Sắc lệnh số 180

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 180

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 180 về thiết lập một uỷ ban kiểm soát để kiểm điểm lại công việc của Hội cứu đói do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 180

  1. QUY T NGHN C AH I NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 180 NGÀY 13 THÁNG 9 N M 1946 Chi u l i ngh c a B trư ng B Xã h i, Chi u chi i u l H i C u ói ưa H i ng Chính ph ngày 2/11/1945. Xét vì H i C u ói là m t H i thi n c bi t do H Ch t ch l p lên và i u l do H i ng Chính ph duy t y, QUY T NGHN i u th 1- Nay l p m t U ban ki m soát g m có nh ng v sau ây: Lê Nguy n Chi i di n B N i v Ph m Gia c i di n B Tài chính Vũ Văn t --- Nguy n Th inh i di n B Xã h i Dương c Hi p --- U ban s t b u l y m t v Ch t ch và m t Thư ký và s h p m i khi có gi y tri u t p c a Ch t ch. Duy bu i h p u tiên s do i bi u B N i v tri u t p. i u th 2- U ban Ki m soát nói trên có nhi u v : ki m duy t l i các công vi c c a H i c u ói ã làm l y nh ng kinh nghi m áp d ng v sau. i u th 3- c bi t U ban có quy n yêu c u các cơ quan Y t , C u t B c b và Nha Y t Trung ương cho nh ng Tài li u c n thi t, hay làm t trình v nh ng i u mà U ban c n n. U ban nói trên còn có quy n liên l c v i tư nhân, oàn th , và các cơ quan Chính ph có tài li u liên quan n công vi c c a H i c u ói. i u th 4- Sau m i bu i h p U ban s l p m t t biên b n có ch ký các u viên có m t và khi ã làm tròn nhi m v U ban s là t trình lên Ch t ch Chính ph . i u th 5- Các ông B trư ng B N i v , B Tài chính và B Xã h i ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản