Sắc lệnh số 77/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 77/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 77/SL về việc quy định chế độ công nhân giúp việc Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến (thiếu trang 2) do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 77/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 77/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 29-SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 quy nh ch lao ng trong toàn cõi Vi t Nam; Chi u S c l nh s 118-SL ngày 18 tháng 10 năm 1949 ban hành cho công nhân các xí nghi p qu c gia quy n c U ban xí nghi p; Chi u ch lương b ng hi n hành c a các h ng công nhân giúp vi c trong các cơ quan Chính ph ; Xét tình th hi n th i; Theo ngh c a ông B trư ng B Lao ng; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH: i u 1: Trong th i kỳ kháng chi n công nhân giúp vi c Chính ph s theo ch n nh trong s c l nh này. Chương 1 NG CH B C LƯƠNG B NG VÀ PH C P i u 2: Công nhân giúp vi c Chính ph s theo m t thang lương chung g m 18 b c, n nh trong b n s 1 ính theo s c l nh này. i u 3: Vi c x p vào ng ch b c trong thang lương chung s căn c theo nh ng tiêu chuNn n nh trong b ng s 2 ính theo s c l nh này. i u 4: M i B s cùng v i B Lao ng, B Tài chính và B N i v d a theo quy ch chung t th l riêng cho nh ng ng ch công nhân không có trong b ng tiêu chuNn nói trên. Th l riêng s quy nh s t ch c, i u ki n tuy n b , nhi m v và các b c lương b ng. i u 5: Ngoài s lương tháng, công nhân giúp vi c Chính ph ư c hư ng nh ng ph c p và ti n thư ng dư i ây: 1- Ph c p gia ình:
  2. - Cho v chính th c, - Cho nh ng con dư i 16 tu i ho c dư i 18 tu i, n u con i h c hay b tàng t t. Ph c p gia ình s do ngh nh Liên B Lao ng - Tài chính n nh. 2- Ph c p khu v c khí h u x u: C p cho công nhân làm vi c t i nh ng nơi x p vào khu v c khí h u x u theo ngh nh Liên B N i v - Y t - Tài chính. Ph c p này tr cho công nhân như công ch c. 3- Ph c p nguy hi m và b o t n s c kho : C p cho công nhân làm nh ng ngh nguy hi m như thu c súng, ch t n ho c có h i n s c kho như n u a-xít, v.v... s do ngh nh Liên B Tài chính - Lao ng và B qu n tr n nh. 4- Ti n thư ng năng su t: Tr cho nh ng công nhân nào ã vư t m c s n xu t thư ng ã nh. S do ngh nh Liên B Tài chính, Lao ng và B qu n tr n nh. i u 6: Nh ng công nhân àn bà, mà ch ng không giúp vi c Chính ph ư c hư ng các th ph c p cho con như công nhân àn ông và c cho ch ng, n u ch ng tàng t t không th làm vi c ư c. Chương 2 VI C TUY N D NG CÔNG NHÂN i u 7: S tuy n d ng công nhân s căn c theo năng l c chuyên môn và tính ch t công vi c làm. i u 8: Công nhân mu n ư c tuy n vào giúp vi c Chính ph ph i có nh ng i u ki n dư i ây: a) Ph i ư c 15 tu i tr lên, tr tr em h c ngh ; b) Không m t quy n công dân và có h nh ki m t t; c) Có s c kho theo gi y ch ng nh n c a y sĩ công. i u 9: Trư c khi ư c tuy n vào chính ng ch, công nhân ph i qua m t th i kỳ t p s t 6 tháng n 1 năm. Công nhân có ngh ch ph i qua m t th i kỳ th thách không quá 3 tháng. Trong th i kỳ t p s hay th thách, công nhân nào h nh ki m x u, b t l c, ph m l i v k lu t hay v hình lu t s b th i h i b t c lúc nào. i u 10: Trong th i kỳ t p s hay th thách, công nhân tuỳ trư ng h p ư c x p vào b c ư c tuy n. H t th i kỳ t p s , công nhân s ư c th c th và tuỳ theo năng l c:
  3. - Ho c ư c thăng lên b c trên; - Ho c c b c cũ; - Ho c x p xu ng m t b c dư i. i u 11: Công nhân b t c ng ch b c nào cũng có th d nh ng kỳ thi chuyên nghi p có th ư c b lên ng ch b c trên. Th l và chương trình thi chuyên nghi p s do ngh nh B Qu c gia giáo d c và B S qu n n nh. i u 12: Công nhân trưng t p ư c x p vào b c v i nh ng công nhân có năng l c tương ương. N u th i h n trưng t p quá m t năm thì tuy v n ch trưng t p, th i h n m t năm ó s k như th i h n t p s tăng lên b c trên. H t h n trưng t p, n u tình nguy n vào chính ng ch, thì th i gian trưng t p ư c k vào h n thâm niên. i u 13: Công nhân ư c tuy n trư c ngày ký s c l nh này s ư c x p vào ng ch và b c m i, chi u theo năng l c và th i gian làm vi c, căn c theo nh ng tiêu chuNn n nh trong b ng s 2 nói i u 3. H i ng chuy n ng ch g m có: 1 qu n c xí nghi p hay viên ch c i u khi n cơ quan, 3 i bi u công nhân (có th là i bi u U ban xí nghi p hay i bi u công oàn), 1 i bi u cơ quan lao ng. Chương 3 THĂNG THƯ NG KHEN THƯ NG i u 14: Vi c thăng thư ng cho công nh n s do m t H i ng thăng thư ng xét, m i năm m t kỳ, vào ngày 1 tháng 5 và ngày 19 tháng 12 dương l ch. ư c ngh thăng thư ng nh ng công nhân có thâm niên ít nh t là hai năm b c c a mình, tính n ngày 1 tháng 5 dương l ch. i u 15: H i ng thăng thư ng g m có: - i di n c a B trư ng B qu n tr Ch to . -1 i di n c a cơ quan qu n c H i viên, -3 i bi u công nhân (có th là i bi u U ban xí nghi p hay i bi u công oàn) H i viên. i u 16: H i ng thăng thư ng xét h sơ lý l ch các công nhân h n thâm niên, r i l p b ng thăng thư ng theo th t hơn kém. C p qu n tr s căn c vào b ng nói trên mà cho thăng b c.
  4. i u 17: Công nhân m t b c nào ch ư c thăng lên b c li n trên trong ng ch mình. i u 18: Công nhân có công tr ng và thành tích c bi t có th ư c c cách cho thăng m t hay nhi u b c, ho c cho chuy n lên ng ch trên, b t c lúc nào và không c n i u ki n thâm niên. i u 19: Th i h n t i ngũ c a công nhân tòng ngũ s tính vào thâm niên trong ng ch b c c a mình. i u 20: S thăng thư ng có hi u l c v phương di n lương b ng và thâm niên k t ngày 1 tháng 5 m i năm, ho c k t ngày ký ngh nh thăng thư ng i v i nh ng trư ng h p c cách thăng thư ng. i u 21: Nh ng công nhân t n tu v i ch c v , có công tr ng hay thành tích v s n xu t, sáng ch , phát minh, v.v... s ư c khen thư ng b ng: - Thư khen, - B ng khen, - Huân chương. Chương 4 GI LÀM VI C NGÀY NGH NGH PHÉP i u 22: Gi làm vi c: Thì gi làm vi c là 9 ti ng m t ngày. i u 23: Công nhân có th làm êm, n u tính ch t công vi c và i u ki n chuyên môn bu c ph i làm êm. Công vi c nào trong kho ng t 9 gi t i n 5 gi sáng u g i là công vi c làm êm: Công vi c làm êm ư c hư ng ph c p v nh ng gi làm êm n nh như sau: a) N u công nhân ã có làm ban ngày 9 ti ng thì ư c hư ng thêm: - 50% lương t 9 gi n 12 gi . - 100% lương t 12 gi n 5 gi sáng. b) N u công nhân làm theo t ng kíp thì ch ư c hư ng 25% lương, b t u t 12 gi êm n 5 gi sáng. i u 24: N u vì m t duyên c gì b t bu c ph i làm thêm gi k p th c hi n chương trình s n xu t ã nh, thì công nhân ph i làm thêm gi . Tuy v y nh ng gi làm thêm ó, m i năm, m i ngư i làm không ư c quá 150 gi . Nh ng gi làm thêm ư c tr ph c p tính theo giá gi thư ng làm ban ngày.
  5. i u 25: N u g p công vi c g p rút, b t thư ng, th i h n làm vi c m i ngày s không h n nh, làm cho xong công vi c y. Trong trư ng h p này công nhân cũng ư c tr ph c p nh ng gi làm thêm, tính theo giá gi thư ng làm ban ngày. i u 26: Ngh hàng tu n: M i tu n công nhân ư c ngh m t ngày. Ngày ngh hàng tu n có th là ngày ch nh t hay m t ngày khác trong tu n. i u 27: Ngh l chính th c: T t c công nhân u ư c ngh nh ng ngày l chính th c ã nh trong s c l nh s 29-SL ngày 12 tháng 3 năm 1947. Công nhân ph trách thư ng tr c trong nh ng ngày l chính th c nói trên s ư c hư ng lương và ph c p g p ôi. i u 28: Ngh hàng năm: M i năm, nh ng công nhân ã làm trong xí nghi p úng m t năm, ư c ngh 15 ngày li n lĩnh c lương và ph c p. i u 29: Ngh vì au m: M t ngh nh liên B Lao ng, Tài chính, Y t s quy nh vi c cho công nhân n m i u tr t i b nh vi n, cho ngh dư ng b nh, cho ngh vì m c b nh lao, hay b nh phong. i u 30: Ngh vì thai s n: Công nhân àn bà trong th i kỳ thai s n, ư c ngh hai tháng lĩnh c lương và ph c p, m t tháng trư c và m t tháng sau ngày sinh . Trong th i h n m t năm, k t ngày sinh , ngư i công nhân àn bà ư c phép ngh bu i s m 30 phút, bu i chi u 30 phút cho con bú. Chương 5 CÔNG NHÂN THÔI VI C i u 31: Công nhân thôi giúp vi c Chính ph trong trư ng h p dư i ây: 1- Xin thôi vi c, 2- Thôi vi c vì thi u s c kho , 3- Vì th i h i, 4- Ch t, 5- V hưu. i u 32: Xin thôi vi c: Công nhân mu n xin thôi vi c ph i làm ơn trư c hai tháng. Xét nhu c u công vi c, cơ quan qu n tr có th không ch p nh n. i u 33: Nh ng công nhân ph m l i ang b c p ch huy ngh tr ng ph t, truy t trư c toà án, không ư c xin thôi vi c ngay, ph i i quy t nh c a cơ quan qu n tr hay b n án c a toà án.
  6. i u 34: Thôi vi c vì thi u s c kho : Công nhân không s c kho ti p t c công vi c s ph i thôi vi c, theo ngh c a H i ng Giám nh y khoa. i u 35: Công nhân thôi vi c vì thi u s c kho ư c hư ng m t kho n tr c p tính theo s năm làm vi c. Tr c p m i năm b ng m t tháng lương g m c ph c p gia ình; nhưng t ng s không ư c quá 6 tháng g m c ph c p gia ình. i u 36: Th i h i: Nh ng công nhân ã làm vi c trên m t năm mà b th i h i vì thi u năng l c, s ư c hư ng m t kho n tr c p tính b ng hai tháng lương và ph c p gia ình. i u 37: Nh ng công nhân b th i h i vì ph m k lu t không ư c tuy n d ng l i vào m t cơ quan nào khác c a Chính ph . Công nhân th i h i vì ph m v hình lu t, tùy trư ng h p có th không ư c tuy n d ng l i. i u 38: Công nhân ch t vì au m: Khi m t công nhân ch t vì au m, v ho c ch ng ho c con ư c hư ng m t kho n ti n tính theo cách th c nói i u 36 trên, cùng s lương công nhân chưa lĩnh tính n ngày thôi vi c. i u 39: N u công nhân ch t vì m t tai n n lao ng, v ch ng ho c con ư c hư ng m t kho n ti n b ng m t năm lương có ph c p gia ình. Kho n ti n này s tính căn c theo lương tháng cu i cùng mà công nhân ư c lĩnh. N u không có v , ch ng, ho c con thì cha m công nhân ư c hư ng kho n ti n y. i u 40: Trong lúc ch i thành l p m t qu b o hi m xã h i, công nhân b tai n n lao ng mà m t H i ng giám nh y khoa ch ng nh n ph i ch u thương t t, thì t m th i ư c hư ng m t kho n tr c p b ng t 3 tháng n 1 năm lương, k c ph c p gia ình, tuỳ theo thương t t n ng hay nh . i u 41: Ti n phí t n mai táng nh ng công nhân ch t vì au m hay vì tai n n lao ng do cơ quan dùng công nhân ch u. i u 42: V hưu: Sau khi làm vi c ư c 30 năm, ho c ã 55 tu i, công nhân ư c v hưu. i u 43: Trong trư ng h p c bi t, công nhân n h n v hưu có th ư c gi l i giúp vi c do quy t nh c a cơ quan qu n tr . i u 44: Công nhân ã v hưu mà ư c g i ra làm vi c l i ư c hư ng lương b ng theo năng l c và công vi c m i c a mình. Trong nh ng trư ng h p này công nhân không trong chính ng ch n a mà coi như là công nhân t m th i làm vi c có giao kèo. i u 45: Công nhân ã i u ki n v hưu mà ư c gi l i giúp vi c hay công nhân ã v hưu mà ư c g i ra làm vi c l i, ư c quy n lĩnh s ph c p thâm niên, ngoài s lương tháng ư c lĩnh.
  7. i u 46: Ph c p thâm niên do ngh nh B Tài chính, Lao ng, N i v quy nh sau. Chương 6 K LU T i u 47: Tuỳ theo l i n ng nh , công nhân ph m k lu t s ch u m t trong nh ng tr ng ph t dư i ây: - C nh cáo, - Khi n trách, - Hoãn s thăng thư ng trong th i h n m t hay hai năm, - Xoá tên trên b ng thăng thư ng, - Th i h i. i u 48: Công nhân ph m k lu t s b ưa ra trư c m t H i ng k lu t g m có: -1 i di n c a c p qu n tr hay c a cơ quan qu n c; -2 i bi u công nhân (có th là i bi u U ban xí nghi p hay i bi u Công oàn). Quy n h n và th t c làm vi c c a H i ng k lu t s do ngh nh c a B trư ng B Qu n tr và B Lao ng n nh. Công nhân b cáo có quy n ư c xem h sơ t bào ch a ho c nh m t ngư i khác làm trong cơ quan bào ch a trư c H i ng k lu t. i u 49: Công nhân ph m l i thu c v hình lu t s b truy t trư c toà án, ng th i có th bu c ph i ngh vi c. Trong th i gian i toà án xét x , công nhân b cáo ư c lĩnh ph n n a lương và ph c p. Trong trư ng h p ph m l i nh , công nhân b cáo có th ư c phép ti p t c công vi c i toà xét x . i u 50: Sau khi toà án xét x , n u công nhân ư c tha b ng thì s ư c truy lĩnh s lương b ng t khi bu c ph i ngh vi c. Công nhân b toà án k t án s b th i h i k t ngày ngh vi c. Công nhân ư c toà án tha b ng hay ph t ti n có th b ưa ra m t H i ng k lu t tr ng ph t v phương di n hành chính.
  8. i u 51: Công nhân giúp vi c trong các cơ quan thu c B Qu c phòng vô c b vi c s coi như quân nhân ào ngũ và s b truy t trư c toà án binh. Chương 7 CH H C NGH i u 52: Ngư i tình nguy n h c ngh ph i ư c 14 tu i tr lên. Sau th i gian h c ngh t 6 tháng n 1 năm ngư i h c ngh ph i qua m t kỳ kh o sát ư c tuy n vào th t p s . H i ng kh o sát g m có: -M t i di n qu n c, -M t i bi u U ban xí nghi p hay Công oàn, - M t ngư i th gi i trong ngh . i u 53: M t ngày ít nh t ph i có 3 gi d y v lý thuy t và văn hoá. i u 54: Trong lúc h c ngh , ngư i h c ngh ư c c p sinh ho t phí. i u 55: Nh ng ngư i trên 18 tu i mà vào h c ngh ư c lĩnh lương tháng như m t công nhân thư ng b c b t u c a thang lương chung. Sau m t th i gian h c ngh không quá m t năm thì ngư i h c ngh s tuỳ theo năng l c ư c tuy n vào ng ch và x p vào b c c a thang lương chung. Chương 8 CÔNG NHÂN TUY N D NG THEO GIAO KÈO i u 56: Ngoài các h ng công nhân tuy n d ng theo quy ch này các cơ quan Chính ph còn có th dùng công nhân theo giao kèo, ho c mư n theo công nh t. i u 57: Lương b ng và i u ki n làm vi c c a công nhân có giao kèo, s quy nh trong các b n giao kèo ký k t gi a công nhân và cơ quan dùng nhân công. Lương b ng c a công nhân công nh t s tr theo th i giá. i u 58: Chi ti t thi hành s c l nh này s do ngh nh B trư ng B Lao ng n nh. i u 59: Nh ng th l trái v i s c l nh này u bãi b . i u 60: Các ông B trư ng các B chi u S c l nh thi hành. B NG LƯƠNG CÔNG NHÂN (Kèm theo S c l nh s 77-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950) LƯƠNG HÀNG THÁNG
  9. S b c thang Lương hàng tháng Chú thích lương chung 1 B ng giá 35 kilos 000 g o Giá g o là giá 2 - 35 - 500 - g o t h ng v a 3 - 36 - 000 - trên th trư ng 4 - 36 - 500 - ư c UBKCHC 5 - 37 - 000 - huy n, th xã 6 - 37 - 750 - hay thành ph 7 - 38 - 500 - công nh n 8 - 39 - 250 - 9 - 40 - 000 - 10 - 40 - 750 - 11 - 42 - 000 - 12 - 43 - 250 - 13 - 44 - 500 - 14 - 45 - 750 - 15 - 35 - 16 - 35 - 17 - 35 - 18 - 35 - 2) Ph c p gia ình cho th chuyên nghi p - Cho v (v c hay v k ): b ng giá 11 kilos g o - Cho m i con dư i 16 tu i hay dư i 18 tu i n u con i h c ho c b tàn t t: b ng giá 5 kilos 500 g o. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản