tái phạm thì phải phạt từ 500 đến 2.000 đồng. N goài số tiền phạt lại phải trả số tiền mua những bản không nộp hay nộp thiếu. N goài ra, những bản văn hoá phNm đem bán, phát không hay cho thuê trái phép có thể bị tịch thu. Việc thi hành những hình phạt kể trên chỉ có giá trị trong một hạn 3 năm kể từ ngày tuyên bố bản án. Chương thứ 6: NHỮNG ĐIỀU PHỤ TẠP Điều thứ 15: Luật lệ lưu chiểu văn hoá phNm không liên can gì đến các luật lệ khác về báo chí (kiểm duyệt, tuyên truyền).
  6. N goài những bản nộp ở Sở lưu chiểu văn hoá phNn, sách và báo chí vẫn phải theo luật lệ nộp toà án, Sở kiểm duyệt tuyên truyền, ty liêm phóng, v.v... Điều thứ 16: N hững người đứng khai, tác giả, nhà in, nhà sản xuất, nhà xuất bản hay những người kế quyền, có quyền đến Sở lưu chiểu văn hoá phNm hỏi xem, xin chép lại những tờ khai đã nộp theo Điều 9 và 11. Điều thứ 17: Việc tổ chức các Sở lưu chiểu văn hoá phNm sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục ấn định. Điều thứ 18: N hững thể lệ lưu chiểu văn hoá phNm đã thi hành trước Sắc lệnh này đều bãi bỏ. Điều thứ 19: Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công chính và Giao thông và Bộ Quốc gia Giáo dục phụ trách thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký) MẪU TỜ KHAI MẪU THỨ I N ha lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc Lưu chiểu văn hoá phNm Tờ khai của nhà in hay nhà sản xuất 1- Tên và địa chỉ người in hay người sản xuất: 2- Đầu đề văn hoá phNm (sách, báo, tạp chí, ảnh, ấn hoạ, v.v...): 3- Số bản phát hành (hoặc số phát hành không nhất định): 4- Tên và họ tác giả (hoặc tên hiệu, tính danh, hay muốn dấu tên): 5- Tên, địa chỉ và nghề nghiệp người thuê in hay sản xuất: 6- N gày hoàn thành văn hoá phNm: 7- Số thứ tự ở quyển sổ cửa nhà in hay nhà sản xuất: N hận và vào sổ, số.... ......, ngày.... Giám đốc Sở lưu chiểu văn hoá phNm N gười đứng khai ký toàn quốc
  7. MẪU THỨ II N ha lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc Lưu chiểu văn hoá phNm Tờ khai của nhà xuất bản 1- Đầu đề văn hoá phNm (sách, báo, tạp chí, ảnh, ấn hoạ, v.v...): 2- Tên tác giả - N gười in hay người sản xuất: - N gười xuất bản: 3- N gày đem bán, phát không, hay cho thuê: 4- Giá tiền văn hoá phNm: 5- Số bản phát hành (hoặc số phát hành không nhất định): 6- Khổ văn hoá phNm tính bằng phan: 7- Số trang và tranh phụ bản: 8- N gày hoàn thành văn hoá phNm: 9- Số thứ tự ở quyển sổ của nhà xuất bản: N hận và vào sổ, số.... ......, ngày.... Giám đốc Sở lưu chiểu văn hoá phNm N gười đứng khai ký toàn quốc
Đồng bộ tài khoản