intTypePromotion=3

Sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ sau thu hoạch: Lợi môi trường, tăng thu nhập

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
15
download

Sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ sau thu hoạch: Lợi môi trường, tăng thu nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngay sau thu hoạch vụ mùa, thay vì đốt rơm rạ ngoài đồng vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường, nhiều nông dân đã biết cách ủ rơm thành nguyên liệu sản xuất nấm và phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất vụ đông và vụ lúa chiêm xuân sắp tới. Đó là nhờ sự thành công của mô hình ủ rơm rạ bằng chế phẩm sinh học của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng. Đây được đánh giá là mô hình hiệu quả xử lý môi trường trong nông nghiệp và nâng cao đời sống nông dân, rất cần được nhân rộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ sau thu hoạch: Lợi môi trường, tăng thu nhập

KET QUA NGHlIlN CtTU KHOA H(<br /> <br /> <br /> San xuat phan hOfu co tur ram ra sau thu hoach:<br /> <br /> <br /> Ngay sau khi thu hogch ha, xa vien thu gom rom lai, ngiy li cd sin pham, sau do<br /> vu mua, thay vi dot ram ra sii d\mg ehl phim sinh hgc thu hoach lien tuc trong<br /> ngodi dong vica ldng phi, de u rom v i trien khai sin vdng mdt thing. Cdng nghf<br /> vica gdy 6 nhiim moi xuit nim rom ngoii ddng mdi nay eho phep ngudi<br /> truang, nhiiu nong ddn da theo hudng din cua ein bg din trdng nim d mgi dia<br /> hiit cdeh ii ram thdnh Trung tim khuyin ndng, hinh, trong nhi, trong vudn<br /> nguyin lieu sdn xudt ndm vd khuyin ngu Hii Phdng. hoae ngoii rugng deu duge,<br /> phdn hon hieu ca phuc vu Ngoii ra, HTX edn iing Vdi ning suit binh quin<br /> f r<br /> <br /> sdn xudt vu dong vd vu lua dung viee u ram thinh 10 120kg nim tuai/ tan ram<br /> f<br /> <br /> <br /> chiim xudn sdp tai. Do la tin phin hihi co de phyc vu khd v i vdi gia ban tai rugng<br /> nha SIC thdnh cong cua mo eho sin xuat 10 ha khoai tay 50.000 ddng/kg, ngudi din<br /> hinh u ram ra bdng chi vuddng. ed the thu ve 6 trifu ddng,<br /> phdm sinh hoc cda Trung 6ng Pham Vin Hi, trii ehi phi edn lai hon 3<br /> f<br /> X<br /> r r<br /> <br /> tdm Khuyin nong Khuyin G i i m dde Trung t i m<br /> f f<br /> trifu ddng. Tu nam 2008,<br /> ngu Hdi Phong. Ddy duac Khuyen ndng - Khuyen ngu Trung tim Khuyen ndng<br /> ddnh gid Id mo hinh hiiu Hii Phdng nhan dinh: Vdi Khuyen ngu da lim thu<br /> r f<br /> <br /> qud xu ly moi truang trong nghifm md hinh u ram<br /> md hinh sin xuit nim ram<br /> nong nghiip vd ndng cao thinh phan bdn hiru co de sii<br /> trii vu, b i eon ed the u ram<br /> f r \<br /> dung trong 2 vu liia v i mgt<br /> dai song nong ddn, rdt cdn tii ngay sau khi thu hoach<br /> vu ddng tai xa Tan Dan (An<br /> duac nhdn rong. lua mua, khoing 20 25<br /> De lam, hieu qua cao<br /> Din thim cinh ddng sin<br /> xuit nim ram trii vu tai xa<br /> Quang Phue (Tien Lang)<br /> khdng it ngudi ngac nhien.<br /> Tren difn tich khoing 1500<br /> m^ HTX ndng nghifp<br /> Quang Phuc lim 18 ludng<br /> sin xuit nam ram trii vu vdi<br /> hon 30 tin nguyen lifu. Cac<br /> ludng nim diu dang eho sin<br /> pham v i bat dau thu hoach.<br /> Theo dng Nguyin Nggc<br /> Vien, ehu nhifm HTX ndng<br /> nghifp Quang Phue, ngay<br /> sau khi thu ho^eh lua lai Fl Trang trgi trong ndm cua ong Chit dxd Tien Tien<br /> tai vung sin xuit tap trung 5<br /> r<br /> <br /> Bdn tin khoa hoc cong nghi so 7 2011 13<br /> KET QUA NGHlfeNCtru KHOA HQC - jsm.M<br /> <br /> Lao). Hifu qui bude dau la sau 15 ngiy dio lai va sau dh tren, hifn nay, Trung tam<br /> tren 1 sio liia, ndng dan 30 35 ngiy ram da hoai Khuyin ndng - Khuyin ngu<br /> diing ehe pham sinh hgc myc thinh phin hiiu ca. Hii Phdng nhan rgng mo<br /> phun eho 5 ta ram sin xuat Trung binh 1 tin ram ra khd hinh xii ly ram ra sau thu<br /> duge 30 kg phan bdn hiiu thu dugc td 600 700kg hoach thinh phin bdn huu ca<br /> > f t<br /> <br /> <br /> CO, tilt kifm dugc 600 phin hiiu ca. bang ehe pham sinh hpe,<br /> nghin ddng/ sio so vdi sii CinsdmnhSnr$ng hudng den myc tieu "tri lai<br /> dyng phin bdn hoi hgc. Kit Theo Sd Ndng nghifp vi huu eo cho dit", gdp phin<br /> thiie v\i lua eho ning suat Phit triln ndng thdn, Hii giim thilu d nhilm moi<br /> ting cao hon binh thudng Phdng hifn cd khoing trudng, bio vf sure khde cfng<br /> 15%, lua khdng bj bfnh 79.000ha gieo ciy Ida, do ddng, eii thifn hf sinh thai<br /> ngh?t re, khdng bi ehua xiu. vay moi nam cd khoing gin ddng rugng vi nang cao thu<br /> Khi su dung phan bdn hiiu 500 nghin tin rom ra khd. nhip cho ngudi trdng lua.<br /> eo sin xuit tii rom ra bdn Diy li ngudn nguyen lifu Ngay trong vu ddng nay,<br /> eho rau vi khoai tiy thi hifu quy nlu sir dung hgp ly lim Trung tam Khuyin ndng<br /> / f<br /> <br /> <br /> qui khi bat ngd. Nang suit nguyen lifu diu vio eho sin Khuyin ngu Hii Phdng<br /> rau vi eu khoai tay tang xuit ndng nghifp. Trude day, hudng din ndng dan li rom<br /> 30% so vdi trdng thdng do nhu ciu su dung thip nen thanh phan bdn hiiu co bdn<br /> thudng, sin phim bao dim sau mdi vu thu hoach, cd cho 100 ha khoai tay, 100 ha<br /> an toin vi ndng din giim khoing 80% lugng rom ra trdng dua va 5000 ha liia<br /> duge 20% chi phi sin xuit. ndng din ddt huy hoae thi gieo sa trong vy chiem xuan.<br /> Dieu ding ndi li vifc xii ly xudng ddng chiy gay d Hy vgng rang sau thinh cdng<br /> ram ra thinh phin bdn bang nhilm mdi trudng, phi huy eua md hinh niy, giii phap<br /> ehl phim sinh hgc rit de cic cdng trinh cdng cdng, xu ly rom ra sau thu hoach<br /> f \<br /> <br /> <br /> thue hifn. Chi can pha ehe han ehe tim nhin giy tai nan bing ehl phim sinh hoc<br /> pham theo diing ty If rdi giao thdng, lim mat di nhieu phue vu sin xuat nim va<br /> trdn vio rom vi u, sau 10 nguyen td quan trgng, lim phan bdn hiiu co se dugc<br /> ngiy ddng u da dat 50-52 ting nguy co suy thoii dit. nhin rdng.<br /> do C vi chuyen miu nau. De timg bude giii quyet vin HOANG YiN<br /> <br /> <br /> <br /> DE TAI NGHIEN CIJU... (Tiep theo trang 12)<br /> rimg ngap man nhu Bing La sinh thii ma cdn ed vai trd viing, thilu tu duy chien<br /> - Dai Hgp vi ven bd de Cim quan trgng trong vifc bio vf luge vl ngan ngira vi phdng<br /> Cap nen eung ed vi giii gin; bd biin. Do sue ep phit trinh thien tai. Bk dam bao<br /> edn khu vue ven bd Cat Hii, trien, ed khi nang trong phat trien bin vihig ciing<br /> do xdi Id manh vi thieu hut tuong lai, RNM Hii Phdng nhu bio ve tinh mang, taif ,<br /> <br /> bdi tich, nen ting eudng diu cd the tiep tue bi suy giim sin cua ngudi dan sdng o<br /> tu bio vf vi trdng mdi. difn tich. Diy li mdt ton thit khu vuc ven biin, sdm can<br /> Cae dii RNM d vung ldn ve til nguyen vi eung li su chung tay vio cugc cua<br /> ven bien Hii Phdng khdng su thi hifn rd net vl tinh eae co quan ehiic nang./.<br /> ehi ed y nghia to ldn vl mat trang phit triln thilu bin C6NGTRANG<br /> <br /> 14 Bdn tin khoa hoc cong nghi so 7 - 2011<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản