intTypePromotion=1

Sách hướng dẫn giáo viên - Mô đun: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái - NXB Hà Nội

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
471
lượt xem
161
download

Sách hướng dẫn giáo viên - Mô đun: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái - NXB Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách hướng dẫn giáo viên - Mô đun: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái nhằm đào tạo cho học viên có đầy đủ kiến thức về cấu tạo, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của các bộ phận của hệ thống lái ô tô. Học viên còn có đủ kỹ năng phân định để tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của các bộ phận của hệ thống. Đồng thời giúp học viên biết sử dụng đúng và hợp lý các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo đúng quy trình yêu cầu kỹ thuật, an toàn và năng suất cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách hướng dẫn giáo viên - Mô đun: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái - NXB Hà Nội

 1. bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi Tæng côc d¹y nghÒ tr×nh ®é ® µ oDù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ d¹y nghÒ (VTEP) t¹o Logo S¸ch híng dÉn gi¸o viªn M« ®un : söa ch÷a vµ b¶o dìng HÖ thèng l¸i M· sè : Har 01.32 NghÒ söa ch÷a «t« a) b) c) Hµ Néi - 2004 1
 2. Tuyªn bè b¶n quyÒn : Tµi liÖu nµy thuéc lo¹i s¸ch gi¸o tr×nh Cho nªn c¸c nguån th«ng tin cã thÓ ®- îc phÐp dïng nguyªn b¶n hoÆc trÝch dïng cho c¸c môc ®Ých vÒ ®µo t¹o vµ tham kh¶o . Mäi môc ®Ých kh¸c cã ý ®å lÖch l¹c hoÆc sö dông víi môc ®Ých kinh doanh thiÕu lµnh m¹nh sÏ bÞ nghiªm cÊm. Tæng Côc D¹y nghÒ sÏ lµm mäi c¸ch ®Ó b¶o vÖ b¶n quyÒn cña m×nh. Tæng Côc D¹y NghÒ c¸m ¬n vµ hoan nghªnh c¸c th«ng tin gióp cho chóng t«I söa ch÷a,hiÖu ®Ýnh vµ hoµn thiÖn tèt h¬n tµI liÖu nµy. §Þa chØ liªn hÖ: Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ nghÒ nghiÖp TiÓu Ban Ph¸t triÓn Ch¬ng tr×nh Häc liÖu ................ M· tµi liÖu M· quèc tÕ ISBN : ...... 2
 3. Lêi tùa (Vµi nÐt giíi thiÖu xuÊt xø cña ch¬ng tr×nh vµ tµi liÖu) Tµi liÖu nµy lµ mét trong c¸c kÕt qu¶ cña Dù ¸n GDKT-DN .. (Tãm t¾t néi dung cña Dù ¸n) (Vµi nÐt giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi liÖu vµ c¸c thµnh phÇn tham gia) (Lêi c¶m ¬n c¸c c¬ quan liªn quan, c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®· tham gia … ) (Giíi thiÖu tµi liÖu vµ thùc tr¹ng) S¸ch híng dÉn gi¸o viªn lµ tµI liÖu híng dÉn gi¶ng d¹y cho tõng m« ®un/m«n häc trong hÖ thèng m« ®un vµ m«n häc ®µo t¹o cho NghÒ Söa ch÷a «t« ë cÊp ®é II.. C¸c th«ng tin trong tµi liÖu cã gi¸ trÞ híng dÉn gi¸o viªn thiÕt kÕ vµ tæ chøc c¸c bµi d¹y cho m« ®un/m«n häc mét c¸ch hîp lý. Gi¸o viªn vÉn cã thÓ thay ®æi hoÆc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ bèi c¶nh thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o . §©y lµ tµi liÖu thö nghiÖm sÏ ®îc hoµn chØnh ®Ó trë thµnh S¸ch híng dÉn gi¸o viªn chÝnh thøc trong hÖ thèng d¹y nghÒ. Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m Gi¸m ®èc Dù ¸n quèc gia 3
 4. Môc lôc §Ò môc Trang 1. Lêi tùa 3 2. Môc lôc 4 3. Giíi thiÖu vÒ m« ®un 5 4. Néi dung chÝnh cña m« ®un 6 5. LiÖt kª c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho m« ®un 7 6. Bµi 1 – HÖ thèng l¸i «t« 8 7. Bµi 2 - Söa ch÷a vµ b¶o dìng c¬ cÊu l¸i 11 8. Bµi 3 - Söa ch÷a vµ b¶o dìng dÉn ®éng l¸i 14 9. Bµi 4- Söa ch÷a vµ b¶o dìng bé trî lùc l¸i 17 10. Bµi 5 - Söa ch÷a vµ b¶o dìng cÇu tríc dÉn híng 20 13. §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi kiÓm tra 23 14. KÕ ho¹ch vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m« ®un 24 15. Tµi liÖu tham kh¶o 25 4
 5. Giíi thiÖu vÒ m« ®un VÞ trÝ, ý nghÜa, vai trß m« ®un : HÖ thèng l¸i «t« lµ côm chi tiÕt cña gÇm xe, dïng ®Ó ®iÒu khiÓn duy tr× hoÆc thay ®æi híng chuyÓn ®éng cña xe. Bao gåm : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ cÇu tríc dÉn h- íng. Söa ch÷a vµ b¶o dìng hÖ thèng l¸i lµ mét c«ng viÖc cã tÝnh thêng xuyªn vµ quan träng ®èi víi nghÒ söa ch÷a «t«, nh»m n©ng cao tuæi thä «t« vµ ®¸p øng c¶m gi¸c an toµn cña ngêi l¸i xe vµ hµnh kh¸ch ®i trªn xe, v× hÖ thèng l¸i kh«ng ®¶m b¶o an toµn sÏ trùc tiÕp g©y ra tai n¹n giao th«ng vµ ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ng cña con ngêi. Do ®ã c«ng viÖc söa ch÷a kh«ng chØ cÇn nh÷ng kiÕn thøc c¬ häc øng dông vµ kü n¨ng söa ch÷a c¬ khÝ, mµ nã cßn ®ßi hái tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ sù yªu nghÒ cña ngêi thî söa ch÷a «t«. V× vËy c«ng viÖc Söa ch÷a vµ b¶o dìng hÖ thèng l¸i ®· trë thµnh mét nghiÖp vô suèt ®êi cña ngêi thî söa ch÷a «t«. Môc tiªu cña m« ®un: Nh»m ®µo t¹o cho häc viªn cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o, nhiÖm vô vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn cña hÖ thèng l¸i «t«. §ång thêi cã ®ñ kü n¨ng ph©n ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh b¶o dìng vµ kiÓm tra, söa ch÷a c¸c h háng cña c¸c bé phËn cña hÖ thèng l¸i « t«. Víi viÖc sö dông ®óng vµ hîp lý c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh yªu cÇu kü thuËt, an toµn vµ n¨ng suÊt cao. Môc tiªu thùc hiÖn cña m« ®un: 1. Tr×nh bµy ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô, ph©n lo¹i cña hÖ thèng l¸i «t« 2. Tr×nh bµy ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn: C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 3. Gi¶i thÝch ®óng nh÷ng hiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng c¸c bé phËn: C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 4. Tr×nh bµy ®îc c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra, s÷a ch÷a vµ b¶o dìng nh÷ng h háng cña c¸c bé phËn: C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 5. Th¸o l¾p, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña c¸c bé phËn : C¬ cÊu l¸i vµ dÉn ®éng l¸i ®óng quy tr×nh, quy ph¹m vµ ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt trong söa ch÷a. 6. Sö dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. 5
 6. Néi dung chÝnh cña m« ®un 1. NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i cña c¸c bé ph©n : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ cÇu tr- íc dÉn híng. 2. CÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 3. HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ ph¬ng ph¸p b¶o dìng, kiÓm tra, söa ch÷a c¸c chi tiÕt, bé phËn cña : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 4. B¶o dìng, th¸o l¾p, kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c bé phËn : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. Bµi Danh môc c¸c bµi häc Lý Thùc C¸c ho¹t thuyÕt hµnh ®éng kh¸c Bµi 1 HÖ thèng l¸i «t« 3 12 Bµi 2 Söa ch÷a vµ b¶o dìng c¬ cÊu l¸i 2 8 Bµi 3 Söa ch÷a vµ b¶o dìng dÉn ®éng l¸i 2 8 Bµi 4 Söa ch÷a vµ b¶o dìng bé trî lùc l¸i 3 8 Bµi 5 Söa ch÷a vµ b¶o dìng cÇu tríc d·n híng 2 8 Céng 12 44 C¸c h×nh thøc d¹y- häc chÝnh trong m« ®un 1. Häc trªn líp vÒ : - NhiÖm vô , yªu cÇu vµ ph©n lo¹i cña c¸c bé ph©n : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. - CÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c bé ph©n : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 2. Nghe thuyÕt tr×nh t¹i phßng chuyªn m«n ho¸ vÒ : - HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ ph¬ng ph¸p b¶o dìng, kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c bé phËn : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. - Quy tr×nh b¶o dìng vµ th¸o l¾p c¸c bé ph©n : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 3. Tù nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vµ lµm bµi tËp vÒ : - C¸c kiÕn thøc vµ h×nh vÏ liªn quan ®Õn c¸c bé ph©n : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 4. Thùc tËp t¹i xëng trêng vÒ : - Th¸o l¾p, b¶o dìng, kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c bé phËn cña : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 5. Tham quan thùc tÕ t¹i c¸c c¬ së söa ch÷a «t« vÒ : - B¶o dìng vµ söa ch÷a c¸c bé phËn cña : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. 6
 7. c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho m« ®un 1. VËt liÖu: - Mì b«i tr¬n, dÇu b«i tr¬n vµ dung dÞch röa - GiÎ s¹ch. - C¸c ®Öm vµ jo¨ng b×a - C¸c chi tiÕt h háng cÇn thay thÕ 2. Dông cô vµ trang thiÕt bÞ: - M« hinh c¾t cña c¸c bé phËn : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. - C¸c bé phËn : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng.vµ «t« dïng th¸o l¾p häc tËp.. - Bé dông cô tay nghÒ söa ch÷a «t«. - C¸c dông cô kª kÝch vµ thiÕt bÞ n©ng h¹. - Phßng häc chuyªn m«n ho¸, xëng thùc hµnh cã ®ñ trang thiÕt bÞ ®o kiÓm hiÖn ®¹i vµ ¸nh s¸ng, hÖ thèng th«ng giã ®óng tiªu chuÈn - Tranh treo têng vÒ s¬ ®å cÊu t¹o cña c¸c bé phËn : C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. - M¸y chiªó Overhead, ¶nh vµ CD ROM vÒ cÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i vµ bé trî lùc l¸i. - C¸c tµI liÖu híng dÉn vµ tham kh¶o kh¸c vÒ C¬ cÊu l¸i, dÉn ®éng l¸i, bé trî lùc l¸i vµ cÇu tríc dÉn híng. - PhiÕu kiÓm tra, c¸c b¶ng quy tr×nh th¸o l¾p, quy tr×nh b¶o dìng vµ kiÓm tra chi tiÕt. 7
 8. tæ chøc thùc hiÖn bµi d¹y Bµi 1 HÖ thèng l¸i «t« - M· bµi: HAR.01 32 01 I. C«ng viÖc chuÈn bÞ vËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ 1. VËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ - Phßng häc lý thuyÕt - M« hinh c¾t : hÖ thèng l¸I «t« - C¸c bé phËn cña hÖ thèng l¸I - Tranh treo têng vÒ s¬ ®å cÊu t¹o cña c¸c bé phËn : hÖ thèng l¸I - M¸y chiªó Overhead vµ CD ROM vÒ cÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng l¸I - Xëng thùc hµnh cã ®ñ trang thiÕt bÞ ®o kiÓm hiÖn ®¹i vµ cã ¸nh s¸ng, hÖ thèng th«ng giã ®óng tiªu chuÈn - 4 b¶ng quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng hÖ thèng l¸I. - 4 hép tay l¸I dïng th¸o l¾p häc tËp. - 4 bé dông cô tay nghÒ söa ch÷a «t«. - 4 bé vam, c¶o vµ 4 bµn th¸o l¾p. - 1 kg mì b«i tr¬n vµ 4 lÝt dung dÞch röa (hoÆc x¨ng) - 0,4 kg giÎ s¹ch. - C¸c ®Öm, jo¨ng vµ æ bi 2. §Þa ®iÓm tham quan - Liªn hÖ cho häc viªn ®I tham quan t¹i mét xëng ®¹i tu «t« cã trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, lo¹i c«ng suÊt 250 xe trë lªn ®Ó häc tËp cã kh¸I niÖm vÒ néi dung c«ng viÖc söa ch÷a vµ b¶o dìng hÖ thèng l¸I vµ c¸c lo¹i «t«. 3. Tµi liÖu ph¸t tay cho c¸c häc viªn Mçi häc viªn sÏ ®îc ph¸t : - Mét b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ hÖ thèng l¸I vµ c¸c bé phËn - Mét b¶n quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng vµ ®iÒu chØnh hép tay l¸i - Mét sè b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ c¸c lo¹i hÖ thèng l¸I vµ hép tay l¸i II. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ : - NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i cña hÖ thèng l¸I - ¦u, nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông réng r¶i cña c¸c lo¹i hÖ thèng l¸I trªn «t«. - CÊu t¹o, c«ng dông, tªn gäi c¸c chi tiÕt, gi¸o viªn cÇn thuyÕt tr×nh cã minh ho¹ th«ng qua b¶n vÏ cÊu t¹o vµ vËt thËt cña hÖ thèng l¸I vµ hép tay l¸I ®Ó häc viªn nhËn d¹ng c¸c chi tiÕt, bé phËn vµ c¸c vÞ trÝ l¾p bé ly hîp - Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng l¸I. Sö dông m¸y chiªó vµ CD ROM (5 phót) ®Ó chiÕu tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ thèng l¸I : khi xe ®i th¼ng, xe ®i vßng. - Thø tù c¸c bíc cña quy tr×nh th¸o l¾p, quy tr×nh b¶o dìng hép tay l¸i vµ c¸c chó ý vÒ sai háng trong kü thuËt, biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ an toµn lao ®éng khi th¸o l¾p hép tay l¸i, th«ng qua c¸c b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p vµ b¶o dìng. 8
 9. 2. Tr×nh diÔn mÉu vÒ : Th«ng qua b¶n vÏ cÊu t¹o, b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p vµ b¶o dìng, gi¸o viªn tr×nh diÔn th¸o l¾p vµ b¶o dìng mÉu ®Ó häc viªn cïng quan s¸t biÕt ph¬ng ph¸p th¸o l¾p vµ nhËn d¹ng cÊu t¹o, vÞ trÝ l¾p ghÐp cña c¸c chi tiÕt cña hép tay l¸i. - Th¸o rêi hép tay l¸i - Giíi thiÖu vÒ cÊu t¹o vµ sù l¾p ghÐp gi÷a c¸c chi tiÕt - B¶o dìng tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt (æ bi, b¸nh r¨ng, trôc vÝt...) - L¾p hép tay l¸i 3. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : - Tæ chøc häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá 4 ngêi cïng nghiªn cøu, th¶o luËn th«ng qua c¸c b¶n vÏ cÊu t¹o vµ b¶n quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng hép tay l¸i ®Ó hä cïng quan s¸t nhËn d¹ng cÊu t¹o, vÞ trÝ l¾p ghÐp cña c¸c chi tiÕt cña hép tay l¸i. - Híng dÉn c¸c nhãm häc viªn sö dông c¸c lo¹i vam, c¶o vµ quan s¸t nh¾c nhë c¸c sai háng thßng gÆp vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc 4. Tæ chøc cho häc viªn tham quan : - Gi¸o viªn tæ chøc vµ híng dÉn cho c¸c nhãm häc viªn c¸c néi dung, yªu cÇu vÒ tham quan vµ thùc tËp t¹i c¸c c¬ cë b¶o dìng vµ söa ch÷a «t« hiÖn ®¹i 5. Tæ chøc cho häc viªn tù nghiªn cøu vµ lµm bµi tËp : - §Þa ®iÓm, m«i trêng : T¹i th viÖn, t¹i líp häc, c©u l¹c bé hoÆc t¹i nhµ. - Híng dÉn c¸c tµi liÖu tham kh¶o vÒ hÖ thèng l¸i «t«. - VÏ s¬ ®å cÊu t¹o cña c¸c lo¹i hép tay l¸i - Nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o vµ tr×nh bµy ®îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng l¸i. - Híng dÉn còng cè vµ ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc b¶n vÏ vµ t×m kiÕm c¸c sè liÖu, c¸c th«ng sè trong kü thuËt söa ch÷a cïng víi nhãm häc viªn vµ viÕt b¸o c¸o, tr×nh bµy chung cho c¶ líp cïng trao ®æi. III. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ 1. KiÕn thøc: Qua c¸c c©u hái vÒ yªu cÇu, nhiÖm vô vµ cÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng hÖ thèng l¸i vµo ®Çu tiÕt häc. C¬ së ®¸nh gi¸: §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn qua sù tr×nh bµy cña häc viªn - Tr×nh bµy ®îc ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô, yªu cÇu, cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¸c bé phËn cña hÖ thèng l¸i «t«. - §¹t yªu cÇu : 5 - 10 ®iÓm 2. Kü n¨ng: §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn qua s¶n phÈm cña häc viªn vÒ: - S¶n phÈm th¸o l¾p, b¶o dìng ®îc hép tay l¸i ®óng quy tr×nh, quy ph¹m, ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®óng thêi gian quy ®Þnh vµ an toµn. - §¹t : 7 ®iÓm. Vît thêi gian - §¹t : 1 ®iÓm -Sö dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô kiÓm tra, b¶o dìng ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. - §¹t : 1 ®iÓm - ChuÈn bÞ, bè trÝ vµ s¾p xÕp n¬i lµm viÖc vÖ sinh, an toµn vµ hîp lý. - §¹t : 1 ®iÓm 9
 10. IV. C¸c d¹ng c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ * C©u hái kiÓm tra ®Çu tiÕt häc : 1. NhiÖm vô cña hÖ thèng l¸i ? 2. HÖ thèng l¸i trªn «t« gåm cã nh÷ng lo¹i nµo ? * Mét bµi kiÓm tra viÕt vÒ : - CÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng l¸i * Mét bµi kiÓm tra vÒ ho¹t ®éng tù nguyªn cøu : - Ph©n biÖt sù kh¸c nhau vÒ cÊu t¹o vµ u nhîc ®iÓm cña c¸c lo¹i hÖ thèng l¸i * Mét bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ kü n¨ng thùc hµnh vÒ : 1. Th¸o l¾p vµ b¶o dìng hép tay l¸i  §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña toµn bµi - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra viÕt vµ bµi tËp tù nghiªn cøu -LÊy hÖ sè 1 - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra viÕt (45 phót) vµ bµi tËp tù nghiªn cøu -LÊy hÖ sè 2 - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra bµi th¸o l¾p hép tay l¸I -LÊy hÖ sè 3 10
 11. Bµi 2 söa ch÷a vµ b¶o dìng c¬ cÊu l¸i - M· bµi: HAR.01 32 02 I. C«ng viÖc chuÈn bÞ vËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ 1. VËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ - Phßng häc chuyªn m«n ho¸ - M¸y chiªó Overhead vµ CD ROM vÒ cÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu l¸i - Xëng thùc hµnh cã ®ñ trang thiÕt bÞ ®o kiÓm hiÖn ®¹i vµ cã ¸nh s¸ng, hÖ thèng th«ng giã ®óng tiªu chuÈn - 4 b¶ng quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng c¬ cÊu l¸i trªn «t«. - 4 «t« dïng th¸o l¾p häc tËp. - 4 bé dông cô tay nghÒ söa ch÷a «t«. - 4 bµn th¸o l¾p. - 1 kg mì b«i tr¬n vµ 4 lÝt dung dÞch röa (hoÆc x¨ng) - 0,4 kg giÎ s¹ch. - C¸c ®Öm vµ jo¨ng b×a - C¸c chi tiÕt h háng cÇn thay thÕ (bul«ng, ®ai èc..) 2. §Þa ®iÓm tham quan - Liªn hÖ cho häc viªn ®I tham quan t¹i mét xëng ®¹i tu «t« cã trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, lo¹i c«ng suÊt 250 xe trë lªn ®Ó häc tËp cã kh¸I niÖm vÒ néi dung c«ng viÖc söa ch÷a vµ b¶o dìng hÖ thèng l¸I - Ph©n xëng gÇm, tæ thay thÕ söa ch÷a hép tay l¸i. 3. Tµi liÖu ph¸t tay cho c¸c häc viªn Mçi häc viªn sÏ ®îc ph¸t : - Mét b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ hÖ thèng l¸I vµ cña mét lo¹i hép tay l¸i - Mét b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng vµ ®iÒu chØnh hép tay l¸i - Mét sè b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ c¸c lo¹i c¬ cÊu l¸i II. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ :  Trong bµi gi¶ng gi¸o viªn cÇn thuyÕt tr×nh vµ sö dông m¸y chiÕu vµ ®Üa h×nh (5 phót) minh ho¹ cho häc viªn : - Ph©n tÝch ®îc c¸c hiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ sù tiÕp xóc, vÞ trÝ chÞu lùc, mµi mßn cña c¸c chi tiÕt hép tay l¸i. - X¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a c¸c h háng chi tiÕt cña c¬ cÊu l¸I vµ sö dông ®óng dông cô kiÓm tra. 2. Tr×nh diÔn mÉu kÕt hîp víi sù thùc hiÖn cña nhãm häc viªn vÒ : Th«ng qua b¶n vÏ cÊu t¹o, b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p vµ b¶o dìng, gi¸o viªn tr×nh diÔn mÉu vµ híng dÉn nhãm häc viªn cïng th¸o l¾p vµ kiÓm tra, söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu l¸i.  Giíi thiÖu vµ híng dÉn quy tr×nh b¶o dìng vµ quy tr×nh th¸o l¾p c¬ cÊu l¸i. - Giíi thiÖu thø tù c¸c bíc cña quy tr×nh th¸o,l¾p vµ b¶o dìngc¬ cÊu l¸i. - Híng dÉn c¸c chó ý vÒ sai háng trong kü thuËt, biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ an toµn lao ®éng khi lµm viÖc díi gÇm xe. - Giíi thiÖu vÒ cÊu t¹o vµ sù l¾p ghÐp gi÷a c¸c bé phËn cña c¬ cÊu l¸i trªn «t« - Th¸o c¬ cÊu l¸i trªn «t« ra ngoµi - Th¸o rêi c¬ cÊu l¸i - B¶o dìng tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt (æ bi, chèt) - L¾p c¬ cÊu l¸i vµ ®iÒu chØnh ®é r¬ cña hép tay l¸i ®óng tiªu chuÈn. - L¾p c¬ cÊu l¸i lªn «t« vµ ®iÒu chØnh ®é r¬ cña vµnh tay l¸i ®óng tiªu chuÈn. 11
 12. 3. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : - Tæ chøc häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá 4 ngêi cïng nghiªn cøu, th¶o luËn th«ng qua c¸c b¶n vÏ cÊu t¹o vµ b¶n quy tr×nh th¸o l¾p c¬ cÊu l¸i trªn «t« ®Ó hä cïng quan s¸t nhËn d¹ng cÊu t¹o, vÞ trÝ l¾p ghÐp cña c¸c bé phËn cña c¬ cÊu l¸i trªn «t«. - Hín dÉn c¸c nhãm häc viªn lËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt - Híng dÉn c¸c nhãm häc viªn th¸o l¾p vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu l¸i trªn «t«. - Gi¸o viªn quan s¸t vµ nh¾c nhë c¸c chó ý vÒ an toµn vµ c¸c sai háng thßng gÆp vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc 4. Tæ chøc cho häc viªn tham quan : - Gi¸o viªn tæ chøc vµ híng dÉn cho c¸c nhãm häc viªn c¸c néi dung, yªu cÇu vÒ tham quan vµ thùc tËp t¹i c¸c c¬ cë b¶o dìng vµ söa ch÷a «t« hiÖn ®¹i 5. Tæ chøc cho häc viªn tù nghiªn cøu vµ lµm bµi tËp : - §Þa ®iÓm, m«i trêng : T¹i th viÖn, t¹i líp häc, c©u l¹c bé hoÆc t¹i nhµ. - Híng dÉn c¸c tµi liÖu tham kh¶o vÒ c¬ cÊu l¸i «t«. - LËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt cña c¬ cÊu l¸i - Nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o vµ tr×nh bµy ®îc ph¬ng ph¸p kiÓm tra h háng vµ söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu l¸i. - Híng dÉn còng cè vµ ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc b¶n vÏ vµ t×m kiÕm c¸c sè liÖu, c¸c th«ng sè trong kü thuËt söa ch÷a cïng víi nhãm häc viªn vµ viÕt b¸o c¸o, tr×nh bµy chung cho c¶ líp cïng trao ®æi. III. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ 1. KiÕn thøc: Qua c¸c c©u hái vÒ c¸c hiÖn tîng, nhuyªn nh©n h háng vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra söa ch÷a c¬ cÊu l¸i. C¬ së ®¸nh gi¸: §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn qua sù tr×nh bµy cña häc viªn - Tr×nh bµy ®îc ®Çy ®ñ c¸c hiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra söa ch÷a c¬ cÊu l¸i. - §¹t yªu cÇu : 5 - 10 ®iÓm 2. Kü n¨ng: §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn qua s¶n phÈm cña häc viªn vÒ: - S¶n phÈm th¸o l¾p, b¶o dìng vµ ®iÒu chØnh ®îc c¬ cÊu l¸i trªn «t« ®óng quy tr×nh, quy ph¹m, ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®óng thêi gian quy ®Þnh vµ an toµn. - §¹t : 7 ®iÓm. Vît thêi gian - §¹t : 1 ®iÓm -Sö dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô kiÓm tra, söa ch÷a ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. - §¹t : 1 ®iÓm - ChuÈn bÞ, bè trÝ vµ s¾p xÕp n¬i lµm viÖc vÖ sinh, an toµn vµ hîp lý. - §¹t : 1 ®iÓm 12
 13. IV. C¸c d¹ng c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ * C©u hái kiÓm tra ®Çu tiÕt häc 1. Tr×nh bµy c¸c nguyªn nh©n h háng cña c¬ cÊu l¸i lµm cho tay l¸i nÆng ? 2. Nguyªn nh©n nµo lµm cho c¬ cÊu l¸i ho¹t ®éng cã tiÕng ån nhiÒu *Hai bµi kiÓm tra viÕt vÒ : - C¸c h háng vµ nguyªn nh©n h háng cña c¬ cÊu l¸i - C¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra h háng vµ söa ch÷a c¬ cÊu l¸i. * Mét bµi kiÓm tra vÒ ho¹t ®éng tù nguyªn cøu : - LËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt cña c¬ cÊu l¸i trªn «t« * Hai bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ kü n¨ng thùc hµnh vÒ : 1. Th¸o l¾p vµ b¶o dìng c¬ cÊu l¸i trªn «t« 2. §iÒu chØnh c¬ cÊu l¸i  §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña toµn bµi - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra viÕt vµ bµi tËp tù nghiªn cøu -LÊy hÖ sè 1 - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra viÕt (45 phót) vµ bµi tËp tù nghiªn cøu -LÊy hÖ sè 2 - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra bµi th¸o l¾p,®iÒu chØnh c¬ cÊu l¸I -LÊy hÖ sè 3 13
 14. Bµi 3 söa ch÷a vµ b¶o dìng c¬ cÊu l¸i - M· bµi: HAR.01 32 03 I. C«ng viÖc chuÈn bÞ vËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ 1. vËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ - Phßng häc lý thuyÕt - M« hinh c¾t : hÖ thèng l¸I vµ dÉn ®éng l¸i - C¸c chi tiÕt rêi cña dÉn ®éng l¸i - Tranh treo têng vÒ s¬ ®å cÊu t¹o cña c¸c bé phËn : dÉn ®éng l¸i - M¸y chiªó Overhead vµ CD ROM vÒ cÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña dÉn ®éng l¸i - Xëng thùc hµnh cã ®ñ trang thiÕt bÞ ®o kiÓm hiÖn ®¹i vµ cã ¸nh s¸ng, hÖ thèng th«ng giã ®óng tiªu chuÈn - 4 b¶ng quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng dÉn ®éng l¸i - 4 Hép sè c¬ khÝ dïng th¸o l¾p häc tËp. - 4 bé dông cô tay nghÒ söa ch÷a «t«. - 4 bé c¶o, vam dïng th¸o l¾p dÉn ®éng l¸i vµ 4 bµn th¸o l¾p. - 1 kg mì b«i tr¬n vµ 4 lÝt dung dÞch röa (hoÆc dÇu ®iªzen) - 0,4 kg giÎ s¹ch. - C¸c jo¨ng, ®Öm vµ chèt cÇu 2. §Þa ®iÓm tham quan - Liªn hÖ cho häc viªn ®I tham quan t¹i mét xëng ®¹i tu «t« cã trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, lo¹i c«ng suÊt 250 xe trë lªn ®Ó häc tËp cã kh¸I niÖm vÒ néi dung c«ng viÖc söa ch÷a vµ b¶o dìng hÖ thèng l¸I vµ dÉn ®éng l¸i. - Ph©n xëng gÇm, tæ thay thÕ vµ b¶o dìng dÉn ®éng l¸i 3. Tµi liÖu ph¸t tay cho c¸c häc viªn Mçi häc viªn sÏ ®îc ph¸t : - Mét b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ hÖ thèng l¸I - Mét b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng dÉn ®éng l¸i - Mét sè b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ c¸c lo¹i dÉn ®éng l¸i II. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ : - NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i cña dÉn ®éng l¸i. - ¦u, nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông réng r¶i cña c¸c lo¹i dÉn ®éng l¸i trªn «t«. - CÊu t¹o, c«ng dông, tªn gäi c¸c chi tiÕt, gi¸o viªn cÇn thuyÕt tr×nh cã minh ho¹ th«ng qua b¶n vÏ cÊu t¹o vµ vËt thËt cña dÉn ®éng l¸i ®Ó häc viªn nhËn d¹ng c¸c chi tiÕt, bé phËn vµ c¸c vÞ trÝ l¾p dÉn ®éng l¸i - Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña dÉn ®éng l¸i. Sö dông m¸y chiªó vµ CD ROM (5 phót) ®Ó chiÕu cÊu t¹o, ho¹t ®éng cho häc viªn nhËn d¹ng. Th«ng qua b¶n vÏ cÊu t¹o, b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p vµ b¶o dìng dÉn ®éng l¸i, gi¸o viªn tr×nh diÔn th¸o l¾p vµ b¶o dìng mÉu ®Ó häc viªn cïng quan s¸t biÕt ph¬ng ph¸p th¸o l¾p vµ nhËn d¹ng cÊu t¹o, vÞ trÝ l¾p ghÐp cña c¸c chi tiÕt cña dÉn ®éng l¸i. -Thø tù c¸c bíc cña quy tr×nh th¸o l¾p, quy tr×nh b¶o dìng dÉn ®éng l¸i vµ c¸c chó ý vÒ sai háng trong kü thuËt, biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ an toµn lao ®éng khi th¸o l¾p dÉn ®éng l¸i - Th¸o rêi dÉn ®éng l¸i - Giíi thiÖu vÒ cÊu t¹o vµ sù l¾p ghÐp gi÷a c¸c chi tiÕt - B¶o dìng tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt (æ bi, chèt cÇu) - L¾p dÉn ®éng l¸i. 14
 15. 3. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : - Tæ chøc häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá 4 ngåi cïng nghiªn cøu, th¶o luËn th«ng qua c¸c b¶n vÏ cÊu t¹o vµ b¶n quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng dÉn ®éng l¸i ®Ó hä cïng quan s¸t nhËn d¹ng cÊu t¹o, vÞ trÝ l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt cña dÉn ®éng l¸i. - Híng dÉn c¸c nhãm häc viªn sö dông c¸c bé vam, c¶o dïng th¸o l¾p dÉn ®éng l¸i. - Híng dÉn häc viªn lËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt - Quan s¸t vµ nh¾c nhë c¸c sai háng thßng gÆp trong qu¸ tr×nh th¸o l¾p vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc 4. Tæ chøc cho häc viªn tham quan : - Gi¸o viªn tæ chøc vµ híng dÉn cho c¸c nhãm häc viªn c¸c néi dung, yªu cÇu vÒ tham quan vµ thùc tËp t¹i c¸c c¬ cë b¶o dìng vµ söa ch÷a «t« hiÖn ®¹i 5. Tæ chøc cho häc viªn tù nghiªn cøu vµ lµm bµi tËp : - §Þa ®iÓm, m«i trêng : T¹i th viÖn, t¹i líp häc, c©u l¹c bé hoÆc t¹i nhµ. - Híng dÉn c¸c tµi liÖu tham kh¶o vÒ dÉn ®éng l¸i «t«. - VÏ s¬ ®å cÊu t¹o cña c¸c lo¹i dÉn ®éng l¸i - Nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o vµ tr×nh bµy ®îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¸c bé phËn cña c¸c lo¹i dÉn ®éng l¸i. - Híng dÉn còng cè vµ ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc b¶n vÏ vµ t×m kiÕm c¸c sè liÖu, c¸c th«ng sè trong kü thuËt söa ch÷a cïng víi nhãm häc viªn vµ viÕt b¸o c¸o, tr×nh bµy chung cho c¶ líp cïng trao ®æi. III. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ 1. KiÕn thøc : Qua c¸c c©u hái vÒ yªu cÇu, nhiÖm vô vµ cÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¸c bé phËn cña dÉn ®éng l¸i vµo ®Çu tiÕt häc. C¬ së ®¸nh gi¸: §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn qua sù tr×nh bµy cña häc viªn - Tr×nh bµy ®îc ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô, yªu cÇu, cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¸c bé phËn cña dÉn ®éng l¸i. - §¹t yªu cÇu : 5 - 10 ®iÓm 2. Kü n¨ng : §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn qua s¶n phÈm cña häc viªn vÒ: - S¶n phÈm th¸o l¾p, b¶o dìng dÉn ®éng l¸i ®óng quy tr×nh, quy ph¹m, ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®óng thêi gian quy ®Þnh vµ an toµn. - §¹t : 7 ®iÓm. Vît thêi gian - §¹t : 1 ®iÓm -Sö dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô kiÓm tra, b¶o dìng ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. - §¹t : 1 ®iÓm - ChuÈn bÞ, bè trÝ vµ s¾p xÕp n¬i lµm viÖc vÖ sinh, an toµn vµ hîp lý. - §¹t : 1 ®iÓm 15
 16. IV. C¸c d¹ng c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ * C©u hái kiÓm tra ®Çu tiÕt häc 1. NhiÖm vô cña dÉn ®éng l¸i ? 2. DÉn ®éng l¸i cã nh÷ng h háng nµo lµm cho hÖ thèng l¸i kh«ng cã t¸c dông ? * Mét bµi kiÓm tra viÕt vÒ : - CÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña dÉn ®éng l¸i * Mét bµi kiÓm tra vÒ ho¹t ®éng tù nguyªn cøu : - Ph©n biÖt sù kh¸c nhau vÒ cÊu t¹o cña c¸c lo¹i dÉn ®éng l¸i * Mét bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ kü n¨ng thùc hµnh vÒ : - Th¸o l¾p vµ b¶o dìng dÉn ®éng l¸i * §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña toµn bµi - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra viÕt vµ bµi tËp tù nghiªn cøu -LÊy hÖ sè 1 - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra viÕt (45 phót) vµ bµi tËp tù nghiªn cøu -LÊy hÖ sè 2 - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra bµi th¸o l¾p®iÒu chØnh dÉn ®éng l¸I -LÊy hÖ sè 3 16
 17. Bµi 4 söa ch÷a vµ b¶o dìng bé trî lùc l¸i - M· bµi: HAR.01 32 04 I. C«ng viÖc chuÈn bÞ vËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ 1. VËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ - Phßng häc chuyªn m«n ho¸ - M¸y chiªó Overhead vµ CD ROM vÒ cÊu t¹o, ho¹t ®éng vµ c¸c h háng, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a bé trî lùc l¸I «t«. - Xëng thùc hµnh cã ®ñ trang thiÕt bÞ ®o kiÓm hiÖn ®¹i vµ cã ¸nh s¸ng, hÖ thèng th«ng giã ®óng tiªu chuÈn - 4 b¶ng quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng bé trî lùc l¸I trªn «t«. - 4 «t« dïng th¸o l¾p häc tËp. - 4 bé dông cô tay nghÒ söa ch÷a «t«. - 4 bµn th¸o l¾p. - 1 kg mì b«i tr¬n, 4 lÝt dÇu trî lùc l¸i vµ 4 lÝt dung dÞch röa (hoÆcdÇu ®iªzen) - 0,4 kg giÎ s¹ch. - C¸c jo¨ng, ®Öm, c¸c van vµ æ bi 2. §Þa ®iÓm tham quan - Liªn hÖ cho häc viªn ®I tham quan t¹i mét xëng ®¹i tu «t« cã trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, lo¹i c«ng suÊt 250 xe trë lªn ®Ó häc tËp cã kh¸I niÖm vÒ néi dung c«ng viÖc söa ch÷a vµ b¶o dìng hÖ thèng l¸I vµ c¸c lo¹i bé trî lùc l¸I. - Ph©n xëng gÇm, tæ thay thÕ vµ söa ch÷a bé trî lùc l¸I 3. Tµi liÖu ph¸t tay cho c¸c häc viªn Mçi häc viªn sÏ ®îc ph¸t : - Mét b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ hÖ thèng l¸I vµ cña mét lo¹i bé trî lùc l¸I - Mét b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng bé trî lùc l¸I - Mét sè b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ c¸c lo¹i bé trî lùc l¸I II. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ :  Trong bµi gi¶ng gi¸o viªn cÇn thuyÕt tr×nh vµ sö dông m¸y chiÕu vµ ®Üa h×nh (5 phót) minh ho¹ cho häc viªn : - CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña mét sè lo¹i bé trî lùc l¸I - Ph©n tÝch ®îc hiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ sù tiÕp xóc, vÞ trÝ chÞu lùc, mµi mßn cña c¸c chi tiÕt bé trî lùc l¸i. - X¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a c¸c h háng chi tiÕt cña bé trî lùc l¸I vµ sö dông ®óng dông cô kiÓm tra.. 2. Tr×nh diÔn mÉu kÕt hîp víi sù thùc hiÖn cña nhãm häc viªn vÒ : Th«ng qua b¶n vÏ cÊu t¹o, b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p vµ b¶o dìng, gi¸o viªn tr×nh diÔn mÉu vµ híng dÉn nhãm häc viªn cïng th¸o l¾p vµ kiÓm tra, söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña bé trî lùc l¸I - Giíi thiÖu thø tù c¸c bíc cña quy tr×nh th¸o ,l¾p vµ b¶o dìng bé trî lùc l¸I. - Híng dÉn c¸c chó ý vÒ sai háng trong kü thuËt, biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ an toµn lao ®éng khi lµm viÖc díi gÇm xe. - Giíi thiÖu vÒ cÊu t¹o vµ sù l¾p ghÐp gi÷a c¸c bé phËn cña bé trî lùc l¸I trªn «t« - Th¸o bé trî lùc l¸I - Th¸o rêi bé trî lùc l¸I - B¶o dìng tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt (æ bi, c¸c van, xi lanh...) - L¾p bé trî lùc l¸I - L¾p bé trî lùc l¸I lªn «t«. 17
 18. 3. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : - Tæ chøc häc viªn thµnh c¸c nhãm nhá 4 ngåi cïng nghiªn cøu, th¶o luËn th«ng qua c¸c b¶n vÏ cÊu t¹o vµ b¶n quy tr×nh th¸o l¾p bé trî lùc l¸I trªn «t« ®Ó hä cïng quan s¸t nhËn d¹ng cÊu t¹o, vÞ trÝ l¾p ghÐp cña c¸c bé phËn cña bé trî lùc l¸I trªn «t«. - Híng dÉn c¸c nhãm häc viªn th¸o l¾p bé trî lùc l¸I trªn «t«. - Hín dÉn c¸c nhãm häc viªn lËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt - Gi¸o viªn quan s¸t vµ nh¾c nhë c¸c chó ý vÒ an toµn vµ c¸c sai háng thßng gÆp trong th¸o l¾p, söa ch÷a vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc 4. Tæ chøc cho häc viªn tham quan : - Gi¸o viªn tæ chøc vµ híng dÉn cho c¸c nhãm häc viªn c¸c néi dung, yªu cÇu vÒ tham quan vµ thùc tËp t¹i c¸c c¬ cë b¶o dìng vµ söa ch÷a «t« hiÖn ®¹i 5. Tæ chøc cho häc viªn tù nghiªn cøu vµ lµm bµi tËp : - §Þa ®iÓm, m«i trêng : T¹i th viÖn, t¹i líp häc, c©u l¹c bé hoÆc t¹i nhµ. - Híng dÉn c¸c tµi liÖu tham kh¶o vÒ bé trî lùc l¸I «t«. - LËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt bé trî lùc l¸I - Nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o vµ tr×nh bµy ®îc ph¬ng ph¸p kiÓm tra h háng vµ söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña bé trî lùc l¸I. - Híng dÉn còng cè vµ ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc b¶n vÏ vµ t×m kiÕm c¸c sè liÖu, c¸c th«ng sè trong kü thuËt söa ch÷a cïng víi nhãm häc viªn vµ viÕt b¸o c¸o, tr×nh bµy chung cho c¶ líp cïng trao ®æi. III. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ 1. KiÕn thøc : Qua c¸c c©u hái vÒ cÊu t¹o, ho¹t ®éng, c¸c hiÖn tîng, nhuyªn nh©n h háng vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra söa ch÷a bé trî lùc l¸I. C¬ së ®¸nh gi¸: §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn qua sù tr×nh bµy cña häc viªn - Tr×nh bµy ®îc ®Çy ®ñ cÊu t¹o, ho¹t ®éng, c¸c hiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ ph- ¬ng ph¸p kiÓm tra söa ch÷a bé trî lùc l¸I. - §¹t yªu cÇu : 5 - 10 ®iÓm 2. Kü n¨ng: §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn qua s¶n phÈm cña häc viªn vÒ: - S¶n phÈm th¸o l¾p, b¶o dìng vµ ®iÒu chØnh ®îc bé trî lùc l¸I trªn «t« ®óng quy tr×nh, quy ph¹m, ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®óng thêi gian quy ®Þnh vµ an toµn. - §¹t : 7 ®iÓm. Vît thêi gian - §¹t : 1 ®iÓm -Sö dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô kiÓm tra, söa ch÷a ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. - §¹t : 1 ®iÓm - ChuÈn bÞ, bè trÝ vµ s¾p xÕp n¬i lµm viÖc vÖ sinh, an toµn vµ hîp lý. - §¹t : 1 ®iÓm 18
 19. IV. C¸c d¹ng c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ * C©u hái kiÓm tra ®Çu tiÕt häc 1. NhiÖm vô cña bé trî lùc l¸i ? 2. V× sao lùc quay vµnh tay l¸i nÆng ? * Hai bµi kiÓm tra viÕt vÒ : - CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña bé trî lùc l¸I ? - C¸c h háng, ph¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a bé trî lùc l¸I ? * Mét bµi kiÓm tra vÒ ho¹t ®éng tù nguyªn cøu : - LËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt cña bé trî lùc l¸I trªn «t« * Mét bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ kü n¨ng thùc hµnh vÒ : - Th¸o l¾p vµ b¶o dìng hép sè c¬ khÝ trªn «t«  §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña toµn bµi - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra viÕt vµ bµi tËp tù nghiªn cøu -LÊy hÖ sè 1 - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra viÕt (45 phót) vµ bµi tËp tù nghiªn cøu -LÊy hÖ sè 2 - KÕt qu¶ ®iÓm kiÓm tra bµi th¸o l¾, b¶o dìng bé trî lùc l¸I -LÊy hÖ sè 3 19
 20. Bµi 5 söa ch÷a vµ b¶o dìng cÇu tríc dÉn híng - M· bµi: HAR.01 32 05 I. C«ng viÖc chuÈn bÞ vËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ 1. VËt t vµ c¸c trang thiÕt bÞ - Phßng häc chuyªn m«n ho¸ - M« h×nh c¸c lo¹i cÇu tríc dÉn híng - M¸y chiªó Overhead vµ CD ROM vÒ cÊu t¹o c¸c lo¹i cÇu tríc dÉn híng - Xëng thùc hµnh cã ®ñ trang thiÕt bÞ ®o kiÓm hiÖn ®¹i vµ cã ¸nh s¸ng, hÖ thèng th«ng giã ®óng tiªu chuÈn - 4 b¶ng quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng cÇu tríc dÉn híng trªn «t«. - 4 hép ph©n phèi dïng th¸o l¾p häc tËp. - 4 «t« dïng th¸o l¾p häc tËp. - 4 bé dông cô tay nghÒ söa ch÷a «t«. - Bé gi¸ ®ì, pa l¨ng treo cÇu tríc dÉn híng - 4 kÝch n©ng vµ 4 bµn th¸o l¾p. - 1 kg mì b«i tr¬n vµ 4 lÝt dung dÞch röa (hoÆcdÇu ®iªzen) - 0,4 kg giÎ s¹ch. - C¸c jo¨ng, ®Öm vµ æ bi 2. §Þa ®iÓm tham quan - Liªn hÖ cho häc viªn ®I tham quan t¹i mét xëng ®¹i tu «t« cã trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, lo¹i c«ng suÊt 250 xe trë lªn ®Ó häc tËp cã kh¸I niÖm vÒ néi dung c«ng viÖc söa ch÷a vµ b¶o dìng c¸c lo¹i cÇu tríc dÉn híng. - Ph©n xëng gÇm, tæ thay thÕ vµ söa ch÷a cÇu tríc dÉn híng 3. Tµi liÖu ph¸t tay cho c¸c häc viªn Mçi häc viªn sÏ ®îc ph¸t : - Mét b¶n vÏ s¬ ®å cÊu t¹o vÒ c¸c lo¹i cÇu tríc dÉn híng - Mét b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p, b¶o dìng cÇu tríc dÉn híng Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ :  Trong bµi gi¶ng gi¸o viªn cÇn thuyÕt tr×nh qua b¶n vÏ cÊu t¹o vµ sö dông m¸y chiÕu vµ ®Üa h×nh (5 phót) minh ho¹ cho häc viªn : - CÊu t¹o c¸c lo¹i cÇu tríc dÉn híng - Gi¶I thÝch ®îc c¸c hiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ sù tiÕp xóc, vÞ trÝ chÞu lùc, mµi mßn cña c¸c chi tiÕt cÇu tríc dÉn híng. - X¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a c¸c h háng chi tiÕt cña cÇu tríc dÉn híng vµ sö dông ®óng dông cô kiÓm tra.. 2. Tr×nh diÔn mÉu kÕt hîp víi sù thùc hiÖn cña nhãm häc viªn vÒ : Th«ng qua b¶n vÏ cÊu t¹o, b¶n vÏ quy tr×nh th¸o l¾p vµ b¶o dìng, gi¸o viªn tr×nh diÔn mÉu vµ híng dÉn nhãm häc viªn cïng th¸o l¾p vµ kiÓm tra, söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña cÇu tríc dÉn híng - Giíi thiÖu thø tù c¸c bíc cña quy tr×nh th¸o ,l¾p vµ b¶o dìng cÇu tríc dÉn híng. - Híng dÉn c¸c chó ý vÒ sai háng trong kü thuËt, biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ an toµn lao ®éng khi lµm viÖc díi gÇm xe. - L¾p gi¸ vµ pa l¨ng treo gi÷ cÇu tríc dÉn híng lªn khung xe. - Giíi thiÖu vÒ cÊu t¹o vµ sù l¾p ghÐp cña côm cÇu tríc dÉn híng trªn «t« - Th¸o cÇu tríc dÉn híng trªn «t« ra ngoµi - Th¸o rêi cÇu tríc dÉn híng - B¶o dìng tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt (æ bi, b¹c lãt, chèt cÇu) - L¾p cÇu tríc dÉn híng. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2