Sắc lệnh số 204

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 204

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 204 về việc ấn định các quyền lợi của các đại biểu Quốc hội đi dự khoá họp tháng 10 năm 1946 do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 204

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 m cu c t ng tuy n c b u Qu c dân i h i; Chi u S c l nh s 134 ngày 24-7-46 t ph c p cho h i viên H i ng Nhân dân t nh và U viên Hành chính các c p; Sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i và H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th 1 Các i bi u Qu c h i, khi i d Qu c h i b ng xe ho , xe hơi, t u thu trên sông, t u b , v.v... ư c x p vào h ng nh t A. M i l n di chuy n b ng nh ng cách giao thông k trên, i bi u Qu c h i ư c Chính ph c p gi y i ư ng và các gi y i tàu xe... Nhưng, n u di chuy n trên nh ng ư ng không có cách v n t i k trên, i bi u ư c khai ti n l phí (ti n thuê xe tay, thuê ò, thuê thuy n, v.v...) theo th i giá hi n hành các a phương. i u th 2 Khi i d Qu c h i, i bi u các t nh ư c hư ng m t kho n ph c p c bi t là B n mươi ng (40 ) m t ngày khi i ư ng và trong khi h p Qu c h i. Các i bi u Hà N i cũng ư c hư ng ph c p c bi t B n mươi ng (40 ) m t ngày trong su t c khoá h p Qu c h i. i u th 3 Nh ng U viên Ban thư ng tr c Qu c h i và nh ng i bi u t i Hà N i i d Qu c h i ã lĩnh lương hay sinh ho t phí hàng tháng c a Chính ph , ư c hư ng m t kho n ph c p c bi t là Hai mươi ng (20 ) m t ngày trong su t c khoá h p Qu c h i. i u th 4 M t Ngh nh c a B trư ng B Tài chính, sau khi tho hi p v i Ban thư ng tr c Qu c h i, s n nh th i h n và cách th c tr ti n ph c p c bi t nói i u th 2 và 3 S c l nh này. i u th 5
  2. Nh ng kho n chi phí k trên s do Ngân sách Toàn qu c ài th (Chương Qu c h i). i u th 6 S c l nh này ch thi hành trong khoá h p Qu c h i tháng 10 năm 1946. i u th 7 B trư ng B Tài chính và B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản