Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

5
1.880
lượt xem
332
download

Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh có con lứa tuổi trung học cơ sở - Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy địa lý cho học sinh THCS. Giúp các bạn nắn chắc lý thuyết và bài tập Địa lí một cách tốt nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS

 1. !" # # $ %& $ '$ ( )* + ,$ +" # - . %/ 0 1 2" "* 3 45 6 7 89 : # #; 4 < 3 7 += # :$ 1 > ? @ A> 3B C> 4 < 3 ' ' 4 > >? D %& $ '$ E 4 > ' 4 < F9 G 2H I J 3%K > "+ 5 ? : 5 ! " # $ % &' !
 2. L" MMNO MMP ? L" P 32 4 > #! += # Q ' ' 4 > "* @ 1R K #* # ! += # Q ' ' 4 > "* < #! E "* $ %& $ '$ += # 1 > ? ? "S = T ;$ 5@ 6 =5 U3 V& 4 W> AXX Y Z 3[ $ 7 H \ 1E "* $ %& $ '$ += ] ; 7 ' ;$ I: @ 5 /$ #* :$ #* ?> S 7 ^ ; _ !" # 4 > ` 3%K #* ^Y S @ '$ a $ %& $ '$ ' ! + 2 IR %b a L ?_ % = ' + L ?_ 7 6 =5 #; @ 6 =5 U3 V& 4 W> AXXX 5$ 4 c $ 7 \1E "* $ %& $ '$ ' + 4 ` $ ?. 3 = "S 3d ? =! 5$ % = ' + C> %K @ Ue I%* '$ ' $ %& $ '$ 5 # $ %& ! ! + # 6 ' 3< += 7" I7 4! # K > _ _ ; ? + f@ 1 %* E "* $ %& $ '$ += ] 3%K $ E J Q : )' , PPN- ? H @ D ' = _ _ ' C S ' + C> @ @ 1E "* $ %& $ '$ _ @ @ gd ? =! 4h L #: 45 # _ i @ @ U' S 5 < 7" Q" ?+ "# j :$ @ (@ G. ?[ C> # ! E "* $ %& $ '$ += # ? %* * + S :$ C S . ?+ W 6 Q :$ S @
 3. L" MMNO MMP k ? L" l= "+ J ! J # += # 6 7 ? ' @ U3 ^ 5 ? J !$ W> ! + W> ? ? "J W m 3% 3 H ' . %/ _ #: > ? %/ 37 3S 3 4 J > ' # 4 J 2 n 5 : & 6 > ' 3_ 5$ %/ @ A< #:= += >? 4 J 24 J W4 < @ < W #> 3B 3; ?* . #* # ! 7 += # :$ >?o? R 45 ? $ %& ! += ] I > ? @ Ue 4 < W 2 IR %b 5 * 6 > = #: I ! IR %b L ?_ _ _ p @q >4 !" 7 += # 3> E #* R !$ J ;= 3r H 3 "J >? 2 5$ %/ 4 5 "* Q %* _ C S ' 45 e4 < ? 3; 6 > 3 # T 5 ; ? W _ s 3/ C> J ! J @@ U3 a L" T t= FS ) ' Y Z + l= "+ #! 7 5 $ %& $ '$ += # Q %* _ ?;= ? " 3 t" $ ' = _ C S C> 3 #! 4 > ' 3 @ 12 ? " %/ # ! W#! 4 < %* n 4 > ' 45 ? 3; T 5 W j$ j & 7" u#! * "S ' "'= "W S ?B @ % 3 _ 54 J :" 7 ' $ = B 3r "J 1 > ? ? "J $ > ' "J 4 ' ' Q" 4 J j 3 # #! `" I` 4 5 C> IS "J k % $ %& $ '$ IS "J @ m 4 ' 4 4 2" 3> ' ' J ;= 3r 4h L 4 > ' 45 e I7 R I2 R 3> 7 C> ' Q" B + 5@
 4. U3 & ] a ? ? : 3 # _ 5 7 += L" J "+ + %> 3> 45 C> "< # !" # $ % & ' ( )* + , U3 I #5 v = J ^ %/ %> 3> "S . $ %& $ '$ 7 6 =5 #; 2" J Y '$ J 3 ' 5 += 1 > ? w 3 a L" #e> 6 >@ - . /001 x%* n 4 > ' 4 < 2 I ] IS R y += < B 3[ z # u$o 5 ? R y _? " < %> 7" I7 %/ ^' # l" "{ > ; ? 7 ' 7 6 > 6 T %@@@@##@ U3 ' 5 J Y . ` %* n 4 > ' 4 < 2 3j 3> 4 5 4 < 3 ) = 3[ 3 % ?+ v4 J 2 Z 7 ?*$ < ;= ' 5 T 4 > ' %/ @ 1R y _? " 4 4 J '$ C 7# . ?%/ # ; ?%/ ! 6 7 C> # ! 4 > ' 45 e4 < ? %> > @ = >= #* _ $ ' 3 2 C> 4 > 4h : < "'= "'= 5 Y j$ #! %> ' < 7 # I += 3; S 3[ z @ '= "'= 5 W 2 j$ $ W ' < 3 ) o)' # W 2 Z 3[ ' 5 T j ," 3%* t= W 2 t= 3> Y- 7 ?*$ < 3[ J : @ G' < 7 e "+ X Q3 Q 3; $ $ j W 2 j$ #! += # 3; 5 I 5 ?_> j < Q" ?+ ! 6 7 3; > @
 5. ( 2 3 % 4 U j :$ IS "J W j & _ C S & 3 #! $ ' ! # `" #a 45 C> IS "J @ 5 1 6 6 7 8 7 97 4 !" # H J 6 >#! J ! J %* n 4 < 2 "+ o 3j 3> %/ ' 5 > ! 6 7 2 '$ ' I += 4 ' @ 12 _ ! !" # C> Y 3 J ' $ %& $ '$ C =5 > H | D %& $ '$ 6 > ' 4 ' 6 > H4 ?_> $ %& $ '$ 7 += r" $ ' = _ C> 6 > ' >" ># ' + S :$ < W 6 Q C S S ?:$ 3 # ! @ | D %& $ '$ 3>H > 4 ' $ %& $ '$ 7 += $ ' = _ C> ' # $ ' ' $ 5 :$ 7 ?*$ 2 C> 2 `" %/ ; ?%/ :$ C> @ | UE 45 H D t ^ ? 45 6 7 %/ e W 3j 3> 45 ? : # ! 6 7 C> $ %& $ '$ 7 += Y r" $ ' = _ :$ C> : ; ) ? 4 O 1. %/ Hx 4 . w 3%K UxG xR x7 @ U $ . x+ Oq 7 L" MMNO MMP@
 6. 0 O G& ] H ' ' 4 >1>? w ' ' # 1>? w ' ?! >" 4 7 "S . I7 R 3> 7 I2 R$ # I 7 \ J 3%K > "+ f @ A ! # B4C 4 > 4 5 7 += IS 4 . ?*$ w C> 3%K %/ ' R !$ _ K W W$ 45 J : ;= ' 5 E 4 > ' 45 4 < % 3 ? W ! 6 7@ G' ? " = W 2 '$ I += 4 ' %K ? a I += # _ @ U3 ' 5 42 = ' # ? %K n ` 7 6 =5 a < . W #; I5 4 & := # 4 3 B "B ?B >" " . ? : #* > 7 7 > a #; B #%* "` @ G' Q" k 3; $ ; 4 ] 4 %/ I = v 45 6 > 2" C> "< 4 c #> 3B C> "< 3%* :$ 2@ 1R K k I5 _ ' ' 45 6 7 :$ C> "< # C> I+ @ a 5 42 = J : ;= 4 J 4 ?*$ J E c ? ' Q" 3; :$@
 7. w 4 2" 3> Ir ' < H 4 2" 3> " ! 4 2" 3> ( $ j 3` !" >= _ ? : ;= ' Q" `" #a 45 & I7 3 t" C> I @ G' Q" W 2 y I7 R 2 "J 7 `" %/ ' 45 e ' ; ! 2 ! 3 I7 R > & 5 ' Q" B 4 > ' %/ ' 45 \l f Ir ' 7 ' ". 6 > ! > ? @ G' Q" W 2 y I2 R 2 2 m 2" 4 : C> "S > $ %& @ q > 3> 7 ' Q" : I5 %/ m 2" "J 3%K "] 3S T" < ' Q" t > 2 I 5 "m y4 J W 4! 5 a $ %& 3K ^> 2 : "` 6 > ' @ % #:= Ir $ %& $ '$ %* n 4 < W _ s 3/ C> J ! J 2 & @A! ? " = j$ W % =? 3 %K `" I` 3 4 > e ! %/ * I7 ; W$ $ T $ ' 32 % = @ ! " #$ % &' ( ) * +,- . / 0- #1 2- ! " #$ 3 3$ $- ,- < ? $ %& ! 3_ 6 > C> ' # ? R 3 6 > 3 C> @ W W4 7 L ;$ J "S ' T= C & 4 $ T a 3 ' ' 4 > %> 3< I = 5 @ < j$ ' # i & 3 #! %* n 5$ : #* 3 "* i < ' I2 %/ 3_ 6 > >? L L ; ? "#! C> T= # 3B 7" 2 42 7 += "> J I' "S @ < B W ' " > _ #: ! %/ 4 ' !" >? W s 3/ # $ ' =" ' 6 > C> %K L S := # 4 ` t 45 7" K > 7 7 t= j %K @ x 5$ : 3 e4 < } i * i : I5 & 5 3] ? S & @
 8. N 4 5 6 * 3* 7 $ ) - 3 ! 89: ~ T C> # ! 4 < H O < $ 7 W ! 6 7 > '$ %/ S $ %& $ '$ C> IS "J @ O GT 4 < % "S R 3 + 5 y j Q ' " > 45 @ O GW 45 + l I 3%* 4 < 3' < 3+ ? ?*$ 3R "* 5$ ^j #* 4 < @ + I k %? ?*$ ' # T $ 7 ^t= _ "S ! . t v I :$ %& . l ^' 3[ 3 2 ? " # ! #* 4 < @ O x< 4h L $ t 4 < o$ ' 32 % = @ D %& $ '$ E : - 3 ; < % = x%* n 4 > ' 3 e I7 R J 6 > ' < > H O1 I7 R 2I5 S C> I7 R @ O1 : 4h j 7 # ' %* ! 3 I7 R 2I5 %K > 2 ! ' _ #: ! %/ >? 3 I7 R Ir " ` 4 ! • O)7 , 5 T - + > . %/ W ?+ ] # 3 ;= " 4 J ] & 4 ' • O U ! C> ' _ #: ! %/ "< >
 9. P O 3> 7 %> 3[ %/ m 2" 5 C> . %/ < ' # $ 7 45 /$ #* ' < #} IE m #: "n @ O t v / %* 2 :$ 3 # ' 5 6 > 3 @ O U3> 7 j ?j j s < "* $ ' = %/ 5 ' 4 J ? " $ t ' % %] t= t" ? " ' @ O 3> 7 3 ) T % T" 3> 7 e ' I' +$ m ' 3> €QI Q ' C 4 ' > @ : - 3 ; < > = ? @> = A B ( 6C D6- F2 R ! S # ?%/ "%> 2 ! < < 4 : C> "S > $ %& 6 > > =5 .H ! S # ?%/ "%> 3 I< C> ' ' 3 L"@ F2 R R" W > 3 > I # "S 3 @ S 3 W ' #+ > # ! S Ir S G, G-o "S 3 W ' #+ > # ?%/ "%> Ir ""@ U3 >? " $ T "s $ T ? "S ' # ?T ?%/ e 3' > $ 7 e ' 5 ' Ir . m a@ 1%K I2 i I5 ! S L" %/ #} Ir %K " v . ? ' ' 3 L"@ _ I 5 ?%/ "%> ' %/ 2 ! Ir < S@ 3 ) > = A B ( 6C D6- GT ?T ?%/ %K I2 i ! S# ' S ?%/ "%> 3 L" 2 I 5 J # 4 : & W@ •1 %K ! S T 4 > ' H | ! S ' W ; # ' ?+ ; |G ?! ! S ,I S !-• ! S 3 I< L"• q > WI5 m 2" 5 S ! S 42 4 : @
 10. M •1 S ?%/ "%> T 4 > ' ' J > H | %/ "%> > ; ' • F> ""• | %/ "%> ;$ ; ' • F> ""• | %> "y> • %> "y> • | _ $ t I. "%> % 5 • %> 6 > L" >= :$ 3 Q "y>• | UE ?%/ "%> 7 L" G' J 3 I5 m 2" 5 S "%> C> > $ %& S 42 4 : • @ > 5 7 += I J 3%K > "+ J Y? " % > H
 11. D3 4 E 0# x `" %/ H O 1m 2" & I7 C> > "+ ‚ $ t I ! _ 4 ' > a> > "+ W # > "+ J OF5 _ C> _ S #: #* U@ E- 0F G H gd 4h L ' I2 R xo $ t 7 ?%/ R@ E2 H 9 ( I~ "J #t 45 # _ i @@ -DJ 4K +. •x HO 5 # ' "J 3%K _ @ O h L $ t I2 R4 : 7 @ •)' # H O F7 R ' "J 3%K _ ?%/ R J 3%K > "> o 7 ' > "+ o 7 S #: _ #: . 3 > "+ o ?' ` t= ^%& 3R , < T -@ OF2 R ! S ?%/ "%> C> |x > "+ * W ,ƒ>O >O3>- |x > "+ * J , )JOI - 2 DL 8 7 97I 1 " + 7 ? : W" #; _ @ 5DH # ! M )* E . E- 0 !" + N O m 2" ' 4 2 U * J B>• E2 O •A I H 1%> "S . 7 > "+ O * ! t= ? "S 4 2 "J 3%K @ A:= "J 3%K = W ] t • U+ > W ?+ < ] a & W•@@@ j > y =@
 12. P ) ( '" Q* 6 !R P SP ) U ' |1 ?%/ RH 2 ! S < , $ t I. > "+ 3 U)- |x > %/ 2 ! Ir 4 u < ," # -@ Ox > "+ 5" 9 ! ; Ox Z ' E 3 3' ;@ | 1%K =5 I` =5 >" ^ + |x > "+ 3 ?%/ R „… : ^z # ! > "+ 3 3' ;• O )A : ^z # .@ Ox ? " # ! W"H | ƒ' # 3 ' > "+ @ |)7 + > > "+ ?+ O D t I.H < ]# 3 W• |‡ Q > =5 @ O x I' ' 45 6 7 )A .@ )A 4 z ?z %* n Z e > "+ 2 2 7 H ƒ> >3>†„… =5 ,'$ > H "%>-
 13. P ) ( '" Q* 6 !R P )JOI †„… S >,^> I 2 H "%>- | t 3 S >@ >O" $†„… #Q I 2 | & W B I 2 ?+ 7= 6 > , B I 2 ?+ H "%>- •G j H I2 R4 : ) x %K %> 3> ' 45 6 7 4 ' > < v n 5 W _ > .O W? 4 W 3' 4 v@U = #* _ s 3/ C> "'= "'= 5 )A W 2$ I2 R 4ˆ ' %K c . e ' 2" 3 %K m S * 3 2 7 ?*$ Z . ! S ?%/ "%> "S ' 3[ 3 # ^' 4 J t= 3> Y@
 14. P ) ( '" Q* 6 !R P ? SP ) - U "+ @ > "+ * W Ox 7 ? : W"H y> y> F S ! S + J ! | W" H I 2 R < P@ L" , w- , - !" "# : ^z y> +H 3; W y> J H 4 J ?+ F S !H > %> > ; H N,w""- %/ %> ;$ ; H M "" "%> D t I. "%>H "y> + ,( - | W" H I 2 R < P@ : ^z %> 3; (2 R < P@ > "+ * J B> y> y> F S ! S + J ! , w- , - L" "! $"! " : ^z y> +H 4 J W y> J H 3; ?+ O x I' ' 45 6 7 # I7 H F S ! H 3; > O Ue 45 6 7 3 3j 3> m 2" C> x > "+ %> > ; H w,0M""- O x ^' I 2 R W" "< #e> %/ %> ;$ ; H M "" "%> D t I. "%>H "y> + , M - ? C> U • : ^z %> , W" H > "+ * W W" H > "+ * J B>- „… U > "+ * W # > "+ * J
 15. ( P ) ( '" Q* 6 !R P > 4 x I' ' .?! 2 )A %* n x e .?! W 2 x > ?! ! S = " 3; ?* @ "+ • |x * W H O xH 1m 2" 3 C> x > "y> + 3; W "+ * W • "y> J 4 J ?+ @ O xH 1m 2" 3 C> x > |x * J H "+ * J • "y> + 4 J W O )A . * ! "H "y> J 3; ?+ @ | _ ?! ! S a> = # ", ' #b ' O… E 3 > "+ -@ | ) W "+ + _ =2 C> ' R ' IY ' @@@ @
 16. 0 P ) ( '" Q* 6 !R P O q > ' 7 "J 7 7 > "+ , m I! # _ S #: ; > -• )7 • O U _ #: H %> * r s@ O 1S #: H 3; 5"@ O 1; >H ' '@
 17. w P ) ( '" Q* 6 !R P O xH GW $ 7 " & 3 > "+ > #` 3& 3 • O )A x 6 > ' 7 . 7 O xH U 7 •)7 _$ ' 32 C> _ #: • O) 7 ? & _ #: $ ' 3 2 O )A IE # .@ ^> . :$ 3 J t SP ) 2 HU _ S #: #* "J 3%K @ "$ Ox 6 > ' 7
 18. N P ) ( '" Q* 6 !R P Ox 7 ? : W"H W" H 6 > ' 7 _ C> _ #: H ' t=H@@@@@@@@@@@ 2@@@@@@@@@@@@@@@@@@ U t t=@@@@@@@@@@@@@@@ 2@@@@@@@@@@@@@ gi t=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2@@@@@@@@@@@@@@ G 4< 3%] @@@@@@@@@@@@ 2@@@@@@@@@@@@ W" H 6 > ' 7
 19. P P ) ( '" Q* 6 !R P *_ C> S #: H FB ' J 3y H I> =@@@@@@@@@@@@@ I> "@@@@@@@@@@@@@@@@ 1S #: ?* H@@@@@@@@@@@@@@ O x I' ' 45 6 7 : ^z @ O xH G' m 2" C> _ #: S O U_ + 5 _ "; %* @ #: 3 > "+ r" " O UL %K _ 3a %* # ; W 4 ' #y "< 3' ` @ 5E5 J' > T4* U7 O x! . ?+ I @ O " FU X9 F :$ & R 3. H > 4 # ?%/ R ' # y >"Q3> 5 I C> "S . Q"o 7 ?*$ : ^z # a>@
 20. M XX9 F :$ 3` !"H F H U3 5 * 4 #_ W4 : > "+ $ t I. ]H >@AQ I 2 @ I@ t 3 ? >@ @‡ Q %K =5 >" # F` @ @ Gt I| j @ F HG t ? W4 : > "+ 4 ` ! ; ! >= ? H >@ G t + ‡%& @ I@ G t D @ @G t +@ @G t h@ F H z 4 ' I! I2 ; a> > 4 2 4 : > "+ W # > "+ J B> ? H >@ %/ "%> @ I@ ! S ;$ ; # "y> J @ @ . ?%/ t= v@ @ S ?! ! S = "@ F H ~5 . _ 7 %] 6 =5 5 _ W "m ' ? _ #: # S #: 3 "J 3%K > "+ ? H >@ _ >= E ; %K C> ! S@ I@ _ d C> ; > @@ @x! 4 @ @ %/ "%> # _$ t ' Q "y> C> ?%/ "%>@ 5E: P 6 Ox I 37 ?K t v ) @ O " ' FU B ?+ 3 #] FU@ O1 3%* I x1 U C> %K ] > "+ @ :E VW

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản