Sắc lệnh số 53

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 53

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 53 về việc quy định quốc tịch Việt nam do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 53

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 53 NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, S C L NH i u th nh t: T nay n khi ban b B dân lu t duy nh t c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, qu c t ch Vi t Nam s quy nh theo như s c l nh này. i u th 2: Nh ng ngư i thu c m t trong các h ng k sau ây u là công dân Vi t Nam : 1- Cha là công dân Vi t Nam; 2- Cha không rõ là ai hay không thu c qu c t ch nào mà m là công dân Vi t Nam; 3- trên lĩnh th nư c Vi t Nam mà cha m không rõ là ai hay không thu c m t qu c t ch nào. i u th 3: Nh ng dân t c thi u s nư c Vi t Nam như Th , Mán, Mư ng, Nùng, Kha, Lolo, v.v..., có tr s nh t nh trên lĩnh th nư c Vi t Nam, u là công dân Vi t Nam. i u th 4: K t ngày ban hành s c l nh này, nh ng ngư i Vi t Nam ã vào dân Pháp, s coi là công dân Vi t Nam. Nh ng ngư i y ph i n khai b qu c t ch Pháp phòng H t ch Toà Th chính c a m t trong nh ng thành ph sau này : Hà N i, H i Phòng, Vinh, Hu , Nha Trang, Sài Gòn, Biên Hoà hay m t trong nh ng nơi mà U ban B c b , Trung b hay Nam b s nh sau. Cha ho c m s khai thay cho các con v thành niên. Nh ng ngư i nào không ra khai s m t quy n b u c và ng c . i u th 5: àn bà ngo i qu c l y ch ng Vi t Nam, mu n tr nên công dân Vi t Nam thì lúc làm giá thú ph i khai ý mu n như th . Nh ng àn bà ngo i qu c l y ch ng Vi t Nam trư c ngày ban hành s c l nh này, mu n tr nên công dân Vi t Nam thì ph i ơn xin t i phòng H t ch nơi h ã khai giá thú hay nơi h ang bây gi , trong m t th i h n là 3 tháng sau khi ban hành s c l nh này. i u th 6: àn bà Vi t Nam l y ch ng ngo i qu c thì theo qu c t ch c a ngư i ch ng, tr khi lúc khai giá thú, ngư i àn bà y khai xin gi qu c t ch Vi t Nam.
  2. V trư ng h p nh ng ngư i àn bà Vi t Nam l y ch ng ngo i qu c trư c khi ban hành s c l nh này, n u mu n tr nên công dân Vi t Nam, ph i n khai phòng H t ch nơi mà h ã khai giá thú khi trư c, hay nơi h ang , trong m t th i h n là 3 tháng k t ngày ban hành s c l nh này. i u th 7: Nh ng công dân Vi t Nam thu c m t trong các h ng k sau ây s m t qu c t ch Vi t Nam : 1- Nh p m t qu c t ch ngo i qu c ; 2- Gi m t ch c v gì ngo i qu c mà không ch u thôi, tuy ã ư c Chính ph c nh cáo; 3- Làm m t vi c gì ph m nn n c l p và chính th dân ch c ng hoà c a nư c Vi t Nam. Vi c tư c qu c t ch Vi t Nam c a nh ng ngư i nói trên, do Chính ph nh o t b ng s c l nh. i u th 8: Các lu t l trái v i S c l nh này u bãi b . i u th 9: B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản