Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

3
1.272
lượt xem
276
download

Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh có con lứa tuổi trung học cơ sở - Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice

 1. ! " # $ %& '( $ ' # )* + % ,- ./ 0 , ' ) 1 2 34 ' 5 %! 6 7 8 " 9 ' 5 :( ;, ' , < = # 2 > 1 0 %! (; - 6 ? ' @ %& '( 1 %4 , A, )B C DE ! .F G 1 , )9 H 0 ' DE ! I ) / DE ! 9 J 1 ' ' %& " ' ! ) K ( %! 2 DE ! !, ( # . ( ( ;L ( ;L $ % >M J 1 NMI # . % ! ' ,- ./ ) I G , < G ( % 8 ! I 5 # 2E = O !, , $ P , 5 Q,/ 9 ,2 N 5 5 I # %4 . ' 4 R / S I # 1 T % W $ 9 # G ! U V K A, %@ ),5I ( %! J G giúp = # ' 8 K / 2 M?5 ) ! # . 1 / XM # . < + 1 % = ./ 5 0 X Y, 7 5 " Z & O ),0 ),0 H % , ),0 6( & S, Y, %8 )= P ) ,/ P < = # O = 5) ' 8 K /2
 2. N 5 5 .F G 1 % ) A, .S Q, %# 2 1 5 : %- % ( , O 1 7 ;L = / I ' 1 0 = O 7 \\ X ]]2 ^O S %_ # ( 8 % ' & ( 5 ,/ ; I - 0 5 # 5&, , 8 1 # .` 7 4 ;L 8 K < ( , ! / 8 K < 6 .` 0 0 % 0 I 2 N 3/ ' 5&, , %& ( 0 45 ,/ P < 0 # 1 ) # . 8 K L( ( # ( 2a + V K < # . 6 C^ L 0 % Y, ,/ ( P ),5I ? ( P L T !, ( " 4, % Y, T 8 K 6 2b 8 5 0 45 # . 8 cd e fdg W )' 2 ,5& Y < I 5) C / h + < L 6 ( L " H I ) Y 2 N ,5& Y Q, ) C 0 %& L 0 45 P L T " 2^ L i ! h ) S - - Y,( - Y, / L T, S * 5&, ,2 j- # . , 0 % = ( & ) = MI( % )' O ) = MI & M I .` P 0 k J 1 2 â5 ) A, 4 ) 2 j- ,5& Y ) # . % - )' Q, 0 . ' 5&, , H % < - 0 2 3 A, 5 K I : S ( ' T # . + 2^ ?5 Q, Q, % 8 5 0 %# " G % 5 J ),0 H Y, 7 Cll m ! # . 1 / ll A, 5 Q,8 ) + / ' # . # . >no> ? % ) . & / I # , J 1 < # O %4 p 0 O Y5 ) I G )' ) < I 5 1 < ! [
 3. # . / 6 # 4 [ $ # . < 0 ./ , , )9 E ^ 5 = ;,5& H r = ' I 1 0 ! , - , , )9 ,5I s 5( $ 8 ' 2M )B %& & 0 # A C ll t@ ),5I V K # . )' u % =v % L ll K # [ddwN [ddx 0 % = Y 0 5 )' C Môn Anh : 8A1,2, 7A1,4,5. N >0 ),0 ; 9 ) = 5 %6 ' T ! # . ,5 + < - ( L - + & ( + h K I, Q,8 = # %! V K / $ 2 >0 ),0 ? ( ),0 6 . % = # ( % ' 8 !, %y %# Y < W # ( %,5A (
 4. ,? ) ! ! # 1 / 2 3 A, ,? ) 0 A < 2 >,5 & # . )' u1U(c 6 A, L ) = # - ./ L ,5 0 8 ) = # 8 K ( 0 K , # & , ? K % I Y & Q,8 # ? 2 Na , q ll ) , L z ,. ll 0 L ),5I ? L H ! 7 %8 )= A 4 S < A L ! 2b Q,8 , . ,C "# $% & ' &( )* +, u1 U d { [U(qg q { q (wg { [f(wg u { u( g u1U qu q { w([g [ { q[(Ug [ { q[(Ug [ { q[(Ug u1c qw U { d(c g c { qx(c g x { [q(u g d { [f(q g !" # $# # + , - # 3 , K # P / h + L 6 . 0 T K = 1 %& )' ( 0 = ) Y, I )I $ 8 H ) Y, 7 L # ' - ( I, -( , # . A, !, ) L I )I < & A, S 7 8 K L < # . ) $ / /2 , ) / - A, | & 7 N # . %8 )= }( L < - 7 ) 0 + J 1 2 ~, !, / # . : Q,8 8 . 0 45 Q,8 %& ) )6 2>h 0 45 8 K = B %@ ),5I # . Q,8 / $ 2 U
 5. >% - = 5 v o% L• / ' # . )' u Y5 ) $ - ! L ),5I A,2> # 5 % ) q 2 $- . / 0/ 1 , 2 3(/ 45 >% = v o% L• # . A, $ - ! ),5I ( # . # - 4, % Y, ' ),5I ? ! A 4, % Y, % ,/ G ! + 2 E # v o% L• % ) q C v o%L.L ( o% L o% , ( "*. . & / € & ' I, ) I, ' !) h '( '( # !,( - L H ( 5 & ' I, T, Y, ' & -
 6. 0 6 78 9 N >% W & ! .F G < ,? % & ! G - 5 # & 8 )+ # < ,? | L Q,L. } P W P W - , ' & ,/ ' I, # . 2 $ 2 /# 3 #*. . & / € & ' I, - H % T, Y, ' # . ." # 2E - H # ! % . H & + % . P ' - , < 2>% 5 # . ) Q,L ' T, Y, '2 N€ & ! .F G • ? + ! 45 8 * < • ? ( % & ! .F G - ./ < ,? ! ' I, h ' C ., )( L; ) (. , ( % .) ( .5 5 ( 5 2 N€ & ! .F G S % ! i% ,/ ! B % 0 ' ! ' I, # . 2 N€ & ! ! - Y, ,5I ) & Q, ) I, '( # . 45 T, Y, - k ' )Y, $ % ,/ G !2 $ 2 # 3 "*& . N€ & ! .F G f w S % H h B2 N€ & 5&, , # . # h - ) 2 N€ & ) T, ' S % S 4 e # . " ) • . , # Y 2 N€ & ) $ G ' S % [2 N€ & B # . S % 6 ) 2 f
 7. N€ & H Y, ) & Q, '2 h, Y, # . " ) 2 h, Y, . # . )H 2 ! N€ & 5&, , # . " ) Y, ) & Q, ' 2 N€ & - h 8 5 : % Y,2 N n# . Y, ' L .+ 5 : < & 2 >h 5 : 5 ! ) < ( - h( Y H G h i = 2 " N€ & - Y, ( # . 8 ,5! : Y, .F G T, Y, '2 NM GC > C ‚ , LL L . L 2 aC ƒ. L%L %L. ,% L % L%LX # $ N€ & 7 - Y, 7 4 .F G 4, % , ' 2n# . 8 %8 )= .+ ?2 M GC > C ^ 5 , .„ X N aC 5L.( ƒ | (ƒ ]} 0 $ 2 /# 3 "*/1 / " N n# . • L 6 %6 ( 8 few # . 2 N n# . + ./ S + % < 2 N n# . S 4 - Y, .F G ' L .+ ' T < & 2 N n# . S[ " ) Y, < # . S 4 & h . ,2 # . L ) $ + 2 M GC a C ‚L. L% 5( ƒ ) 5L . L%2 a[C ‚L. L% 5( ƒ ) 5L . L% „ L >M2 % " N j- # . S % ' )' ' - Y, H h …, 45 L ' T < & 2 u
 8. N n# . ' )' H Y, 7 # . S % ' )' 2 , # . )& 5 2 & N n# . - L | UN f # . } N n# . 7 %8 )= A 0 , A, % 2 ' " N€ & , # . Y, ) & Q, - , < # 2 N n# . S 5 Q, )' ! 7 % )' A & , . , # . ) & L 45 ) 0 I 2 n# . H Y, ' h H %8 )= Y, 7 2 3- q B I, < L = Z % ' | !) L ( # ( p } - " ,- 2 ! N n# . % - ) & Q, 4, % Y, ' L .+ B < & 2 3! # . ),5I / , 8 ! %6 < & 2 % W < # & %6 ,2 :/ (; 0/ 9 ( ) * + , &- . resentation >% 5 0 I < & ) ' I, ) I, ' ( I ' I, # . - k !, 4 I, Q,8 4 2M ?5 & ) = , 4 S | z % }2 M -
 9. € & $ - # . ),5I .+ ' T ' T < & 8 %y % k !, | . %, }( . , & 8 ! % ;L # . !, 5&, , | L }2 3H I 5 & - % &, ),5I ! i ,5 - !, k - 8 2 € & ! )W # . | %L %%L }2 0 ) * + , &- . >% 5 & %6 ) = ' T | .L%} 2 € & ' T # . .F G 0 < ! ),5I L B !, < 2€ & Q, )' Q, . | .L% L%} r # . L 7 & O ! P ' # . | % }2 , # . " )W & 0 & %+ .` L 8 45 4 + ( & ) )W …, 45 )& 8 0 & = " )W 2| ƒ %L %%L }2 N % & O 8 - ./ %6 . ,C (1 , 2" 3 1 45 6 2"1 748 b & ' I, T, Y, ' H h ' 8 # ,… A 8 Y ( I, %# Y 2 >4 & 0 ! ,… = 8 ;S 1 5 9, K L # # L A, ) , $ - H = ' 5 " ,5I ' # ? A, ?5 ' 5 # . Y ,… \\ & ,… ' # . ,… ]] 3H I ' I, T, Y, & 8 # T, Y, - )A ( 0 " Q, , 45 # . # 0 # 4 h h %= % 8 # ) , ' / - + & ( S # . # A, ) 6 $ ? ) / 9 : # , 1 3 , Nb & ' I, - T, Y, ' 8 ; ( 4 Q, 2 b # ) , 8 ,… ) . , O 8 ,5& Y ( I,( h( 4, % Y, ?5 .` # . 9 - ; x
 10. 0 ; < 9& => N€ & ),0 0 , $( Y I ,/ 5 % )' # ( ?5 .` # . 8 45 8 + Y, I )I $ 8 ),0 P C \\ %L L ( )L .L( . „ (22• ? @ &* # A 6 € & 5 ;, Q, )' # # . ) I L H ( ! I 9 = , # . . .` 5 L $ P 2 B$ C D 6 b # . . 8 ! # . ; ' .F % % " # . A, .` Y5 # . 4 * ( 4 + (L . E F G , ; 4H 8 I N n I, Q,8 < 0 I )' G ,- 4 A 52 b & % B 5 %! …, # . Y, : S )' p .` T 4 B < 2M G # . 0 !, & ( H Q, 4 %? +( H ) = ) I 2‡ ?5 I G < = & ) 8 : S . /( I . " " $ 5 # 2€ = ),5I O ?5( ! L T, Y, / 5 L < ! O 8 ,Y L ' $ 8 . , Y5 C D€ & ' I, T, D€ & I G # . ( ' T # . ) I - k !, $ 8 2MI Y ( Y H ( Y 8 S ( %y % 2 Db! % ;L # . !, I G 8 ) 5 D 3 A, ! )' ( ' T ( H ) I ? ( ),0 % Y I O ' # . ( - & ( ,5 ( L 9 =( # . K % I ),5I ? 2 d
 11. D^ )W 2 ‡P $ )W ! % " )= # . ( A, .` L 0 L J , ; 6 2" &K 748 N >%# Y I, %4 Q, %# 5 1 # . 2 3/ ' & 1 A, 5 .S Q, %# & 8 %# Y ( I, # . ' 2^ ! I, ) Y < 0 ' v I, )& ( I, ;,/ • & 4*5 + N , # . Q,L L( ' - 9 I, + & % )' # .` k !, $ $ ' ,- ./ & J 1 2 n , h Y %# Y |.% .5)) )L } Y 0 %# Y | „L .5)) )L } > 0 = ,5& Y 9 4 % K 2 M GC Lˆ ˆ 9 4 N , % - Y, Y 0 %# Y 8 $ M G C nL „% L L%5 ) )L L%2 v L%5 ) • %4 A, 5 # ) v . %L.. e L• N ,5& Y % h / H ' h| ( , ( ( z %( z } = 8 %h h 4 H I | M‡ C j %5 oL L% }2 NnI O = ;,5& ;85 % % K ( h S % ' " , ) - GY ( h S 5. , ) - ,5& Y # / GY ' ,5& Y M GCm . ,%L ‰ I %& / $ ) & & .F G = ;,5& % )= < ,5 # . O ) ?52 6! 7( 8 / & / 9 N %& I, ) Y < 0 ( %4 Q, %# % I ! I * < h( H I ! I 8 M G C .,% % .L ( L%
 12. Nb 5 1 / ' / ' ) # . )' f2u( B [ 4 A $ 8 . ,C ‰t. L| I, )& } N3 .F G 7 Y, 7 | 5L. ˆ Q,L. }( ! ! I .+ & ( .+ 0 2€# 4 %# Y 2 M GC D tL ))5 X D ƒ. L 5 ,% z% L X D‡ 5 ,„ . L L X D ƒ. Š X ‰‹ ) LC| I, ;,/ } N 3 .F G % Y, % ,? | % ) . L L . }( Y, I )I | .} Y, 7 h ! 7 | Œ e Q,L. .} M GC D1 L m ( )L .L Da L L. . ) L L%5 52 DŒ ]. 5 ,% LX N M?5 ! i # . k 4 ),5I ? %# Y I, ) 5 # . .+ B( K . 5 F 2b 0 5&, , # . # ? ) h h & 45 # . # 5&, , 5 # . # ) - ) / - ,2 Nn ' T # . # %# Y ( I, L
 13. r L ( - & L ( .F G $ P ' h )W < # . 2 3 A, 5 T .+ 0 % I 5 # . N >,5 & I )W # . 0 8 $ 8 ) S # . . W ) & " 0 # . ! & %• 5&, , # . " ) & ,Y < ' . , Y5 C eb 0 S ? 5 - & ( ,5 # . ( - s v ( Q, L % • [eo Y I )W q e aF G < ,? ! B )W . U e ‚&, , # . # ) - Y, 0 .+ W % < & c e >,5& $ # . fe " ) )W < # . - ) ,/ # 5&, , # . # ) Y, M N 7 D "K 6 =O "P Q ( "" 1 " > L . L L% „ . . , % „ j. L 1 : .*. 1/ ;/ / ECn L ^ %%L 1 C Œ L%L %L 5 , X /$ "" 1 R S " T a L L% E „ %L. . L L% 1 ) L)5 j. L 1C> 5 , E C . .* 1 ^ %%L E C . / . q
 14. 0 R "" 1 " a L L% E .„L% . L% 1 %%L )5 L ,.L L L . . )) )L %2 j. L 1C. L L 5L. L% 5 X E C 5L.( , c ] ) ^ %%L 1C‡ . L L 5L. L% 5 X ? R 1 " > L . L L% . „ L% „ . L L ,. L%]. L 2 j. L 1 C 1 ,.L L2 ^ %%L 1 C •; ,.L L (U , + V 4W 7 D S ((4 % / 5„ % . • C v ƒ] LL% „ 5 ,• U
 15. No Lz L% „ %L %L.L . L, L .. %5 „ % L .L L L ,)) Lz L% „ . „ v> L L„ % „ 5• / X " N ,.L Q,L. % ( 5 ,% L % 5 ,z L • C aCƒ 5L. L% 5 > | > ,% z L L. L z% „ . } X a C • 2 ‚L. 2 ƒ „L 5L. L% 5 0 Y & N€ L L., L . ) L% L. C L)) L L %%L .„L% L „% .„L%( , Q,L. % 5 ,% L L L .L L% .L L L • C a C nL L % L > C nL % L L. a C nL L. >Ca 5 a C nL L % L ? ’ Nn L ) L% va• „% L % 2 bLL 5 ,% L 2 • L%5 L ., L z % L. v.• LL z L „ % ( z) . 5 ,% va• % L 2 • C aCŒ .X >C|. „ L va• % } aCŒ ]. .X >C€ 2 B ZZ " N •.L L L) .L L L „% L L % ,% L %L.L . L %L | % } L., L . z Lz % („ % % L%( % (L 2 ( L , L L%. L % L) %%L e ]. L%5 L .5 „ 5 %%L e ] z % L , ‘ • C a C ƒ] L LL L%L . L „ 5L %. >C| . L „ % vz %• L % } c
 16. a C • ‘ a %%5 ‘ ƒ] L LL L%L z % „ 5L %.2 E $ $ N >%5 . L z L , L Q,L. z . , z L5 ] „ % ( ,.L L% . , L L ) .. „ .„L% %%L )5 L ) L ., L „ . L L . L2 o ., L L L., L „ LL . L ) . 5. v L) L%• % v L ) • • C a Cƒ z )) > C | ,.L. z L% %%L L) v ) 5• a Cƒ z )) >C| . a[ L a } L ) a[ C ƒ ) 5z )) J ! S T N >%5 5 z L L L Q,L.( , z 5 , L ., L..( %L L L) z % L ., L 52 •.L . L Q,L z % % , . L. ., L . % )L . L ,.L L .L L L . ) 2 •.L ( ) L% % , L Q,L. ) L . „ L ., L L. L z 5 ,% , 2 • C aCƒ)] , ] L >Cƒ)]X a C | . )L L } >CŒ L ) L%X a.C | . )L L } >C• 2m.L L2 ƒ] ) L , z L 2 ƒ] ) L , z L 2 aCƒ)] , ]L > C >L 2 tL L aC L >CN z L aC z L >C , z L aC , z L f
 17. >CN L , z L aCN L , z L >C) L , z L • 2 L [ N ‡,% %„ % %, „ % ( % , ( z% % , % , („ L L )2 m . L L % , z % „ )L L „% L „ L % „ Eƒ^ . L. | z L%L %%L 5} L5 %L . L. L% % % %L L , L ) ..2 €L L., L . %%L L . L.2 : >1 % ? @ A BC9 D "4%% B9 E B F BGH= ( !\ 49 - . 2b S C N€ # . )= ,5& ) )= ,5& A 4 A $ %6 $ I F2 2 bV K C N t@ ),5I V K 2 / @] ^ Q ; N 5 ( 5 ,( * ^‡( ( K 0 NH < 7 N - , - m A %6 $ I F2 N m= ,5& ) )= ,5& 2| ,5& 0 & ) - I 2} v‡ ] . L , L ) 5 L L.2• v ‚ , . ,) ] . L , L ) 5 L L.2• ? _ ` K ; ( a b ^) .. ‡ L z L 1 .L a. u1 u1U u1c / R " N 1. . . L a. .„L% L Q,L. C vŒ 5 , zL 5 ,% z%LL LX• N v ‡ 5 , ) L %L .| „ >M}X Nn „ zL 5 , %L .X u
 18. 0 N c c ? "*. . & / (1 ) N ,.L L L L% | }C %, Y 8 % |L; ) } N %L L % ))5 “ | ƒ . ) L „ L%L „L ) 5 . L L. % , ))52 %L) ;} N % L| }C , , $ | , , ." } 6 }| % .) } N L| ’}C Y5 I |L; )L} N 5 @A 6/ B *. . 6.* / N „ )L ) .. ) . L @ C. . . . L L L% N a „. . ,%L L . %LL . .C .„L%2 v NŒ 5 , .LL L ,%LX• e ,.L L L L%2 N ‡ 5 , zL ,.L L L L%X N Œ 5 , L%LX• N „ )L ) .. ) N a „. . ,%L . . a.C L ,%L .„L% vDŒ . .X N L L L%]. D Œ . L Xe ) 5 L L.2 Q,L. .2 N a 5.C v zL L. L ,.L L L L% N Œ )L ) .. ) . L 2 ) 5 L L.2 1 „ L . ) m , L L.2• N 1. . a. ) . L L ) ,L L „LL N Œ )L ) .. ) . L m L ) ,L2 L N o) 5. L L . . a. ) . L L ) ,L .„L% L Q,L. 2 L Uu2 N L . a. ) L Q,L. . L) „ L ) ,L w
 19. L Uu2 N t, . % , L Q,L. . Uu . . a. „ % %. .„L% L Q,L. .2 N^ L C‡ 5 ,„ % %. % , ))5 N mL . a. L % . .2 N € L. % , L ) .. L) . a.2 N „ )L ) .. ) N €L . a. ) 5 v ), 5 , L%• L .„L% L Q,L. . o L Q,L. .2 Uu2 N ‡L L. ) .. „ L .N L. L L.2 N „ % %. N ^ % ). L L2 .„L% L Q,L. .2 N ^ %%L . L . L.2 N [N qN L UN m cN fN m uN wN z xN m dN N ) 5 L L „ L .2 de 2 nL . L ,.L L L L%2 2 nL . ) 5 L L.2 2 nL L. L „LL 2 2 ( L L. ] 2 L2 nL ,., ))5 . 5. z % , L ,%2 z2 EL ,.L L L. L L2 2 nL „ )) . L„ % ) L%2 d! N •) . z% a. L L) .L L L.2 N a 5.C v m „ . L %Lz,) „ ) 5 L L.2 Œ L. . L . 5X• 2 v Œ L. %L. X• D& E/ F #. 1 // . . &* &1. & E/ ’ >/**; ' ? >/ F N „ )L ) .. ) . L 2 1 .„L% 2 d N % , N L N ,.LC ŒL ,.L v ‡ ] • L z %L M| z} .L . L L . L 2 N tL. C v E/ ’ >/**;' ? >/ ’ N %L L % ))5 “ ?? "*& . , ))52 S T 2 L ˆ ) ..ˆ ) L 2 N 5 L L) 2z % L ˆ ˆ L„ % 2 .L L L.2 2% Lˆ Lˆz .2 2 L , ) L2 x
 20. L2 ) , ˆ %LL.2 z2 ) 5 z ))ˆ . %LL 2 N a „. L L5 „ % . L . %LL 2 N t, . % , L .L L L.2 N 1. . a. % L L. L L . %L. 2 N j L). L z %. .L L L.2 N ‡L ). „ L z %. % 2 >C 2 ‡ ] L ) .. ) L2 N 1. . a. L . ) % .L L L. „ L%.2 N „ )L ) .. %L L 2‡ ] z % L 5 ,% L„ % 2 „ % .2 2‡ ] % L L Lz .2 2 ‡ ] L , ) L2 L2 ‡ ] ) , L %LL.2 N %L L % ))5 z2 ‡ ] ) 5 z )) L . %LL 2 , ))52 N •; LC >C ‡ ] L ) .. ) L2 a. C ( ƒ „ ] 2 N 1. . a. L . ) % .L L L. „ L%.2 N 1. . a. „ % )z e )z ˆ L %.ˆ ) .L %.2 ??? "*/1 / S! T d ‚ , 5 ,% z% L . %L ) N )z e )z , L L.2 N L %. N o, . L ) ,L % L . %LL 2 N ) .L %.2 N •) . L L; L z% a. . . L % L L ) ,L2 N N „ )L ) .. ) . L N Œ L%L 22222222222 X N222 . %L2 L L L%2 NŒ 22222222222 X N 222222 .2 N € L L ) ,L2 N o% L L ) ,L N n „ z L 2222222222222222X N • L%5 52 | )z e )z ˆ L %.} N ‡ ] . L 22222222222222 N ‡ ] „ %%5 2 222 %L .2 N ‡ ] z % L 222222222222222 N ( 222 L„ % 2 GH& # . .H & . a C Œ L%L %L 5 , X a[C ƒ L . %L2 a CŒ %L 5 , X a[C ƒ ,5 . L .2 a Cn „ zL 5 , %L .X [d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản