intTypePromotion=1

Sách hướng dẫn về cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiện kế hoạch hành động toàn cầu đề bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương nông và việc thành lập nó

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
25
lượt xem
0
download

Sách hướng dẫn về cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiện kế hoạch hành động toàn cầu đề bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương nông và việc thành lập nó

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách hướng dẫn này mô tả cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiên GPA và cung cấp các chỉ dẫn về trình tự tiến hành thiết lập nó. Bên cạnh đó, cuốn sách còn trình bày các khái niệm chung, các bộ phận, những người đóng vai trò chủ yếu và các bước chi tiết để tiến hành thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin ở mức quốc gia. Sách cũng tóm tắt các trách nhiệm của mỗi người thực hiện và chỉ ra các luồng thông tin được trao đổi như thế nào giữa họ thông qua trình ứng dụng máy tính đã được phát triển để việc thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia thực hiện GPA dễ dàng hơn. Các chi tiết vận hành của phần mềm được mô tả trong phần Hướng dẫn sử dụng trình ứng dụng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách hướng dẫn về cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiện kế hoạch hành động toàn cầu đề bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương nông và việc thành lập nó

TỔ CHỨC LƯƠNG NÔNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC<br /> <br /> SÁCH HƯỚNG DẪN VỀ<br /> CƠ CHẾ CHIA SẺ THÔNG TIN QUỐC<br /> GIA VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH<br /> HÀNH ĐỘNG TOÀN CẦU ĐỀ BẢO<br /> TỒN VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI<br /> NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT<br /> PHỤC VỤ MỤC TIÊU LƯƠNG NÔNG<br /> VÀ VIỆC THÀNH LẬP NÓ<br /> <br /> Với sự hợp tác của<br /> <br /> Bản dự thảo<br /> <br /> Tháng 3 -2004<br /> Rome<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 1. Gới thiệu<br /> 2. Cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiện Kế hoạch hành động toàn<br /> cầu (GPA)<br /> 2.1. Đánh giá tiến triển đã làm trong việc thực hiện GPA<br /> 2.2. Mô hình xây dựng năng lực tham gia giám sát việc thực hiện GPA<br /> 2.3. Những người đóng vai trò chủ yếu của Cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia<br /> Các đầu mối quốc gia (NFP)<br /> Các bên tham gia (SH)<br /> Tổ chức lương nông của Liên Hợp Quốc (FAO) và Viện Tài nguyên di<br /> tuyền thực vật quốc tế (IPGRI)<br /> 2.4. Các phần chính của Cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia<br /> Các chỉ thị<br /> Khuôn dạng báo cáo<br /> Trình ứng dụng máy tính để giám sát việc thực hiện GPA và thiết lập Cơ<br /> chế chia sẻ thông tin quốc gia<br /> 2.5. Các bước để thiết lập Cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiện GPA<br /> Giai đoan chuẩn bị<br /> Giai đoan thực hiện<br /> 2.6. Vận hành Cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiện GPA<br /> 3. Hướng dấn sử dụng Trình ứng dụng máy tính phiên bản 2.0 của Cơ chế<br /> chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiện GPA<br /> 3.1. Giới thiệu<br /> 3.2. Yêu cầu hệ thống<br /> 3.3. Nền phát triển<br /> 3.4. Cài đặt Chương trình<br /> 3.4.1 Các NFP cũng hoạt động như các SH<br /> 3.42. Cho những người dùng chung (sử dụng đại chúng)<br /> 3.5. Chạy các Dịch vụ<br /> 3.6. Đăng ký người dùng<br /> 3.6.1. Nhập khóa<br /> 3.6.2. Đặt mật khẩu của người dùng<br /> 3.7. Chạy Trình ứng dụng<br /> 3.8. Màn hình chính. Khoản mục thực đơn: Các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của GPA<br /> 1<br /> <br /> 3.8.1. Các câu hỏi liên quan<br /> 3.9. Khoản mục thực đơn: Các bảng chung<br /> 3.9.1. Tìm kiếm bảng tổ chức<br /> 3.9.2. Trường liên kết là gì?<br /> 3.9.3. Tìm kiếm các Từ đồng nghĩa trong bảng bậc phân loại<br /> 3.9.4. Tạo Báo cáo hình cây mở của một tổ chức<br /> 3.9.5. Xóa/ Vô hiệu bản ghi trong Bảng chung<br /> 3.9.6. Thêm một bản ghi vào một Bảng chung<br /> 3.9.7. Thay đổi bản ghi hiện có trong Bảng chung<br /> 3.9.8. Vấn đề tên trong Bảng của người liên lạc<br /> 3.10. Khoản mục thực đơn: Xuất dữ liệu (Phiên bản cho SH)<br /> 3.11. Khoản mục thực đơn: Các Tài liệu Dự án<br /> 3.12. Ghi một câu trả lời<br /> 3.13. Di trú các câu trả lời từ lần Lặp lại trước đó<br /> 3.14. Hiển thị các câu trả lời từ tất cả các SH và các lần Lặp lại trước đó<br /> 3.15. Xuất dữ liệu ra Bảng tính Microsolt Excel<br /> 3.16. Nhập dữ liệu vào từ Bảng tính Excel<br /> 3.16.1. Chuẩn bị tệp để nhập dữ liệu<br /> 3.16.2. Nhập một tệp vào trong ứng dụng<br /> 3.17. Sử dụng tiện ích chia nhỏ dữ liệu (SPLIT)<br /> 3.18. Sao lưu dữ liệu<br /> 3.19. Xử lý sự cố<br /> 3.20. Phản hồi thông tin<br /> Phụ lục A: Hướng dẫn cho Đầu mối quốc gia<br /> 1.Giới thiệu<br /> 2. Mô tả các tác vụ – Lặp lại<br /> 3. Đăng ký các SH<br /> 3.1. Đăng ký cho một Bên tham gia<br /> 3.2. Huỷ bỏ đăng ký của SH<br /> 3.3. Lọc các SH đã đăng ký và không được đăng ký<br /> 3.4. Tạo CD cho các SH<br /> 4. Hợp nhất dữ liệu<br /> 4.1. Các thống kê việc hợp nhất<br /> 2<br /> <br /> 4.2. Tải dữ liệu<br /> 4.3. Bắt đầu/Tiếp tục hợp nhất<br /> 4.3.1. Bản ghi mới được tạo bởi SH<br /> 4.3.2. Bản ghi bị thay đổi bởi SH<br /> 4.3.3. Bản ghi bị vô hiệu bởi SH<br /> 4.3.4. Quá trình hợp nhất đã hoàn thành cho một SH<br /> 4.3.5. Những chú giải tổng quát để hợp nhất dữ liệu<br /> 4.4. Chấm dứt việc hợp nhất<br /> 5. Sửa chữa/Thêm vào các câu trả lời thay cho SHs<br /> 6. Đóng các Vòng lặp<br /> Phụ lục: Danh sách của các nút được sử dụng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Giới thiệu<br /> Tại Hội thảo kỹ thuật quốc tế lần thứ tư về Tài nguyên di truyền thực vật<br /> (TNDTTV) (Liepzig, 6/1996), 150 quốc gia đã thừa nhận Kế hoạch hành động toàn<br /> cầu (GPA). Các nước đã nhất trí việc thực hiện GPA sẽ được giám sát và hướng dẫn<br /> bởi chính phủ mỗi quốc gia cùng các hội viên khác của FAO và đã đề nghị thiết lập một<br /> hệ thống giám sát GPA hiệu quả và rõ ràng.<br /> Giám sát việc thực hiện GPA và các hoạt động liên quan của nó là hết sức quan<br /> trọng để thiết lập các ưu tiên, phát triển các kế hoạch tương lai và sử dụng có hiệu quả<br /> các nguồn tài chính có khả năng sử dụng được ở cả mức quốc gia và quốc tế cho việc<br /> thực hiện GPA. Hơn nữa, các nhà làm chính sách, các cơ quan phát triển, các nhà<br /> nghiên cứu và những người chủ chốt khác đối với Tài nguyên di truyền thực vật phục<br /> vụ mục tiêu lương nông (PGRFA) cần có các thông tin chính xác và xác thực để ra<br /> quyết định khi xử trí các khiếm khuyết cũng như xác định các thời điểm khai thác thích<br /> hợp. Tương tự, cần phải có các cơ chế có hiệu quả để trao đổi thông tin nhận được từ<br /> việc nghiên cứu và phát triển PGRFA ở các mức quốc gia, khu vực và quốc tế.<br /> Ngay từ khi việc giám sát thực hiện GPA bắt đầu năm 1998, FAO và IPGRI đã tiến<br /> hành phát triển và cải tiến các cơ chế để trao đổi thông tin. Bắt đầu năm 2002, và theo<br /> gợi ý của Ủy ban Tài nguyên di truyền phục vụ mục tiêu lương nông, FAO, với sự hợp<br /> tác của IPGRI đã phát triển một kế hoạch dự kiến về Cơ chế trao đổi thông tin ở mức<br /> quốc gia và quốc tế việc thực hiện GPA1. Chủ đề bao chùm của cơ chế đã dự thảo - Cơ<br /> chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiện Kế hoach hành động toàn cầu (GPA) để<br /> Bảo tồn và Sử dụng bền vững Tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương<br /> nông (PGRFA) là cải tiến năng lực các nước trong việc trao đổi và phân tích thông tin<br /> PGRFA cho các kế hoạch tương lai. Nó dựa trên một danh sách của các Chỉ thị đã<br /> được quốc tế thừa nhận gắn với 20 lĩnh vực hoạt động ưu tiên của GPA và một Hệ<br /> thống vi tính hóa cho việc thu thập và chia sẻ thông tin ở các mức quốc gia và quốc tế.<br /> Sách hướng dẫn này mô tả Cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia việc thực hiên GPA<br /> và cung cấp các chỉ dẫn về trình tự tiến hành thiết lập nó.<br /> Các chỉ dấn dành cho (1) các Đầu mối quốc gia (National Focal Point - NFP) được<br /> các Chính phủ lựa chọn để giám sát việc thực hiện GPA và (2) một khoảng rộng của<br /> các Bên tham gia (Stakeholder - SH” cụ thể là, những người ra quyết định, những<br /> người quản lý Ngân hàng gen, những người chọn tạo giống, những người sản xuất hạt<br /> giống, các hội nông dân, các tổ chức xã hội cộng đồng trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan<br /> tới các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững PGRFA trong các nước hội viên.<br /> Trong các phần sau, Sách hướng dẫn này mô tả chính Cơ chế chia sẻ thông tin, trình<br /> bày các khái niệm chung, các bộ phận, những người đóng vai trò chủ yếu và các bước chi<br /> tiết để tiến hành thiết lập nó ở mức quốc gia. Nó cũng tóm tắt các trách nhiệm của mỗi<br /> người thực hiện và chỉ ra các luồng thông tin được trao đổi như thế nào giữa họ thông<br /> qua Trình ứng dụng máy tính đã được phát triển để việc thiết lập Cơ chế chia sẻ thông tin<br /> quốc gia việc thực hiện GPA dễ dàng hơn. Các chi tiết vận hành của phần mềm được mô<br /> tả trong phần Hướng dẫn sử dụng Trình ứng dụng máy tính.<br /> 1<br /> <br /> CGRFA-9/02/7, Giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động toàn cầu để Bảo tồn và sử dụng bền vững Tài<br /> nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương nông<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2