Sắc lệnh số 71

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
26
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 71

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 71 về việc trích lục Sắc lệnh số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc quân đội quốc gia do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 71

 1. CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 71 Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 1945 S C L NH V TRÍCH L C S C L NH S 71 NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 1946 N NNH QUY T C QUÂN I QUÔC GIA C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ - Chi u S c l nh s 33 ngày 22-3-1946 t ch c quân i Qu c gia Vi t Nam; - Chi u l i ngh c a B trư ng B Qu c phòng, - Xét c n ph i ch nh n quân i Qu c gia và nh rõ qui t c t ch c, - Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th 1. Quân i c a nư c Vi t Nam là m t Quân i Qu c gia. i u th 2. Quân i Qu c gia, v ngành L c quân ch nh n theo b n qui t c nh sau S c l nh này. i u th 3. Ông B trư ng B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký) QUY T C QUÂN I QU C GIA VI T NAM (S c l nh s 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946) TI T TH NH T - T CH C Chương th nh t BIÊN CH i u th 1. Nguyên t c
 2. S biên ch b i căn c vào nhi u i u ki n, cách i u ng các ơn v , s võ khí và cách i u khi n các võ khí, nh ng d ng c và cách giao thông v n t i m i a phương, v.v... Biên ch quân i s d n d n tuỳ theo nh ng i u ki n k trên mà t ch c theo nh ng ơn v sau ây: i u th 2. Ti u i: 12 ngư i - Ti u i trư ng 1 - Ti u i phó 1 - B n súng máy 1 -N p n1 - Ti p n3 - Xung phong 4 - Phòng lưu n1 ------- 12 N u thi u súng máy thì dùng súng trư ng. i u th 3. Trung i: 42 ngư i - 3 ti u i chi n u: 12 x 3 = 36 - Trung i trư ng 1 - Trung i phó 1 - Chính tr viên 1 - Quan sát 1 - Thông tin 1 - Phòng lưu trương 1 --------- 42 i u th 4. - i i: 178 ngư i c ng v i các ơn v tr chi n
 3. 1/- 3 trung i chi n u: 42 x 3 = 126 2/- M t i i b (52 ngư i) g m có: a) Ban ch huy i i trư ng 1 i i phó 1 Chính tr viên 1 Trư ng ban qu n tr 1 b) Ban qu n tr 1/- Ti u ban thông tin Bí thư 1 Thư ký 3 Thông tin 2 Thông hi u (kèn) 3 2/ Ti u ban qu n lý Qu n lý quân lương 1 Qu n lý quân trang quân gi i 1 Gi kho 6 Th c t tóc 1 Th giày 2 Th máy 1 N ub p8 Gi ng a (10 ng a, 8 xe) 10 Giám mã 1 c) Ban quân y Y tá 1
 4. C u thương 5 T i thương (lao công) 2 ------- 52 --------- 178 i u th 5. - Ti u oàn: 676 ngư i c ng v i các ơn v tr chi n 1/- 3 i i: 178 x 3 534 2/- M t ti u oàn b (100 ngư i) g m có: a) Ban ch huy: Ti u oàn trư ng 1 Ti u oàn phó 1 Chính tr viên 1 b) Ban qu n tr Trư ng ban qu n tr 1 1/ Ti u ban thông tin quan sát: Trư ng ban 1 i i n tho i 7 i vô tuy n i n 4 i thông hi u: kèn 3 phóng ho pháo 2 ph t c 8 Quan sát ho 4 Ti u i trinh sát 12
 5. 2/ Văn phòng Bí thư 1 Thư ký 2 Thông tin 2 3/ Ti u ban qu n lý Qu n lý quân lương 1 Qu n lý quân trang quân gi i 1 Gi kho 6 N ub p6 Th gi y và th da 2 Th rèn và óng móng ng a 3 Gi a ng a (12 ng a, 8 xe) 12 Giám mã trư ng 1 Tài x (3 xe) 6 Giám xa 1 c) Ban quân y Y sĩ 1 Y tá 2 C u thương 4 T i thương (lao công) 4 ---------- 100 3/ M t trung i công binh 42 ------ 676
 6. i u th 6. Trung oàn: 2.289 ngư i c ng v i các ơn v tr chi n 1/ 3 ti u oàn: 676 x 3 = 2.028 2/ M t trung oàn b (219 ngư i) g m có: a) Ban ch huy: Trung oàn trư ng 1 Trung oàn phó 1 Chính tr viên 1 b) Ban qu n tr : Trư ng ban qu n tr 1 1/ Ti u ban thông tin và tình báo Trư ng ban tình báo 1 Phó ban 1 i n tho i 22 Vô tuy n i n 19 Thông tin (1 mô tô) 4 Quan sát ho 4 2/ Văn phòng Bí thư 1 Thư ký 6 Thông tin 3 n loát 3 3/ Ti u ban qu n lý Quân lương 20 Quân trang (có 1 xư ng nh ) 20
 7. Quân gi i (có 1 xư ng nh ) 10 4/ Ti u ban v n t i Gi ng a (12 ng a, 10 xe) 12 Giám mã 1 Tài x (8 xe) 16 Giám xa 1 Th ch a xe 6 5/ Ti u ban âm nh c 1 trung i 42 (lúc ra tr n thì làm t i thương) c) Ban quân y Y sĩ 1 Thư ký 1 Thông tin 2 Y tá 2 Dư c tá 1 C u thương và h ng th p t 10 T i thương lao công 4 Thú y sĩ 1 Thú y tá 1 ---------- 219 3/- M t trung i công binh 42 -------- 2.289
 8. i u th 7. i oàn: 7.115 ngư i c ng v i các ơn v tr chi n 1/ Ba trung oàn: 2.289 x 3 = 6.867 2/ M t i oàn b 70 3/ M t i i c n v 178 ------ 7.115 i oàn b g m có: 1. Phòng ch huy i oàn trư ng 1 i oàn phó 1 Chính tr viên 1 Bí thư kiêm thông ngôn 1 Thư ký 1 Thông tin 1 2. Văn phòng Thư ký trư ng 1 Thư ký 3 Thông tin 1 3. Phòng tham mưu Tham mưu trư ng 1 Thư ký 1 Thông tin 1 T tác chi n (ho k ho ch) 4 T tình báo 5
 9. T thông tin 3 T quân hu n 3 T nhân s 3 T quân pháp 2 4. Phòng chính tr Phòng trư ng 1 Thư ký và ngư i giúp vi c 6 5. Phòng quân nhu Phòng trư ng 1 Quân lương 2 Quân trang 2 Quân gi i 2 6. Phòng giao thông v n t i Phòng trư ng 1 Phòng phó 1 Thư ký 1 Thông tin 1 Giao thông v n t i (tài x và th máy) 10 7. Phòng công binh Phòng trư ng 1 Thư ký 1 Thông tin 1 Ngư i giúp vi c (lao công) 2 8. Phòng quân y
 10. Phòng trư ng (Y sĩ) 1 Thư ký 1 Thông tin 1 ------ 70 i u th 8. Sư oàn, liên oàn, t p oàn Tuỳ theo a th và k ho ch binh b , m i sư oàn g m có hai ho c ba i oàn và các l c lư ng khác như pháo binh, chi n xa, không quân v.v... M i liên oàn g m có hai ho c ba sư oàn và m i t p oàn g m có hai ho c ba liên oàn. i u th 9. Các ơn v chuyên môn và tr chi n. Các ơn v như súng máy, súng c i, súng i bác, i n tho i, vô tuy n i n, chi n xa, v.v... tuỳ theo s như c n m i a phương mà ghép v i các ơn v khác chi n u. Ghép vào ơn v nào thì thu c quy n i u khi n c a ngư i ch huy ơn v y, tr nh ng trư ng h p c bi t có ch th riêng. i u th 10. Ti u i súng liên thanh h ng n ng (2 khNu) - Ti u i trư ng 1 - Ti u i phó 1 - Quan sát 1 - Thông tin 1 - Trư ng súng 2 - B n súng 2 -N p n2 - Ti p n4 - Ch a súng 1 - Gi ng a ( 11 ng a: 2 ch súng, 6 n, 3 ph tùng và v t li u) 11 - Giám mã 1 -------
 11. 27 i u th 11. Ti u i súng c i 60 ly (1 khNu) - Ti u i trư ng 1 - Ti u i phó 1 - Nh m súng 1 -N p n1 - Ti p n2 - Gi ng a (6 ng a ch súng n và v t li u) 6 - Giám mã 1 ------- 13 i u th 12. Ti u i súng c i 81 ly (1 khNu) - Ti u i trư ng 1 - Ti u i phó 1 - Nh m súng 1 -N p n1 - Ti p n2 - Gi ng a (10 ng a ch súng n và v t li u) 10 - Giám mã 1 - Quan sát 1 - Thông tin 1 ------ 19 i u th 13. Ti u i i bác 25 ly (1 khNu) - Ti u i trư ng 1
 12. - Ti u i phó 1 - B n súng 1 -N p n1 - Ti p n4 - Gi ng a (2 ng a kéo súng, 1 kéo xe ch n và 1 ch v t li u) 4 - Giám mã 1 ------ 13 i u th 14. Ti u i i bác 37 ly (1 khNu) - Ti u i trư ng 1 - Ti u i phó 1 - B n súng 1 -N p n1 - Ti p n4 - Gi ng a (1 ng a kéo súng, 1 kéo xe ch n, 1 ch v t li u và 1 d b ) 4 - Giám mã 1 ------ 13 i u th 15. Trung i i bác 75 ly (1 khNu) - Trung i trư ng 1 - Trung i phó 1 - Chính tr viên 1 - Nh m súng 1 - B n súng 1 -N p n1
 13. - Ti p n3 - Ph vi c 1 - Gi l a ho c ng a (n u có l a thì súng có th tháo ra t ng b ph n ch lên lưng l a, n u ch có ng a thì súng ph i cho 2 ho c 3 con ng a kéo i) 12 - H sĩ giám mã 1 -D b 4 - M t ti u i v binh 12 ------ 39 i u th 16. Trung i i bác 105 ly (1 khNu) - Trung i trư ng 1 - Trung i phó 1 - Chính tr viên 1 - Nh m súng 1 - B n súng 1 -N p n1 - Ti p n3 - Ph vi c 2 - Gi l a ho c ng a (n u có l a thì súng có th tháo ra t ng b ph n ch lên lưng l a; n u ch có ng a thì súng ph i cho 2 ho c 3 ng a kéo i) 14 - H sĩ giám mã 1 -D b 4 - M t ti u i v binh 12 ----- 42 i u th 17. Trung i cơ gi i thám thính
 14. - Trung i trư ng 1 1 mô tô thùng - Thám thính 1 - Thông tin 2 2 mô tô ơn - Ti p vi n (ch x ng, cu c, v t li u) ... 1 1 mô tô thùng Ti u i nh t: Ti u i trư ng 1 1 mô tô ơn Thám thính 6 3 mô tô thùng (2 xe có súng Ti u i phó 1 liên thanh) Thám thính 1 1 mô tô thùng Ti u i nhì: Ti u i trư ng 1 1 mô tô ơn Thám thính 6 3 mô tô thùng (2 xe có súng Ti u i phó 1 liên thanh) Thám thính 1 1 mô tô thùng --------------------- 23 ngư i 4 mô tô ơn 10 mô tô thùng i u th 18. N u có các ơn v tr chi n k trên thì s ghép vào các b i như sau này: - i i: 1 ti u i súng c i 60 ly ( i u th 11) và 1 ti u i súng liên thanh h ng n ng ( i u th 10) - Ti u oàn: 1 ti u i súng c i 81 ly ( i u th 12) 1 ti u i i bác 25 ly ( i u th 13) ho c 37 ly ( i u th 14) và 1 ti u i súng liên thanh h ng n ng ( i u th 10) - Trung oàn: 1 ti u i súng liên thanh h ng n ng ( i u th 10)
 15. 2 ti u i súng c i 81 ly ( i u th 12) 3 ti u i i bác 25 ly ho c 37ly ( i u th 13 ho c 14) 1 trung i i bác Chương th hai TUY N BINH i u th 19. L tình nguy n u quân T t c các quân nhân t i ngũ ho c s tuy n m v sau u ph i tình nguy n u quân trong m t h n 3 năm. (V ph n nh ng ngư i hi n t i ngũ thì h n y k lùi vào t ngày (?????) nh p vào quân i). Xong h n y có th tình nguy n tái ăng tái ăng t ng h n năm, n 40 tu i thì v ngh . n 40 tu i, n u ã lên b c tá, thì có th gi l i n (??) tu i. n 50 tu i, n u ã lên b c tư ng thì có th gi l i n (??) tu i là h t h n. i u th 20. i u ki n u quân Tu i: t 18 n 30. Nh ng ngư i hi n ang t i ngũ ho c là (??) binh sĩ thì h n tu i k cho n 40. S c kho : ph i ư c th y thu c trong quân i xét nh n. Trình i văn hoá: ph i bi t c và vi t ch qu c ng . Quân nhân v b c binh và sĩ hi n t i ngũ, thì ư c mi n i u ki n v trình văn hoá, nhưng ph i khám l i s c kho và ph i ư c trung oàn trư ng ch ng nh n h nh ki m t t. M i lúc tái ăng, ph i khám l i s c kho và ph i do ngư i ch huy c p trên xét nh v h nh ki m và công v ; n u không tư cách thì không ư c ăng l i. i u th 21. C p b c lúc tái ăng Quân nhân nào ư c ăng l i thì gi c p b c ã có t trư c m c d u ã thoái ngũ trong m t th i gian, r i ăng l i. Quân nhân nào lúc trư c trong b Pháp ho c ngoài (??) n u nay ăng nh p quân i Qu c Gia thì s xét tuỳ theo năng l c giao ch c v và ính c p b c. i u th 22. S m binh
 16. m i t nh l t m t s m binh, s y s liên l c v i các ban hành chính s p t các vi c tuy n binh và lưu tr các s (?) thu c căn cư c lý l ch quân i. Hi n nay s y giao cho cơ quan ch huy c p quân s m i t nh ph trách t ch c. Các gi y t s sách s do B Qu c phòng c p phát. i u th 23. S và th M i quân nhân có tên ghi s cái c a s m binh t nh ?? quân, l i có m t s lý l ch b i, m t s nh dùng khi thoái ??? m t th căn cư c tuỳ thân, và m t th eo tay lúc ra tr n. Chi ti t s do ông B trư ng B Qu c phòng ngh nh. Chương th ba C P B C THĂNG GIÁNG VÀ THUYÊN CHUY N i u th 24. C p b c Các c p b c, quân ph c, ph c p, ã n nh trong S c l nh s 33 ngày 22-3-1946. Nay thêm các nguyên t c như sau: i u th 25. C p b c Chính tr viên Chính tr viên cũng theo c p b c như các c p ch huy quân s , nhưng trong m t ơn v không ư c t m t chính tr viên cao c p hơn ngư i ch huy quân s . i u th 26. C p b c nhân viên quân y Các nhân viên quân y có c p b c như sau này: 1- C u thương: t binh nh t n thư ng sĩ 2- Y tá, dư c tá, thú-y tá: t trung sĩ n thi u uý 3- H ng th p t : t binh nh t n thi u uý 4- Y sĩ: t trung uý n trung tư ng 5- Dư c sĩ và thú y sĩ: t trung uý n thi u tư ng. i u th 27. C p b c các quân nhân thu c các ngành chuyên môn và sĩ quan liên l c Quân nhân thu c các ngành chuyên môn như vô tuy n i n, âm nh c, xư ng súng n, các xư ng máy u có c p b c trong quân i và có th lên n c p i tá. Các k sư có c p b c t Trung uý n Trung tư ng, như các y sĩ.
