Sắc lệnh số 43

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 43

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 43 về việc mỗi Kỳ một "Hội đồng phán định thẩm quyền giữa Toà án quân sự, Toà án đặc biệt và Toà án thường" do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 43

  1. S C L NH S C L NH S 43 V M I KỲ M T “ H I NG PHÁN NNH TH M QUY N GI A TÒA ÁN QUÂN S , TÒA ÁN C BI T VÀ TÒA ÁN THƯ NG” C A CH TNCH CHÍNH PH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 43 NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi S c l nh ngày 23-11-1945 v Toà án c bi t; Chi u chi S c l nh ngày 14-2-1946 v Toà án quân s ; Chi u chi ngh nh B trư ng B Tư pháp ngày 25-2-1946 v Toà án quân s ; Xét c n ph i thi t l p m t cơ quan cao c p gi i quy t nh ng v phân tranh quy n h n gi a Toà án quân s , Toà án c bi t cùng Toà án thư ng; Sau khi ã ư c H i ng Chính ph tho thu n, RA S C L NH: i u 1: Nay l p t i m i kỳ m t "H i ng phán nh thNm quy n gi a Toà án quân s , c bi t và Toà án thư ng". Tr s c a H i ng y là Hà N i, Thu n Hoá và Sài Gòn. i u 2: H i ng phán nh thNm quy n g m có: - B trư ng B Tư pháp ho c ngư i i di n là Ch t ch U ban hành chính kỳ Ch t ch - Chánh nh t Toà Thư ng thNm H i viên - Chư ng lý Toà Thư ng thNm H i viên M t viên l c s do ông Chư ng lý ch nh s giúp H i ng và gi gi y má. i u 3: H i ng phán nh thNm quy n có thNm quy n phán nh: 1- Các vi c phân tranh v th lý; 2- Các vi c phân tranh v di lý; gi a Toà án quân s , Toà án c bi t và Toà án thư ng. i u 4: Các ngư i sau này có quy n kh i t ng v phân tranh quy n h n: - B trư ng B Tư pháp; - B trư ng B N i v ;
  2. - Công cáo u viên các Toà án quân s ; - Chư ng lý và Bi n lý. i u 5: M i khi có m t t i ph m do hai toà án mà m t là ho c Toà án quân s , ho c Toà án c bi t, ho c Toà án thư ng cùng th lý, thì toà án nào n u xét r ng mình th c có thNm quy n có th vi t gi y yêu c u toà án i phương ho c di lý và tr h sơ cho mình, ho c n u không s ph i h sơ lên H.D.P.D.T.Q. xét. B n yêu sách thNm quy n ó s nói rõ các lý do c a mình. B n thanh tra c bi t ho c Bi n lý ho c Công cáo u viên c a Toà án i phương khi nh n ư c b n yêu sách ó trong h n 5 ngày ph i: 1- Ho c trao h sơ v án tương tranh sang toà án yêu sách có thNm quy n, và như th thì vi c n y là xong. 2- Ho c n u không b ng lòng b n yêu sách ó, s tr l i cho toà án i phương bi t và làm m t t thuy t trình binh v c quan i m c a mình, kèm c b n yêu sách thNm quy n c a toà án i phương cùng c h sơ v án tương tranh lên ông Ch t ch H.D.P.D.T.Q. xét. i u 6: N u m t toà án ã nh n ư c b n yêu sách thNm quy n mà không ch u di lý và cũng không ch u gi l i cùng h sơ lên ông Ch t ch H.D.P.D.T.Q., thì toà án yêu sách thNm quy n có th g i b n sao b n yêu sách c a mình cùng h sơ, n u có, lên ông Ch t ch H. D. P. D. T. Q kh i t ng v phân tranh quy n h n. i u 7: M i khi c Toà án quân s hay Toà án c bi t l n Toà án thư ng u l n lư t tuyên án không có thNm quy n xét x m t vi c thì Ban thanh tra c bi t ho c Bi n lý ho c Công cáo u viên c a toà án nào sau cùng ã tuyên án v thNm quy n s h sơ lên ông Ch t ch H.D.P.D.T.Q. kh i t ng v phân tranh di lý nói trên. i u 8: Ông Ch t ch H.D.P.D.T.Q. có th t mình ho c c m t h i viên trong H i ng làm u viên thuy t trình v phân tranh trư c H.D.P.D.T.Q. Vì u viên thuy t trình ó có th h i các toà án tương tranh cho nh ng tài li u c n thi t giúp ích cho s phân nh c a H i ng. i u 9: H.D.P.D.T.Q. n u xét c hai toà án tương tranh u vô thNm quy n có th giao vi c ph m pháp cho m t toà án th ba xét x . i u 10: H.D.P.D.T.Q. s quy t ngh trong m t h n ngăn nh t sau khi nh n ư c h sơ v án phân tranh quy n h n. i u 11: H.D.P.D.T.Q. xét x trong phòng kín, ch b ng vào gi y má bút l c; nh ng quy t ngh c a H i ng y s chung thNm. i u 12: B n quy t ngh phán nh thNm quy n s do viên l c s giúp vi c H.D.P.D.T.Q. g i cùng v i c h sơ v án tr toà án nào có thNm quy n. ng th i m t b n sao b n quy t ngh ó s g i báo cho toà án i phương bi t.
  3. i u 13: M t ngh nh B trư ng B Tư pháp, n u c n, s n nh các chi ti t thi hành S c l nh này. i u 14: Các ông B trư ng B N i v và B Tư pháp có nhi m v thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản