Sắc lệnh số 191

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 191

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 191 về việc thiết lập ở Bộ nội vụ một Nha thanh tra hành chính và Chính trị do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 191

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 191 NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 58 ngày 3 tháng 5 năm 1946 t ch c B N i v , Chi u ngh c a B trư ng B N i v Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th 1. Nay thi t l p B N i v m t Nha Thanh tra Hành chính và Chính tr . Nha Thanh tra Hành chính và Chính tr g m có nh ng viên Thanh tra t dư i quy n ch huy c a m t v T ng Thanh tra. i u th 2. T ng Thanh tra và Thanh tra s do S c l nh b nhi m chi u ngh c a B trư ng B N i v và ch n trong nh ng ngư i có năng l c và kinh nghi m v hành chính và chính tr . i u th 3. Các t nh trong toàn qu c, tuỳ theo a th và tính cách chính tr , kinh t , xã h i s chia thành khu v c thanh tra. M i khu v c do m t viên Thanh tra hành chính và Chính tr ph trách. Các khu v c dân t c thi u s s do nh ng viên thanh tra am hi u các khu v c y ph trách. B N i v s ra ngh nh n nh các khu v c thanh tra, sau khi h i ý ki n các U ban Hành chính kỳ. i u th 4. Nha Thanh tra Hành chính và Chính tr có nhi m v giám sát các U ban Hành chính và các cơ quan chuyên môn, t c p kỳ tr xu ng, tr quân i và các Toà án (t sơ c p tr lên). i u th 5. V vi c Giám sát các U ban Hành chính, các viên Thanh tra có nhi m v : a) Giám sát t t c các công vi c c a U ban Hành chính c p kỳ và c p t nh và giám sát ít nh t m t năm m t l n. b) Giám sát b t thư ng các U ban Hành chính t c p kỳ n c p xã hay công vi c c a nh ng u viên trong các U ban y m i khi nh n th y c n hay có ơn t giác. c) Trông nom vi c thi hành lu t l : khi g p trư ng h p c n kíp có quy n quy t nh ngay nh ng phái tư ng trình ngay lên B N i v duy t y; nhưng n u là vi c c a
  2. U ban Hành chính Kỳ thì trư c khi nh o t s tho hi p v i U ban Hành chính Kỳ. d) Th o lu n cùng các U ban Hành chính ch dân, gi i thích, và gi i quy t giúp các trư ng h p khó khăn, có th s y ra khi thi hành lu t l . Trong vi c giám sát m t U ban Hành chính m i viên Thanh tra có quy n h i ý ki n H i ng nhân dân tương ương, cũng là nh H i ng nhân dân y giúp tài li u. ) xem xét l i các ngh quy t c a U ban Hành chính và các H i ng nhân dân và làm t trình lên B N i v , n u c n. i u th 6. Trong vi c giám sát các U ban Hành chính, các viên Thanh tra có quy n: a) Nhân ơn khi u n i c a nhân dân, b) i u tra, thu th p và xem xét các tài li u c n thi t cho công vi c giám sát, c) T m ình ch c b t c nhân viên nào ho c U viên c a U ban ho c công ch c giúp vi c U ban (các U ban t c p t nh tr xu ng) ã ph m l i n ng, trư c khi trình lên B N i v hay Chính ph xét x ; d) Ra l nh cho Công án a phương b t giam c u các nhân viên ho c u viên c a U ban ho c công ch c giúp vi c U ban t c p t nh tr xu ng ã ph m l i n ng và trong h n 24 gi ph i g i h sơ sang Toà án a phương toà án xét x . N u nhân viên ph m l i n ng là Ch t ch U ban Hành chính t nh thì ph i theo th l ã nh trong S c l nh sô 42 ngay 3-4-1946; ) Có quy n n d các cu c nhóm h p c a U ban Hành chính và H i ng nhân a phương m i khi g p phiên h p; có quy n tri u t p các U ban Hành chính, e) ngh lên B N i v m i s c i cách c n thi t gi i quy t m i v n khó khăn v hành chính và chính tr . i u th 7. V vi c giám sát các cơ quan chuyên môn các viên Thanh tra có nhi m v : a) Giám sát các cơ quan chuyên môn c p kỳ và c p t nh, và giám sát m i năm ít nh t m t l n, b) Giám sát b t kỳ các cơ quan chuyên môn t c p kỳ n c p xã hay công vi c c a nh ng nhân viên trong các cơ quan y m i khi nh n th y c n hay có ơn t giác, c) Trông nom vi c thi hành lu t l tr nh ng lu t l , huân l nh và ch th thu c ph m vi chuyên môn; khi g p trư ng h p c n c p thì có quy n quy t nh ngay nhưng ph i tư ng trình ngay lên B n i v và b chuyên môn s quan. N u là vi c c a cơ quan c p kỳ thì trư c khi nh o t ph i có s tho hi p c a B trư ng B chuyên môn,
  3. d) Tho thu n cùng các cơ quan chuyên môn thu c quy n giám sát c a Nha Thanh tra ch d n, gi i thích và gi i quy t giúp các trư ng h p khó khăn có th x y ra trong khi thi hành các lu t l không trong ph m vi chuyên môn, d) Giám sát cách th a hành ch c v c a viên ch c các cơ quan chuyên môn; giám sát s liên l c c a các cơ quan chuyên môn v i U ban Hành chính và các cơ quan khác; giám sát s liên l c c a các cơ quan chuyên môn v i dân chúng; e) Giám sát v tài chính, xét s sách, k toán, chi tiêu, thu th p có minh b ch không. i u th 8. Trong vi c giám sát các cơ quan chuyên môn, các viên Thanh tra có quy n: a) Nhân ơn khi u n i c a nhân dân, b) i u tra, thu th p và xem xét các tài li u c n thi t cho công vi c giám sát, c) T m ình ch b t c nhân viên nào ph m l i t c p kỳ tr xu ng trư c khi trình lên B N i v và b chuyên môn s quan xem xét, d) Ra l nh cho công an a phương b t giam c u các nhân viên t c p kỳ tr xu ng ph m l i n ng và trong h n 24 gi ph i g i h sơ sang toà án a phương toà án xét x . N u nhân viên ph m l i n ng là Giám c hay thay Thanh tra chuyên môn c p kỳ thì trư c khi ra l nh b t giam c u ph i... tho hi p c a B trư ng B chuyên môn s quan, ng th i ph i làm t trình lên B trư ng B N i v . i u th 9. a) Sau m t cu c kinh lý thư ng hàng năm các nhân viên Thanh tra s t trình lên B N i v , m t b n sao g i cho U ban Hành chính kỳ hay B trư ng b Chuyên môn s quan và m t b n trích g i cho U ban Hành chính hay cơ quan chuyên môn b giám sát, b) N u có cu c giám sát b t thư ng, các viên Thanh tra s l p t trình ngay lên lên b N i v , n u là m t cơ quan chuyên môn b giám sát thì g i m t b n sao t trình y cho B trư ng B Chuyên môn s quan; m t b n sao t trình y s g i cho U ban Hành chính kỳ. U ban Hành chính kỳ s ý ki n lên B N i v và B trư ng B N i v (n u là cơ quan chuyên môn thì cùng B trư ng B Chuyên môn sau khi xém xét h sơ, s quy t nh ho c x p vi c l i, ho c theo lu t l hành chính xét x , ho c giao Toà án truy t ). i u th 10. Các U ban và t t c cơ quan c a Chính ph có b n ph n công tác ch t ch v m i phương di n v i các viên Thanh tra Hành chính và Chính tr các viên này th a hành ch c v . i u th 11. B trư ng B N i v , Tài chính, Kinh t , Giáo d c, Giao thông Công chính, Canh nông, Xã h i và Tư pháp chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản