Sắc lệnh số 198/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 198/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 198/SL về việc ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 198/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 198- SLNGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-1945 t ch c chính quy n nhân dân và U ban Hành chính các c p cùng nh ng S c l nh v sau s a i và b khuy t; Chi u S c l nh s 77 ngày 21-12-1945 t ch c chính quy n nhân dân và u ban Hành chính các th xã và thành ph ; Chi u S c l nh s 126 ngày 19-7-1946 n nh th t c thi t l p các ơn v hành chính ho c s a i a gi i các ơn v y, Xét tình th hi n th i, Theo ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi Ban Thư ng tr c Qu c h i và H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u1 Trong th i kỳ kháng chi n, th t c thi t l p các ơn v kháng chi n hành chính ho c s a i a gi i các ơn v y nay n nh như sau này: i u2 S thi t l p huy n, t nh, thành ph ho c s a i a gi i nh ng ơn v y do S c l nh n nh, chi u ngh c a B N i v , B qu c phòng và B T ng ch huy quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam, sau khi căn c vào t trình c a UBKCHC liên khu và ý ki n c a UBKCHC t nh và H i ng nhân dân t nh. i u3 S thi t l p xã ho c th xã ho c s a i a gi i nh ng ơn v y do quy t ngh c a UBKCHC liên khu n nh sau khi căn c vào ngh c a UBKCHC t nh và ý ki n c a H i ng nhân dân t nh. i u4 S thi t l p liên khu KCHC ho c s a i a gi i nh ng ơn v y do S c l nh n nh, chi u ngh c a H i ng liên B , sau khi H i ng Chính ph ã thông qua và Ban Thư ng tr c Qu c h i ã tho thu n. i u5
  2. Nh ng i u kho n ho c th l trái v i S c l nh này nay t m hoãn thi hành. i u6 Các v B trư ng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản