Sắc lệnh số 193/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 193/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 193/SL về việc đặt một Hội đồng sản xuất kĩ nghệ tại Bộ Kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 193/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 193 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 23/SL ngày 6-2-47 thi t l p H i ng s n xu t kĩ ngh trong B Kinh t ; Chi u ngh c a B trư ng B Kinh t ; Sau khi H i ng Chính ph và Ban Thư ng tr c Qu c h i tho hi p, RA S C L NH: i u1 Nay t B Kinh t m t cơ quan l y tên là H i ng s n xu t k ngh có nhi m v : 1- Nghiên c u chương trình k ho ch s n xu t kĩ ngh , và giúp ý ki n B Kinh t v phương di n s n xu t kĩ ngh , 2- Giúp B Kinh t th c hi n nh ng chương trình s n xu t. i u2 N u xét c n, m t ngh nh c a B trư ng B Kinh t có th t m i liên khu - khu m t chi nhánh H i ng s n xu t kĩ ngh có nhi m v tương ương như HDSXKN trong ph m vi liên khu. i u3 Các h i viên H i ng g m hai h ng: 1- Các v i di n các B Tài chính, Canh nông, n i v , Giao thông, Lao ng, Qu c phòng (do các B trư ng B S quan phái sau khi tho hi p v i B trư ng B Kinh t ); 2- Các nhà chuyên môn, các nhà kĩ ngh , các i bi u các oàn Kinh t , i bi u t ng công oàn ... (do Ngh nh c a B trư ng B Kinh t c ). i u4 H i ng s n xu t kĩ ngh có m t T ng thư ký ph trách s lãnh o công vi c c a H i ng, do Ngh nh c a B trư ng B kinh t b nhi m. i u5 Kinh phí c a H i ng s do ngân sách B Kinh t ch u.
  2. i u6 S c l nh này hu b S c l nh s 23/SL ngày 6-2-1947. i u7 B trư ng B Kinh t chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản