intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Séc

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

421
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Séc là tờ lệnh thanh toán do người chủ tài khoản tiền gởi ký phát, ra lệnh cho Ngân hàng trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất định để trả cho người cầm séc, người có tên trên tờ séc hoặc trả theo lệnh của người ấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Séc

  1. 1.Khaùi nieäm: Seùc laø tôø leänh thanh toaùn do ngöôøi chuû taøi khoaûn tieàn gôûi kyù phaùt, ra leänh cho Ngaân haøng trích töø taøi khoaûn cuûa mình moät soá tieàn nhaát ñònh ñeå traû cho ngöôøi caàm seùc, ngöôøi coù teân treân tôø seùc hoaëc traû theo leänh cuûa ngöôøi aáy.
  2. 2.Caùc loaïi seùc:  c ñích danh (Nominal cheque) Seù  c voâ danh (cheque to bearer) Seù  c theo leänh (cheque to order) Seù
  3. 3.Noäi dung tôø seùc:  u ñeà “Cheque-Seùc”, Anh-Myõ Tieâ khoâng baét buoäc  seùc (cheque No) Soá Ngaøy thaùng naêm kyù phaùt seùc Ñòa ñieåm phaùt haønh seùc Ngaân haøng traû tieàn, ñòa ñieåm thanh toaùn
  4.  hieäu taøi khoaûn ñöôïc trích traû Soá  tieàn xaùc ñònh ñöôïc ghi caû baèng Soá soá vaø baèng chöõ Ngöôøi höôûng lôïi tôø seùc Chöõ kyù ngöôøi phaùt haønh seùc, keøm theo teân hoï  t sau tôø seùc ghi noäi dung Maë chuyeån nhöôïng
  5. ACB BANK CHEQUE No Singapore… CLIENT No • Date…………….. • Pay to the order of…… • The sum of…………….. $........ • ………………………………. • • By………………… • authorized signatures • 1234567890123456789
  6. 4.Thôøi gian xuaát trình tôø seùc: Theo coâng öôùc Geneøve 1931 thì quy ñònh thôøi haïn hieäu löïc cuûa seùc nhö sau: 8 ngaøy neáu seùc löu haønh trong moät nöôùc 20 ngaøy neáu seùc löu haønh trong moät chaâu 70 ngaøy ngaøy neáu seùc löu haønh ôû caùc nöôùc khoâng cuøng moät chaâu. Theo Ñieàu 43 chöông naêm cuûa Luaät seùc quoác teá do UÛy ban thöông maïi quoác teá cuaû lieân hôïp quoác (18/2/1982) ban haønh thì seùc phaûi xuaát trình ñeå thanh toaùn trong voøng 120 ngaøy keå töø ngaøy ghi treân seùc.
  7. Nghò ñònh 159/2003 veà cung öùng vaø söû duïng seùc (ngaøy 10/12/2003) • Ñieàu 28 coù qui ñònh thôøi haïn xuaát trình cuûa tôø seùc laø 30 ngaøy keå töø ngaøy kyù phaùt. • Tröôøng hôïp baát khaû khaùng thì coù theå keùo daøi nhöng khoâng quaù 6 thaùng.
  8. 5.Caùc loaïi seùc ñaëc bieät: Caên cöù vaøo ñaë c ñieåm söû duï ng seùc, ngöôøi ta chia seùc ra laø m nhieàu loaïi khaùc nhau:  Seùc gaïch cheùo (crossed cheque – cheøque barreù)  Seùc gaïch cheùo thöôøng (cheque crossed generally)  Seùc gaïch cheùo ñaëc bieät (cheque crossed specially)  Seùc xaùc nhaän (Certified cheque)  Seùc du lòch (Traveller cheques)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2