 17. Các sĩ quan liên l c v i quân i ngo i qu c cũng có nh ng c p b c trong quân i, nhưng c p y ch có giá tr trong th i gian làm nhi m v liên l c. i u th 28. Quy t nh c p b c ( ã n nh trong i u th 3 S c l nh s 33 ngày 22-3-1946) Riêng v ngành quân y thì theo qui t c sau này: 1- C u thương, y tá, dư c tá, thú y tá, h ng th p t , b c binh và sĩ s do quy t ngh c a các y sĩ trư ng phòng quân y i oàn; b c uý s do ngh nh c a B trư ng B Qu c phòng. 2- Y sĩ, dư c sĩ và thú y sĩ, b c uý và tá s do ngh nh c a B trư ng B Qu c phòng, b c tư ng s do s c l nh c a Ch t ch Chính ph . i u th 29. Quy n c Vi c ngh cho thăng c p s theo th t t c p ch huy tr c ti p n c p có quy n quy t ngh . i u th 30. i u ki n và năng l c M i khi xét cho thăng c p thì ph i xét v năng l c, v tư cách. B c sĩ lên b c uý ph i kh o h ch theo m t chương trinh riêng do ông B trư ng B Qu c phòng nh. i u th 31. i u ki n và th i h n L thư ng thì ph i tr i qua nh ng th i h n t i thi u nh như sau này: - Lên c p h sĩ ph i 6 tháng b c binh Trung sĩ 1 năm h sĩ ChuNn uý 1 năm thư ng sĩ Thi u uý 6 tháng chuNn uý Trung uý 2 năm thi u uý i uý 2 năm trung uý Thi u tá 2 năm i uý Trung tá 2 năm thi u tá i tá 2 năm trung tá Thi u tư ng 3 năm i tá
 18. Trung tư ng 3 năm thi u tư ng i tư ng 3 năm trung tư ng Nhưng trong nh ng trư ng h p c bi t ho c i v i nh ng ngư i có công tr ng thì không theo l y. M c d u th nào, lâu nh t là 6 năm thì cũng ư c thăng c p. C lên c p binh nh t là xét thư ng v s t n tu trong công vi c và có năng l c v quân s . Lên c p binh nh t không c n th i h n. C p binh nh t không ph i là c p ch huy. i u th 32. Nh ng kỳ xét thăng c p Tr nh ng trư ng h p c bi t, m i năm có hai kỳ thNm sát cho thăng c p. M i khi ư c thăng c p s k là ư c thăng t m ng m t tháng giêng ho c m ng m t tháng bNy dương l ch. M t tháng trư c m i kỳ h n y các gi y t ngh v vi c thăng c p s ph i g i n c p ch huy có quy n quy t ngh . i u th 33. Vi c thuyên chuy n Vi c thuyên chuy n quân nhân t m t ơn v này sang ơn v khác ph i do c p ch huy chung hai ơn v y quy t nh. TI T TH HAI QUÂN PHONG QUÂN K Chương th nh t K LU T i u th 34. Nguyên t c k lu t K lu t là s c m nh c t y u c a quân i. M c ích là gi v ng tình oàn k t không nh ng gi a các quân nhân, mà l i gi a quân i và nhân dân, c t nâng cao tinh th n chi n u c a oàn th dân t c Vi t Nam. K lu t c a quân i ph i là k lu t thép, nghĩa là các i u l có tính cách r t nghiêm kh c, cương quy t b t bu c: Nh ng k lu t y ph i là k lu t t giác, nghĩa là m i ngư i u ph i hi u rõ, ph i nh n th c s c n thi t c a nh ng i u l k lu t r i t mình b t bu c mình thi hành m t cách tri t . i u th 35. Ph c tùng m nh l nh
 19. M i khi vì m t vi c công, ho c m t vi c ích l i chung, b t c âu, m t ngư i c p trên truy n l nh làm gì thì nh ng ngư i c p dư i ph i ph c tùng m nh l nh, tuân hành không do d , không ch trích, không t v than oán. Ngư i c p trên ch u trách nhi m v m nh l nh c a mình. Ngư i c p dư i mu n kêu nài ho c ch trích, ph i ch lúc khác s th o lu n. i u th 36. Quy n ch huy Tr khi có l nh riêng, giao quy n rõ ràng, và tr trư ng h p nh trong i u th 37 kho n 3 sau ây, còn thư ng l thì n u ngư i ch huy chính th v ng m t ho c b n n, ho c vì m t l gì không th ch huy ư c, thì quy n ch huy thu c v ngư i nào cao c p nh t trong nh ng ngư i còn l i; n u có nhi u ngư i ngang c p nhau thì quy n ch huy thu c v ngư i ã lên c p y trư c nh t. N u hai ngư i cùng th c p y m t ngày, thì quy n ch huy thu c v ngư i nào t i ngũ thâm niên hơn. Trong trư ng h p không có ngư i nào thu c c p ch huy, thì i viên nào can m ho c c thi p hơn c ng ra c m quy n ch huy. M i khi nhi u ơn v h p tác thi hành m t nhi m v chung thì quy n ch huy thu c ngư i nào cao c p hơn h t, ho c ngang c p nhau thì k h n thâm niên theo l trên này. i u th 37. Quy n h n chính tr viên trong vi c ch huy Chính tr viên m i ơn v có trách nhi m giúp ngư i ch huy ơn v y bàn nh m i vi c nhưng không tr c ti p ch huy và không ch u trách nhi m v quân s ; nhưng v nh ng vi c có tính cách chính tr thì c p ch huy ph i tho thu n v i chính tr viên. V phương di n v t ch t, văn hoá, k lu t chính tr viên có nhi m v gi i thích cho quân i và nhân dân, thi hành m nh l nh c a các c p ch huy, nâng cao tinh th n c ab i, và gây tình oàn k t gi a b i và qu c dân. N u ngư i i trư ng v ng, thì ngư i phó lên thay, và chính tr viên giúp ngư i i phó thi hành công vi c ã quy t ngh . N u thi u c trư ng và phó, thì chính tr viên có th lâm th i c ngư i ng ra ch huy, ho c n u c n thì t mình ch huy, nhưng theo nguyên t c n u ai ch huy thì ngư i y ch u trách nhi m. i u th 38. Quy n h n các ngành chuyên môn Nh ng ngư i qu n c các ngành chuyên môn (vô tuyên i n, quân y, xư ng máy...) ch u hoàn toàn trách nhi m v công vi c chuyên môn c a mình v vi c i u khi n các nhân viên thu c quy n mình và vi c dùng các khí c và v t li u. Nh ng ngư i ch huy quân s không xâm ph m vào quy n h n c a ngư i chuyên môn ghép vào làm vi c b i mình, nhưng n u xét th y ngư i chuyên môn y làm vi c sơ su t có h i n quy n l i chung thì c p ch huy quân s có quy n phê bình, ngh lên c p trên (quân s và chuyên môn) giám sát và khi n ph t; n u c n, ngư i ch huy quân s b t ình vi c và l p t c báo cáo lên thư ng c p xét x .
 20. V phương di n k lu t nhà binh, ngư i chuyên môn ghép vào b i nào thì thu c quy n ki m soát c a ngư i ch huy b i y. N u m t ngư i chuyên môn ph m l i, s khi n ph t khi nào cũng do ngư i ch huy v quân s h i cùng ngư i c p trên v ngành chuyên môn xét. N u ph m vào k lu t chuyên môn thì do ngư i ch huy chuyên môn xét. Vi c giao d ch v phương di n chuyên môn, nh ng m nh l nh c a các c p ch huy chuyên môn ho c nh ng báo cáo c a các c p dư i s theo h th ng d c mà chuy n t, nhưng khi nào cũng có chuy n tư ng v i c p ch huy quân s bi t. Trong lúc làm vi c, n u ngành chuyên môn c n vi c gì thì b i h t s c giúp ó. i u th 39. Th o lu n v công vi c và k lu t Các c p ch huy tuỳ theo trư ng h p ph i thư ng tri u t p khai h i th o lu t v công vi c và k lu t. Trong lúc th o lu n m i ngư i u có quy n t do phát tri n ý ki n. i u th 40. Cách xưng hô Quân nhân t t c các c p coi nhau như anh em. Trong khi làm công v không ai xưng hô "mày", "tao", m c d u là ngang hàng v i nhau. Quân nhân c p dư i g i c p trên b ng ông ho c anh tuỳ trư ng h p. Quân nhân c p trên g i c p dư i b ng anh. Lúc thưa trình v i ngư i ch huy c a mình thì dùng ch c v mà g i "thưa ti u i trư ng, thưa trung oàn trư ng ..." Quân nhân t xưng là "tôi". i u th 41. T lòng tôn kính bi u th tinh th n k lu t chung, quân nhân ph i t lòng tôn kính các c p trên trong l i nói và trong c ch , b t c nơi nào và lúc nào. i v i các c p trên tương ương trong quân i ngo i qu c, quân nhân Vi t Nam cũng ph i t thái kính. Chương th hai THƯ NG PH T i u th 42. Các cách thư ng Các cách thư ng k sau này: cho ngh phép, c p gi y khen, cho thăng c p, tuyên dương công tr ng, thư ng huy chương.
Đồng bộ tài khoản