Sắc lệnh số 29B/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 29B/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 29B/SL về việc định thể thức về ngoại thương và lập "Ngoại thương cục" trong Bộ kinh tế do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 29B/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 29B/SL NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 13/SL ngày 3/2/1947 c m xu t nh p c ng trong toàn th nư c Vi t Nam; Xét s c n thi t t nh ng th l căn b n thi hành S c l nh s 13/SL; Sau khi H i ng Chính ph và Ban Thư ng tr c Qu c h i tho hi p, RA S C L NH: i u1 Chính ph tr c ti p i u khi n vi c ngo i thương. Các hàng hoá xu t nh p t i các h i khNu và các n biên gi i s chia làm hai h ng; a) H ng th nh t g m nh ng hàng hoá c m ch xu t nh p c ng và nh ng hàng hoá do Chính ph tr c ti p m nh n vi c xu t nh p, b) H ng th hai g m các hàng hoá mà các tư nhân ư c xu t nh p c ng dư i s ki m soát c a Chính ph . i u2 t trong B Kinh t m t cơ quan Trung ương i u khi n ngo i thương g i là "Ngo i thương c c". Ngo i thương c c có m t H i ng qu n tr g m b n i bi u chính th c và b n i bi u d khuy t c a b n b Kinh t , Tài chính, Qu c phòng, N i v . 1 i bi u b Kinh t s là C c trư ng 1 - Tài chính Th qu 1 - Qu c phòng U viên thanh tra 1-N iv --- i u3 H i ng qu n tr có nhi m v : 1- nh o t chính sách và chương trình v ngo i thương.
  2. 2- S d ng ngân qu c a Ngo i thương c c. C c trư ng ph trách thi hành nh ng ngh quy t c a H i ng qu n tr . i u4 T i nh ng h i khNu và n biên gi i c n xu t nh p c ng s t m t chi c c ngo i thương làm ch i m cho Ngo i thương c c, ph trách vi c xu t nh p c ng. Chi c c ngo i thương có m t ban qu n tr g m: 1 i bi u B Kinh t : Chi c c trư ng 1 - Tài chính: Th qu 1 - Qu c phòng: U viên ki m soát 1-N iv :-- i u5 Ngo i thương c c có m t qu ho t ng bi t l p do m t S c l nh n nh. Vi c quy nh cách s d ng, ki m soát và thanh toán ngân qu s do m t ngh nh liên b Kinh t Tài chính ch nh theo ngh c a Ngo i thương c c. i u6 Nhân viên Ngo i thương c c và các chi c c s do B trư ng B Kinh t b nhi m theo ngh c a C c trư ng. Ch các nhân viên y s do m t ngh nh liên b Kinh t , Tài chính, N i v n nh sau. i u7 Nh ng vi c trái phép i v i S c l nh 13/SL, S c l nh này và các ngh nh thi hành hai S c l nh trên s b tr ng ph t như sau: - T 1 tháng n 2 năm tù và t 500 n 100.000 ng b ph t. - Hay m t trong hai th hình ph t ó. Các hàng hoá xu t nh p trái phép u b t ch thu và xung vào công qu . i u8 M t ngh nh liên B Kinh t , Tài chính quy nh s t ch c và các th l thi hành S c l nh này, theo ngh c a H i ng qu n tr . i u9
  3. T t c các i u kho n, lu t l trái v i S c l nh này u bãi b . i u 10 Các ông B trư ng B N i v , Tài chính, Qu c phòng, Tư pháp, Kinh t chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản