Sáng tạo giá trị - Những ý tưởng sinh lời bền vững cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
4
download

Sáng tạo giá trị - Những ý tưởng sinh lời bền vững cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh doanh trong môi trường cạnh tranh đồi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo, tìm kiếm những cách tiếp cận mới để giải quyết thỏa đáng những vướng mắc và gia tăng khả năng sinh lời. Sáng tạo giá trị là một tong những cách doanh nghiệp tiếp cận những vấn đề kinh doanh của mình từ phía khách hàng. Theo đó, doanh nghiệp phải sáng tạo ra những sản phẩm - dịch vụ có giá trị vượt trội và chuyển giao giá trị này cho khách hàng, từ đó khách hàng tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế cho cổ đông của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng tạo giá trị - Những ý tưởng sinh lời bền vững cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh

  1. QUAN TR! KINH DOANH SANG TAG GIA TRI - NHU'NG Y T l / d N G SINH L d l BfJN VU'NG CHO DOANH NGHIEP TRONG MOI TRU'dNG CANH TRANH Pham Thuy Hong * inh doanh trong mdi trudng canh tranh ddi hdi cac doanh nghiep phai khdng ngUng sang tao, K tim kiem nhQng each tiep can mdi de glal quyet thda dang nhQng vudng mac va gia tang kha nang sinh ldl. Sang tao gia tn la mdt trang nhQng each doanh nghiep tiep can nhQng van de kinh doanh cua minh tQ phia khach hang. Theo dd, doanh nghiep phai sang tao ra nhQng sin pham - dich vu cd gia tn vUdt trdi va chuyen giao gia tn nay cho khach hang, tQ dd khach hang tiep tue tao ra gia tn. kinh techo CO ddng cua doanh nghiep. Ldi the khac biet, Idng trung thanh cua khach hang va kiem soat hieu qua cae ngudn luc la ba nhan to quan trong nhat giup doanh nghiep sang tao ra gia tn khach hang, ca sd sinh ldi ben vQng eho doanh nghiep trong mdi trudng eanh tranh. 1. Marketing dua tren gia tr| - cd sd ly thuyeTt tiep tao ra kenh giao tiep de doanh nghiep hieu cua vi#c sang tao gia tr| cho khach hang chinh xae nhu eau eua khach hang, phan Ung Phat trien nhflng y ludng kinh doanh sinh Idi nhanh trong ehudi eung Ong, san xuat ra nhflng trong mdi trudng canh tranh da trai qua nhieu giai san pha'm rieng biet theo nhu cau cua khach doan, the fiien linh da dang trong sudt qua trinh hang va giao hang ldi tan dja ehi yeu eau trong to tdi da hda Ipi nhuan cua chu doanh nghiep thdi gian ngan nhat. Trong quan he trao ddi nay, chuyen sang viec chap nhan ehia se va hai hda ea hai ben deu ed ldi. Ddi vdi khach hang, san ldi ich vdi khach hang. Hien nay, mdt hudng di pha'm dUde san xuat theo yeu cau chuyen biet, mdi eho eae doanh nghiep la ldi da hda gia trj ddi vdi nha san xuat va cung Ong: hang hda ban kinh te cho cd ddng, trong thdi dai thdng tin, cac dope, ldi nhuan eao hdn, yeu eau dau tU thap hdn. ben tham gia quan he IhUdng mai, 10 doanh Thiie chat eua cap quan he nay la marketing dUa nghiep den cac ddi thu eanh tranh, khach hang tren gia tr| (value - based marketing) va nhflng y deu cd nhieu ed hdi tiep xuc va lua chpn. Ngudi todng sang tap gia trj se tao ra cd hdi sinh Idi ben mua cd ky vpng dupc hudng thu san pha'm chat vflng hdn cho doanh nghiep trong mdi trOdng lupng cao hdn, gia ea canh tranh hdn va d|eh vu canh tranh. nhanh hdn, ldl hdn. Dieu nay lao them nhieu ap To todng cd ban cua marketing dua tren gia trj lue cho doanh nghiep, dae biet nhflng doanh la mpi hoat ddng kinh doanh eua doanh nghiep nghiep thieu dmh hudng khach hang/lhj trudng va phai tao ra gia trj kinh le. Trong ly thuyet kinh te, cd eau ehi phi thieu hieu qua. Neu nhflng nam dieu nay ehi xay ra khi cd ldi the khae biet ve ehi dau thap nien 70 - 80 cua the ky XX, cac doanh phi hay su ndi trdi eua san pha'm. Neu khdng tao nghiep lua chpn phUPng an de lam hai Idng khach ra Ipi the dpc dao, viee canh tranh cd the lam giam hang bang each phan khQc thi fmdngthi sang the doanh thu xudng dOdi mOe ehi phi dau tU ban dau. ky XXI, cdng nghe thdng tin da giup hp giai quyet Viee phan tich gia trj kinh te tao ra hudng nhan bai loan tdi uu hdn dd la thay ddi tuy theo yeu eau thOe mdi trong viee tao ddng liie eho su tang cua khach hang, hpp ly hda chOe nang theo chudl trudng, gia tang lpi suat dau lu, ddng thdi chi da"n gia tri va cho phep doanh nghiep nhan biet rd ngay nhflng thay ddi trong hanh vi mua hang va TS., TnJdng Dal hoc Thuang mai so oa chudng cua khach hang. Marketing true -KHOA HOC '^ So 36/2010 Thuang Mai 33
  2. QUAN TR! KINH DOANH phUdng phap hanh ddng lao ra gia tr; eho doanh tOdng ve trai nghiem mua, 10 do quyet dmh nhSn nghiep, tao ra khudn ma'u de tieh hpp hieu qua IhUc eua hp ve gia trj. Mdi khach hang khae nhau, cac bd phan chOe nang trong cP eau td chOc eua nhan thOc nay se Ou tien danh gia eao d mpt trong doanh nghipp (Hinh 1). sd nhflng khau cua qua trinh mua va sO dung tuy Theo dudi y tUdng sang lao gia trj, gia tang gia thupc vap su Uu lien chpn mua cua hp. Neu doanh trj kinh le cho cd ddng la con dudng dai bat dau nghiep biet sO dung kien thOe ve trai nghiem mua bang viec khdi tao eae yeu td dmh hudng gia tr|, eua khach hang de quan ly eae giai doan nay thi phat trien cac chien lUde gia trj eao va Ong dung ed the xay dung dupe nen tang cho viec chuyen cac ky thuat de trien khai chUdng trinh hanh ddng giao gia lr| khach hang va lao ra ldi the canh tranh. hi6u qua. Y tudng thiet yeu nhat trong kinh doanh Ngoai ra, sang tao gia trj khdng ehi ddn thuan d3t hien nay la lao ra gia trj vudl trdi cho khach hang, trpng tam vao vide dap Ong nhu cau cua khach thdng qua eon dUdng nay de chuyen giao gia lr| hang ma cdn dupc xem xet nhieu chieu trong moi cho khach hang va gia trj khach hang tao ra gia tr| quan he vdi ddi thu eanh tranh. Dieu nay ed nghTa kinh te cho cd ddng. Gia tr| khach hang dUdc can la eung vdi viec nhan thOc: khach hang mudn gi nhac tren 3 nhan Id: dau la lUa chpn cd gia tr| nhat thi can phai hieu dUdc nhflng gl ddi thu canh tranh gifla cac phUdng an cd the lua chpn; san pha'm dang mdi chao khach hang. Dd chinh la cd s6 nap ed kha nang dap Ong nhu eau (chO khdng ehi nhan ra Idi the khac bi^t. la Ipi ich) cua khach hang; Hinh 1:
  3. QUAN TRI KINH DOANH 2. Lpi the khac bipt - cong cu cd ban de sang So thanh cdng tren eon dOdng tim kiem ldi the tao gia tr| khae biet dua tren viee ddi mdi san pham d|ch vu Lpi the khae biet cho phep doanh nghiep thda de cd dupe net ndi trdi hoac hinh anh nhan hieu man nhu cau khach hang mue lieu hieu qua hdn than thien hay chi phi ldi Uu hPn phu thudc vao so vdi ddi thu canh tranh, tao ra sii vUpt trdi ve hai nhan td ehu chdt la nang lue edt Idi eua hieu qua, lam gia tang tdng gia In ma khach hang doanh nghiep va mOc hap dah cua cae ed hdi ua chudng va thu nhan dUdc de cd the thu hOt nay sinh tO th| trodng. Tren th| trOdng, dUa tren khach hang mdi hoac gifl chan khach hang hien nang liie edt Idi cua minh, doanh nghiep se cung hflu (Hinh 2). Lpi the khac biet cd the lao ra gia In cap eho khach hang gia trj/lpi ich chOa dting kinh te cho eae cd ddng khi dap Ong eae tieu ehi: trong san pha'm - d|ch vu de giai dap nhflng van - Lpi ieh khach hang: so khac biet cua san de cua khach hang. Nhu vay, de