intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

sách chỉ dẫn các phông, sưu tập lưu trữ và bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia ii: phần 1

Chia sẻ: Sơn Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

0
53
lượt xem
12
download

sách chỉ dẫn các phông, sưu tập lưu trữ và bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia ii: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 1 cuốn sách "sách chỉ dẫn các phông, sưu tập lưu trữ và bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia ii" cung cấp cho người đọc các chỉ dẫn tài liệu trước năm 1945 bao gồm: tài liệu thời phong kiến, tài liệu thời pháp thuộc. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: sách chỉ dẫn các phông, sưu tập lưu trữ và bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia ii: phần 1

 1. SAÁCH CHÓ DÊÎN CAÁC PHÖNG, SÛU TÊÅP LÛU TRÛÄ BAÃO QUAÃN TAÅI TRUNG TÊM LÛU TRÛÄ QUÖËC GIA II
 2. CUÏC VAÊN THÖ VAØ LÖU TRÖÕ NHAØ NÖÔÙC TRUNG TAÂM LÖU TRÖÕ QUOÁC GIA II SAÁCH CHÓ DÊÎN CAÁC PHÖNG, SÛU TÊÅP LÛU TRÛÄ BAÃO QUAÃN TAÅI TRUNG TÊM LÛU TRÛÄ QUÖËC GIA II NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP.HÖÌ CHÑ MINH
 3. Chæ ñaïo noäi dung coâng boá: TS. VUÕ THÒ MINH HÖÔNG PHOÙ CUÏC TRÖÔÛNG CUÏC VAÊN THÖ VAØ LÖU TRÖÕ NHAØ NÖÔÙC Chæ ñaïo bieân soaïn: NGUYEÃN XUAÂN HOAØI GIAÙM ÑOÁC TRUNG TAÂM LÖU TRÖÕ QUOÁC GIA II Ban bieân soaïn: PHAÏM THÒ HUEÄ (Chuû bieân) NGUYEÃN THÒ HIEÅU NGUYEÃN XUAÂN HUØNG Tham gia bieân soaïn: CUØ THÒ DUNG NGUYEÃN THÒ DUNG BUØI THÖÔÏNG HAÛI NGUYEÃN THÒ HIEÅU PHAÏM THÒ HUEÄ NGUYEÃN XUAÂN HUØNG BUØI THÒ BÍCH LIEÂN VUÕ VAÊN TAÂM BUØI VAÊN THE Tham gia söûa baûn thaûo: HOAØNG MINH CÖÔØNG HOAØNG THÒ TUYEÁT THU 4 Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II
 4. LÔØI GIÔÙI THIEÄU Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trong caùc Trung taâm Löu tröõ Quoác gia tröïc thuoäc Cuïc Vaên thö vaø Löu tröõ nhaø nöôùc, ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 152/BT ngaøy 29/11/1976 cuûa Boä tröôûng, Chuû nhieäm Vaên phoøng Phuû Thuû töôùng. Trung taâm coù nhieäm vuï thu thaäp, chænh lyù, baûo quaûn an toaøn vaø toå chöùc söû duïng taøi lieäu, tö lieäu löu tröõ thôøi kyø phong kieán, Phaùp thuoäc; taøi lieäu cuûa caùc cô quan, toå chöùc trung öông cuûa cheá ñoä Vieät Nam coäng hoaø, caùc cô quan, toå chöùc cuûa Myõ vaø chö haàu coù truï sôû ñoùng taïi mieàn Nam Vieät Nam; caùc cô quan Trung öông cuûa Maët traän Daân toäc giaûi phoùng mieàn Nam Vieät Nam, Chính phuû Caùch maïng laâm thôøi Coäng hoaø mieàn Nam Vieät Nam tröôùc 30/4/1975; caùc cô quan, toå chöùc trung öông cuûa nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø, Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø taøi lieäu, tö lieäu cuûa caùc nhaân vaät lòch söû, caù nhaân, gia ñình, doøng hoï tieâu bieåu treân laõnh thoå töø Quaûng Trò trôû vaøo phía Nam. Hieän nay, taïi Trung taâm ñang löu tröõ moät khoái löôïng taøi lieäu raát lôùn vaø raát coù giaù trò ñoái vôùi vieäc nghieân cöùu lòch söû Vieät Nam vaø phuïc vuï caùc nhu caàu xaõ hoäi. Tröôùc ñaây, ñoäc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc coøn gaëp nhieàu khoù khaên khi tieáp caän vôùi taøi lieäu löu tröõ taïi Trung taâm, do nhieàu khoái taøi lieäu tieáp quaûn töø chính quyeàn cuõ coøn trong tình traïng boù goùi, chöa ñöôïc phaân phoâng, nhieàu phoâng taøi lieäu chöa ñöôïc chænh lyù vaø phaân loaïi, chöa coù coâng cuï tra cöùu phuïc vuï cho vieäc khai thaùc. Nhöõng naêm gaàn ñaây, Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II ñaõ tieán haønh phaân Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II 5
 5. phoâng taøi lieäu; phaân loaïi, chænh lyù, xaây döïng cô sôû döõ lieäu tra tìm. Maêïc duø nhöõng vieäc laøm ñöôïc vaãn coøn raát haïn cheá so vôùi khoái löôïng taøi lieäu ñoà soä khoaûng 16.000m giaù nhöng ñoù cuõng laø moät coá gaéng raát lôùn cuûa Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II. Ñeå goùp phaàn giuùp ñoäc giaû tieáp caän nghieân cöùu taøi lieäu löu tröõ baûo quaûn taïi Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II ñöôïc nhanh choùng, thuaän tieän, ñeå thöïc hieän nhieäm vuï maø Ñaûng giao cho ngaønh Löu tröõ Vieät Nam taïi Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù X laø: “Baûo veä vaø phaùt huy giaù trò taøi lieäu löu tröõ...” vaø cuõng laø moùn quaø chaøo möøng 30 naêm ngaøy thaønh laäp Trung taâm, Cuïc Vaên thö vaø Löu tröõ nhaø nöôùc cho pheùp xuaát baûn cuoán “Saùch chæ daãn caùc phoâng, söu taäp löu tröõ baûo quaûn taïi Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II”. Cuoán saùch giôùi thieäu toaøn boä caùc phoâng, söu taäp taøi lieäu vaø tö lieäu löu tröõ hieän ñang baûo quaûn taïi Trung taâm nhaèm giuùp ñoäc giaû tieáp caän taøi lieäu nhanh choùng vaø hieäu quaû. Nhaân dòp naøy, chuùng toâi xin caûm ôn Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II, Phoøng Nghieäp vuï Vaên thö vaø Löu tröõ Trung öông, Phoøng Taøi chính - Keá hoaïch vaø caùc cô quan, ñôn vò lieân quan ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå cuoán saùch ñöôïc xuaát baûn vaø ra maét baïn ñoïc. Cuïc tröôûng Cuïc Vaên thö vaø Löu tröõ nhaø nöôùc TS. TRAÀN HOAØNG 6 Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II
 6. LÔØI NOÙI ÑAÀU Taøi lieäu löu tröõ taïi Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II raát phong phuù veà noäi dung vaø ña daïng veà loaïi hình, goàm taøi lieäu haønh chính, taøi lieäu khoa hoïc kyõ thuaät, baûn ñoà, taøi lieäu nghe nhìn,... vaø kho tö lieäu löu tröõ. Thôøi gian taøi lieäu coù töø naêm 1802 ñeán nay. Khoái löôïng taøi lieäu: khoaûng 16.000m giaù. Nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm ngaøy thaønh laäp, Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II toå chöùc bieân soaïn cuoán “Saùch chæ daãn caùc phoâng, söu taäp löu tröõ baûo quaûn taïi Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II” nhaèm taïo ñieàu kieän cho caùc nhaø khoa hoïc, caùc ñoäc giaû coù caùi nhìn khaùi quaùt tröôùc khi tieáp caän taøi lieäu löu tröõ taïi Trung taâm. Cuoán saùch giôùi thieäu toùm taét veà caùc phoâng taøi lieäu, caùc loaïi hình taøi lieäu vaø tö lieäu boå trôï cho taøi lieäu löu tröõ hieän ñang baûo quaûn taïi Trung taâm. Cuoán “Saùch chæ daãn caùc phoâng, söu taäp löu tröõ baûo quaûn taïi Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II” ñöôïc bieân soaïn nhö sau: I. Veà phaïm vi: Saùch giôùi thieäu toaøn boä caùc phoâng taøi lieäu, caùc loaïi hình taøi lieäu, caùc khoái tö lieäu hieän baûo quaûn taïi Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II, goàm nhöõng phoâng taøi lieäu ñaõ ñöôïc chænh lyù hoaøn chænh; nhöõng phoâng môùi chænh lyù sô boä, xaùc ñònh noäi dung; nhöõng phoâng taøi lieäu môùi phaân phoâng, chöa ñöôïc chænh lyù; caùc söu taäp löu tröõ; caùc khoái tö lieäu, ñöôïc vieát chuû yeáu baèng chöõ quoác ngöõ, chöõ Phaùp, chöõ Anh, chöõ Haùn - Noâm, coù moät phaàn ñöôïc vieát baèng chöõ Mieân,... Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II 7
 7. II. Veà caáu taïo, cuoán saùch goàm caùc phaàn: - Lôøi giôùi thieäu - Lôøi noùi ñaàu - Baûng chöõ vieát taét - Phaàn noäi dung chính - Taøi lieäu minh hoïa - Muïc luïc. III. Veà noäi dung bieân soaïn: Veà cô baûn, moãi phoâng taøi lieäu ñöôïc trình baøy nhö sau: 1. Soá löôïng taøi lieäu 2. Thôøi gian taøi lieäu 3. Loaïi hình taøi lieäu 4. Tình traïng vaät lyù cuûa taøi lieäu 5. Coâng cuï tra cöùu 6. Lòch söû ñôn vò hình thaønh phoâng 7. Noäi dung toùm taét taøi lieäu cuûa phoâng. Tuy nhieân, Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II hieän khoâng chæ baûo quaûn taøi lieäu cuûa nhöõng cô quan ñôn vò hình thaønh phoâng ñaõ chaám döùt hoaït ñoäng (phoâng ñoùng) maø coøn baûo quaûn taøi lieäu cuûa caû nhöõng cô quan, ñôn vò hình thaønh phoâng ñang toàn taïi, hoaït ñoäng vaø vaãn tieáp tuïc giao noäp hoà sô taøi lieäu vaøo Trung taâm (phoâng môû). Maët khaùc, cuoán saùch giôùi thieäu toaøn boä caùc loaïi hình taøi lieäu hieän coù taïi Trung taâm 8 Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II
 8. Löu tröõ Quoác gia II, chöù khoâng chæ giôùi thieäu ñôn thuaàn moät loaïi hình taøi lieäu haønh chính, vì vaäy vieäc giôùi thieäu taøi lieäu ôû moät soá phoâng, moät soá söu taäp khoâng theo moät khuoân maãu nhaát ñònh nhö treân maø caên cöù vaøo tính chaát, ñaëc thuø taøi lieäu, tình hình thöïc teá cuûa taøi lieäu, ñeå giôùi thieäu nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeán ñoäc giaû. Trong cuoán saùch naøy, caùc phoâng taøi lieäu ñöôïc saép xeáp theo thôøi kyø lòch söû, keát hôïp vôùi loaïi hình taøi lieäu vaø ngoân ngöõ. Trong töøng thôøi kyø lòch söû, caùc phoâng ñöôïc saép xeáp theo khu vöïc haønh chính, keát hôïp vôùi tính chaát vaø taàm quan troïng cuûa ñôn vò hình thaønh phoâng, theo nguyeân taéc töø quan troïng ñeán ít quan troïng hôn, töø khaùi quaùt ñeán cuï theå... Trong moãi boä, caùc cô quan tröïc thuoäc boä seõ ñöôïc saép xeáp ñi lieàn sau ñoù. Ñeå phuïc vuï coù hieäu quaû nhu caàu khai thaùc taøi lieäu löu tröõ cuûa ñoäc giaû, Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II ñaõ toå chöùc söû duïng taøi lieäu döôùi nhieàu hình thöùc nhö: phuïc vuï nghieân cöùu taøi lieäu taïi Phoøng Ñoïc; phuïc vuï nhu caàu söû duïng taøi lieäu löu tröõ töø xa qua ñöôøng coâng vaên, thö töø; cung caáp caùc baûn sao, chöùng thöïc taøi lieäu löu tröõ; tham gia tröng baøy trieån laõm taøi lieäu; coâng boá, giôùi thieäu taøi lieäu treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng; bieân soaïn vaø xuaát baûn caùc aán phaåm löu tröõ, trong ñoù, söû duïng taøi lieäu taïi Phoøng Ñoïc laø hình thöùc chuû yeáu. Theo quy ñònh hieän haønh, ñoäc giaû coù nhu caàu söû duïng taøi lieäu löu tröõ taïi Phoøng Ñoïc cuûa Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II phaûi coù caùc loaïi vaên baûn, giaáy tôø sau: - Vì muïc ñích coâng vuï: coâng vaên ñeà nghò hoaëc giaáy giôùi thieäu cuûa cô quan, toå chöùc nôi coâng taùc. Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II 9
 9. - Vì muïc ñích caù nhaân: ñôn xin söû duïng taøi lieäu vaø coù giaáy CMND hoaëc hoä chieáu (neáu laø ngöôøi nöôùc ngoaøi). - Tröôøng hôïp nghieân cöùu chuyeân ñeà: phaûi coù theâm ñeà cöông nghieân cöùu. Sau khi hoaøn taát caùc thuû tuïc vaø ñöôïc pheùp nghieân cöùu taøi lieäu, ñoäc giaû seõ tröïc tieáp laøm vieäc taïi Phoøng Ñoïc cuûa Trung taâm. Phoøng Ñoïc cuûa Trung taâm môû cöûa töø thöù 2 ñeán thöù 6 haøng tuaàn, saùng töø 8h00 ñeán 11h30, chieàu töø 13h30 ñeán 16h30, tröø chieàu thöù 6 vaø caùc ngaøy leã, Teát. Trong quaù trình bieân soaïn cuoán saùch naøy, beân caïnh söï noã löïc cuûa Ban Bieân soaïn, chuùng toâi coøn nhaän ñöôïc söï coäng taùc, uûng hoä vaø ñoùng goùp yù kieán cuûa nhieàu nhaø khoa hoïc, caùc ñoàng nghieäp,... söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa laõnh ñaïo caùc caáp vaø caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan. Nhaân ñaây, Ban Bieân soaïn xin baøy toû loøng tri aân tôùi toaøn theå quyù vò. Maëc duø ñaõ raát caån troïng vaø coá gaéng nhöng chaéc chaén cuoán saùch coøn nhieàu thieáu soùt. Chuùng toâi mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa ñoäc giaû, ñeå khi coù dòp taùi baûn, chuùng toâi seõ söûa chöõa, laøm cho cuoán saùch ngaøy moät toát hôn. TP.Hoà Chí Minh, thaùng 10/2006 BAN BIEÂN SOAÏN 10 Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II
 10. BAÛNG CHÖÕ VIEÁT TAÉT BCH Ban Chaáp haønh CKN Coâng kyõ ngheä ECAFE Economic Commission for Asia and Far East (UÛy ban Kinh teá AÙ chaâu vaø Vieãn Ñoâng) GS. TSKH Giaùo sö, Tieán só Khoa hoïc GTVT Giao thoâng Vaän taûi HÑQT Hoäi ñoàng Quaûn trò KHKT Khoa hoïc Kyõ thuaät KTXH Kinh teá xaõ hoäi SXKD Saûn xuaát kinh doanh TSCÑ Taøi saûn coá ñònh TTLTQGII Trung taâm Löu tröõ Quoác gia II UBHPTW UÛy ban Haønh phaùp Trung öông UBLÑQG UÛy ban Laõnh ñaïo Quoác gia UBND UÛy ban Nhaân daân UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Toå chöùc Vaên hoùa, Giaùo duïc vaø Khoa hoïc Lieân hôïp quoác) Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II 11
 11. USAID United States Agency for International Development (Cô quan Phaùt trieån Quoác teá Hoa Kyø) USOM United States Operation Mission (Phaùi ñoaøn Vieän trôï Myõ) VHGDTN Vaên hoùa Giaùo duïc Thanh nieân (Boä) VHXH Vaên hoùa xaõ hoäi VNCH Vieät Nam Coäng hoøa XDCB Xaây döïng cô baûn XHCN Xaõ hoäi chuû nghóa XNLH Xí nghieäp Lieân hieäp XNLHRBNGKII Xí nghieäp Lieân hieäp Röôïu Bia Nöôùc giaûi khaùt II 12 Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II
 12. TAÂI LIÏÅU TRÛÚÁC NÙM 1945 Taâi liïåu thúâi kyâ Phong kiïën Taâi liïåu thúâi kyâ Phaáp thuöåc
 13. Taâi liïåu Thúâi kyâ Phong kiïën
 14. 16 Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II
 15. SÖU TAÄP TAØI LIEÄU MOÄC BAÛN Soá löôïng taøi lieäu: - 32.210 taám Moäc baûn cuûa 152 ñaàu saùch (1988 quyeån saùch) - 55.318 maët khaéc - 55.318 tôø baûn daäp. Thôøi gian taøi lieäu: 1802-1945. Loaïi hình taøi lieäu: Moäc baûn. Tình traïng vaät lyù: bò hö hoûng nhieàu, nhöõng baûn vôõ chöa ñöôïc phuïc cheá. Coâng cuï tra cöùu: muïc luïc thoáng keâ; cô sôû döõ lieäu. I. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH SÖU TAÄP TAØI LIEÄU MOÄC BAÛN: Moäc baûn laø nhöõng vaên baûn chöõ Haùn hoaëc chöõ Noâm ñöôïc khaéc ngöôïc treân nhöõng taám goã ñeå in ra caùc saùch. 1. Quoác söû Quaùn, cô quan saûn sinh ra taøi lieäu Moäc baûn cuûa Trieàu ñình: Quoác söû Quaùn Trieàu Nguyeãn ñöôïc thaønh laäp naêm Minh Maïng thöù nhaát (1821), Nhaø ñöôïc döïng ôû phöôøng Phuù Vaên trong Kinh thaønh, goàm Nhaø Chính ñeå laøm vieäc vaø 2 daõy Nhaø Phuï 2 beân ñeå nhaân vieân tu thö trong quaùn cö truù. Naêm Töï Ñöùc thöù 2 (1849), döïng theâm Taøng baûn Ñöôøng ôû phía sau Quoác söû Quaùn ñeå chöùa Moäc baûn. Quoác söû Quaùn coù nhieäm vuï bieân soaïn quoác söû, thöïc luïc caùc trieàu Vua vaø nhöõng saùch chuyeân khaûo veà giaùo duïc, ñòa chí,v.v… Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II 17
 16. Quoác söû Quaùn laøm vieäc treân caùc saùch coå vaø nhöõng taøi lieäu ñöôïc hình thaønh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa nhaø Vua vaø caùc Boä, Nha, Traán, Thaønh v.v… Ñoù laø nhöõng Chieáu, Duï, Chæ cuûa Hoaøng Ñeá ñaõ ñöôïc ñöa ra thi haønh, caùc Phieáu Taáu, Sôù, Saùch cuûa caùc cô quan vaø ñòa phöông ñaõ ñöôïc Vua pheâ duyeät vaø haàu böûu (Baûn chính cuûa caùc vaên baûn goïi laø Chaâu baûn). Theo leä ñònh, caùc Chaâu baûn ñöôïc giao xuoáng Noäi caùc ñeå sao cheùp nhöõng lôøi Ngöï pheâ vaøo 2 phoù baûn. Khi sao cheùp vaø haàu böûu xong, Noäi caùc göûi moät phoù baûn cho Quoác söû Quaùn laøm söû lieäu bieân soaïn caùc saùch. Nhöng treân thöïc teá thì ngay töø trieàu Minh Maïng vaø caùc trieàu tieáp theo, Chaâu baûn ñaõ ñöôïc ñöa veà Quoác söû Quaùn ñeå laøm caên cöù bieân soaïn vaø tröôùc thuaät caùc saùch. Saùch Minh Maïng chính yeáu coù ghi: Naêm Minh Maïng thöù 18 vaâng Chæ “… ñem caùc baûn Chaâu pheâ, cuõng nhö baûn ghi cheùp trong luùc khôûi, cö, ñoäng, taùc, chia loaïi, vöïng ñính thaønh boä saùch nhan ñeà Minh Maïng chính yeáu toaøn thö”. Naêm Thieäu Trò thöù 6, Chaâu baûn laïi ñöôïc chuyeån veà Quoác söû Quaùn ñeå Noäi caùc bieân soaïn Hoäi ñieån. Cuõng caàn noùi theâm raèng, Chaâu baûn laø baûn chính duy nhaát. Vì vaäy, khi ñöa ra söû duïng ñöôïc troâng coi raát kyõ. Heát giôø laøm vieäc haøng ñeâm ñeàu coù moät ban ôû laïi coi giöõ. Caùc saùch bieân soaïn xong, baûn thaûo ñöôïc cheùp “tinh taû” roõ raøng theo nguyeân baûn keøm theo Bieåu daâng saùch tieán trình leân ñeå Hoaøng Ñeá “ngöï laõm”. Sau khi Vua xem vaø pheâ duyeät, baûn thaûo ñöôïc giao xuoáng cho thôï khaéc in, khaêéc leân nhöõng taám goã ñeå in ra caùc saùch. Vì vaäy, taïi Quoác söû Quaùn coù hai loaïi taøi lieäu: Chaâu baûn vaø Moäc baûn. Moäc baûn laø nhöõng baûn goã khaéc chöõ ñeå in ra caùc saùch. 18 Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II
 17. Goã duøng laøm vaùn khaéc, saùch Ñaïi Nam nhaát thoáng chí coù ghi: “Goã caây Nha ñoàng, tuïc danh laø Soáng maät, sôù goã traéng, saùng ngôøi nhö ngaø voi”. Moäc baûn sau khi in xong, ñöôïc ñöa vaøo baûo quaûn ôû Taøng baûn Ñöôøng. Coù theå noùi ñaây laø kho löu tröõ Moäc baûn chính cuûa trieàu ñình. Trong hôn moät theá kyû toàn taïi, Quoác söû Quaùn ñaõ bieân soaïn nhieàu boä söû coù giaù trò nhö Ñaïi Nam Thöïc Luïc, Khaâm Ñònh Vieät Söû Thoâng Giaùm Cöông Muïc, Ñaïi Nam Nhaát Thoáng Chí, … Ñoàng thôøi trong quaù trình hoaït ñoäng ñoù, Quoác söû Quaùn ñaõ saûn sinh ra moät khoái löôïng lôùn taøi lieäu Moäc baûn, chuû yeáu laø vaùn khaéc in nhöõng taùc phaåm chính vaên, chính söû cuûa vöông trieàu Nguyeãn… 2. Quoác Töû Giaùm trieàu Nguyeãn - nôi tieâáp nhaän, löu tröõ vaø baûo quaûn Moäc baûn caùc saùch coâng: “Naêm Gia Long 2 (1803) trieàu ñình ñaõ thaønh laäp moät tröôøng quoác gia ñeå daïy doã caùc con chaùu trong toân thaát vaø caùc thöôïng quan cuøng caùc sinh vieân öu tuù trong nöôùc”. Naêm Minh Maïng 2 (1821), Vua ñaët teân tröôøng naøy laø Quoác Töû Giaùm. Tröôøng ñöôïc xaây döïng ôû phía Taây Kinh thaønh, goàm Di luaân Ñöôøng vaø caùc daõy Nhaø Giaùm. Ngoaøi chöùc naêng ñaøo taïo, Quoác Töû Giaùm coøn tieáp nhaän, baûo quaûn, tu boå caùc vaùn in saùch… ñöôïc thu chuyeån töø Baéc thaønh veà. Naêm Minh Maïng 8 (1827), coù Chæ “Sai quan Baéc thaønh kieåm xeùt caùc vaùn in nguyeân tröõ ôû Vaên Mieáu (Haø Noäi) veà caùc saùch Nguõ Kinh, Töù Thö Ñaïi Toaøn, Vuõ Kinh Tröïc Giaûi cuøng Tieàn Haäu Chính Söû vaø Töù Tröôøng Vaên Theå göûi veà Kinh ñeå ôû Quoác Töû Giaùm. Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II 19
 18. Ngay naêm sau, Moäc baûn caùc saùch “Tieàn Haäu Chính Söû”, “Töù Tröôøng Vaên Theå” ñaõ ñöôïc cho in thaønh saùch ñeå ban caáp cho caùc ñöôøng quan vaø sinh vieân trong tröôøng. Vieäc thu thaäp Moäc baûn ôû Baéc thaønh ñöa veà Kinh coøn ñöôïc thöïc hieän tieáp trong nhöõng naêm sau ñoù. Vua Thieäu Trò , ngöôøi keá vò Minh Maïng, ngay naêm ñaàu sau khi ñaêng quang, ñaõ ban Saéc “Quoác Töû Giaùm (Haø Noäi) tröôùc coù chöùa caùc baûn in veà saùch Töù Thö Nguõ Kinh, Ñaïi Hoïc Dieãn Nghóa, Ñaïi Vieät Söû Kyù, Thi Vaän Taäp Yeáu. Vaäy lieäu cho baét thuyeàn binh ñi vaän taûi caùc baûn aáy ñem veà Quoác Töû Giaùm maø chöùa ñaáy”. Moäc baûn ñöa veà ñöôïc baûo quaûn ôû Nhaø Giaùm, do nhaân vieân Quoác Töû Giaùm coi giöõ vaø thöôøng xuyeân kieåm tra xem xeùt. Ñoàng thôøi: “Cho sinh vieân hoïc ôû quaùn xeùt xem coù maát neùt, sai laàm, caàn phaûi khaéc laïi, thì laáy cuûa coâng ra vieát laïi giao cho Vieân Ñoác coâng Vuõ khoá, ñoác söùc cho thôï khaéc laïi baûn in”. Qua ñoù cho thaáy vieäc löu giöõ Moäc baûn cuûa Quoác Töû Giaùm ñöôïc thöïc hieän khaù chu ñaùo, töø khaâu thu thaäp, löu tröõ ñeán baûo quaûn, tu boå (ñoâi khi phuïc cheá baèng caùch khaéc laïi caùc baûn hö hoûng), vaø in aán ñeå phuïc vuï nhu caàu giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. Naêm 1933, Quoác Töû Giaùm bò baõi boû, nhaø tröôøng ñöôïc duøng laøm truï sôû thö vieän ñaàu tieân cuûa Nam Trieàu. Sau ñoù, cô sôû naøy ñöôïc tieán haønh söûa chöõa, naâng caáp vôùi quy moâ lôùn, bieán nôi ñaây thaønh moät Toång thö vieän trung öông. Naêm 1937, coâng vieäc hoaøn thaønh, thö vieän ñöôïc ñaët teân laø Thö vieän Baûo Ñaïi, taäp trung taát caû nhöõng saùch vôû, nhöõng taøi lieäu cuûa caùc khoá vaên thö lôùn nhoû töøng ñöôïc thieát laäp taïi Hueá, keå caû kho saùch vaø taøi lieäu cuûa Noäi caùc. Veà sau, thö vieän naøy moät laàn nöõa ñöôïc ñoåi teân laø Vieän Vaên hoùa Trung phaàn. 20 Saách chó dêîn caác phöng, sûu têåp lûu trûä baão quaãn taåi Trung têm Lûu trûä Quöëc gia II

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản