Sáng kiến kinh nghiệm "Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio"

Chia sẻ: Vo Thi Thuy Loan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

8
1.633
lượt xem
728
download

Sáng kiến kinh nghiệm "Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dạy học sinh học là phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phân tích của học sinh, và vì thế việc rèn luyện kĩ năng giải bài tập sinh học có một vai trò rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. Có rất nhiều dạng bài tập trong chương trình Sinh học ở trung học phổ thông có thể áp dụng những phép toán và giải trên máy tính casio.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm "Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio"

 1. Tr öôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học I.PHẦN M ĐẦU Ở 1. LÝ D CH N ĐỀ TÀI O Ọ Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dạy học sinh học là phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phân tích của học sinh, và vì thế việc rèn luyện kĩ năng giải bài tập sinh học có một vai trò rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. Có rất nhiều dạng bài tập trong chương trình Sinh học ở trung học phổ thông có thể áp dụng những phép toán và giải trên máy tính casio.Đây cũng là một kĩ năng mới cần rèn luyện cho học sinh do đó tôi đã chọn đề tài “ kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio.” 2. M C ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Ụ Đề tài nêu kĩ năng giải một số dạng bài tập sinh học trong chương trình Sinh học phổ thông, cung cấp tư liệu cho giáo viên tham khảo và vận dụng vào công tác giảng dạy,rèn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi . 3.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Phương pháp giải bài toán sinh học trên máy tính Casio. 4. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Có rất nhiều dạng bài tập có thể áp dụng giải trên máy tính casio tuy nhiên đề tài chỉ đề cập đến những dạng bài tập thuộc phần Sinh học tế bào. I I. PH N NỘI DUNG Ầ I . THÖ C TRAÏ NG NGHI EÂN CÖÙU: Ï Tình hình th ực tế trong nhà trường hiện nay, việc giải bài toán sinh học trên máy tính casio là một vấn đề còn khá mới mẽ đối với học sinh, phần lớn các em chỉ sử dụng máy tính trong giải bài tập toán học, vật lý, hóa học mà chưa chú ý đến bài toán sinh học.Về Giáo viên, nhiều giáo viên bộ môn chưa có điều kiện và nhiều thời gian nghiên cứu vấn đề này.Vì vậy qua đề tài, có thể giúp cho giáo viên phần nào trong việc nghiên cứu và vận dụng vào rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Đồng thời góp phần gây hứng thú trong học sinh đối với môn Sinh học. 2.ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT THỰC TRẠNG: Để thực hiện tốt việc giải bài toán sinh học trên máy tính casio tôi xin nêu một số đề xuất sau: - Cần thực hiện nhuần nhuyễn, linh hoạt các thao tác giải các phép toán trên máy tính. - Phân tích dữ kiện của đề bài, xác định dạng bài tập . - vận dụng công thức phù hợp thực hiện phép toán. 3. NỘI DUNG: Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 1
 2. Tröôøng  THPT  Chaâu  Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học Phần sinh học tế bào có thể chia thành các nhóm bài tập sau: *Nhóm 1: NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN LOẠI 1:Tính số tế bào con tạo thành: Từ 1 tế bào ban đầu: số tế bào con tạo thành qua x lần phân bào A = 2x Từ nhiều tế bào ban đầu : Tổng số TB con sinh ra: ∑ A = a1. 2x1 + a2.2x2 +…….. • Bài tập vận dụng: Bài 1: Có 1 số hợp tử nguyên phân bình thường.1/4 số hợp tử qua 3 lần nguyên phân, 1/3 số hợp tử qua 4 đợt nguyên phân, số hợp tử còn lại qua 5 đợt nguyên phân. Tổng số tế bào con tạo thành là 248. a. Tìm số hợp tử nói trên . b. Tính số tế bào con sinh ra từ mỗi nhóm hợp tử. • Cách giải: • Thao tác máy tính: a.Số hợp tử: Gọi a : tổng số hợp tử. a - Số hợp tử nhóm 1: 4 a  Số TB con tạo ra .23 4  Bật máy tính, nhập vào các số 1, - , ( a - Số hợp tử nhóm 2: 3 ấn phím a 4  Số TB con tạo ra .2 nhập các số 1, 4, +, 1, 3, ), ấn phím = ta 3 a a 5 5 - Số hợp tử nhóm 3: a – ( + ) = a có kết quả 4 3 12 12 5 1 1 5  Số TB con tạo ra a .25 Hiển thị trên máy tính : 1-( + ) = 12 4 3 12  Tổng số TB con tạo ra: 1  Từ bàn phím nhập vào , phím x, 2, x a 3 a 4 5 4 .2 + .2 + a .25 = 248 1 5 4 3 12 3, +, , x, 2, X , 4, +, , 2, X , 5, = 62 3 12 a = 248  a = 12 1 1 5 3 Hiển thị trên máy tính x 23 + x 2 4 + x b.Số TB con từ mỗi nhóm 4 3 12 a 3 12 3 62 - Nhóm 1 : .2 = .2 = 24 25 = 4 4 3 a 4 12 4  ấn phím , nhập các số 12, 4, phím - Nhóm 2: .2 = 2 = 64 3 3 5 5 x, 2, X , 3, = ta có kết quả 24 - Nhóm 3: a .25 = 12 .25 = 160 12 3 12 12 Hiển thị trên máy tính .2 = 24 4 Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 2
 3. Tröôøng  P T  haâu  TH C Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học Tương tự cho các phép toán còn lại. Bài 2 Ở một loài thực vật, nếu các gen trên một NST đều liên kết hoàn toàn thì khi tự thụ phấn nó có khả năng tạo nên 1024 kiểu tổ hợp giao tử. Trong một thí nghiệm người ta thu được một số hợp tử. Cho ¼ số hợp tử phân chia 3 lần liên tiếp, 2/3 số hợp tử phân chia 2 lần liên tiếp, còn bao nhiêu chỉ qua phân chia 1 lần. Sau khi phân chia số NST tổng cộng của tất cả các hợp tử là 580. Hỏi số noãn được thụ tinh? • Cách giải: • Thao tác máy tính: Vì là thực vật tự thụ phấn nên có số kiểu - Bật máy ấn phím AC và ấn phím giao tử là √1024 = 32 . Suy ra số NST trong các phím số 1, 0, 2, 4 , = bộ NST 2n là 10. - Ấn phím AC và các phím số 5, 8 rồi Gọi x là số hợp tử thu được trong thí ấn phím ÷ và các phím số 2, 9 sau đó ấn nghiệm (x cũng là số noãn được thụ tinh) phím ÷ và phím số 6, cuối cùng ấn phím = ta có phương trình: ta có kết quả x = 12 (1/4 )x.2 + (2/3)x.2 + [x – (x/4 + 2x/3)].2 3 2 = 580 : 10 = 58 (29/6)x = 58. Suy ra x = 12. LOẠI 2: Tính số nhiễm sắc thể tương đương với nguyên liệu được môi trường cung cấp trong quá trình tự nhân đôi của NST - Số NST tương đương với nguyên liệu được môi trường cung cấp ∑ NST = 2n . 2x – 2n = 2n.(2x – 1) - Số NST chứa hoàn toàn nguyên liệu mới: ∑ NST mới = 2n . 2x –2. 2n = 2n.(2x – 2) • Bài tập vận dụng: Ba hợp tử của một loài, lúc chưa nhân đôi số lượng NST đơn trong mỗi tế bào bằng 20. Hợp tử 1 có số đợt nguyên phân bằng 1/4 số lần nguyên phân của hợp tử 2. Hợp tử 2 có số đợt nguyên phân liên tiếp bằng 50% số đợt nguyên phân của hợp tử 3. Số lượng NST đơn lúc chưa nhân đôi trong tất cả các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 5480. a. Tính số đợt nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử ? b. Số lượng NST đơn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường tế bào đã cung cấp cho mỗi hợp tử để nguyên phân là bao nhiêu • Cách giải: • Thao tác máy tính: a. Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử: - Gọi số lần nguyên phân của hợp tử 1 là n thì số lần nguyên phân của hợp tử 2 là 4n, hợp tử 3 là 8n Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 3
 4. Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học - Số TB con được tạo ra do 3 hợp tử sẽ là: 5480 =274 20 ta có 2n +24n +28n =274 giải ra ta được n = 1 Bật máy tính, nhấn các phím (, x, nhập vậy số lần nguyên phân của hợp tử 1 là 1, vào 24, sau đó ấn tiếp - , 1, ), x , 20 hợp tử 2 là 4, hợp tử 3 là 8 Cuối cùng ấn phím =, ta có kết quả 300 b. Số NST đơn do môi trường cung cấp nhấn các phím (, x, nhập vào 28, sau đó ấn - hợp tử 1= (21-1)x 20=20 tiếp - , 1, ), x , 20 - hợp tử 2= (24-1)x 20=300 Cuối cùng ấn phím =, ta có kết quả 5100 - hợp tử 1= (28-1)x 20=5100 LOẠI 3 : Tính thời gian nguyên phân. 1.Thời gian của một chu kì nguyên phân (TB nguyên phân 1 lần ): Là thời gian của 5 giai đoạn (kì TG đến kì cuối) 2.Thời gian qua các đợt nguyên phân ( TB nguyên phân x lần) a.Tốc độ nguyên phân không đổi: ∑ TG = TG 1 đợt . x b. Tốc độ nguyên phân thay đổi: - Nhanh dần đều  TG các lần NP giảm dần đều - Giảm dần đều  TG các lần NP nhanh dần đều Gọi U1, U2, .....Ux lần lượt là TG các lần NP liên tiếp x ∑ TG = 2 (U1+Ux) Gọi d là hiệu số thời gian giữa lần NP sau với lần NP liền trước nó + d > 0 : tốc độ NP giảm dần. + d < 0 : tốc độ NP tăng dần. x ∑ TG = 2 [2.U1 +(x-1)d] • Bài tập vận dụng: Bài 1 : ở đợt nguyên phân đầu tiên của 1 hợp tử, ghi nhận được trung bình ,mỗi kì của NP là 5 phút, giai đoạn chuyển tiếp với đợt phân bào kế tiếp là 10 phút.Khi hợp tử nguyên phân được 210 phút, hỏi hợp tử đã trải qua bao nhiêu đợt nguyên phân? Biết rằng thời gian của đợt nguyên phân cuối cùng là 40 phút và tốc độ giảm dần đều. a/ Tính thời gian của đợt phân bào đầu tiên. b/ Tìm số đợt nguyên phân của hợp tử. • Cách giải: • Thao tác máy tính: Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 4
 5. Tröôøng  THPT  Chaâu  Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học a.Thời gian của đợt phân bào đầu tiên: 5x4 + 10 = 30 phút.  Bật máy tính, nhập vào các số 5, phím x, 4, +, 10, = b.Số đợt nguyên phân: Gọi x là số đợt nguyên phân. Tốc độ nguyên phân giảm dần đều x x ∑ TG = 2 (U1+Ux)  (30+40) = 210 2  Ấn phím nhập vào 4, 2, 0, 7,0, = 420 ta có kết quả.  x = =6 70 Bài 2: Có 4 hợp tử thuộc cùng 1 loài là: A,B,C và D.Hợp tử A nguyên phân 1 số đợt liên tiếp cho các TB con, số TB con này bằng ¼ số NST có trong 1 hợp tử khi nó chưa tiến hành nguyên phân.Hợp tử B nguyên phân cho các TB con với tổng số NST đơn nhiều gấp 4 lần số NST đơn của 1 TB con.Hợp tử C nguyên phân cho các TB con cần nguyên liệu tương đương 480 NST đơn. Hợp tử D nguyên phân tạo các TB con chứa 960 NST đơn cấu thành hoàn toàn từ nguyên liệu mới cung cẩp trong quá trình nguyên phân này. Tất cả các TB con được hình thành nói trên chứa 1920 NSTđơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi. a. Tìm bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài b. Số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử A, B, C, D ? c. Giả thuyết tốc độ nguyên phân của hợp tử A và B tăng dần đều, thời gian của đợt phân bào sau kém hơn thời gian của đợt phân bào trước là 2 phút.Tốc độ nguyên phân của hợp tử C, D giảm dần đều, thời gian của đợt phân bào sau nhiều hơn thời gian của đợt phân bào trước 2 phút.Tính thời gian nguyên phân liên tiếp nói trên của mỗi hợp tử. Biết rằng thời gian đợt phân bào đầu tiên của mỗi hợp tử đều là 20 phút. • Cách giải: • Thao tác máy tính: a.Bộ NST lưỡng bội Câu a giải phương trình: Gọi x : số NST của bộ NST lưỡng bội. x 2 + 28 x − 1920 = 0 . 1 - Bật máy tính sau đó ấn phím MODE, - Số TB con sinh ra từ hợp tử A :x 4 chọn phím số 5, tiếp tục chọn phím x x2 số 3.sau đó nhập vào các giá trị 1, =,  Số NST trong các TB con : x. = 4 4 28,=,-1920,=. - Số NST trong các TB con sinh ra từ hợp tử B: 4 x - Số NST trong các TB con sinh ra từ hợp Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 5
 6. Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học tử C : 480 + x - Tiếp tục ấn phím = ta có kết quả - Số NST trong các TB con sinh ra từ hợp x1 = 32 tử D : 960 + 2 x x2 = −60  Tổng NST trong tất cả các TB con là : 1 x . x + 4 x +480 + x +960 + 2 x 4 x + 28 x + 5760  phương trình : = 1920 4 x1 = 32  x 2 + 28 x − 1920 = 0  x = −60 2 Bộ NST 2n = 32 b.Số đợt nguyên phân: - Số đợt nguyên phân của hợp tử A: 32 = 8 = 23 , nhấn Câu b, để có kết quả 1 4 .32 = 8 = 23  số đợt NP là 3 4 phím , nhập vào các số 3, 2, 4, =.sau - Số đợt nguyên phân của hợp tử B : Số NST trong TB con sinh ra : đó nhấn phím log , nhập vào 2, 8, = ta 4 x = 4.32 = 128 có kết quả. 128  Số TB con sinh ra : = 4 = 22 32  số đợt NP là 2 - Số đợt nguyên phân của hợp tử C : Số NST trong TB con sinh ra : 480 + x = 480+ 32 =512 1024 Để có kết quả = 32 = 25 , nhấn phím 512 32  Số TB con sinh ra : = 16 = 24 32 log , nhập vào 2, 32, = ta có kết quả.  Số đợt nguyên phân là 4 - Số đợt nguyên phân của hợp tử D : Số NST trong Tb con sinh ra : 960 + 2 x = 1024  Số TB con sinh ra : 1024 = 32 = 25  Số đợt NP là 5 32 c.Thời gian nguyên phân liên tiếp : x ∑ TG = 2 [2.U1 +(x-1)d] 3 Hợp tử A =  2.20 + ( 3 − 1) ( −2 )  = 54 phút  nhấn phím nhập vào các số 3, 2, (, 2  2 2,0, +, 3, 1, (-), = ta có kết quả. Hợp tử B =  2.20 + ( 2 − 1) ( −2 )  = 38 phút 2  4 Hợp tử C =  2.20 + ( 4 − 1) ( 2 )  = 92 phút 2  Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 6
 7. Tröôøng  THPT  Chaâu  Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học 5 Hợp tử D=  2.20 + ( 5 − 1) ( 2 )  = 120 phút   2 • Nhóm 2: CƠ CHẾ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH LOẠI 1 : Tính số giao tử hình thành và số hợp tử tạo ra. a. Giao tử : Số tinh trùng hình thành = số TB sinh tinh x 4 Số tinh trùng X hình thành = số tinh trùng Y hình thành Số trứng hình thành = số TB sinh trứng Số thể định hướng = số TB sinh trứng x 3 b. Hợp tử : Số hợp tử hình thành = số tinh trùng thụ tinh= số trứng thụ tinh Số hợp tử XX = số tinh trùng X thụ tinh Số hợp tử XY = số tinh trùng Y thụ tinh c.Tỉ lệ thụ tinh ( hiệu suất thụ tinh) Số tinh trùng thụ tinh - Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng = x 100 Tổng số tinh trùng hình thành Số trứng thụ tinh - Hiệu suất thụ tinh của trứng = Tổng số trứng hình thành x 100 • Bài tập vận dụng: Ở vùng sinh trưởng của 1 tinh hoàn có 2560 TB sinh tinh mang cặp NST giới tính XY đều qua GP tạo các tinh trùng.Tại vùng sinh trưởng của 1 buồng trứng, các TB sinh trứng mang cặp NST XX đều qua GP tạo trứng.Trong quá trình thụ tinh , trong số tinh trùng X hình thành chỉ có 50% là kết hợp được với trứng, còn trong số tinh trùng mang Y hình thành thì có 40% kết hợp được với trứng.Trong khi tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100%. a. Tìm số hợp tử XX và XY thu được. b. Tính số TB sinh trứng ở vùng sinh trưởng của buồng trứng. • Cách giải: a.Số hợp tử XX và XY -Số tinh trùng X = số tinh trùng Y hình  nhấn phím nhập vào các số 4, x, 2, thành: 4.2560 5, 6,0, = ta có kết quả. = 5120 2 -Số hợp tử XX tạo ra = Số tinh trùng X Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 7
 8. Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học thụ tinh: 50  nhấn phím nhập vào các số 5,1, 2, 5120. = 2560 100 0, x, = ta có kết quả. - Số hợp tử XY tạo ra = Số tinh trùng Y thụ tinh: 40 5120. = 2048 100 b. Số TB sinh trứng : - Số trứng thụ tinh bằng số hợp tử tạo thành : 2560+2048 = 4608  nhập vào các số 2,5, 6, 0, 2,,4,8,+, = ta Vì tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100% và 1 có kết quả. TB sinh trứng cho 1 trứng  Số TB sinh trứng là 4608 LOẠI 2 : Tính số loại giao tử và hợp tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST a. Sự phân li và tổ hợp của NST trong quá trình GP - Nếu có TĐC trong GP xảy ra tại 1 điểm trong cặp NST mỗi cặp TĐC sẽ làm số loại giao tử tăng gấp đôi. + số loại giao tử : 2n+m ( m : số cặp NST có trao đổi chéo) 1 + Tỉ lệ của mỗi loại giao tử : n+ 2 m + Dạng tổ hợp : dùng sơ đồ phân nhánh hay cách nhân đại số. - Nếu không có TĐC : + số loại giao tử : 2n ( n : số cặp NST tương đồng) 1 + Tỉ lệ mỗi loại giao tử : 2n + số kiểu tổ hợp NST khác nhau : 3n b. Sự tái tổ hợp của NST trong quá trình thụ tinh : Số loại hợp tử = số loại giao tử đực x số loại giao tử cái c. Số loại giao tử, hợp tử mang NST có nguồn gốc khác nhau : ( không có TĐC) - Số loại giao tử chứa NST của cha hoặc mẹ : + Số loại giao tử chứa a NST có nguồn gốc từ cha (a ≤ n) n! Cn = a a !( n − a )! + số loại giao tử chứa b NST có nguồn gốc từ mẹ (b ≤ n) Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 8
 9. Tröôøng  THPT  Chaâu  Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học n! Cn = b b !( n −b)! - Số loại hợp tử được di truyền NST từ ông, bà + Số loại hợp tử được di truyền a NST từ « ông nội » hoặc « bà nội » n! x 2n a !(n − a )! + số loại hợp tử được di truyền b NST từ « ông ngoại » hoặc « bà ngoại » n! x 2n b !( n − b)! + số loại hợp tử được di truyền a NST từ « ông nội » ( hoặc bà nội) và b NST từ « bà ngoại » (hoặc ông ngoại) n! n! x a !( n − a )! b !(n − b)! d. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử : - Số NST môi trường cung cấp cho các TB sinh giao tử tạo giao tử bằng số NST trong các TB sinh giao tử. - Số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử từ a TB sinh dục sơ khai ban đầu là : ( 2x+1 - 1)a. 2n ( x : số lần nguyên phân) • Bài tập vận dụng: Ở đậu Hà Lan 2n = 14, cho rằng giảm phân tạo thành các giao tử không xảy ra trao đổi đoạn. a. Cho biết số loại giao tử hình thành với các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc cha mẹ? tỉ lệ mỗi loại giao tử? b. Trong số các loại giao tử nói trên cho biết: - Bao nhiêu loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ bố? Tỉ lệ các loại giao tử này? -Bao nhiêu loại giao tử chứa 3NST có nguồn gốc từ mẹ ? Tỉ lệ các loại giao tử này? • Cách giải: • Thao tác máy tính: a.Số loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại : 2n = 27 = 128 loại - Bật máy tính, ấn phím số 2 và x nhập 1 1 = 7 = 1 vào phím số 7, ấn phím = ta có kết quả 128 Tỉ lệ mỗi loại n = 7.8125.10-3 2 2 128 b.- Số loại giao tử có nguồn gốc từ bố, tỉ - Ấn phím ,nhập số 1,tiếp tục ấn phím lệ : Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 9
 10. Tr öôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học 7! 2, cn = c7 = k 2 =21 giao tử. 2!(7 − 2)! 21 x , 7, = ta có kết quả 7.8125.10-3 - Tỉ lệ giao tử = = 0.1641. 128 - Nhập vào số 7, shift, nCr, 2, = ta có kết - Số loại giao tử có nguồn gốc từ mẹ, tỉ quả 21.Tương tự cho các phép toán còn lại lệ : 7! cn = c7 = k 3 = 35 giao tử. 3!(7 − 3)! 35 -Tỉ lệ giao tử = = 0.2734. 128 4. TÍNH KH  THI CỦA ĐỀ TÀI:    Ả   Đề tài đã được áp dụng với đối tượng là học sinh khối 12- ban tự nhiên, đặc biệt là áp dụng trong bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi vòng trường và vòng tỉnh đã đạt được kết quả khả quan 2 học sinh đạt HSG giải toán trên máy tính casio vòng trường và 1 học sinh đạt giải khuyến khích - vòng tỉnh . III.PHẦN  ẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. K 1.  KEÁT   LUA Ä N: Chương trình sinh học phổ thông là những kiến thức đại cương về sinh học từ trước tới nay của nhân loại.Đặc biệt là chương trình sinh học 12 hội tụ gần toàn bộ các dạng bài tập sinh học.Qua thực tế giảng dạy môn sinh học ở khối 12 tôi nhận thấy đa số học sinh chưa thật sự hứng thú với kiến thức sinh học.Tuy nhiên bên cạnh đó các em lại có khả năng tư duy toán học rất tốt, lại hứng thú khi giải quyết những vấn đề liên quan đến “các con số” đặc biệt là học sinh ban tự nhiên.Trên cơ sở đó tôi nghĩ rằng một biện pháp gây hứng thú trong học sinh là “ kéo học sinh lại gần với toán học – môn học mà các em yêu thích” . Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chuyên đề khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quí thầy cô và các bạn đồng nghiệp nhiệt tình đóng góp ý kiến, giúp chuyên đề được hoàn thiện hơn. 2.  KIEÁN   G H Ò: N     Đối với GVBM: Rất mong quí thầy,cô tham khảo chuyên đề, đóng góp ý kiến kiến   ­  để chuyên đề được hoàn thiện và mang tính khả thi cao. - Đối với BGH: Rất mong BGH nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu chuyên môn của giáo viên về thời gian cũng như bổ sung tài liệu tham khảo về chuyên môn trong thư viện nhà trường. IV.TAØI LIEÄU  THA M   A Û O KH - Phương pháp giải bài tập Sinh học – NXB TP HCM. ­  tập sinh học 10 – NXB GD. Bài Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 10
 11. Tröôøng  THPT  Chaâu  Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học - Kiến thức sinh học cơ bản – NXB ĐHQG TPHCM. Châu thành, ngày 15 tháng 5 năm 2010 Người viết Võ Thị Thúy Loan Duyeät cuûa BGH Duyệt của TTCM Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản