intTypePromotion=1
ADSENSE

Sàng lọc trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan tại phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa, Hà Nội, năm 2016

Chia sẻ: ViThomasEdison2711 ViThomasEdison2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

57
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu cắt ngang trên 235 bà mẹ sau sinh có con trong giai đoạn 4-12 tuần tuổi trong khoảng thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2016 trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Phỏng vấn trực tiếp và phát vấn bà mẹ để tìm hiểu thực trạng trầm cảm sau sinh sử dụng thang đo chuẩn hóa EPDS và mô tả một số yếu tố liên quan. Các kỹ thuật phân tích đơn biến và mô hình hồi quy đa biến được sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sàng lọc trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan tại phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa, Hà Nội, năm 2016

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sàng lọcwrinkled<br /> trầmskincảm sau%sinhin urbanvà<br /> and một<br /> 2.1% insố<br /> ruralyếu<br /> region,tố liên quan 11 % oftại<br /> mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers<br /> recognized signs (14.4 respectively);<br /> mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’<br /> phường Ô Chợ<br /> knowledge about preventionDừa quận<br /> of diarrhea and ARIĐống Đa,<br /> in urban was betterHà Nội,<br /> than that năm<br /> of mothers 2016<br /> in rural and<br /> mountain regions.<br /> Bàng Thị Hoài1, Đinh Thị Phương Hoa2, Trương Hữu Hòa1, Nguyễn Thị Bích Ngọc2, Hồ Thị Hiền2<br /> Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.<br /> Tóm tắt: Nghiên cứu cắt ngang trên 235 bà mẹ sau sinh có con trong giai đoạn 4-12 tuần tuổi<br /> trong khoảng thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2016 trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận<br /> ĐốngTaùcĐa,<br /> giaû: Hà Nội. Phỏng vấn trực tiếp và phát vấn bà mẹ để tìm hiểu thực trạng trầm cảm sau<br /> <br /> sinh1.sử dụng<br /> Vieän thang<br /> ñaøo taïo đo<br /> Y hoïchuẩn<br /> c döï phoøhóa<br /> ng vaøEPDS<br /> Y teá coânvà<br /> g coä<br /> mô ng, tả<br /> tröôømột<br /> ng Ñaï<br /> sối hoïyếu<br /> c Y tố<br /> Haø liên<br /> Noäi quan. Các kỹ thuật phân tích<br /> Email: thangtcyt@gmail.com<br /> đơn biến và mô hình hồi quy đa biến được sử dụng. Kết quả cho thấy tỷ lệ tương đối cao bà mẹ<br /> 2. Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá<br /> có dấu hiệu trầm<br /> Email: cảm sau sinh (TCSS), chiếm 30,2%. Có 4 yếu tố có mối liên quan với tình trạng<br /> longmoh@yahoo.com<br /> TCSS.<br /> 3. Trong đó, yếu<br /> CNYTCC4 naêmtố<br /> hoïbảo vệ bà mẹ<br /> c 2015-2016, Vieänkhỏi<br /> ñaøo taïnguy<br /> o Y hoïcơ<br /> c döïtrầm<br /> phoøngcảm vaø Y là:<br /> teá coâcó hỗng,trợ<br /> ng coä tröôøchăm<br /> ng Ñaïi sóc<br /> hoïc Ybé<br /> Haøtừ<br /> Noängười<br /> i<br /> thân trong gia đình vào ban ngày (OR= 3,8). Các yếu tố liên quan đến TCSS là: gặp khó khăn khi<br /> Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com<br /> <br /> cho4.bé ănBoä(OR=<br /> Y teá 3,6), mối quan hệ của hai vợ chồng không tốt (OR= 3,3), áp lực tâm lý liên quan<br /> Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com<br /> đến giới tính của con (OR= 3,1).<br /> Nghiên cứu cho thấy cần tăng cường hỗ trợ về công việc và tâm lý cho bà mẹ sau sinh, bên cạnh<br /> đó đấy mạnh tuyên truyền nhằm giảm áp lực tâm lý liên quan đến giới tính của thai nhi đối với<br /> các bà mẹ.<br /> Từ khóa: trầm cảm, yếu tố liên quan, phụ nữ, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.<br /> 1. Ñaët vaán ñeà naêm 2014. Töø ñoù coù theå ñöa ra moät soá khuyeán nghò<br /> phuø hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng<br /> Tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em caùc beänh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn<br /> Postpartum depression and associated factors among<br /> laø hai beänh coù tyû leä maéc vaø töû vong cao nhaát ôû nhöõng hieän nay.<br /> nöôùc ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, 80% töû vong do tieâu<br /> mothers in O Cho Dua ward, Dong Da District, Ha Noi, 2016<br /> chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 5 tuoåi moãi naêm maéc töø 0,8-2,2 ñôït tieâu chaûy, öôùc<br /> tính haøng naêm coù 1100 tröôøng hôïp töû vong [6], [5]. 2.1.1 Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieâ n cöùu<br /> Bang Thi Hoai 1<br /> , Dinh Thi Phuong<br /> Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9 Hoa 2<br /> , Truong Huu Hoa , Nguyen Thi Bich Ngoc 2<br /> , Ho Thi Hien2<br /> laàn, tyû leä töû vong do NKHH chieám 1/3 (30-35%) so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3<br /> Abstract:<br /> vôù i töû vongAchung cross-sectional study<br /> [1], [4]. Tyû leä maéc was<br /> vaø töûconducted<br /> vong cuûa duringtænh: HoøJanuary to May<br /> a Bình, Haø Tónh 2016vaø Kieâamong<br /> n Giang,235 ñaïimothers<br /> dieän cho<br /> hai beä n h naø y raá t cao nhöng hoaø n toaø n coù theå haï n cheá 3 mieà n<br /> who had children aged 4 to 12 weeks in O Cho Dua ward, Dong Da district of Ha Noi. Data was Baé c , Trung, Nam cuû a Vieä t Nam.<br /> baèng caùch chuû ñoäng phoøng traùnh taùc nhaân gaây beänh<br /> collected using both face to face interviews and self-administered structured questionnaire. The<br /> vaø xöû lí kòp thôøi khi bò beänh. Ñeå phoøng choáng beänh, 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> objectives<br /> ngöôø i daân noùofi chung<br /> the paper arei chaê<br /> vaø ngöôø to document<br /> m soùc treû noùthei rieârate<br /> ng of mother’s postpartum depression and describe<br /> phaû i coù kieánfactors<br /> associated thöùc ñaàyofñuûpostpartum<br /> veà phoøng beädepression.<br /> nh vaø caùch xöû Caùc baø meï<br /> The descriptive and coùmultivariate<br /> con döôùi 5 tuoåregression<br /> i. models<br /> lyù khi treû bò maéc beänh ñeå giaûm tyû leä maéc vaø töû vong.<br /> were used<br /> Chính forñoùdata<br /> vì lyù do , chuùanalysis.<br /> ng toâi thöïcResults<br /> hieän nghieâshowed<br /> n cöùu: that 30,2% of mothers<br /> Tieâu chuaå n löïa choïnsuffered<br /> : Laø caùc from<br /> baø meïpostpartum<br /> coù con döôùi<br /> depression.<br /> “Kieá n thöùc cuû There<br /> a caùc werebaø meï11coùfactors<br /> con döôù associated<br /> i 5 tuoåi veàwith5 tuoå<br /> mother’s<br /> i, coù tinhpostpartum<br /> thaàn minh maã depression<br /> n, töï nguyeäin bivariate<br /> n, hôï p taùc traû<br /> phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp lôøi phoûng vaán.<br /> analysis model. Four factors significantly associated with mother’s postpartum depression in<br /> tính ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam”, vôùi<br /> multivariate<br /> muï c tieâu moâ taûmodelkieán thöù were<br /> c cuûafound.<br /> caùc baø The<br /> meï coùprotective<br /> con döôùi factorTieâ was mother<br /> u chuaå n loaïireceiving<br /> tröø: Tinh thaà then khoâ<br /> support<br /> ng minh during<br /> maãn<br /> 5 tuoå i veà phoø n g choá n g tieâ u chaû y vaø nhieã m khuaå n hoaë c khoâ n g<br /> day time (OR = 3,8), the risk factors for postpartum depression were: difficulties in feeding their coù maë t taï i hoä gia ñình trong thôø i gian<br /> hoâ haáp ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù<br /> baby, bad couple relationship (OR = 3,3) and pressure on baby’s gender (OR = 3,1). The study<br /> 614 Taïp chí Y teá<br /> Tạp Coâng coä<br /> tế Công ng, 3.2017,<br /> cộng, Soá 436/2018<br /> Số 45 tháng<br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> <br /> <br /> trình phoûng vaáthe 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng<br /> n. need of sharing and support mothers. Besides, it is necessary to promote media<br /> highlighted sau khi thu thaäp ñöôïc kieåm tra, laøm saïch, maõ hoaù vaø<br /> programs to reduce the pressure on baby’s<br /> 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang gender among<br /> nhaä p baèpostpartum<br /> ng phaàn meàmmothers.<br /> Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ<br /> baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä<br /> Key words: postpartum depression, associated factors,<br /> %, thoámothers,<br /> ng keâ suyOluaä<br /> Chon vôùDua,<br /> i kieåmDong<br /> ñònh Da,<br /> 2<br /> . Ha Noi.<br /> 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu<br /> <br /> 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc<br /> Tác giả: tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa<br /> Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân<br /> 1. Học viên Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam<br /> xaùc ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôùi 5 tuoåi: cöùu vaø ñoái töôïng nghieân cöùu. Thoâng tin ñöôïc hoaøn<br /> 2. Đại học Y tế Công cộng toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc<br /> p 1  P ñích nghieân cöùu.<br /> N Z §2 D · x <br /> pxH <br /> 2<br /> ¨1 ¸<br /> © 2¹<br /> 3. Keát quaû<br /> Vôùi Z = 1,96 (öùng vôùi  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14<br /> tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø<br /> choái traû lôøi, cuoái cuøng côõ maãu laø 409 hoä gia ñình coù con 3.1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/<br /> döôùi 5 tuoåi. buù ñuùng khi bò tieâu chaûy<br /> <br /> 2.4.2. Caùch choïn maãu:<br /> 1. Đặt vấn đề và xác định một số yếu tố liên quan đến TCSS<br /> Choïn maãu nhieàu giai ñoaïn<br /> Trầm cảm là một rối loạn tâm thần. Trầm cảm của phụ nữ tại phường Ô chợ dừa, Quận Đống<br /> Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: Đa, Hà Nội, năm 2016. Kết quả nghiên cứu sẽ<br /> sau sinh (TCSS) không chỉ ảnh hưởng đến suy<br /> Hoøa Bình-mieàn Baéc, Haø Tónh – Mieàn Trung vaø Kieân<br /> nghĩ,<br /> Giang-cảm Mieàmxúc,Nam; thái độ cư xử, sức khỏe của giúp sẽ giúp nâng cao hiểu biết của người dân<br /> người mẹ cũng như mối quan hệ của người về TCSS từ đó phụ nữ sau sinh được phát hiện<br /> Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/<br /> Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao<br /> mẹ sớm vàbuù<br /> điều<br /> ñuùntrị kịpbòthời.<br /> g khi tieâu chaûy phaân theo ñòa dö<br /> goàmvà xaõ các<br /> noângthành viên<br /> thoân, thaø nh thòkhác(thòtrong gia nđình,<br /> traán/phöôø mà<br /> g) vaø khoù<br /> (n=409)<br /> khaênlàm<br /> còn (mieàgiảm<br /> n nuùi/haû<br /> sựigắnñaûo):kết<br /> toångiữa<br /> g 9 xaõ ;<br /> người mẹ và đứa<br /> 2. Đối<br /> Nhaätượng vàn phương<br /> n xeùt: Gaà pháp<br /> 80% baø meï nghiên<br /> coù kieá cứu<br /> n thöùc ñuù ng veà<br /> trẻ, gây ảnh hưởng tiêu cực lên sự phát triển<br /> Giai ñoaïn 3: moãi xaõ choïn 46 hoä gia ñình coù caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû<br /> trí Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.<br /> con döôùcảm<br /> tuệ, i 5 tuoåxúc vànthể<br /> i, choï ngaãchất<br /> u nhieâ của trẻ.giaMột<br /> n hoä ñình trong<br /> ñaàu mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi<br /> tieâ u , sau ñoù löï a choï n caù c hoä gia<br /> những hậu quả trầm trọng và đáng lo ngại nhất ñình tieá p theo, theo bò<br /> Đốitieâtượng<br /> u chaûynghiên<br /> chieámcứu:<br /> tyû leächọn<br /> cao nhaá<br /> mẫut toàn<br /> vôùi 83,9%,<br /> bộ 235sau ñoù<br /> bà mẹ<br /> phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%.<br /> của TCSS là tự tử. Người mẹ có thế xuất hiện sau sinh có con trong giai đoạn 4 - 12 tuần tuổi trên<br /> Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò<br /> những 2.5. ýPhöông<br /> nghĩ, hànhphaùp,vi kyõtự sát,t thu<br /> thuaä hủythaä<br /> hoại<br /> p soábản<br /> lieäuthân địa bàn phường Ô chợ dừa, quận Đống Đa, Hà Nội<br /> tieâu chaûy (n=409)<br /> mình và nguy hiểm hơn nữa là hủy hoại chính trong khoảng thời gian 01/01/2016 - 30/04/2016.<br /> Boä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång<br /> đứa<br /> chænhcon mình<br /> söûa sau khiđã sinhnghieä<br /> coù thöû ra [1],<br /> m taïi[2].<br /> Thaïch Thaát, Haø Noäi. thò thoân<br /> Bộ công cụ định lượng được<br /> Noä i dung thiết kế sẵn và thang<br /> p<br /> n % n % n % n %<br /> Quận Đống Đa là một trong các Quận trung đo sàng lọc tình trạng TCSS EPDS (Edinburgh<br /> Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7<br /> tâm<br /> phoûngcủavaánthành<br /> tröïc tieáphố<br /> p caùcvới<br /> baø tốc độcon<br /> meï coù phátdöôùtriển<br /> i 5 tuoåkinh<br /> i. Postnatal Depression Scale). Thang đo EPDS -<br /> Sôï treû beänh naëng 5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006<br /> tế, xã hội nhanh chóng [3]. Trên địa bàn quận, làtheâthang<br /> m đo đã được chứng minh có độ nhạy, độ<br /> Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung<br /> ngành<br /> caáp thoânygtếtinđãboûcósoùnhiều<br /> t hoaëcđóng góp<br /> coá tình saitrong<br /> thöïc teáviệc<br /> , ñeå bảo<br /> haïn đặcNhaä hiệu, n xeùgiát: trị<br /> Veàchẩn<br /> lyù dođoán<br /> khoândương<br /> g cho treû tínhaêntốt,<br /> buùđược<br /> bình<br /> vệ<br /> cheánâng<br /> sai soácao sức<br /> , ñieà khỏe<br /> u tra vieânthể chất<br /> ñöôï c taäpcủa sản<br /> huaá phụ<br /> n kyõ , coùvà<br /> kinhsơ sử dụng<br /> thöôø ng khi rộng rãi<br /> bò tieâ choy,đối<br /> u chaû gaàntượng phụ inữ<br /> 10% ngöôø ñöôïsau sinh<br /> c phoû ng<br /> nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, vaá n cho raè n g treû bò naë n g theâ<br /> trong các nghiên cứu cộng đồng trên thế giới m neá u tieá p tuï c cho aê n /buù<br /> sinh, song về mặt tâm lý còn ít được quan tâm.<br /> ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám<br /> Nghiên<br /> soùt thoângcứutin. này<br /> Giaùmđược thực<br /> saùt vieâ hiện<br /> n kieå m tranhằm<br /> phieámôu khitảkeátỷt [9].leä Quan<br /> tyû cao nhaátrọng hơn, EPDS<br /> t vôùi 12,1%, gaáp gaàđã<br /> n 4 được<br /> laàn so Việt hóa<br /> vôùi thaø nh<br /> thuùtrầm<br /> lệ c ñeå kòp<br /> cảm thôøsau<br /> i phaù t hieäcủa<br /> sinh n saiphụ<br /> soá vaø<br /> nữboåtại<br /> sung kòp thôøÔ<br /> phường i. thò.<br /> và đánh giá tại Việt Nam, cho kết quả thích hợpg<br /> Coù 1,7% ngöôø i khoâ n g cho treû aê n /buù bình thöôø n<br /> do ngöôøi khaùc khuyeân. Söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa<br /> chợ dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, năm 2016; về độ nhạy, độ đặc hiệu để sàng lọc TCSS trong<br /> TaïYp tế<br /> Tạp chí chíCông<br /> Y teá cộng,<br /> Coâng coä<br /> Sốn45<br /> g, 3.2017, Soá 43<br /> tháng 6/2018 157<br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> <br /> <br /> bối mothers<br /> cảnh văn being<br /> hóaable nàyto[1].detect<br /> So some<br /> với các severe<br /> thang signs<br /> đoof diarrhea<br /> 3. Kết quả and ARI was low.<br /> nghiên cứu Only 6.6% of mothers<br /> recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of<br /> khácmothers<br /> cụ thểrecognized<br /> như PDSSsigns (Pospartum<br /> of dyspnea Depression<br /> (25.9 % in urban 3.1.andThông1.5%tinin chung<br /> mountainous region). Mothers’<br /> Screening<br /> knowledge Scale)<br /> aboutthì thang đoofEPDS<br /> prevention diarrhea được andthiết<br /> ARI in urban was better than that of mothers in rural and<br /> mountain regions. Trong số 235 bà mẹ trong nghiên cứu, tuổi trung<br /> kế ngắn gọn, dễ hiểu và đơn giản trong cách<br /> bình là 29 tuổi, người trẻ tuổi nhất 20 tuổi, người<br /> tínhKeywords:<br /> điểm, bao Diarrhea,<br /> gồm 10 câu hỏirespiratory<br /> acute tìm hiểu về cảm knowledge, under 5-year-old child.<br /> infections,<br /> lớn tuổi nhất là 40 tuổi. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ<br /> nhận của phụ nữ sau sinh trong vòng 7 ngày<br /> lớn nhất là 26-30 tuổi (40,9%). Hầu hết 97,9% bà<br /> qua bao gồm các trạng thái lo âu, phiền muộn,<br /> mẹ sống cùng chồng, chỉ có 2,1% bà mẹ ở tình<br /> cảmTaùgiác<br /> c giaû:tội lỗi và tự sát. Tổng điểm của bộ<br /> trạng ly thân hoặc li dị. Bà mẹ làm việc cho các cơ<br /> công 1. cụ từ Vieä0-30<br /> n ñaøo điểm,<br /> taïo Y hoïtrong đó<br /> c döï phoø ng điểm<br /> vaø Y teácàng cao<br /> coâng coä ng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi<br /> Email: thangtcyt@gmail.com quan ngoài nhà nước (31,1%) và cán bộ/viên chức<br /> thì mức độ rối loạn trầm cảm càng nặng. Khi<br /> 2. Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá<br /> (30,6%) cao nhất. Tỷ lệ bà mẹ sinh con lần 2 chiếm<br /> áp dụng thang đo chúng tôi tiến hành đánh giá<br /> Email: longmoh@yahoo.com 57,9%, còn lại là các bà mẹ sinh con lần đầu.<br /> độ tin cậy sự nhất quán của thang đo thông qua<br /> 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016, Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi<br /> hệ số Cronbach’s Alpha. Kết quả phân<br /> Email: vietanhmsg1@gmail.com, tích cho 3.2. Thực trạng trầm cảm sau sinh của các bà<br /> dinhminhnb01@gmail.com<br /> chỉ 4.số Cronbach’s<br /> Boä Y teá Alpha trong nghiên cứu này mẹ trong nghiên cứu<br /> là 0,87. Với Email:<br /> kếtdducthien@yahoo.com,<br /> quả này thang đo đạt trantuananh2000@yahoo.com<br /> độ tin cậy<br /> Thang điểm EPDS được được sử dụng để đánh giá<br /> và tính nhất quán bên trong đảm bảo để sử dụng<br /> tình trạng TCSS trên mẫu nghiên cứu cho kết quả<br /> sàng lọc tình trạng TCSS trong cộng đồng.<br /> như sau: điểm trung bình thang đo EPDS của các bà<br /> Điều tra viên là người đã có kinh nghiệm điều mẹ là 10,3 ± 4,4 thấp nhất là 0 điểm và cao nhất là 23<br /> tra tại cộng đồng, làm việc dưới sự giám sát và điểm. Nghiên cứu sử dụng điểm cắt 12/13 (là điểm<br /> điều1.hành<br /> Ñaët vaá củan ñeànghiên cứu viên chính. Chúng naê cắtmđược<br /> 2014.khuyến<br /> Töø ñoù coù<br /> nghịtheåsửñöa ra moä<br /> dụng sàngt soálọc<br /> khuyeá<br /> tìnhntrạng<br /> nghò<br /> phuø hôï p vaø<br /> tôi phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ về một số các TCSS trong cộng đồng trong các nghiên cứu tại Việto coâ n g taù c truyeà n thoâ n g phoø n g choá ng<br /> Tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em caùc beänh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn<br /> thông tin<br /> laø hai beä nhcá<br /> coù nhân,<br /> tyû leä maéthông<br /> c vaø töûtin về cao<br /> vong con,nhaácác thông<br /> t ôû nhöõ ng Nam)<br /> hieä [1] để đánh giá trầm cảm cho kết quả: tỷ lệ<br /> n nay.<br /> nöôùliên<br /> tin c ñang phaùđến<br /> quan t trieåquá<br /> n. ÔÛ trình<br /> nöôùc ta,<br /> mang80%thaitöû vong do tieâu<br /> và chuyển TCSS của phụ nữ tại phường ô chợ dừa là 30,2%.<br /> chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> dạ, các thông tin về môi trường, gia đình, xã hội.<br /> 5 tuoåi moãi naêm maéc töø 0,8-2,2 ñôït tieâu chaûy, öôùc<br /> Các câu<br /> tính haø ng hỏi<br /> naêmtrắc nghiệm<br /> coù 1100 tröôønvề tâm<br /> g hôï p töûlývong<br /> nhằm [6],đánh<br /> [5]. 3.3.2.1.<br /> Một Ñòasốñieå<br /> yếum vaøtố thôø<br /> liên quan<br /> i gian đếnn cöù<br /> nghieâ tình<br /> u trạng<br /> Veà NKHH,<br /> giá tình trạng trung<br /> TCSS bìnhcủamoãibà naêmẹ<br /> m moä(sửt ñöù<br /> dụnga treûthang đo trầm cảm sau sinh của bà mẹ<br /> maéc 4-9<br /> laàn, tyû leä töû vong do NKHH chieám 1/3 (30-35%) so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3<br /> EPDS) được<br /> vôùi töû vong thu [1],<br /> chung thập[4].<br /> dưới hình<br /> Tyû leä maécthức<br /> vaø töûphát<br /> vongvấn.cuûa Để xác<br /> tænh: Hoøađịnh<br /> Bình,cácHaøyếu tố vaø<br /> Tónh có Kieâ<br /> liênnquan<br /> Giang, đến<br /> ñaïtình<br /> i dieäntrạng<br /> cho<br /> Bộ công<br /> hai beä cụy raá<br /> nh naø đãt cao<br /> được thử hoaø<br /> nhöng nghiệmn toaøn2coù<br /> lầntheåvàhaïchỉnh<br /> n cheá 3 mieà n Baé c , Trung, Nam cuû a Vieä t Nam.<br /> TCSS của bà mẹ chúng tôi phỏng vấn trực tiếp bà<br /> baèngcho<br /> sửa caùcphù<br /> h chuûhợp<br /> ñoäntrước<br /> g phoønkhi<br /> g traù<br /> thunh thập<br /> taùc nhaâ n gaâthức.<br /> chính y beänh<br /> vaø xöû lí kòp thôøi khi bò beänh. Ñeå phoøng choáng beänh,<br /> mẹ về các thông tin cá nhân, các thông tin liên quan<br /> 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> ngöôø<br /> Số liệui daâtrong<br /> n noùi chung<br /> nghiênvaøcứu ngöôø<br /> đãi được<br /> chaêm nhập<br /> soùc treûbằng<br /> noùi rieâ<br /> phần ng đến đặc điểm của mẹ, đặc điểm của con, các thông<br /> phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà phoøng beänh vaø caùch xöû Caùc baø<br /> tin thuộc meïtrình<br /> quá coù con<br /> mangdöôùthai<br /> i 5 tuoå<br /> và ichuyển<br /> . dạ, các yếu<br /> mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS<br /> lyù khi treû bò maéc beänh ñeå giaûm tyû leä maéc vaø töû vong.<br /> 18.0.<br /> ChínhCác vì lyùphương<br /> do ñoù, pháp<br /> chuùngđơntoâi biến<br /> thöïc được áp dụng<br /> hieän nghieâ n cöùđểu: tố thuộc<br /> Tieâu môi<br /> chuaåtrường, gian:đình<br /> n löïa choï vàcxã<br /> Laø caù baøhội.<br /> meï Kết quảdöôù<br /> coù con choi<br /> “Kieá n thöù c cuû a caù c baø meï coù con<br /> thực hiện để phân tích thống kê mô tả. Kiểm định döôù i 5 tuoå i veà 5 tuoåicác<br /> thấy , coùyếu<br /> tinhtố<br /> thaàthuộc<br /> n minh đặcmaãđiểm<br /> n, töï nguyeä<br /> mẹ baon, gồm<br /> hôïp taù<br /> 2cyếu<br /> traû<br /> phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp lôøi phoûng vaán.<br /> khi tố: bệnh mãn tính và thói quen tập thể dục thường<br /> tínhbình<br /> ôû treûphương<br /> em taïi moävà tmôsoá hình hồi quy<br /> vuøng/mieà logicstic<br /> n Vieä t Nam”, được<br /> vôùi<br /> sử<br /> muïdụng<br /> c tieâuđểmoâxem xétn thöù<br /> taû kieá cáccmối liên<br /> cuûa caù quan<br /> c baø meïgiữa<br /> coù conmột döôùsối xuyên Tieâukhông<br /> chuaåncóloaïmối<br /> i tröøliên<br /> : Tinhquan<br /> thaànđến<br /> khoâTCSS<br /> ng minh củamaãbàn<br /> 5 tuoåi veà phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoaë<br /> mẹ.cNgược<br /> khoâng lại,<br /> coù maë<br /> cáct taï i hoä<br /> yếu tố gia<br /> thuộcñình trong<br /> đặc điểmthôøcon<br /> i gian<br /> có<br /> yếu tố và tình trạng TCSS ở bà mẹ.<br /> hoâ haáp ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù<br /> liên quan đáng kể đến TCSS của bà mẹ (bảng 1).<br /> 814 Taïp chí Y teá<br /> Tạp Coâng coä<br /> tế Công ng, 3.2017,<br /> cộng, Soá 436/2018<br /> Số 45 tháng<br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> <br /> <br /> trình phoû ng Mối<br /> vaán. liên quan giữa trầm cảm sau sinh và đặc điểm con (n=71) 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng<br /> Bảng 3.1. sau khi thu thaäp ñöôïc kieåm tra, laøm saïch, maõ hoaù vaø<br /> 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang nhaäp baèng phaàn meàm Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ<br /> baè ng phaà<br /> Trầm cảmn meàsau<br /> m Stata<br /> sinh11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä<br /> %, thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh  .<br /> 2 p<br /> 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu<br /> ĐẶC ĐIỂM Có Không OR<br /> 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc<br /> n tieán %<br /> haønh döôùi söïnchaáp thuaän %<br /> cuûa chính quyeàn ñòa<br /> Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân<br /> xaùc ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôùi 5 tuoåi: cöùu vaø ñoái töôïng nghieân cöùu. Thoâng tin ñöôïc hoaøn<br /> Có 40 50,0 40 50,0<br /> toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïnp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2