thu dupe gia trj pha'm dope khach hang danh gia la cd gia lr|; kinh te cac hPn che cd ddng, cac doanh nghiep - Ode dao/ddn nhat: khach hang nhan IhOc can theo dudi nhflng giai phap bd sung, eung cap dope ldi ich khac biet so vdi ldi ich ma eae ddi thu nhflng gia lr| gia lang de tiep can vao "dai dUdng eanh tranh gidi thi§u; xanh", ndi ed the canh tranh bang each vd hieu - Cd kha nang sinh Idi: san pha'm va djch vu hda canh tranh. Su chuyen djch 10 nhan thOc, khae biet ed kha nang dupe chap nhan vdi mOc gia tam nhin tdi hanh ddng eua cae doanh nghiep khien viec san xuat va cung Ong ed Idi; khdng ddn gian va de'dang bdi nd can dam bao - Cd kha nang ben vflng: ldi the khac biet phai bang nhflng nang loe can thiet. tao ra nhflng rao can khd xam nhap 10 eae ddi thu Khi cdng ty tham gia canh tranh dua tren'san eanh tranh nhd nhflng ky nang dae biet, Ipi the quy pha'm, yeu eau quan ly va kiem soat ehi dOng md, quyen sd hflu vdi phat minh, sang che va lai chu yeu trong ehudi gia trj eua cdng ty, thodng hieu. nhung khi chuyen sang eanh tranh ve giai phap H1nh 2. Phat then lai the khac biet dap Ong van de eua khach hang, doanh nghiep can .A liic khac bic cd ky nang kinh doanh dmh hudng khach hang, hieu Sif 1110112 ddi ciiakhikhhans: Doi iliii canh iMiiii chudl gia lr| da \ .1 chie'n lifit ciia doi ihu canh (ranh nganh va ehudi gia tr| cua khach hang de hd" trp, Bang phan tich pa tri khach hang Pkintichcaiih imiih tim ngudn san vadoi iluu':iiili iraiiii xua't va chuyen giao san pha'm - d|ch vu mdt each hieu qua tdi khach .Ai la khach hang dui yen cua doanh nghiep Hien lai ai la doi thu canh tranh chii yen hang. Khi de cap .Nhu can ihi/c .sif ctia khacii hang I'lfdiiglai ai la dot ihii canh iraiih chinh den gia tr| khach Xu hifdiig van dong ciia nhu cau kliach Ldi the canh tranh ciia ho la gi hang va gia tri kinh te cho ed' hang (.'ac cd hoi canh tranh ctia lio li dau ddng thi su trung thanh va niem tin cua khach hang ddng vai trd trpng yeu (Hinh 3). To cliilc dieu liaiili doanh nghiep .KHOA HOC '^ So36/2010 Thuang Mai 35
  4. QUAN TRI KINH DOANH Hinh 3. Md hinh xay dUng md'i quan he dua tren niem tin Nen tang cua sU trung thanh dupc xay dung tren Oiamtui so thda man khach hang - T6i ii lioa 1^, ich cua to nong la hieu qua gifla so nhan nioi (iu,in lij thOc hay cam nhan thfle su du-'ft ve gia tri cua khach hang Tnjyen ihonf, vdi nhOng ky vpng ma hp toiiwde hifu qua mong dpi - se khien Idng \ mtflM trung thanh tang len, kee theo su tang trudng trong • !1? Ml Ih«>tt?tiynis5f tudng lai, lang kha nang khong l^nidyng sinh Idi va gia trj kinh le cho cd ddng. De lam hai Idng khach Dasi n> hang, thdi gian gan day, cac cho cac ni6.i qtai! h
  5. QUAN TR! KINH DOANH Theo dudi dmh hudng Hinh 5. Phat trien va chuyen giao nhQng gia tri khach hang khach hang, doanh nghiep se ddi mat vdi tinh hudng: hoae la tap trung dam bao giao djch tdi uu cho mpt nhdm nhd khach hang vdi khdi lupng Idn, hoac la chuyen hudng lap trung sang phuc vu sd lupng Idn khach hang vdi khdi lupng giap djch nhd. Bai loan nay can tim Idi giai 6 hudng bd sung gia trj bang each "thay dd'i tuy theo yeu cau cCia khach hang". Doanh nghiep can Nans lire va dona co cua to chirc phai chu trpng den nhdm khach hang chu chdt, ed 1 linh chat ehien lupe trong sii phat trien cua doanh Chien luoc djuli vi nghiep. Dd la nhan Id then chdt trong ky vpng tang trudng hoac cd ldi the eanh tranh manh va Nsiion lire va klia nang ciia doanli naliiep Cac C0 hoi ctia thi tnioiia ed the dmh hudng, Idi keo tac ddng den cac nhdm khach hang cdn lai. da dupe nhieu cdng ty tai Viet Nam ap dung trien Thich Ong vdi lirih hudng nay, ngudn liic eua khai. Ket qua cua cupc dieu tra trung cau
  6. QUAN TRI KINH DOANH Hinh 6. Yeu to tac ddng den quyet dmh mua hang Viet Nam tdt trong eae chien d|eh mar- chat lUdng cao cua ngUdl tieu dung Viet Nam keting va tao cd sd cho qua trinh phat trien theo dmh hudng khach hang cua doanh nghiep chae ehan se mang lai nhieu thanh cdng eho cae doanh nghiep kinh doanh tai Viet Nam. Dd cung la con dudng dai trong viec xay dung mdi quan he ehung thuy vdi khach hang va gia tang gia tri vd hinh cho doanh nghiep. Tdm lai, sang tao gia tn la each tiep can mdi cho cac CHAT lUOHG of MUA GIACA THUONG HIEU MOI TIEP THI doanh nghiep trong viec nhin tigu6n: Bieu tra Nghien ciiu ngudi tieu diJng Vi$t Nam 2006, Trung tam Nghiei) ciiu ngudi tieu diing nhan, danh gia va^khai cP hdi thj trudng trong dieu Nghien cOu khach hang va hieu dupe nhOng kien canh tranh hien nay. Thda man ngay cang tdt quan niem gia tn cua hp trong eae phan khue th| hdn nhu eau khach hang bang nhflng ldi the khae trudng khac nhau la diem xuat phat cho sii luu biet, tao ra giai phap tdi ou hdn so vdi ddi thu canh thdng eua hang hda. Hien tai, xu hudng tieu dung tranh la con dudng den vdi khach hang, tao dung d Viet Nam da ed nhieu thay ddi, vdi chi sd niem niem tin va sii trung thanh cua khach hang. Day tin tieu dung cao^ , hau het ngUdi tieu dung sa'n chinh la nhOng gia trj dupc khach hang cam nhan, sang tra tien cho cac loai san pha'm ua thich nhu danh gia va dmh v|. Viee gia tang khdng ngOng gia dau gdi, bdt giat, ca phe hda tan, kem va bdt nem. tr| khach hang se dope chuyen giao thanh gia trj Trong thdi budi khd khan, nhflng IhO ngodi lieu kinh te cho cd ddng, mue tieu ldi thOpng, la dpng dung Viet Nam khdng the tiet kiem la thtic pha'm cP manh me phat trien y tudng kinh doanh. Dieu va dd udng, nhu cau mdt sd san pha'm d|eh vu vah nay cho phep ehung ta cd the ndi: sang tao gia trj d'n dmh (cham sde sUe khde va cac san pha'm la y tudng kinh doanh ben vflng trong mdi trUdng cham sde sUc khde), tham ehi tang len (giao due)'. canh t r a n h . • Long tin eua ngUdi lieu dung Viet Nam trong lUa chpn va sO dung san pha'm dUa chu yeu vao mOc Tai lieu tham khao: dp nhan biet ve thuong hieu. Cae kenh truyen thdng cd tac ddng manh den ngudi lieu dung la thdng tin 10 bao ehi, quang eao va ban be. Ngudi 1. Peter Doyle, Tudng Van va Cam Thao dich. tieu dung cung lin vao sU gidi thieu eua cac nha Marketing dua tren gia tn, Nha xuat ban Tdng hdp san xuat thdng qua cac phUdng tien thdng lin dai Thanh phd Hd'Chi Minh, 2009. chung. Them vao dd, mdt sd kenh phan phdi hien 2. M.Porter, Nguyeh Phuc Hoang djch, Ldl the dai (sieu thj, trung tam mua sam, chudl cOa hang canh tranh, Nha xuat ban Tre, 2008. tien ich) da dope ngodi lieu dung lin ludng tiep 3. Ralf Matthaes, Giam ddc dieu hanh cdng ly nhan va danh gia eao. Dae diem tam ly va thdi TNS Viet Nam, Hien trang tieu dung Viet Nam: Da quen mua sam eua ngudi Viet neu dupe khai thac xua't hien nhQng thay doi. 2010. 3. Theo ket qua khao sat ve chi so Idng tin ngudi tieu dung cua MasterCard Worldwide mdi cong bo thang 5.2010. Ngudi tieu diing Viet Nam ( 93.7 diem) lac quan nhat trong so 18 nudc thupc khu vuc chau A- Thai Binh Duong, tiep do la Singapore (86,8 diem) va Trung Quo'c (83 diem). 4. Ralf tVlatthaes..( GD dieu hanh Cdng ty TNS Viet Nam). Hien trang tieu dung Viet Nam: da xuat hien nhung thay doi. KHOA HOC 38 Thuang Mai' So 36/2010

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản