Sắc lệnh số 64

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 64

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 64 về việc tổ chức các cơ quan lao động toàn cõi Việt Nam do Chủ tịch chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 64

  1. S C L NH C A CH TÍCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 64 NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 1946 V T CH C CÁC CƠ QUAN LAO NG TRONG TOÀN CÕI VI T NAM CH TÍCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi S c l nh s 36 ngày 27 tháng 3 năm 1946 t ch c B Xã h i; Chi u theo l i ngh c a B trư ng B Xã h i; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n. RA S C L NH i u th nh t: Nha Lao ng Trung ương, thành l p trong B Xã h i do S c l nh s 36 nói trên, có nhi m v : - m b o và bênh v c quy n l i cho dân chúng c n lao; - Dung hoà quy n l i c a ch và nhân công c ng c và khu ch trương n n kinh t trong nư c; - Ki m soát vi c thi hành các lu t l ban b v lao ng; - Giúp cho dân chúng lao ng các phương ti n t nâng cao trình v m i phương di n: trí th c, v t ch t, chuyên môn; - Ki m soát và phân phát nhân công các ngành thương m i, k ngh , nông nghi p; - T ch c s liên l c v i lao ng qu c t ; - Gi i quy t các v n lao ng. i u th hai: Nha Lao ng Trung ương, t dư i quy n i u khi n c a m t viên Giám c, g m có nh ng phòng s v do B trư ng B Xã h i ch nh. i u th ba: T i m i kỳ s t m t Nha Thanh tra lao ng kỳ do m t viên Thanh tra lao ng i u khi n. Nh ng viên Thanh tra này s do Ngh nh B trư ng B Xã h i b nh m sau khi ã tho thu n cùng U ban Hành chính kỳ. Các Thanh tra Lao ng kỳ làm vi c dư i quy n ki m soát c a B Xã h i, Nha Lao ng Trung ương và U ban Hành chính kỳ. Các viên này có th có m t hay hai viên Phó Thanh tra cùng các ki m soát và u viên lao ng giúp vi c. i u th tư: Nha Thanh tra Lao ng kỳ có nhi m v :
  2. - Ki m soát vi c thi hành Lu t l lao ng và nhân công trong kỳ. - ngh nh ng s c i cách nh ng lu t l lao ng; - Gi i quy t và dàn x p nh ng s xích mích gi a ch và công nhân; - L p nh ng t trình v tình hình lao ng trong kỳ; - i u khi n và ki m soát các cơ quan lao ng trong kỳ; i u th năm: B trư ng B Xã h i, theo l i ngh c a các U ban hành chính kỳ, có th t phòng Lao ng t i nh ng t nh xét ra quan h v phương di n lao ng. Nh ng phòng này s do m t viên Thanh tra, hay ki m soát hay u viên lao ng i u khi n. Nh ng viên này s do ngh nh B trư ng B Xã h i b nh m, và làm vi c dư i quy n ki m soát tr c ti p c a Nha Thanh tra Lao ng kỳ và c a U ban Hành chính t nh. M t viên Thanh tra Lao ng có th kiêm ch c y trong nhi u t nh h p thành m t khu do B trư ng B Xã h i ch nh. T i các t nh chưa t phòng Lao ng bi t l p hay không thu c quy n m t viên Thanh tra lao ng nào thì Ch t ch hay m t nhân viên U ban Hành chính t nh s kiêm ch c Thanh tra hay U viên lao ng. i u th sáu: Phòng lao ng t nh có nhi m v : - Ki m soát vi c thi hành các lu t l lao ng; - Ki m soát nhân công trong t nh; - Thi hành m nh l nh c a nh ng c p trên; - ngh phương châm gi i quy t các v n lao ng trong t nh; - Dàn x p nh ng s xích mích xNy ra gi a ch và công nhân. i u th b y: Giám c Nha Lao ng Trung ương, các Thanh tra, ki m soát, u viên lao ng, Ch t ch hay nhân viên u ban hành chính t nh kiêm thanh tra hay u viên lao ng, cùng các nhân viên lao ng ư c u quy n ki m soát u ph i tuyên th không ư c ti t l nh ng bí m t ch t o và nh ng phương pháp t ch c chuyên nghi p mà h ư c bi t trong khi th a hành ch c v . Giám c s tuyên th v i ông B trư ng b Xã h i còn các Thanh tra, Ki m soát và u viên lao ng thì tuyên th v i Ch t ch u ban hành chính kỳ. i u th tám: Nh ng lu t l trái v i S c l nh này u bãi b . i u th chín: B trư ng B N i v và B trư ng B Xã h i ch u u nhi m thi hành S c l nh này.
  3. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản